Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo konspektai
Viešojo administravimo konspektai

(26 darbai)

Administravimo principaiĮvadas. Vadybos mokslo raida. Klasikinės vadybos teorijos. Mokslinė valdymo teorija. Klasikinė administravimo teorija. Klasikinės vadybos teorijos bendrieji principai ir teiginiai. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Vadybos teorijų raida Lietuvoje. Įstaigos, įmonės, organizacijos samprata, funkcijos ir būtinybė valdyti. Valdymo, administravimo sąvokų samprata. Organizacijos, įmonės, įstaigos samprata, funkcijos. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Vadybinė veikla: administravimo principų, metodų, veiklos taisyklių samprata, ypatumai. Administravimo principai. Valdymo metodai. Socialinė atsakomybė ir etika. Valdymo procesas: bendrosios ir speciali vadybos funkcijos. Valdymo proceso turinys. Bendrųjų ir specialiųjų vadybos funkcijų praktiniai aspektai. Valdymo proceso turinys. Vadovo vaidmuo valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo procesas. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Sprendimų priėmimo psichologiniai aspektai valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės/Planavimas. Planavimo kaip valdymo funkcijos esmė, ypatumai. Organizacijos vizija ir misija. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Konkurencinis strategijos pasirinkimas. Konkurencinis strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema. Strategijos realizavimo planas. Operatyvinis planavimas. Operatyvinio valdymo esmė. Operatyvinio valdymo principai. Operatyvinio valdymo sistema verslo įmonėje. Paslaugų valdymas. Organizavimo procesas. Organizavimo proceso esmė. Linijiniai, funkciniai ir administraciniai įgaliojimai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. H. Mintzbergo konfigūracinis požiūris į struktūrą. Individualios darbo vietos organizavimas. Pareigybės vieta organizacijoje. Organizavimo tobulinimas. Pokyčių organizacijoje prigimtis būtinumas. Organizacinių pokyčių proceso analizė. Pokyčių valdymas. Administravimo veiklos technologija. Valdžia ir vadovo asmeninė įtaka. Vadovavimas ir lyderiavimas. Valdymo stiliai. Vadovo stiliaus priklausomybė nuo situacijos. Valdymo asmenybės ir autoriteto sąsajos. Vadovo darbo organizavimas. Užduotys ir pavaldinių galimybių ribos. Delegavimas, atsakomybės ir įgaliojimų ypatumai. Grupės ir konfliktai. Darbuotojų motyvavimas. Ryšiai ir komunikavimas. Komunikacijos esmė ir vaidmuo valdymo procese. Tarpasmeninio komunikavimo formos ir organizavimas. Dalykinės derybos. Bendravimas ir ryšiai. Personalo ugdymo sistema. Darbuotojų išteklių valdymas. Personalo formavimo etapai mažoje ir vidutinėje įmonėje. Informacija valdymo procese. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, tipai. Tradicinio informacijos sistemų kūrimo proceso sudėties. Sistemos kūrimo galimybių analizė ir jos atlikimo aspektai. Vartotojo informacinių poreikių nustatymo metodai. Kontrolė. Bendrosios žinios apie kontrolės procesą. Kontrolės reikšmė administravimo procese. Valdymo veiklos vertinimas. Veiklos sėkmingumo vertinimas. Darbų vertinimo organizavimas įmonėse. Našumas ir kokybė. Skaityti daugiau
Biurokratija (6)Tradicinis viešojo administravimo modelis M. Weberio biurokratija poweberinės biurokratijos teorijos. Weber biurokratijos principai. Weberio idealaus valdymo teorija. Biurokratinė įstaiga. Biurokratinės įstaigos trūkumai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. Pagrindinės koncepcijos. Biurokratijos samprata pliuralistinėje teorijoje. Biurokratijos samprata elitistinėje valstybės teorijoje. Biurokratijos samprata korporatyvinėje teorijoje. Biurokratijos samprata marksistinėje teorijoje. Naujoji dešinė. Liberali Gerovės valstybė. Socialinis –demokratinis Gerovės valstybės tipas. Konservatyvusis-korporatyvinis tipas. Liberalusis (likutinis) modelis. Konfliktas tarp valdininkų ir politikų. Valdininkų valdžia. Racionalumas. Skaityti daugiau
Biurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdaiBiurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdai pagal H. George Frederickson ir Kevin B. Smith knygos "The public administration theory primer" skyrių: "Biurokratijos politinė kontrolė". Tikslai. Priemonės. Tarybos-vadovo teorija (council-manager). Biurokratijos "grobimo" teorija (bureaucracy capture). Atstovavimo teorija (Agency theory). Kliento jautrumo teorija (theory of client responsiveness). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) integracijos prototeorijosEuropos integracijos teorijų prototeorijos. Federalizmas. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) konstitucinė evoliucija. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Transakcionalizmas. Funkcionalizmas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (3)Europos Sąjungos (ES) socialinė dimensija. Europos Sąjungos (ES) socialinės dimensijos susidarymo poreikis, prielaidos, principai. Europos socialinės politikos koncepcija. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos turinys ir struktūra. Socialinės politikos teisinis pagrindas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) socialinę politiką reglamentuojantys teisiniai dokumentai: sutartys (Romos sutartis, Suvestinis Europos Aktas, Mastrichto sutartis, Amsterdamo sutartis), chartijos (Europos Socialinė chartija, Bendrijos darbininkų pagrindinių socialinių teisių chartija, Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija). Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos administravimas ir priemonių finansavimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijos: Europos Parlamentas (EP), Europos Sąjungos (ES) Taryba, Europos Komisija (EK), Europos Teisingumo Teismas, Europos Viršūnių Taryba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas. Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijų įnašas į socialinę politiką. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai: Europos Socialinis fondas, Europos Regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų vaidmuo didinant Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sanglaudą. Europos Sąjungos (ES) šalių narių socialinės politikos modeliai ir jų harmonizavimas. Socialinės apsaugos struktūra: socialinis draudimas, socialinė parama, socialinės paslaugos. Socialinės gerovės valstybių tipai: liberalusis, socialdemokratinis, konservatyvusis. Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse veikiantys socialinės politikos modeliai. Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Skandinavijos šalių socialinės politikos patirtis. Bendro Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos modelio paieška. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Užimtumo problema. Apsaugos nuo nedarbo principai bei priemonės. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos derinimas su švietimo ir profesinio orientavimo politika. Europos Sąjungos (ES) švietimo ir profesinio orientavimo politikos harmonizavimas su valstybių narių politika. Darbo sąlygos Europos Sąjungos) valstybėse narėse. Socialinė apsauga ligos bei sužeidimų darbe atveju. Gyvenimo lygis ir užimtumo politika Europos Sąjungoje (ES). Užimtumo ir gyvenimo sąlygų ryšys. Darbo apmokėjimo problema. Nepriteklius, skurdas. Bendruomenės įtaka užimtumui ir gyvenimo sąlygoms. Gyvenimo sąlygos valstybėse narėse. Lyčių dimensija Europos Sąjungos (ES) socialinėje politikoje. Lyties poveikis socialinei integracijai. Moterų socialinės teisės ir jų garantijos. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos lyčių atžvilgiu įtaka valstybių narių socialinėms politikoms. Šeimos politika Europos Sąjungoje. Šeimos politikos tikslai. Kintantys šeimos modeliai. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šeimos politikos. Parama šeimai, auginančiai vaikus. Vaiko teisių apsauga. Institucinė ir neinstitucinė vaikų globa. Europos Sąjungos (ES) socialinė politika senatvės ir neįgalumo atžvilgiu. Pensijų sistemos. Socialinė parama ir socialinės paslaugos seniems žmonėms. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių socialinė politika senatvės atžvilgiu. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos Europos Sąjungoje (ES). Socialinė parama ir socialinės paslaugos neįgaliesiems Europos Sąjungoje (ES) ir valstybėse narėse. Europos Sąjungos (ES) socialinės erdvės plėtra. Specialiosios socialinės integracijos programos. Vidinės migracijos ir imigracijos poveikis Europos Sąjungos (ES) socialinei politikai. Specialiosios pabėgėlių integracijos programos. Europos socialinės politikos perspektyvos. Socialinės politikos modernizavimas Centro ir Rytų Europoje. Lietuvos socialinė politikos harmonizavimas su Europos Sąjungos (ES) socialine politika. Lietuvos socialinės politikos reformos, integruojantis į Europos Sąjungą (ES): tikslai, principai, kryptys, etapai. Skaityti daugiau
Korupcija (6)Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimai. Kyšių tipai. Sisteminė korupcija. Korupcija. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Korupcijos samprata tarptautinėje teisėje. Kiti nusikaltimai, tarptautinėje teisėje siejami su korupcija. Korupcijos teorijos. Integruotos korupcijos teorijos reikšmė. Organizacinė teorija. Etinės – kultūrinės korupcijos teorijos. Integruota korupcijos teorija. Korupcijos klasifikavimas. Korupcijos rūšys, jų reiškimosi sritys ir formos. Korupcija viešajame administravime. Sričių ir paslaugų pažeidžiamumo analizė. Medikų paslaugos. Susidūrimai su kelių policija. Prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas. Socialinės paramos teikimas. Susidūrimai su policija (išskyrus kelių policiją). Asmens dokumentų tvarkymas, civilinės būklės aktų registravimas. Priėmimas į darbą. Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Licenzijų, pažymų išdavimas, registravimas. Mokesčių administravimas. Teisminės paslaugos. Studijos aukštojoje mokykloje. Muitinės formalumų tvarkymas. Mokymasis mokykloje. Ikimokyklinių įstaigų paslaugos. Ūkininkų ūkių registravimas. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas. Teritorijų planavimas, statinių priežiūra, registravimas. Privatizavimas. Dalyvavimas šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Korupcijos priežastingumas, sąlygos. Jos užkardymas, pasekmės. Korupcijos tyrimo metodai. Korupcijos indikatoriai. Korupcijos latentiškumas ir kiti specifiniai jos bruožai. Antikorupcinė politika. Teisinė bazė. Korupcijos prevencijos priemonės. Veiksmingumo problema. Antikorupcinė politika. Institucinė bazė. Antikorupcinis švietimas ir antikorupcinė kultūra. Skaityti daugiau
Lyčių lygybė viešajame sektoriuje LietuvojeViešojo administravimo kursinis projektas.. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, ar egzistuoja lyčių lygybė viešajame sektoriuje Lietuvoje. Lyčių lygybės samprata. Moteriškumo samprata. Vyriškumo samprata. Teisinis lyčių lygybės reglamentavimas Lietuvoje. Lyčių lygių galimybių modelis Europos sąjungoje. Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje viešajame sektoriuje Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Moterų dalyvavimas politikoje. Lyčių (ne)lygybė savivaldybėse. Lyčių (ne)lygybė lietuvos respublikos parlamente. Lyčių (ne)lygybė vyriausybėje. Lyčių (ne)lygybė prezidento institucijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Naujoji viešoji vadybaNVV samprata ir priežastys. NVV ir viešojo valdymo reforma. Viešojo valdymo reformos įvairiose šalyse. Viešojo sektoriaus IOP valdymo koncepcija. Inovacinė vadyba. Personalo vadyba. Naujoji valstybės tarnyba ir naujoji valstybės valdymo paradigma. Skaityti daugiau
Naujoji viešoji vadyba (3)Naujosios viešosios vadybos atsiradimo priežastys. NVV pagrindiniai bruožai. Skirtumai tarp administravimo ir vadybos. Skirtumai tarp viešojo ir privataus sektorių valdymo. Vadybinė programa. NVV teorinių prielaidų kritika. Viešojo valdymo reformos samprata. Politinių nuostatų įtaka viešojo valdymo reformoms. Viešojo valdymo reformų tikslai ir būdai. Viešojo valdymo reformų rezultatai. Viešojo valdymo reformų problemos. Viešojo valdymo reforma Lietuvoje – pagrindiniai rezultatai ir trūkumai. Strategijos sąvoka. Strateginio planavimo samprata. Vizija ir misija. Viešųjų paslaugų vertės grandinė. Esminių įmonės kompetencijų samprata. Strateginių alternatyvų pasirinkimo kriterijai, SWOT ir PEST analizė. Bostono matricos taikymas viešųjų paslaugų atveju. Pagrindiniai skirtumai tarp privataus ir viešojo sektorių strateginio valdymo. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo trūkumai. Marketingo vaidmuo viešajame sektoriuje. Pozityvus, socialinis, anti-marketingas ir de-marketingas. Orientacija į produktą ir orientacija į klientą. Suinteresuotų pusių analizė. Keturių "P" koncepcija. Viešųjų paslaugų pirkimas pagal kontraktą. Išlaidų ir programiniai biudžetai. Veiklos paslaugų kokybės kriterijai. Veiklos rodikliai. Sąnaudų-rezultatų modelis. Sąnaudų, rezultatų, tarpinio poveikio ir galutinio poveikio rodikliai (veiklos rodiklių tipologija). Viešųjų paslaugų kokybės kriterijai. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės viešosios paslaugos. Žinių vadyba. Informacinė visuomenė. Piliečių įtraukimas į valdymą, pasitelkiant informacines technologijas. Skaityti daugiau
Pradinės Europos Sąjungos (ES) integracijos teorijosĮvadas. Bendroji integracijos samprata. Politologijoje politinė integracija reiškia politinės sistemos vientisumo laipsnio augimą. Europos integracijos teorijos. Regioninė integracija. Regioninės integracijos definicijos. Tarptautinių santykių teorijos ir Europos integracijos teorijos. Realizmas ir Europos integracija. Pliuralizmas ir Europos integracija. Europos integracijų teorijų (EIT) klasifikacijos bandymai. Skaityti daugiau
Regionų administravimasRegiono samprata. Regionai gali būti. Regionų problemomis pradėta domėtis tik XX amžiaus antroje pusėje. Regionų problematikos tyrinėjimus paspartino. Regionizmas/regionalizacija. Regionizmas gali būti. Priežastys, darančios įtaką kelių pakopų valdymo mechanizmo atsiradimui valstybėje. Valdymo formos Europos Sąjungos valstybėse. Regioninė politika. Pagrindiniai regionavimo – konkrečių regionų nustatymo metodai. Regionalizacijos tipai. Regioninė politika. Regionų pagrindinių skirtumų atsiradimo priežastys. Dažniausiai išskiriami du pagrindiniai regioninės politikos tipai. Regioninės politikos modeliai. Valstybės įsikišimo politikos argumentai. Laisva rinka valstybėje. Valstybės įsikišimas. Rinkos jėgų poveikis nėra pakankamai stiprus. Regioninės politikos priemonių sudėtinės dalys. Regionų suskirstymas pagal demokratizacijos lygį ir svarbiausius valdymo bruožus. Europos Sąjunga (ES) regioninė politika. Regioninės politikos instrumentai yra struktūriniai ir kiti fondai iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Pagrindinės ES regioninės politikos nuostatos. ES šalių teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS). Europos Sąjungos (ES) šalyse išskiriami tokie regionų tipai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos raida. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos bruožai. Svarbiausios sritys, kurias remia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) savo finansais. Regioninės politikos raida Lietuvoje. Regionų plėtra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir Europos Sąjungos (ES) šalyse. Regionų plėtrą koordinuojančios institucijos. Regionų plėtrą reglamentuojantys teisiniai pagrindai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) federaliniai įstatymai. Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (3)Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Valstybinės pensijos ir jų rūšys. Šalpos išmokų rūšys. Institucijos, skiriančios ir mokančios pensijas. Sovietinė pensijų sistema. 1995 metų reforma. 2003 metų pensijų reforma. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Fondo tarybos kompetencija. Fondo valdybos funkcijos. Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijos. Ginčų sprendimas. Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimas. Įgyvendinami ES (Europos Sąjungos) teisės aktai. Fondo valdybos 2007–2009 metų Strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimas. Fondo valdybos 2007–2009 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo apžvalga. Vidaus auditas. Vidaus audito samprata. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus audito vykdymo specifika. Vidaus audito etapai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos uždaviniai. Personalo valdymas. Darbuotojų priėmimas. Pareigybių vertinimas ir tvirtinimas. Ryšių su visuomene padalinio funkcijos. Skyriaus tikslai. Skyriaus uždaviniai. Skyriaus funkcijos. Skyriaus teisės. Skyriaus darbo organizavimas ir atsakomybė. Komunikacijos strategija. Strateginiai tikslai. Ryšių su visuomene tikslai. Tikslinė auditorija. Išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos tikslai. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo kanalai. Pagrindinės taikomosios sistemos Sodroje. Lietuvos respublikos elektroninio parašo įstatymas. Elektroninės valdžios koncepcija. Viešosios paslaugos, numatytos pagal Europos sąjungos programinius dokumentus. Socialinės apsaugos tipologija Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Socialinės apsaugos sistemos. Trys socialinės apsaugos modeliai ir jų pagrindinės charakteristikos pagal G. Esping-Anderssen. Modernios socialinės apsaugos sistemos Europoje. Socialinės apsaugos samprata. Socialinis draudimas. Socialinio draudimo rizikos. Socialinė parama. Socialinės paramos rūšys. Socialinės paslaugos. Socialinis draudimas ir socialinė parama: skirtumai. Pensijų sistemos. Pensijų sistemos pakopos (Pasaulio bankas, 1994 m.). K. Salminen modeliai. Šiuolaikinės pensijų sistemos Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai. Pensijų sistemų skirtumai. Apibrėžtų įmokų ir apibrėžtų išmokų pensijų sistemos. Naujoji viešoji vadyba. Viešoji politika ir viešasis administravimas (VA). Plėtros kryptys. Modernizavimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimas. Reformų tikslai. Reformų priežastys. NVV ypatumai valstybėse. NVV plėtros apibendrinimas. NVV Lietuvoje. NVV socialinių institucijų vadyboje. Neįgaliųjų socialinė integracija. Pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos principai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų socialinės integracijos valdymas. Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Neįgalumo lygį ir darbingumo lygį nustatanti įstaiga. Ginčų dėl Tarnybos priimtų sprendimų nagrinėjimas. Neįgalumo lygio nustatymas. Bedarbių rėmimas ir nedarbo draudimas. Tikslas. Lietuvos Respublikos piliečių užimtumas. Valstybinės užimtumo garantijos. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Trišalės komisijos. Trišalių komisijų teisės. Įstaigų, mokančių nedarbo draudimo išmokas, atsakomybė. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Sveikatos draudimas. Įstatymo paskirtis. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindas. Draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaita. Privalomojo sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai. Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Valstybinė ligonių kasa atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos atlieka šias funkcijas. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija. Ginčų tarp draudžiamųjų ir teritorinių ligonių kasų dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo sprendimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Socialinio draudimo savarankiškumas. VSDF biudžetas kitų šalies biudžetų atžvilgiu. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas. Valstybinio socialinio draudimo mokamų pensijų skaičiaus pasiskirstymas pagal pensijų rūšis. Praktiniai reformų sprendimai. Pensinio amžiaus ir būsimo gyvenimo trukmės pokyčiai. Socialinės apsaugos išmokų skyrimo pokyčiai. Privačių kaupiamųjų pensijų įvedimas. Socialinio draudimo įmokos (mokesčiai). Pensijų rezervo fondo įsteigimas. Pagrindiniai principai. Pašalpos ir išmokos iš valstybinio socialinio draudimo lėšų. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos mokėjimo trukmė. Pašalpos mokėjimo trukmė sergančio šeimos nario slaugymui. Ligos pašalpa nemokama apdraustiesiems asmenims. Motinystės pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama. Prancūzijos socialinio draudimo bendrasis rėžimas. Prancūzijos pavyzdys. Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (5)Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga, darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas, skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Socialinė programa.Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Laisvalaikio naudingumo kreivė. Darbo rinka. Darbo santykiai. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Darbo ribinių pajamų produktas. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Stagfliacija. Natūralus nedarbo lygis. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. Lietuvos darbo biržos (LDB) tikslai. LDB vykdomos programos. Remiamų darbų programos. Profesinio mokymo programa. Viešųjų darbų programa. Darbo klubų programa. Paslaugų klasifikacija pagal tiekėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. LR draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Draudimo problemos Lietuvoje. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas viešajame sektoriujePagrindinės sąvokos. Įvadas. Strateginio planavimo esmė. Fiskalinis planas. Institucijos strateginis planavimas. Institucijos strateginio planavimo etapai. Planavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus veiksnių) analizė. Institucijos misijos formulavimas. Institucijos strateginių tikslų nustatymas. Institucijos strateginio veiklos plano parengimas. Institucijos programų rengimas. Programų struktūra. Programų sudarymo principai. Programų rengimo etapai. Tikslai. Uždaviniai. Priemonė. Vertinimo kriterijai. Biudžeto paraiškų formavimas. Monitoringas ir atsiskaitymas už rezultatus. Tipiniai vadybos sistemos elementai yra šie. Atsiskaitymas už rezultatus. Programų rezultatų vertinimas. Ataskaitos. Vertinimo nuostatos. Vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Bendrasis valstybės valdymas. Švietimas. Švietimo rezultatų kokybės kriterijai. Dalyvavimo švietime kriterijai. Investicijų į švietimą kriterijai. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (4)Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas. Ką nagrinėja VTT ir kokiais metodais. VTT mokslo dalykas. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorija ir kt.). Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. (valdymo forma, politinio teritorinio suskirstymo forma, valstybinis režimas). Etatistinė teisės koncepcija ir teorijos į ją įeinančios. Teisės samprata pagal šią teoriją. Sociatarinė teisės koncepcija. Teisės samprata pagal šią teoriją. Šiuolaikinė teisės samprata. Socialinių normų samprata. Moralės ir teisės normų santykis. Teisės normos samprata: požymiai, struktūra, sąvoka, rūšys. Teisės funkcijų samprata: teisės funkcionavimas, teisės uždavinių ir funkcijų santykis, teisės poveikis. Teisės sistemos samprata. Sąvoka pagal etatistinę ir sociatarinę teorijas. Teisės sistemos ir įstatymų leidybos sistemų santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Subjektyvioji ir objektyvioji teisė. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisės ir įstatymo santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Kriterijai, pagal kuriuos vienas įstatymas priskiriamas teisei, o kitas - ne. Teisinės sistemos samprata: plačiąja ir siaurąja prasme. Kokios gali būti teisinių, sistemų klasifikacijos ir kriterijai. Bendroji teisės sistema. Kontinentinė teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas: administracinis ir teisminis. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisėkūros rūšys, subjektai, etapai (2) ir stadijos. Teisinė sąmonė. Sąvoka, struktūra ir rūšys. Teisinių santykių samprata. Sąvoka. Visuomeniniai santykiai, atsiradę teisės normų ir teisinių faktų pagrindu. Subjektiškumas. Teisinių santykių struktūra. Turinys - struktūros elementas. Teisinė pareiga, subjektinė teisė – kaip jos pasireiškia. Teisinių santykių rūšys. Teisiniai faktai, rūšys ir sąvoka. Teisės aiškinimo samprata. Sąvoka, būdai, rūšys. Teisės realizavimo samprata. Realizavimo formos, sąvoka. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Teisės spragų samprata. Pirminės ir antrinės teisės spragos. Priežastys. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisėto elgesio samprata. Sąvoka, rūšys. Marginalinės, konformistinis. Teisės pažeidimo samprata. Sudėtis, rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai, rūšys. Teisinės atsakomybės filosofinis ir teisinis pagrindas. Atsakomybės požymiai. Teisės akto samprata. Sąvoka. Rūšys. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Teisės norminių aktų galiojimo ribos erdvėje, asmenų atžvilgiu ir laike. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinės technikos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Sąvokos. Kokios yra I, II, III kartų laisvės ir teisės. Valstybinio ir politinio rėžimo sąvokos ir santykis. Tarptautinės sutartys teisinėje sistemoje. Teisinės valstybės principai. Skaityti daugiau
Valstybės tarnybos lyginamoji analizėValstybės tarnybos lyginamoji analizė. Valstybės tarnyba kontinentinės Europos ir anglosaksų šalyse. Atsižvelgiant į šiuos naujus pertvarkymus (ypač anglosaksų kraštuose), galima išskirti 4 savarankiško (laisvo) administracinio veikimo būdus. Didžiųjų Vakarų valstybių viešojo sektoriaus personalo atrankos bei rengimo konkursai ir reikalavimai. Trumpas palyginimas. Naujasis prezidentas Cardosso pasiūlė konstitucinę pataisą dėl administracinių reformų. Trumpas palyginimas. Valstybės tarnybos sistemos Vakarų šalyse (priedas). Kontinentinės Europos valstybių ir anglosaksų šalių bei Vidurio Europos valstybės tarnybų palyginimas. Lyginant Vidurio Europos šalių valstybės tarnybas. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (23)Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų - reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis, politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Wėberio, F. Goodnowe, L. Wfito, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų – L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo- teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo JAV viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos politika, darbo sauga, kainų reguliavimas, prekybos politika, aplinkosauga, vartotojų apsauga, įmonių reglamentavimas ir kita. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/ didinimą. Viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų - teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių modeliai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Vokietijoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, administracijos direktorius, meras ir kiti). Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Savivaldybės strateginio plėtros plano struktūra, strateginio plėtros plano sudarymo metodai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.). Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kita. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo efektyvumasViešojo administravimo efektyvumas. Strateginis planavimas. Efektyvumas ir biurokratija. Visuotinė kokybės vadyba ir sprendimų priėmimas. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo tyrimų metodologijaApibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo tyrimų metodologiją ir jos funkcijas. Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo funkcijas. Apibrėžkite "paradigmos", "teorijos", "modelio", "metodo" sąvokas. Aptarkite paradigmų, teorijų, modelių, metodo viešajame administravime pavyzdžius. Apibūdinkite duomenų sampratą, skirtingas duomenų rūšis, pateikite duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Apibūdinkite racionalizmo sampratą, racionalistinį socialinės tikrovės pažinimo būdą, racionalistinio pažinimo pavyzdžius viešajame administravime. Apibūdinkite hipotezės samprata, skirtingas hipotezių rūšis, pateikite hipotezių pavyzdžių viešojo administravimo tyrimuose. Kokie yra dedukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai. Kokie yra indukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai? Kas yra meta analizė? Pateikite meta analizės panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Apibūdinkite fenomenologijos ir hermeneutikos reikšmę viešojo administravimo tyrimuose? Kaip sudaromos tipologijos? Pateikite tipologijų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Kokie yra fenomenologinio pažinimo pranašumai ir trūkumai? Kaip sudaromas klausimynas? Pateikite pavyzdžių, kokie klausimai galėtų būti įtraukti į klausimyną, atliekant viešojo administravimo tyrimą. Apibūdinkite pozityvizmo ir empirizmo sampratą, pozityvizmo ir empirizmo viešajame administravime pavyzdžius. Kaip nustatoma imtis? Pateikite imties nustatymo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Kokie yra pozityvistinės metodologijos panašumai ir trūkumai. Kaip atliekamas interviu, kokios yra interviu rūšys? Pateikite interviu metodo panaudojimo viešajame administravime pavyzdžius. Aptarkite verifikavimo ir falsifikavimo procedūras ir jų panaudojimą viešojo administravimo tyrimuose. Kokie yra kiekybiniai tyrimo metodai? Aptarkite kiekybinių metodų panaudojimo viešajame administravime pavyzdžius. Apibūdinkite holistinio socialinės tikrovės aiškinimo sampratą, holistinio požiūrio viešajame administravime pavyzdžius. Glaustai paaiškinkite sociologinius metodus viešojo administravimo tyrimuose. Pasirinktinai pateikite sociologinių charakteristikų, terminų ir dydžių pavyzdžius. Apibūdinkite individualizmo sampratą, individualistinėmis prielaidomis paremtus socialinės tikrovės modelius, individualistinio požiūrio viešajame administravime pavyzdžius. Kokie yra kokybiniai tyrimo metodai? Aptarkite kokybinių metodų panaudojimo viešajame administravime galimybes. Apibūdinkite aprašymą, paaiškinimą, vertinimą, numatymą, pritaikymą kaip skirtingus etapus viešojo administravimo tyrimuose ir aptarkite šių etapų pavyzdžius. Kaip atliekamas atvejo tyrimas? Aptarkite atvejo tyrimų panaudojimo viešajame administravime galimybes. Apibūdinkite egalitarinį požiūrį viešajame administravime. Atlikite pagrindinių Lietuvos viešojo administravimo įstatymų analizę (Valstybės tarnybos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas). Kaip atliekama dokumentų analizė? Aptarkite dokumentų analizės panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžius. Kokie yra nuosaikaus egalitarizmo pranašumai ir trūkumai šiuolaikiniame pasaulyje? Kokie yra palyginamieji metodai? Aptarkite palyginamųjų metodų panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžius. Apibrėžkite vėberinę metodologiją. Apibrėžkite socialinės politikos modelius. Paaiškinkite jų pranašumus ir trūkumus. Aptarkite vėberinės metodologijos pranašumus ir trūkumus šiuolaikiniame pasaulyje. Apibūdinkite 3E koncepciją. Išvardinkite ir aptarkite "Naujosios viešosios vadybos" (NVV) taikymo pranašumus, galimybes ir pavyzdžius viešajame administravime. Apibūdinkite individualizmą ir globalizaciją kaip naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimo sąlygas. Modeliavimo socialiniame moksle ypatumai. Statiško ir dialektinio modeliavimo samprata. Aptarkite socialinio administravimo problemas Lietuvoje ir užsienyje. Pagrįskite vadybinį aspektą viešajame administravime. Pagrįskite ekonominį aspektą viešajame administravime. Pateikite socialinio administravimo (socialinės apsaugos) tyrimo metodus, rodiklius bei būdus. Paaiškinkite "tyrimo dalyvaujant" reikšmę socialinio administravimo tyrimuose. Apibūdinkite hierarchinį požiūrį viešajame administravime. Apibrėžkite mokslinius kriterijus viešojo administravimo tyrimuose. Apibrėžkite socialinės apsaugos struktūrą ir jos finansavimą (biudžetai). Apibūdinkite etiką viešajame administravime ir viešojo administravimo tyrimuose. Skaityti daugiau
Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetasViešojo sektoriaus finansai ir biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžetų sudarymo principai. Biudžetų sudarymo metodai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Valstybės finansų struktūra. Valstybės pajamų politika. Skaityti daugiau