Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo kursiniai darbai
Viešojo administravimo kursiniai darbai

(75 darbai)

Administracinė korupcija ir jos prevencijaĮžanga. Tyrimo tikslas – atskleisti administracinės korupcijos teorinius ypatumus ir susipažinti su jos prevencija Lietuvoje. Korupcijos teoriniai aspektai. Korupcijos samprata. Korupcijos rūšys ir formos. Administracinės korupcijos teoriniai aspektai. Administracinės korupcijos priežastys. Administracinės korupcijos prevencija Lietuvoje. Korupcijos prevencijos tikslai, uždaviniai, principai ir priemonės. Korupcijos prevencijos teisiniai pagrindai. Korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai gebėjimaiĮvadas. Administracinės teisės ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Europos komisijos nuomonė apie Lietuvos administracinius gebėjimus. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Lietuvos viešojo administravimo instituto vykdomos programos. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas. Mokymo (administracinių gebėjimų tobulinimo) perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinis reglamentavimas kaip viešojo valdymo sritisAdministracinio reglamentavimo samprata. Norminio administracinio teisės akto samprata. Norminio ir individualaus administracinių teisės aktų santykis. Norminio administracinio akto teisėtumo sąlygos. Teismų praktika nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių teisės aktų teisėtumo. Uždavinys. Skaityti daugiau
Asmenybė ir organizacija: abipusis ryšysĮvadas. Tikslas – aptarti abipusio ryšio tarp asmenybės ir organizacijos svarbą ir ypatumus. Asmenybės ir organizacijos samprata. Organizacinė elgsena – asmenybės ir organizacijos tyrimų sritis. Asmenybės samprata ir bruožai. Organizacijos samprata. Asmenybės ir organizacijos sąveika. Asmenybės socializacija organizacijoje. Komunikacijos proceso svarba užtikrinant abipusį ryšį tarp asmenybės ir organizacijos. Veiksmingos asmenybės ir organizacijos tarpusavio sąveikos garantai. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Crisis communicationsDarbas anglų kalba. Viešieji ryšiai: krizės komunikacija. Introduction. Brief definition of public relations. The need for public relations (PR). Public relations and business. Financial public relations. Distribution of financial information. Definition of a crisis and crisis communications. Crisis management in terms of public relations (PR). Pre-crisis phase. Crisis response. Post-crisis phase. Conclusion. Skaityti daugiau
Darbuotojų samdaSantrauka. Įvadas. Darbo rinkos apžvalga. Darbuotojų samdymas–milijono vertas organizacijos sprendimas. Personalo skyrius. Personalo planavimas ir paieška. Darbo ir pareigybių aprašymai. Asmens savybių aprašymas. Kokio tipo žmonės vyrauja atskiruose padaliniuose. Faktų apie kandidatus į darbo vietą rinkimas. Įdarbinimo anketa. Curriculum vitae (CV) arba trumpas gyvenimo aprašymas. Rekomendacijos, charakteristikos, sveikatos tyrimas ir kiti dokumentai. Testavimas. Pokalbis. Pokalbio turinio planas. Vadovavimas pokalbiui. Pokalbio laiko ribos. Pokalbio eiga. Pagarbus elgesys su pašnekovu. Tinkami klausimai ir atidus klausymas. Klausimai. Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Klausymas. Rezultatų apibendrinimas. Kaip ir kada duoti neigiamą atsakymą. Supažindinimas su darbu. Darbo paieška – rimta problema. Kaip sužinoti apie laisvą darbo vietą. Darbo birža. Privačios įdarbinimo įstaigos. Skelbimai ir žiniasklaida. Darbo paieška naudojantis asmeninėmis pažintimis. Paieška per internetą. Darbo paieška lankantis pas darbdavius. Koks darbas tinkamiausias. Tinkamai paruošti dokumentai. Psichologinis pasirengimas. Susitikimas interviu. Prieš einant į pirmąjį susitikimą su potencialiu darbdaviu. Pokalbio metu. Klaidos, dėl kurių būsite išmestas iš "žaidimo". Darbo sutarties pasirašymas. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Praktinė dalis: darbo paieškos bei priėmimo į darbą tyrimas. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
E-vyriausybė: teorija ir praktikaĮvadas. Viešųjų sprendimų internetinės paramos teoriniai aspektai. Elektroninės vyriausybės samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų poreikis. Elektroninė demokratija. E-vyriausybė atskirose valstybėse: bruožai ir strategija. Bendroji apžvalga. Šalių, diegiančių e-vyriausybės projektus, analizė. E-vyriausybė Lietuvoje. E-vyriausybė Naujojoje Zelandijoje. E-vyriausybė Didžiojoje Britanijoje. E-vyriausybė Jungtinės Amerikos Valstijose. E-vyriausybė Švedijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės valdžios paslaugų teikimo galimybės savivaldybėseĮvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Elektroninė valdžia pasaulio savivaldybėse. Australija. Naujoji Zelandija. Brazilija. Kanada. Europos valstybių patirtis. Anglija. Olandija. Belgija. Norvegija. Savivaldybių interneto svetainių kūrimosi raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių svetainių trūkumai. Elektroninių valdžios paslaugų diegimo savivaldybėse problemos. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiuiĮžanga. ES (Europos Sąjungos) žemės ūkis ir kaimo plėtra ES bendroji žemės ūkio politika. ES (Europos Sąjungos) kaimo plėtros politika. Bendrosios žemės ūkio politikos patikra. Ūkininkų vizijos dėl ūkio politikos ateities. Paramos ūkiams prioritetiniai veiksniai. Tiesioginių išmokų schemos supaprastinimas ir stebėsena. Bendrosios išmokos schemos supaprastinimas. Kompleksinio paramos susiejimo masto vertinimas. Iš dalies susieta parama. Tiesioginių išmokų dydžio viršutinės ir apatinės ribos nustatymas. Naujų galimybių išnaudojimas. Rinkos intervencijos ir pasiūlos kontrolės vaidmuo. Intervencinis grūdų supirkimas. Privalomas žemės atidėjimas: pasiūlos valdymo panaikinimas, aplinkosauginės naudos stiprinimas. Nauji iššūkiai. Rizikos valdymas. Klimato kaita, bioenergija, vandentvarka ir biologinė įvairovė. Antrojo ramsčio stiprinimas. Paramos ūkių plėtrai įgyvendinimo priemonės. Laipsniškas pieno kvotų panaikinimas. Paramos atsiejimas. Cukraus reforma. Parama sektoriams, kuriuose susiduriama su konkrečiais sunkumais. Kitos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų ministerijos specialistų mokymo centro veiklaĮvadas. Valstybės tarnautojų mokymo aktualumas. Valstybės tarnautojų mokymo aspektai. Valstybės tarnautojų mokymas mokymo centruose Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Finansų ministerijos mokymo centro veiklos analizė. Finansų ministerijos mokymo centro charakteristika. Kvalifikacijos tobulinimo kursų ir seminarų organizavimas. Mokymo centre organizuojamų kursų ir seminarų bei dalyvių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Jurbarko rajono strateginio veiklos plano analizėĮvadas. Teorinė dalis. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. SSGG (SWOT) analizė. Analitinė dalis. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Projektinė dalis. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas: UAB "Westtrans logistic"Įvadas. Klientų aptarnavimo analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo strategijos, elementai ir standartai. Klientų aptarnavimo problemos ir jų sprendimas. Klientų ir darbuotojų bendravimas. Aptarnavimo kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. UAB "Westtrans logistic" trumpas aprašymas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo standartas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybei įtakojantys veiksniai, kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės tyrimas. Klientų pasitenkinimas UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės palyginimas su UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Komandos narių tarpusavio santykiai skatinantys komandos sutelktumąŠvietimo organizacijos elgsenos modulio kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išryškinti komandos narių tarpusavio santykius, skatinančius komandos sutelktumą. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą esmė. Komandos sutelktumo bruožai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą samprata. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikos. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų tyrimo logika ir metodai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų raiška. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Korupcija (5)Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti korupcijos priežastis, pasekmės ir kovos su ja galimus būdus. Korupcijos samprata. Etikos principai valstybės tarnyboje. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Prielaidos. Korupcijos tipai. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija. Lietuvos situacijos analizė. Tarnybos, padėsiančios kovoje su korupcija. Išvados. Santrauka (Zuzammenfassung). Skaityti daugiau
Korupcija LietuvojeĮvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos paplitimas. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcija aukštojo mokslo sistemoje. Kova su korupcija. Visuomenės informavimas ir švietimas. Švietimas prieš korupciją. Išvados. Skaityti daugiau
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimasKursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – parengti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planą. Kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos samprata, gyvavimo ciklas ir veiklos organizavimo principai. Bendruomenės, bendruomeninės organizacijos samprata. Bendruomeninės organizacijos funkcijos ir gyvavimo ciklas. Bendruomenės ir platesnio konteksto suvokimas. Bendruomenės aktyvinimas. Grupės formavimas. Gebėjimų stiprinimas. Poreikių analizė. Bendruomenės tinklas. Bendruomeninės organizacijos veiklos organizavimas. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo tyrimas ir analizė. Tyrimo metodika. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos analizė. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo analizė. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lietuvos darbo biržos naujų technologijų įdiegimo strategijaĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimybės lankstesniam bendravimui su darbdaviais ir geresniam klientų aptarnavimui. Strategijos kilmė. Strategijos raidos etapai. Teorinė dalis. Strateginio valdymo sąvoka, bendrieji bruožai ir principai. Tyrimų dalis. Išorinė aplinka. PEST analizė. Teisinis reglamentas. Politiniai veiksniai. Santykiai su šalies valdžios institucijomis. Ekonominiai aspektai. Ekonominis augimas. Užimtumas. Ekonominė aplinka. Investicinis klimatas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Lietuvos švietimo sistema. Aplinkosauga. Sveikatos apsauga. Kultūra. Technologinis aspektas. Penkių jėgų analizė. Dinaminė aplinka. Vidinės aplinkos analizė. Vertės grandinė. Bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūra. Strategijos, programos ir planai. SSGG analizė. Projektinė dalis. Strateginės alternatyvos veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimasĮvadas. Tikslas – atlikti Lietuvos policijos sistemos plėtros įgyvendinimo analizę. Politikos įgyvendinimas. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimas. Pagrindiniai programos nuostatai. Programą įgyvendinančios struktūros. Resursų sutelkimas. Įgyvendintos programos nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos regioninės politikos analizė: prielaidos besimokančio regiono sukūrimuiĮvadas. Besimokantis regionas. Regiono samprata. Besimokančio regiono ištakos. Besimokančio regiono samprata. Priežastis, paskatinusios besimokančio regiono kūrimąsi. Veiksniai, lemiantys besimokančio regiono formavimąsi. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Plėtros įvairovė ir individualių regiono savybių ir sąlygų reikšmė. Teritorinio atvirumo ir decentralizacijos tendencijos politiniame lygmenyje. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Besimokančio regiono praktinis įgyvendinimas. Besimokantis regionas Lietuvoje. Lietuvos regioninė politika. Prielaidos besimokančio regiono sukūrimui. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Teritorinis atvirumas ir decentralizacija. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) krašto apsaugos sistemos karių socialinės garantijosLietuvos respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Ketvirtasis skirsnis karių tarnyba. 21 straipsnis. Bendrasis kario statusas. 40 straipsnis. Išeitinė pašalpa atleidžiant karį iš tarnybos. Karių aprūpinimas. 60 straipsnis. Karių tarnybiniai atlyginimai, priedai ir išmokos. 63 straipsnis. Karių aprūpinimas apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa. 64 straipsnis. Karių pašto siuntos, kelionių ir persikėlimo išlaidos. 65 straipsnis. Karių sveikatos priežiūra . 66 straipsnis. Karių draudimas. 67 straipsnis. Kompensacijos kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju. 68 straipsnis. Socialinės ir kitos su karo tarnyba susijusios garantijos. 69 straipsnis. Privalomąją karo tarnybą atlikusių karių skatinimas. 70 straipsnis. Karių pensijos. Skaityti daugiau
...