Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Šperos.lt naudojimosi sąlygos ir taisyklės

Šperos.lt naudojimosi sąlygos ir taisyklės

 1. Bendroji dalis
  1. www.speros.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris registruotas ar neregistruotas vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).
  2. Visos autorinės teisės (sui generis) į www.speros.lt duomenų bazę, svetainės dizainą ir turinio valdymo sistemą priklauso www.speros.lt teisėtam valdytojui (toliau – www.speros.lt ). Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.
  3. www.speros.lt tinklalapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir pan. priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.
  4. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas www.speros.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be www.speros.lt rašytinio sutikimo.
  5. www.speros.lt teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti duomenų bazės turinį ir joje esančią medžiagą ir informaciją.
 2. Sąlygų ir taisyklių galiojimas ir keitimas
  1. Šios Sąlygos ir taisyklės yra viešai skelbiamos www.speros.lt tinklalapyje ir reglamentuoja www.speros.lt teisėto valdytojo ir www.speros.lt naudotojų (duomenų bazės naudotojų, asmenų, kurie peteikia savo medžiagą ir informaciją ir kt.) tarpusavio teises ir pareigas.
  2. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis www.speros.lt duomenų baze, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.
  3. Šios sąlygos ir taisyklės pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigalioja 2005 birželio 01 d.
  4. Sąlygų ir taisyklių pasikeitimai viešai skelbiami www.speros.lt tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo.
 3. Darbų ir informacijos patalpinimo sąlygos ir taisyklės
  1. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.
  2. Duomenų bazėje talpinami skelbimai ir kitokio pobūdžio informacija, kurią atsiunčia ją pateikiantys asmenys. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. www.speros.lt tinklalapio teisėti valdytojai neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tikslumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą. www.speros.lt pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.
  3. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą www.speros.lt tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl www.speros.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.
  4. Siųsdami ar skelbdami bet kokią medžiagą www.speros.lt tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.speros.lt teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą ir informaciją ir sutinka, kad ši medžiaga be www.speros.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
  5. www.speros.lt gali laisvai disponuoti pateikta medžiaga savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
  6. Prieš pateikdamas informaciją ir medžiagą, jos pateikėjas užpildo Anketą, įveda savo duomenis ir išsiųsdamas ją www.speros.lt tinklalapyje nurodytu būdu patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir jas besąlygiškai priima.
  7. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą medžiagą www.speros.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
 4. Naudojimosi www.speros.lt tinklalapyje pateikta medžiaga ir informacija sąlygos ir taisyklės
  1. Kiekvienas www.speros.lt tinklalapio lankytojas, kuris atlygintinai ar neatlygintinai naudojasi tinklalapio duomenų baze (toliau – naudotojas), privalo būti susipažinęs su šiomis viešai skelbiamomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.
  2. Naudotojas renkasi www.speros.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, www.speros.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi tinklalapiu ir tinklalapyje siūlomomis paslaugomis ir produktais.
  3. Naudotojas www.speros.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.
  4. Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.
 5. Atsakomybės apribojimas
  1. www.speros.lt neatsako už joje talpinamos informacijos turinio teisingumą, joje esančios medžiagos tikrumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.
  2. Jeigu paaiškėja, kad į www.speros.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš www.speros.lt duomenų bazės ir www.speros.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.
  3. Duomenų bazės www.speros.lt naudotojai joje pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.
  4. www.speros.lt pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti medžiagą ar informaciją, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus ar yra nesusijęs su www.speros.lt tinklalapio tikslais ir turiniu.
 6. Privatumo politika
  1. www.speros.lt duomenų bazės naudotojai ir joje medžiagą ir informaciją talpinantys asmenys sutinka, kad sistema užregistruotų ir išsaugotų tokių asmenų IP adresą bei informaciją apie atliktus veiksmus.
  2. www.speros.lt duomenų bazės naudotojų ir joje medžiagą ir informaciją talpinančių asmenų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, leidžiančią identifikuoti asmenį ir su juo susisiekti. Šie duomenys yra saugomi nuo praradimo ir neleistino naudojimo. Informacija apie asmenį, dėl kurio pateiktos medžiagos ar informacijos www.speros.lt yra pareikštos pretenzijos, gali būti perduodama tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims. Taip pat informacija apie asmenį gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.
  3. Už www.speros.lt suteikiamo slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą yra atsakingi jį gavę asmenys.
  4. Visi www.speros.lt tinklalapio naudotojai bei teisėti valdytojai siekia, kad tinklalapyje nebūtų skelbiama informacija, kuri yra įžeidžiamo, grasinamo pobūdžio ar prieštarauja visuomenės geros moralės principams; kad tinklalapis nebūtų naudojamas nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; vengti intelektinės teisės pažeidimų, įskaitant ir nelegalios programinės įrangos saugojimą, naudojimą ar platinimą; nevykdyti kitos tinklo etiketu (http://albion.com/netiquette/) draudžiamos veiklos.
  5. Daugiau apie privatumo politiką.

Sąlygos ir taisyklės paskutinį kartą keistos 2008 07 01 d.
Vilnius
© www.speros.lt