Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo šperos
Viešojo administravimo šperos

(9 darbai)

Naujoji viešoji vadyba (2)Naujoji viešoji vadyba. Ch. Pollit’as. Salskov-Iversen. Diskurso bendruomenė. NVV elementai. Pagrindiniai instrumentai. Pagrindinės vertybės. Pagrindinės privatizavimo formos. Doktrina. Savarankiškas (aktyvus) profesinis viešosios organizacijos valdymas. Aiškūs veiksmingumo standartai bei atlikimo indikatoriai. Išeigos kontrolės išryškinimas. Viešojo sektoriaus vienetų išskaidymas. Didesnė konkurencija viešajame sektoriuje. Pabrėžiami privataus sektoriaus valdymo stiliai. Didesnė disciplina bei ekonomiškesnis resursų panaudojimas. Vadybinis tobulinimas ir organizacinis restruktūrizavimas. Rinka ir konkurencija. Ekonominio žinojimo pamatai. Viešojo pasirinkimo teorija. Agentūrų teorija. Menedžerizmas. Privatizavimas. Viešasis kontraktas. Kontrakto reikšmės. Išorinis privatizavimas. Marketizacija. Kontraktai. Tiesioginis viešosios – privačiosios konkurencijos modelis. Biurokratiniai rinkos mechanizmai ir valdymas. Viešieji kontraktai. Funkcijų vykdymo delegavimas ("Submission"). Koncesijos suteikimas. Pažymų sistema. Formalus privatizavimas. Faktinis privatizavimas. Viešieji kontraktai. Privatizavimo priemonės (J.E. Lane). Kontraktų privalumai ir trūkumai. Privatizavimo taikymas. Paslaugų sutartis. Kontraktų taikymo problemos. Koncesija. PPP projektai. PPP projektai Lietuvoje. PPP bruožai. Viešojo sektoriaus reforma. Reformų modeliai. Pagrindiniai reformų elementai. EBPO ataskaita. Pollit ir Bouckaert reformų modelis. Organizacinės reformų trajektorijos. Decentralizacijos reformų bruožai. Agentūros (Next Step). Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (4)Klasikinės socialinės apsaugos tradicijos. Socialinės apsaugos sistema Europoje. Pagrindiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir funkcijos. Socialinės apsaugos apibrėžimas. Socialinio draudimo rizikos. Sudėtinės socialinės apsaugos dalys. Socialinio draudimo ir socialinės paramos skirtumai. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Viešasis administravimas ir naujoji viešoji vadyba: atsiradimas ir skirtumai. Naujosios viešosios vadybos pavyzdžiai Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) koordinavimo reglamentai socialinio draudimo srityje, jų paskirtis. Pagrindiniai reiškiniai, darantys įtaką socialinės apsaugos sistemoms ir jų reformoms Europos sąjungos (ES) valstybėse. Atviro koordinavimo metodo Europos sąjungoje (ES) samprata. Migruojančių asmenų socialinė apsauga Europos sąjungoje (ES): teisės aktai ir pagrindinės nuostatos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos institucijų sistema: socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas mokančios institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Lietuvos pensijų sistemos sandara. Socialinio draudimo, šalpos, socialinės paramos ir valstybinės pensijos, jų vieta pensijų sistemoje. Išankstinės pensijos). Pensijas mokančios institucijos. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003 metais: priežastys ir pagrindinės nuostatos. Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, tikslai, uždaviniai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema: institucijos ir jų funkcijos. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politikos samprata ir turinys. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme. Trišalės tarybos funkcijos. Socialinė partnerystė "Sodroje" ir Lietuvos darbo biržoje. Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai: einamojo finansavimo (pay-as-you-go) ir kaupiamasis (funded). Profesinės pensijos. Vidinė ir išorinė komunikacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Elektroninės paslaugos viešajame sektoriuje ir jų svarba. Personalo valdymo ypatumai socialiniame sektoriuje. Vidaus audito samprata, rūšys ir skirtumai nuo išorinio audito. Strateginio planavimo samprata. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas (20)Institucijos vizija, misija ir tikslai. Vizijos formuluotės aspektai. Institucijos misija. Strateginių tikslų samprata. Institucijos uždaviniai. Rezultatų rodikliai. Strategijų hierarchija ir tipai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginė kontrolė. Strateginis vertinimas. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginio planavimo sistema. Bendrojo programavimo dokumento turinys. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (11)Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą (VA), koks yra viešojo administravimo (VA) santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos – reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo (VA) tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo (VA)? Kaip nuo XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Dereguliavimas. Švietimas. Sveikatos apsauga ir jos paslaugų teikimo sektorius. Socialinė apsauga. Kultūros ir sporto paslaugos. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) teisinis reguliavimas. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Apibūdinti savivaldybių valdymo institucijas Lietuvoje, jų sandarą ir funkcijas. Kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje nuo 1990 metų? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarti skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus – veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą ir teisingumą. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kaip viešąsias organizacijas aiškina žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontigencinės) teorijos? Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešuose organizacijose? Aptarti viešųjų organizacijų personalo valdymo etapus. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime (VA), kokios būna etikos dilemos? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo VA" sampratą. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime (VA)? Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (17)Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Politinis viešojo administravimo metodas. Viešojo administravimo politinė aplinka. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo reforma Lietuvoje. Lietuvos respublikos Viešojo administravimo įstatymo analizė. Lietuvos respublikos Valstybės tarnybos įstatymas. Viešojo administravimo istorinė raida. M. Weberio biurokratijos ir valdymo teorijų apžvalga, ideologijos biurokratijos teorija. L. Gulicko indėlis į viešojo administravimo teorijos raidą, organizacijų sudarymo ir veiklos teorijas (POSDCORB). H. Simono indėlis į viešojo administravimo raidą. Administracinio žmogaus, riboto racionalumo teorijos. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Personalo problemos viešajame administravime. Vadovas ir vadovavimas viešajame administravime. Viešojo administravimo etika. Etikos kodeksai viešajame administravime. Sprendimo priėmimo metodai viešajame administravime. Efektyvumas viešajame administravime, viešųjų programų vertinimas. Strateginis planavimas viešajame administravime. Administracinė teisė ir viešasis administravimas. Administracinės teisenos reforma Lietuvoje. Administracinė – teritorinė reforma Lietuvoje ir viešasis administravimas. Ryšiai tarp įvairių viešojo administravimo lygmenų ir institucijų. Biudžetas ir viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (18)Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Iš ko susideda viešojo administravimo sistema? Kokia yra viešojo administravimo sistemos aplinka? Kas yra vidaus administravimas? Koks yra vidaus administravimo tikslas? Viešųjų paslaugų teikimo administravimas? Kiti viešojo administravimo apibrėžimai? Kas yra viešasis interesas? Kas yra viešasis sektorius? Kaip yra skirstomos gėrybės? Kokios yra viešųjų gėrybių savybės? Kokios yra viešojo sektoriaus funkcijos? Kokie yra požiūriai viešajame administravime? Kas būdinga vadybiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga teisiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga politiniam požiūriui viešajame administravime? Viešojo administravimo istorinė raida. Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki renesanso? Kokios idėjos apie valdymą išdėstytos Platono "Valstybėje"? Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki Renesanso? Kuo nusipelnė Woodrowas Wilsonas (1956 – 1924) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frankas Goodnowas (1859 – 1939) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frederickas W. Tayloras (1856 – 1915) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Henry Fayolis (1841 – 1925) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Lutheris Halsey Gulickas (1892 – 1993) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Maxas Weberis (1864 – 1920) viešajam administravimui? Kokie yra Weberio biurokratijos principai? Kuo nusipelnė Herbertas A. Simonas (1916 – 2001) viešajam administravimui? Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Kokios politinės ideologijos demokratinėje valstybėje? Kokios vyrauja valstybės teorijos? Kas būdinga marksizmui? Kas būdinga klasikinei elito teorijai? Kas būdinga pliuralizmui? Kas būdinga biurokratijai pliuralistinėje teorijoje? Kas būdinga šiuolaikinei elito teorijai? Kas būdinga neomarksizmui? Kas būdinga korporatyvizmui? Kokie yra "Gerovės valstybės" raidos etapai? Kokie yra trys "gerovės valstybės" modeliai? Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Kas yra viešoji politika? Kas yra politikos analizė? Kokie yra politikos formavimo proceso etapai? Kokios yra politikos įgyvendinimo teorijos? Kas sudaro Lietuvos valstybės konstitucinę sąrangą? Koks yra Lietuvos valstybės valdymo modelis? Kokios yra prezidento galios? Kokia yra Lietuvos Respublikos (LR) Seimo struktūra? Koks yra Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės veiklos teisinis pagrindas? Kokia yra savivaldybės valdymo struktūra? Koks yra valstybės vaidmuo viešajame administravime? Kas yra biudžetas ir jo sudarymo principai? Ekonominis biudžeto aspektas. Kokie yra kokybiško valdymo principai? Kokie yra sprendimų priėmimo modeliai? Kokie yra viešojo valdymo reformų tikslai? Kokie yra viešojo valdymo reformų rezultatai? Kokie yra Osborn ir Gaebler apibrėžti Naujojo viešojo administravimo principai? Kas yra žmogiškasis kapitalas? Kokios priežastys verčia keistis valdžios institucijų galias? Kokybinis interesų augimas. Kokie yra valdžių trūkumai ? Problemos identifikavimas. Kokie piliečių viešosios politikos kontroliavimo balsavimu, trūkumai. Kas yra tvari plėtra? Kokie yra viešosios politikos instrumentai? Koks yra šiuolaikinis konfliktas viešajame sektoriuje? Kokie yra NVA (naujasis viešasis administravimas) uždaviniai? Kam priešinamasi vykdant pokyčius? Kokie yra pasipriešinimo pokyčiams ženklai? Kokie yra pokyčių proceso žingsniai? Ką reiškia strateginis valdymas viešajame administravime? Kokie yra strateginio planavimo žingsniai? Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (20)Kaip suprantate viešąjį administravimą? Su kokiomis veiklos sritimis viešasis administravimas yra tiesiogiai susijęs? Kokiose svarbiausiose vykdomajai valdžiai priskirtose srityse veikia administratoriai? Kokie svarbiausi viešojo administravimo veiklos elementai? Kokios yra administratorių efektyvios veiklos sąlygos? Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami viešojo administravimo darbuotojams? Išvardinkite bendruosius viešojo administravimo principus. Kokius specialiuosius viešojo administravimo principus prisimenate? Ką apima viešasis administravimas? Išvardykite M. Weberio idealios biurokratinės įstaigos būdingus atributus. Kas yra politika? Kas yra viešoji politika? Apibūdinkite VP analizės esmę. Kokias žinote politikos rūšis? VP analizės tikslai. VP proceso aplinka. Oficialūs VP dalyviai. Neoficialūs viešosios politikos dalyviai. Kokius žinote interesų grupių tipus? Apibūdinkite vieną iš interesų grupių. VA etapai (fazės) ir VP analizės procedūros. Išvardinkite sprendimų priėmimo teorijas. Apibūdinkite vieną iš sprendimų priėmimo teorijų. Kokie veiksniai įtakoja sprendimų priėmimą? Kokius žinote VP problemų struktūrizavimo metodus? Kokius žinote prognozavimo metodus? Apibūdinkite politikos rekomendavimo procedūrą. Koks politikos rekomendavimo metodas yra labiausiai paplitęs? Apibūdinkite politikos monitoringo procedūrą. Išvardinkite viešojo administravimo organizacijų tipus. Kokia yra viešojo administravimo sistemų paskirtis? Kurios VA sistemos yra svarbiausios? Viešojo administravimo sistemų atributai. Optimalių VA sistemų požymiai. Biurokratinio administravimo sistemos bruožai. Kaip struktūrizuojamos organizacijos? Organizacijos struktūros linijinė ir funkcinė dedamosios. Liberalios demokratijos bruožai. Apibūdinkite elitarinę demokratiją. Kokios yra viešosios politikos vertinimo procedūros funkcijos? Ką apima viešųjų programų vertinimas? Viešųjų programų vertinimo tikslai. Viešųjų programų vertinimo kriterijai. Viešųjų programų vertinimo kriterijų kategorijos. Viešųjų programų vertinimo metodai. Kokie yra kaštų – naudos analizės pagrindiniai etapai? Kokios yra organizacijų strategijos kūrimo prielaidos? Kas yra organizacijos strategija? Pagrindiniai organizacijos strategijos rengimo proceso etapai. Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kokie svarbiausi organizacijos vidinę aplinką apibūdinantys objektai? Kas yra organizacijos vizija? Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Kas yra organizacijos kultūra? Apibūdinkite analitinį organizacijos strategijos kūrimo modelį. Kuo skiriasi kūrybinis organizacijos strategijos kūrimo modelis nuo analitinio? Kaip suprantate žmogiškųjų išteklių valdymo procesą? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus. Kokios žmogiškųjų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai. Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai. Kokie veiksmai atliekami nustatant valstybės tarnautojų mokymo poreikius? Apibūdinkite valstybės tarnautojo mokymo procesą. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojo mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Kaip suprantate kokybę? Kokių mokyklų "tiesas" perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. VKV nuostatos. Esminės VKV nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime? Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus? Kokios žmogiškų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai? Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai.. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojų mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra VKV? Kaip suprantate kokybę? Kokias tiesas perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. Visuotinės Kokybės vadybos nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime? Skaityti daugiau
Viešųjų institucijų administravimasLietuvos Respublikos (LR) prezidentūra. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Reikalavimai pretendentams. Prezidento kanceliarija. Prezidento kanceliariją sudaro. Pats respublikos prezidentas sprendžia dėl. Prezidento funkcijos. Prezidentas skiria ir atleidžia. Prezidento valstybinis aprūpinimas. Išėjus iš valstybės tarnybos prezidentui. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės ir jos institucijų struktūra, darbo organizavimas. Susiklosčiusių teisės tradicijų įtaka vyriausybės formavimui. Vyriausybės modeliai. Vyriausybės formavimo priklausomybė nuo valdymo formos. Ministras "be portfelio". Vyriausybės veiklos principai. Principai, pagal kuriuos vertinami įstatymų leidėjų ir vykdomosios valdžios santykiai. Bendrosios vyriausybės funkcijos. Vyriausybės įgaliojimai. Vyriausybės atsistatydinimo atvejai. Vyriausybės programa . Ministro pirmininko funkcijos. Ministras. Ministro funkcijos. Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės darbo organizavimas. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos. Ministerijų struktūra, veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Pagrindinės ministerijų funkcijos. Ministro įgaliojimai. Viceministras. Ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos sekretoriai. Ministerijos kolegija. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijai tiesiogiai pavaldūs. Kolegija. Viceministras. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Apskričių veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Apskrities valdymo institucijų uždaviniai. Apskrities viršininkas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities administracijos kompetencijos sritys. Žemėtvarkos ir žemės ūkio srityje. Apskrities viršininko įgaliojimai administravimo srityje. Tipinė apskrities viršininko administracijos struktūra. Apskrities viršininko politinio pasitikėjimo aplinkos sudėtis. Regiono plėtros taryba. Regiono plėtros tarybos funkcijos. Savivaldos institucijų veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo savivaldos. Valstybės valdymo formos. Vietos savivaldos pagrindų įstatyme buvo nustatytos šios pagrindinės nuostatos. Pagal Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. Savivaldybės taryba. Tarybos funkcijos. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija. Tiesioginiai merų rinkimai - privalumai. Tiesioginiai merų rinkimai - trūkumai. Pagal sprendimu priėmimo laisvę savivaldybių funkcijos skirstomos. Pagal veiklos pobūdį savivaldybių funkcijos skirstomos. Savivaldybės kontrolės institucija. Pagrindinės vietos savivaldos sistemos. Statutinių įstaigų administravimas. Konsulinių įstaigų administravimas. Skaityti daugiau
Vyrai kandidatai rinkimuose į Telšių, Ukmergės, Utenos, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybas 2002 metaisĮvadas. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių tarybos kompetencija. Vyrai kandidatai rinkimuose į 2002 metų Savivaldybių tarybas - analizė. Išvados. Skaityti daugiau