Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo diplominiai darbai
Viešojo administravimo diplominiai darbai

(9 darbai)

Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politikaEuropos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temos tyrimo objektą ir dalyką tiesioginis šio darbo tikslas yra išanalizuoti antisemitizmo ir ksenofobijos Lietuvoje prevencijos politikos principus, sąlygas bei antisemitizmo ir ksenofobijos prevencines priemones. Antisemitizmo ir ksenofobijos bei etninių mažumų konceptai. Antisemitizmo ir ksenofobijos samprata. Etninių mažumų samprata. Etninio nepakantumo prevencijos politika. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika europos sąjungoje. Politikos raida. Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras. Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika lietuvoje. Reglamentavimas. Tautinių mažumų politikos strategijos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2006–2008 metų programos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros veiklos 2008 m. Ataskaitos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros specialiųjų tyrimų skyriaus parengto apibendrinimo analizė. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika. Kokybinis tyrimo metodo taikymas. Kokybinio tyrimo imtis. Antisemitizmo ir ksenofobijos lietuvoje. Prevencijos politika: kokybinio tyrimo duomenys. Etninės mažumos. Antisemitizmas ir ksenofobija. Prevencijos politika. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiuĮvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas, jų aktualumą bei respondentų gebėjimą jomis naudotis. Informacinė visuomenė ir jos kūrimo tendencijos Lietuvoje. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Elektroninės valdžios plėtros Lietuvoje problemos ir tendencijos. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės valdžios plėtros gairės ir problemos. Viešojo administravimo plėtros Lietuvoje, panaudojant informacines technologijas, analizė. Elektroninės viešosios paslaugos ir jų įgyvendinimo analizė. Viešųjų interneto prieigos taškų plėtros analizė. Viešojo administravimo pokyčių tendencijų analizė ir plėtros prioritetai. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos analizė. Elektroninės valdžios projektų, plėtojančių šiuolaikinę viešojo administravimo sistemą, įgyvendinimo analizė. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo ir vertinimo tyrimas. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų apžvalga bei kitų šalies savivaldybių pasiekimai elektroninio valdymo srityje. Gyventojų, kaip Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų elektroninių paslaugų potencialių naudotojų, nuomonės statistinė analizė. Tyrimo imtis. Šiaulių miesto gyventojų gebėjimo naudotis it įtaka elektroninių paslaugų naudojimui. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų, bei jų efektyvumo ir aktualumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kaimo turizmo plėtra Molėtų rajoneSantrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kaimo turizmo plėtros galimybes bei poreikį Molėtų rajone. Kaimo turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo sodybos samprata. Kaimo turizmo svarbiausi teisiniai pagrindai. Lietuvos kaimo turizmo raida 1999–2006 m. Kaimo turizmo dabartinė situacija Lietuvoje. Kaimo turizmas Molėtų rajone. Molėtų kraštas. Dėmesys turizmo infrastruktūrai. Sodybos tarnauja ir gamtai, ir žmonėms. Turizmo specifika. Aktyviausios sodybos. Rekreacinė veikla Molėtų kaimo turizmo sodybose. Veiksniai, darantys įtaką kaimo turizmo plėtrai Molėtų rajone. Rajono galimybės. Molėtų kaimo turizmo sodybų savininkų pamąstymai. Molėtų rajono plėtros planas kaimo turizmo atžvilgiu. Susitikimas su kaimo turizmo verslo atstovais. Kaimo turizmo plėtros tyrimas Molėtų rajono savivaldybėje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Kaimo turizmo sodybų savininkų Molėtų rajone apklausa. Kaimo turizmo sodybų savininkų tipas. Dabartinė kaimo turizmo sodybų situacija Molėtų rajone. Molėtų rajono kaimo turizmo sodybų – lankytojų tipas. Kaimo turizmo plėtros Molėtų rajone pozityvūs aspektai. Kaimo turizmo sodybų Molėtų rajone lankytojų apklausa. Kaimo turizmo sodybų lankytojų tipas. Kaimo turizmo sodybų lankytojų nuomonė. SWOT. Mano siūlymai kaimo turizmo verslo plėtra Molėtų rajone užsiimančioms institucijoms. Mano siūloma kaimo turizmo sodybos įkūrimo. Molėtų rajone – strategija. Tiriamasis straipsnis – Molėtų kaimo turizmas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveiksliukais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizėĮvadas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimas - aktuali vadybos mokslo ir praktikos problema. Karjeros planavimas - svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos grandis. Pagrindinės karjeros sąvokos ir jos tipai. Karjeros planavimo sistemų esmė. Iššūkiai karjeros planavimui organizacijose, šiuolaikinėmis sąlygomis. Globalizacijos įtaka šiuolaikinėms karjeros planavimo sistemoms. Demografinės situacijos pokyčiai ir jų įtaka karjeros planavimo sistemoms. Teisinės aplinkos įtaka karjeros planavimo sistemoms. Karjeros planavimo sistemų tobulinimo teoriniai modeliai. Teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Viešojo administravimo teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirtų tyrimų metodika. Teoriniai tyrimų metodai. Empiriniai tyrimų metodai. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirti tyrimai. Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizė. Karjeros planavimo sistemos užsienio šalių verslo sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių viešajame sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių kariuomenėse. Karjeros planavimo sistemų Lietuvos krašto apsaugoje tyrimų analizė. Pilotinės anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Sprendimų, skirtų tobulinti karjeros planavimą sistemas, projektas. Išvados, skirtos tobulinti karjeros planavimo sistemą. Siūlymai, skirti tobulinti karjeros planavimo sistemą. Išvados. Conclusions. Siūlymai. Proposals. Priedai (5). Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos muitinės veiklos administravimas stiprinant nacionalinį saugumąĮvadas. Nacionalinis saugumas ir Muitinės vaidmuo nacionalinio saugumo stiprinimui. Vidinės nacionalinio saugumo prielaidos ir muitinių svarba nacionalinio saugumo stiprinimo procese. Muitinės administravimo tobulinimas Lietuvoje kaip nacionalinio saugumo prielaida. Muitų reguliavimo įstatyminės bazės tobulinimas efektyvinant muitinės darbą. Muitinės vidaus tarnybos ir jų veiklos tobulinimas stiprinant vidinį nacionalinį saugumą. Muitinės informacinės sistemos ir muitinės laboratorijos vaidmuo tarnybos veiklos tobulinimo procese. Muitinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos veiklos tobulinimas gerinant darbuotojų paruošimą. Muitinės kriminalinės tarnybos raida ir vaidmuo efektyvinant muitinės darbą. Muitinės ryšių su aplinka tobulinimas efektyvinant muitinės veiklą. Muitų ir mokesčių administravimas bei administracinių gebėjimų stiprinimas. Integracija į Europos Sąjungą ir muitinės reikšmė nacionalinio saugumo užtikrinimui. Muitinės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas integruojantis į Europos Sąjungą. Muitinės paslaugų verslininkams gerinimas. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Lietuvos sveikatos apsaugos reformaĮvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos, sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos priežiūros reformos sąvokų samprata. Sveikatos apsaugos sistemos modeliai. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Sveikatos priežiūros organizavimas ir valdymas. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Sveikatos apsaugos sistemos finansavimo reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Nepalankios aplinkybės, sunkinančios reformos eigą. Sveikatos apsaugos reforma Kauno mieste. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas. Žmogiškieji ištekliai. Greitoji medicinos pagalba. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprataĮvadas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė: argumentai "už" ir "prieš". Savivaldybė kaip viešojo administravimo subjektas. Savivaldybės samprata. Savivaldybių administravimo subjektai ir jų statusas. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybių funkcijos ir jų skirstymas. Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų analizė. Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų rūšys. Savivaldybės viešųjų paslaugų teikimas elektroniniu būdu. Savivaldybės viešųjų paslaugų ekonomiškumo ir kokybiškumo kriterijai viešajame ir privačiame sektoriuose. Savivaldybių ir privataus sektoriaus partnerystės patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse. Savivaldybių ir privataus sektorių partnerystės patirtis užsienio šalyse. Savivaldybės ir privataus sektorių partnerystės būklė ir galimybės Lietuvoje. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos naudojimas. Išvados. Summary. Priedas (1) Skaityti daugiau
Viešųjų paslaugų administravimas Lietuvos savivaldybėse: situacija, problemos, perspektyvosLentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valstybė – organizuota viešoji valdžia. Lietuvos respublikos savivaldybių specifiniai bruožai. Viešoji politika ir viešasis paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų administravimo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Darbo metodai ir priemonės. Viešasis sektorius ir jo įtakos srities analizė. Viešojo sektoriaus vertinimo metodai. Demarkacija ir jos įsisavinimo valstybėje problema. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse politinė aplinka. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikoje reformos. Viešųjų paslaugų administravimo Klaipėdos rajono savivaldybėje analizė. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse įstatymo analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse istorinė raida. Administracinės viešųjų paslaugų elgsenos racionalumas: situacija, problemos, perspektyvos. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto plėtros kryptys ir priemonėsSummary. Įžanga. Miestų plėtros tendencijos ir sąlygos. Miestų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, miesto plėtrą įtakojantys veiksniai ir sąlygos. Pagrindiniai šiuolaikinės miestų plėtros metodai. Bendrasis/fizinis planavimas. Strateginis valdymas/planavimas. Miesto rinkodara. Viešoji – privati partnerystė (VPP). Netradicinis finansavimas. Miestų sąjungos. Lietuvos miestų plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Lietuvos miestų plėtros problemos ir patirtis. Vilniaus miesto plėtros krypčių ir priemonių analizė. Vilniaus miesto reikšmė nacionaliniame kontekste. Vilniaus miesto plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Pagrindinės Vilniaus miesto plėtros priemonės. Vilniaus miesto plėtros įgyvendinimo priemonių analizė. Vilniaus miesto bendrasis planas (BP). Vilniaus miesto strateginis planas (VMSP). Vilniaus miesto turizmo rinkodaros strategija. Vilniaus ir Kauno dvimiestis. Išvados. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau