Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės konspektai
Administracinės teisės konspektai

(59 darbai)

Administracinė atsakomybėAdministracinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis ir pagrindiniai jos bruožai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių: Administracinės atsakomybės (AA) skirtumai nuo baudžiamosios atsakomybės (BA), Administracinės atsakomybės skirtumai nuo drausminės atsakomybės (DA), Administracinės atsakomybės atribojimas nuo civilinės atsakomybės (CA), Administracinės atsakomybės skirtumai nuo tarnybinės atsakomybės (TA). Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę: Būtinasis reikalingumas, Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė (2)Administracinės atsakomybės kurso dalykas ir sistema. Administracinių teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Administracinės atsakomybės esmė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę. Savivaldybės Tarybų ir valdybų įgaliojimai priimti sprendimus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius pažeidimus. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisės pažeidimas – administracinės atsakomybės pagrindas. Bendroji administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės subjektas. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos sąvoka ir paskirtis. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Administracinė bauda. Atlygintinas daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). Administracinės nuobaudos skyrimas. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Galimybė atleisti nuo administracinės atsakomybės, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. Administracinės prevencinės priemonės. Jų ypatumai (taikymo tikslas, teisinis pagrindas, sąlygos ir aplinkybės), rūšys. Administracinės kardomosios priemonės (AKP). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Teisėtumo užtikrinimas taikant prevencines ir kardomąsias priemones. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, rūšys. Administracinės komisijos (AK) prie savivaldybių tarybų. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai). Policija. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai (teisėtumo, nekaltumo prezumpcijos, objektyviosios tiesos, teisės į gynybą, lygybės prieš įstatymą, viešumo, operatyvumo) ir stadijos. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Pažeidėjo pristatymas. Administracinis sulaikymas. Pažeidėjo atvesdinimas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimas (priverstinis transporto priemonės nuvežimas ar šios priemonės važiuoklės užblokavimas). Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimas neblaivumui ar apsvaigimui nuo narkotinių priemonių nustatyti. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose ir jų įvertinimas. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Nukentėjusysis. Įstatyminiai atstovai. Advokatas. Liudytojas. Ekspertas. Vertėjas. Liudytojo, eksperto, vertėjo atsakomybė už neteisingų parodymų davimą, neteisingų išvadų teikimą, ar neteisingą vertinimą. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo turinys, pagrindiniai reikalavimai. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, jų kompetencija. Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Prokuroro nutarimas, teismo (teisėjo) nutartis iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai. Pasirengimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Kolegialaus organo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, posėdžio protokolas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo turinys. Nutarimų rūšys. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas. Pasiūlymai pašalinti priežastis ir sąlygas, padėjusias padaryti administracinius teisės pažeidimus. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimas. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Nutarimo apskundimo tvarka, terminai ir padariniai. Teismo, nagrinėjančio skundą, sprendimas. Teismo sprendimo dėl apskųsto nutarimo paskelbimo ir nuorašo įteikimo tvarka. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo bendrosios taisyklės. Nutarimų vykdymo tvarka ir senatis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimo pagrindas ir terminas. Nutarimo vykdymo nutraukimo pagrindai. Organų (pareigūnų) vykdančių nutarimus dėl skirtų administracinių nuobaudų, veiksmų apskundimas. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas. Nutarimo skirti baudą vykdymas. Vengimo sumokėti baudą padariniai. Nutarimo atlygintinai paimti daiktą vykdymas. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas. Nutarimo nušalinti nuo pareigų vykdymo tvarka. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas. Administracinio arešto atlikimo terminai ir tvarka). Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo vykdymas. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė (7)Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas. Administracinės prievartos sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės prievartos priemonės, taikomos užsieniečiams. Institucijos (pareigūnai), turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Administracinių teisės pažeidimų prevencija. Administracinės atsakomybės sąvoka. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės bruožai. Teisinės atsakomybės rūšys ir trumpa jų charakteristika. Administracinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis ir jos pagrindiniai bruožai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę. Būtinasis reikalingumas ir jo viršijimas. Būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas. Administracinės nuobaudos sąvoka Nuobaudos (bausmės) už padarytą teisės pažeidimą samprata. Administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai jos bruožai. Administracinių nuobaudų atribojimas nuo kriminalinių bausmių ir kitų poveikio priemonių. Administracinių nuobaudų rūšys. Atskirų administracinių nuobaudų rūšių bendros charakteristikos, jų skyrimo ypatumai. Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės. Aplinkybės, lengvinančios ir sunkinančios atsakomybę. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų skyrimo ir galiojimo terminai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Norminis administracinės atsakomybės pagrindas. Teisės aktai, nustatantys administracinę atsakomybę. Teisės aktų, nustatančių administracinę atsakomybę, rūšys ir bendra jų charakteristika. Administracinių teisės pažeidimų kodekso paskirtis, jo vidinės struktūros ypatumai. Kiti įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę. Savivaldybių institucijų teisė leisti teisės aktus, nustatančius administracinę atsakomybę. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas tam tikroje teritorijoje. Faktinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinės teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sąvoka, sudėties elementai ir teisės pažeidimų rūšys. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas, jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai palyginti su kitų teisės pažeidimų subjektais. Pareigūnų ir kai kurių kitų valstybės tarnautojų administracinės atsakomybės ypatumai. Statutinių valstybės tarnautojų administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai. Juridinių asmenų, juridinio asmens teisių neturinčių įmonių administracinės atsakomybės apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Procesinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinis procesas. Administracinio proceso sąvoka. Administracinio proceso rūšys. Administracinės procedūros samprata. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinės jurisdikcijos ir administracinės justicijos santykis. Drausminės (tarnybinės) atsakomybės taikymo teisenos bendra charakteristika. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės teisės pažeidimų bylų teiseną. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų bendras apibūdinimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Aplinkybės, kurioms esant administracinės teisės pažeidimų bylų teisena negalima. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos pradėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir tyrimo stadijos bendras apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo vados ir pagrindas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas. Administracinės teisės pažeidimo protokolo turinys. Administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo tvarka. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Administracinės teisės pažeidimo bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Kolegialių institucijų posėdžių protokolai. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje turinys. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimas ir skundo nagrinėjimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka ir terminai. Nutarimo vykdymo sustabdymas jį apskundus. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. Šalių teisės ir pareigos nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymo tvarka. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ar nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Nutarimo dalies dėl žalos atlyginimo vykdymas. Teismo antstolių ir policijos vaidmuo vykdant nutarimą skirti administracinę nuobaudą. Specialioji dalis. Administracinės teisės pažeidimai atskirose valstybinio valdymo srityse. Administracinės teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje. Veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai. Administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityse. Administracinės teisės pažeidimai buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityse. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai valstybinio turto privatizavimo srityje. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė, savarankiška atsakomybės rūšisTeisinė atsakomybė. Atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės paskirtis. Atsakomybės bruožai. Nuobaudos. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Atsakomybės teisingumo principas. Atsakomybės tikslingumo principas. Atsakomybės neišvengiamumo principas. Atsakomybės viešumo principas. Administracinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisinės atsakomybė straipsnių apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė teisėAdministracinė teisė (1918-1940). Administracinės teisės šaltiniai. Administracinis teritorinis sutvarkymas. Administracinis aparatas. Valstybės kontrolierius. Administracinio valdymo tarnautojai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė – kaip teisės šakaAdministracinė teisė kaip teisės šaka: Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės reguliuojamų santykių požymiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas. Administracinės teisės reguliavimo metodas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Administracinės teisės sistema. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (10)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Valstybinio valdymo organai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Savivaldybių institucijos piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų bylų procesas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (11)Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos Administracinės teisės samprata. Sąvokos ir kategorijos administracinėje teisėje. Filosofinis, loginis, lingvistinis, teisinis administracinių teisinių sąvokų supratimas. Orientacinių, diferencinių (skiriamųjų), funkcinių požymių vartojimas apibrėžiant teisines sąvokas. Administracinės teisės kategorijos - pagrindas apibūdinti administracinę teisę ir administracinės teisės mokslo tyrimo objektą. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir kategorijos: administraciniai ginčai, administraciniai teisiniai santykiai, valstybinis reguliavimas ir reglamentavimas, administracinis teisinis valdymo organizavimas, administracinis sprendimas, viešojo administravimo subjektai, asmuo, bendruomenė, biurokratizmas, piktnaudžiavimas, centralizacija, decentralizacija, individualus teisės aktas, interesų konfliktas, mokestiniai ginčai, norminis administracinis aktas, privatūs interesai, savivaldybės institucijos, skundas, prašymas, valstybės politikai, valstybės tarnautojas, viešasis administravimas, viešieji interesai. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos administracinės teisės doktrina. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Pasaulio šalių administracinė teisė ir jos požymiai. Administracinės teisės principai, taikytini santykiams tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų pagal Europos tarybos (ET) rekomendacijas. Administracinės teisės plėtra. Administracinės teisės ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo etapai. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų įgyvendinimo santykis su teisės normų rūšimis. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis administravimas ir administracinė teisė. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Valstybinis valdymas. Valstybės valdymas ir valstybės administravimas. Valstybės administravimas ir įstaigų administravimas. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo sudėtis: administracinis reguliavimas. Vidinis administravimas. Viešosios paslaugos. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos (ES)teisės požiūriu. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Šiuolaikinių demokratinių valstybių tikslai, prioritetai, ir vertybės, jų teisinės sistemos. Viešojo administravimo subjektų turimi techniniai, žmogiškieji ir ekonominiai ištekliai. Netinkamas administravimas: šališkumas, diskriminacija, piktnaudžiavimas valdžia, nesugebėjimas arba atsisakymas suteikti informaciją, nepateisinamas atidėliojimas, nustatytos tvarkos nesilaikymas. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principų vaidmuo juos nagrinėjant sisteminiu požiūriu. Įvairios principų posistemės. Pagrindiniai arba politiniai teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai techniniai viešojo administravimo principai. Atvirumo samprata, jo ribojimo atvejai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Užsienio šalių viešojo administravimo institucijų veiklos palyginimas, Jungtinių Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB), Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, viešojo administravimo institucijų bendroji charakteristika, jų sudarymo tvarka ir valstybės tarnybos ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento aparatas. Prezidento priimamasis. Atstovas spaudai. Prezidento patarėjai, konsultantai, referentai. Konsultantai visuomeniniais pagrindais. Vidaus politikos ir analizės grupė. Užsienio politikos grupė. Respublikos prezidento protokolo skyrius. Nacionalinio saugumo grupė. Ekonomikos ir regioninės plėtros grupė. Socialinės politikos grupė. Kultūros, mokslo ir ugdymo grupė. Spaudos tarnyba. Teisės departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Vyriausybės administracinės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdis (posėdžiai). Kolegialumo principo realizavimas vyriausybės veikloje. Ministro pirmininko administraciniai įgaliojimai. Asmeninis vyriausybės narių dalyvavimas vyriausybės posėdžiuose. Bendro sutarimo pasiekimas vyriausybės posėdžiuose. Ministerijų valstybės sekretorių pasitarimas. Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymas. Svarstymas vyriausybės posėdyje. Dalyviai. Svarstymo eiga. Vyriausybės posėdžio protokolas. Vyriausybės posėdžio sprendimai: priėmimas, įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir įsigaliojimas. Vyriausybės teisės aktų priėmimo procedūra. Vyriausybės priimamų teisės aktų rūšys. Vyriausybės teisės aktų priėmimas. Teisės aktų leidybos iniciatyva. Teisės aktų projektų rengimas ir derinimas. Teisės aktų projektų įvertinimas. Projektų įvertinimas vyriausybės kanceliarijoje. Teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas. Vyriausybės teisės aktų efektyvumo didinimas. Vyriausybės programos samprata. Medžiagos vyriausybės programai rengimas. Konkrečios priemones šiai programai įgyvendinti. Vyriausybės programos įgyvendinimo ataskaitos parengimas. Vyriausybės veiklos problemos, kylančios iš vyriausybės programos. Programos parengimo tobulinimas. Programos įgyvendinimo problemos. Ministerijų ir vyriausybės įstaigų praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos vyriausybei. Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padaliniai, patarėjai ir konsultantai. Kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovų ir patarėjų atskirais klausimais teisinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Ministerijos misija: paskirtis ir formavimo būdai. Administraciniai teisiniai ministerijų valdymo ir reformų pagrindai. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdomos viešojo administravimo sritys. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdymo reformų strategijos vizija. Pertvarkymai ministerijų valdymo sistemoje. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų vidinė organizacinė struktūra. Ministras, jo teisinė padėtis ir funkcijos. Ministerijų nuostatai, darbo reglamentai. Ministerijos veiklos strateginis modelis. Programų, numatytų ministerijos strateginiame veiklos plane, vykdymas. Ministro politinio pasitikėjimo patarėjai. Aplinkos ministerijos patarėjų taryba (visuomeninė specialistų), jos funkcijos. Ministro dienotvarkės sudarymas ir vykdymas. Ministerijos kolegija, jos reglamentas, sudėtis, svarstomi svarbiausi ministerijos veiklos klausimai, posėdžiai. Ministerijos vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija užtikrinant vidaus kontrolę ir vidaus auditą. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administracinių vienetų samprata. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Savivaldybės ir vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savarankiškosios, priskirtosios, valstybinės, sutartinės funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovai. Savivaldybės bendruomenė. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Lietuvos respublikos (LR) piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Sisteminis teisinis požiūris į žmogaus asmens pilietybę: nuo objektinio konstitucinio teisinio ryšio su konkrečia valstybe iki subjektinio administracinio teisinio žmogaus asmens teisinio ryšio su konkrečia valstybe įgyvendinimo lygmens vertybiniame santykyje žmogus – visuomenė – valstybė. Pagrindinių piliečių teisių, laisvių ir pareigų laidavimo viešojo administravimo subjektų administracinės veikloje įgyvendinimo infrastruktūra: norminimas (konstitucinių normų konkretizuotas taikymas įstatymuose ir kituose teisės aktuose), finansinių ir žmogiškųjų išteklių nustatymas, institucinės sistemos sukūrimas, optimalios teisinių santykių praktikos laikymasis, teisinės minties raidos tobulėjimo užtikrinimas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės veiklos subjektai. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų (įstatymų, teismo, prokuratūros, nevyriausybinių organizacijų, notariato aktų, civilinių sutarčių, tarnybinių dokumentų, asmens liudijimų). Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra Administracinės veiklos institucijų vykdomos administracinės priežiūros sąvoka, ypatumai ir rūšys. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (13)Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose bei įstaigose. Administracinė procedūra. Krašto apsaugos valdymas. Valstybės saugumo valdymas. Vidaus reikalų tvarkymas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Užsienio reikalų valdymo samprata. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (17)Administracinė teisė (AT). Viešojo valdymo santykiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas ir metodas. Viešojo administravimo funkcijos. Administracinės teisės (AT) normos. Administracinės teisės (AT) reguliavimo mechanizmas. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų laikymasis. Administracinės teisės (AT) normų vykdymas. Administracinės teisės (AT) normų naudojimasis. Administracinės teisės (AT) normų taikymas. Administracinės teisės (AT) santykiai. Administracinės teisės (AT) struktūra. Administracinės teisės (AT) santykių rūšys. Administracinės teisės (AT) principai. Konstituciniai principai. Įgaliojimai įstatymų leidžiamosios valdžios srityje. Įgaliojimai teisminės valdžios srityje. Įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Kontrasignavimo institutas. Prezidento dekretai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos bruožai. Vykdomosios valdžios institucijų bruožai. Vyriausybė. Vyriausybių modeliai pasaulyje. Požiūriai į vyriausybę. Vyriausybės veiklos programa. Centrinio lygmens institucijos. Ministerijos. Viceministras. Tarnybos, inspekcijos, departamentai. Agentūros, biurai, centrai. Vyriausybės įstaigų teritorinės įstaigos. Apskritys. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovo tarnyba. Administraciniai aktai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos, jų rūšys. Vietos savivaldos principai. Mero įgaliojimai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai. Viešojo valdymo forma. Viešojo administravimo subjekto veiklos teisėtumo priežiūros ir kontrolės institutas. Priežiūros ir kontrolės sąvokų skiriamieji požymiai. Kvaziteismai, arba ikiteisminės institucijos. Mokestinių ginčų komisija. Valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR) Vidaus tarnybos statutas. Tarnybinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos (LR) tarnybos Lietuvos Respublikos (LR) muitinėje statutas. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos (LR) Teisingumo ministerijos statutas. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (19)Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir kategorijos bei jų komentarai. Administraciniai ginčai. Administraciniai-teisiniai santykiai. Administracinis reglamentavimas. Administracinis teisinis valdymo organizavimas. Administracinio teisinio valdymo organizavimo elementai. Administracinio teisinio valdymo organizavimo turinys. Administracinis sprendimas. Administravimo subjektai. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. Aukštasis išsilavinimas. Aukštoji mokykla. Bendruomenė. Biurokratizmas. Asmuo. Asociacija. Centriniai valstybinio administravimo subjektai. Centralizacija. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Decentralizacija. Individualus administracinis aktas. Individualus teisės aktas. Interesų konfliktas. Įstaigos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojas. Kiti viešojo administravimo subjektai. Kolegiali institucija. Kontrolė. Kontroliuojantis asmuo. Kvalifikacinė klasė. Mokestiniai ginčai. Nacionalinė regioninė politika. Norminis administracinis aktas. Nevyriausybinės organizacijos. Norminis teisės aktas. Padidėjusios rizikos asmenų grupė. Pakaitinis valstybės tarnautojas. Pareigūnas. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnyba. Politinė veikla. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Privatūs interesai. Regionas. Rinkliava. Savivaldybė. Savivaldybės administravimo subjektai. Savivaldybės institucijos. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės. Savivaldybės kontrolės ir audito institucija. Savivaldybių funkcijos. Skundas, prašymas. Statutinis valstybės tarnautojas. Tarnybinė pagalba. Tarnybiniai ginčai. Tarnybinis nusižengimas. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai. Valstybės siena. Valstybinis valdymas. Valstybės politikai. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Valstybės tarnyba. Vidaus administravimas. Viešasis administravimas. Viešieji interesai. Viešoji įstaiga. Viešoji paslauga. Viešojo administravimo institucija. Viešojo administravimo įstaiga. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo subjektai. Viešosios paslaugos teikimo administravimas. Viešosios paslaugos teikimo režimas. Vietos savivalda. Vykdomieji organai (vykdomosios institucijos). Vykdomoji valdžia (administracinė valdžia). Esminis administracinės valdžios požymis. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (2)Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinės teisės dalykas, sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įsigaliojimas, galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas/įgyvendinimas. Administracinių-teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių-teisinių santykių subjektų administracinis veiksnumas ir teisnumas. Administracinių-teisinių santykių rūšys. Administracinių-teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo (vykdomosios valdžios) sąvoka ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinis valdymas. Pagrindiniai valstybės valdymo (viešojo administravimo) principai. Administracinės teisės subjektai. Valstybinio valdymo (vykdomosios valdžios) organai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (20)Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinė teisė kaip teisės šaka. Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo. Vykdomosios valdžios sąvoka. Vykdomosios valdžios požymiai. Vykdomosios valdžios funkcijos. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Vykdomosios valdžios veiksmingumo pagrindinės problemos. Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitais socialiniais mokslais, kitomis teisės šakomis jos vieta teisės ir teisinėje sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jos dalykas ir funkcijos, metodai. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Administracinės teisės normos. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų išraiškos formos, jų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinio teisinio santykio sąvoka. Administracinių teisinių santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo sąvoka ir pagrindiniai principai. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos, valdymo ciklas) ir sisteminio požiūrio reikšmė organizuojant administracinį teisinį valdymą. Socialinio valdymo sąvoka, požymiai. Socialinio valdymo rūšys, viešojo ir visuomeninio valdymo santykis. Viešojo administravimo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principų sąvoka, sistema ir santykis su teisinės sistemos nuostatomis. Pagrindiniai arba politiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principai viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės teisės subjektai. Administracinės teisės subjektų sistema. Administracinės teisės subjektų samprata, jų teisinė padėtis. Administracinės teisės subjektų sistema. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis. Vykdomosios valdžios institucijų vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtintų respublikos prezidento ir vyriausybės funkcijų, įgyvendinant vykdomąją valdžią, santykis. Lietuvos respublikos vyriausybė. Vyriausybės paskirtis ir jos teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos. Vyriausybės įgaliojimų laikas, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. Ministrą pirmininką ir vyriausybę aptarnaujančios institucijos. Vyriausybės ir ministro pirmininko priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės santykiai su seimu, respublikos prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos ministerijos, jų steigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministro teisinė padėtis, imunitetas, garantijos ir funkcijos. Viceministras, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka. Vyriausybės įstaigų teisinės padėties ypatumai bei vidinė organizacinė struktūra. Vyriausybės įstaigų veikla. Vyriausybės komitetų ir komisijų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės komitetų ir komisijų vykdomosios funkcijos. Įstaigų prie ministerijų rūšys, jų teisinė padėtis ir vykdomos funkcijos. Įstaigų prie ministerijų vidinė organizacinė struktūra ir apribojimo kriterijai nuo vyriausybės įstaigų. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių sampratos. Lietuvos respublikos teritorijos administracinis suskirstymas. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių nustatymas ir jų ribų keitimas. Pavadinimų suteikimas Lietuvos respublikos teritorijų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms, jų keitimas. Regiono samprata. Regiono plėtros politikos tikslai. Regiono plėtros planavimo dokumentai, jų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros valdymo institucijos, jų funkcijos, struktūra ir veiklos organizavimas. Teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybių institucijų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vietos savivaldos samprata, principai, jų formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencija, jų sudarymas. Savivaldybių institucijų leidžiami teisės aktai. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymo tvarka ir įgaliojimai. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Tema. Įmonės ir įstaigos. Įmonės ir įstaigos sąvokos, jų rūšys, administracinio teisinio statuso pagrindai. Valstybės ir savivaldybių įmonės bei biudžetinės įstaigos, jų administracinis teisinis statutas. Įmonių ir įstaigų steigimas ir likvidavimas. Įmonių ir įstaigų savarankiškumo garantijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių ir užsieniečių administracinį teisinį statusą. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų tarnybos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir kitos išmokos. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojo statuso praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje, jų rūšys. Lietuvos respublikos konstitucijos nuostatos dėl nevyriausybinių organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos reglamentavimo ypatumai. Nevyriausybinių organizacijų įstatų registravimas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo administravimo formos sąvoka ir formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo forma. Teisinės viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Įtikinimo ir prievartos metodai. Administraciniai ir ekonominiai metodai. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų sąvoka, juridinė reikšmė, bruožai. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo institucijų aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime būdai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime sąvoka. Kontrolės, vykdymo, tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo kontrolė. Viešojo administravimo socialinis teisinis patikimumas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, rūšys, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vykdomosios valdžios institucijų vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Audito samprata ir rūšys. Audito valstybinis reguliavimas. Valstybės audito tarnybos, jų uždaviniai, funkcijos bei veiklos organizavimas. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešoji administravimo kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Kvaziteisminių institucijų statusas ir veikla. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (21)Administracinės teisės sąvoka, dalykas, principai, šaltiniai, santykis su kitais teisės mokslais. Administracinės teisės normos sąvoka, struktūra, rūšys, ypatumai. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykių sąvoka, struktūra, požymiai, rūšys, ypatumai. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra, principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir struktūra. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos teisės požiūriu. Teisė į gerą administravimą. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo teisės akto ir įstatymo santykis. Pagal teisines savybes administraciniai teisės aktai skirstomi. Pagal veikimą erdvėje (teritorinį principą) teisės aktai skirstomi. Pagal išorinės išraiškos būdus teisės aktai skirstomi. Skirstymas pagal valdymo aktus priimančius viešojo administravimo subjektus. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo; paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento patarėjų grupė. Tarybų prie Prezidento veikla: Dėl žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje. Lietuvos žinių visuomenės taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Moralės komisija. Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento. Konsultacinė šeimos ir vaiko reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje, jos sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas, atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės komitetai, komisijos bei Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų rengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Bendrieji Vyriausybės organizacinės struktūros klausimai. Ministro Pirmininko priimami teisės aktai, jų įsigaliojimo tvarka. Vyriausybė kanceliarija, jos struktūra. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės komitetų organizavimas ir aptarnavimas. Vyriausybė nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbo tvarka ir aptarnavimas. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės ir Seimo sąveika. Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektai. Vyriausybės ir Respublikos Prezidento santykiai. Vyriausybės ir vietos savivaldos institucijų santykiai. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Visuomenės informavimas. Prašymų ir peticijų priėmimas bei nagrinėjimas. Visuomenės informavimas. Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir užsienio reikalų ministro Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisės įgyvendinimas. Vyriausybės kontrolės funkcijos. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata. Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių nustatymas ir jų ribų keitimas. Valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas. Vyriausybės įgaliojimai nustatant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką. Nacionalinė regioninės plėtros taryba ir jos įgaliojimai. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai. Apskrities viršininko administracija. Administracijos įgaliojimai švietimo, kultūros, socialiniais, sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, teritorijų planavimo, paminklotvarkos, žemėtvarkos, žemės ūkio, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos klausimais. Valstybės valdymo institucijos apskrityje. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Regiono plėtros taryba. Apskrities viršininko administracija. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai, finansai, turtas. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Administracinė teisinė piliečių padėtis, kaip konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdas, jo pozityvaus ar (ir) negatyvus teisinio ryšio tarp žmogaus ir valstybės konkretizavimo mastas administracinės veiklos aplinkoje. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijų problemos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas, ypatumai. Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Vaiko teises įgyvendinančios institucijos. Pagyvenusių žmonių teisės. Institucijos, užtikrinančios pagyvenusių žmonių teisų apsaugą. Neįgaliųjų teisės, institucijos, užtikrinančios jų apsaugą. Tautinių mažumų teisės. Seksualinių mažumų teisės. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rūšys. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų atsakomybės rūšys. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų padalinių veiklos teisėtumo užtikrinimas. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė.Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Finansinis (teisėtumo) auditas. Veiklos auditas. Išvados seimui. Bendradarbiavimas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas ir administracinės veiklos kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama administracinės veiklos kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės veiklos institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Seimo kontrolierių įstaiga, jos struktūra. Seimo kontrolierių ir kitų analogiškų institucijų tiriami skundai. Seimo ir kitiems analogiškiems kontrolieriams keliami reikalavimai, jų skyrimas ir įgaliojimų pasibaigimas. Seimo ir kitų analogiškų kontrolierių veiklos viešumas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo įstaiga. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo sąvokos. Institucijos, nagrinėjančios prašymus, pareiškimus, siūlymus ir skundus dėl ginčo viešojo administravimo srityje. Administracinės procedūros dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo samprata ir šalys. Pagrindas administracinei procedūrai dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo pradėti ir administracinių procedūrų inicijavimas. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo priėmimas ir nagrinėjimas. Administracinės procedūros sustabdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Valstybės saugumo valdymo samprata. Vidaus reikalų valdymo samprata. Valdymo teisingumo srityje samprata. Užsienio reikalų valdymo samprata. Vidaus reikalų ministerija. Policija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus Reikalų Ministerijos. Migracijos departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Valstybes Sienos Apsaugos Tarnybos departamentas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Ryšių ir informatikos valdymo samprata. Pašto veiklos reguliavimo institucijos. Elektroniniai ryšiai. Transporto ir kelių ūkio valdymo samprata. Socialinės apsaugos valdymas ir institucijos. Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys.Kardomųjų administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Institucijos (pareigūnai), taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė prievarta viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai, pagrindiniai požymiai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracinės teisės pažeidimas, jo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. Administracinės teisės pažeidimo sudėties sąvoka, elementai ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objekto sąvoka, rūšys. Administracinės nuobaudos sąvoka ir esmė. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Administracinių nuobaudų rūšys ir sistema. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Nuobaudos už administracinės teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės nei numatyta įstatyme administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (22)Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės posėdžiai. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos Prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Lietuvos Respublikos ministerijos, jų įsteigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos Respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministras, jo teisinė padėtis ir funkcijos. Valstybės sekretorius, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. Ministro leidžiami teisės aktai. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų. Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Nacionalinės regioninės plėtros politikos tikslai. Regiono samprata. Regiono plėtros planavimo dokumentai, jų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros valdymo institucijos, jų funkcijos, struktūra ir veiklos organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų tarnybos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjera. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (23)Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės reguliavimo dalykas. Administracinės teisės metodas. Administracinės teisės normos ir šaltiniai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės šaltinių rūšys. Įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai. Poįstatyminiai teisės aktai – administracinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sutartys ir teismų aktai kaip administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sistema ir šios teisės šakos sisteminimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos (LR) viešoji administracija (centrinė). Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas. Vyriausybės vidinis administravimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas viešosios administracijos sistemoje. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos. Vyriausybės įstaigos Lietuvos viešojoje administracijoje. Teritorinė viešoji administracija. Vietos savivaldos institucijų administracinės funkcijos. Vietos savivaldos institucijos. Seimo formuojamos institucijos kaip viešosios administracijos subjektai. Įstaigos ir fondai Lietuvos Respublikos (LR) viešojoje administracijoje. Valstybės tarnybos organizavimas ir valdymas. Administracinės veiklos formos. Rašytiniai valdymo aktai kaip administracinės veiklos forma. Valdymo aktai ir civilinės sutartys. Valdymo aktai ir teisminės valdžios aktai. Valdymo aktų rengimo taisyklės. Norminių valdymo aktų klasifikacija ir leidyba. Vyriausybės aktų leidyba. Ministerijų valdymo aktai. Apskričių valdymo aktai. Savivaldybių tarybų teisės aktai. Individualių valdymo aktų klasifikacija ir jų priėmimo tvarka. Ministrų ir kitų viešojo valdymo institucijų, jų vadovybės individų aktai. Valdymo aktų kokybės saugikliai. Valdymo aktų galiojimo pabaiga, neskelbtini valdymo aktai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (23)Teisės objektyvacija. Valstybės valdžios institucijų sistema. Administracinis teisinis mechanizmas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės įgyvendinimo formos. Administracinės sutartys. Administracinės teisės principai. Administracinė diskrecija. Vykdomoji valdžia. Vykdomosios valdžios institucijos. Prezidentas. Vykdomosios valdžios institucijos. Vyriausybė. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos centrinio lygmens institucijos. Ministerijos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (24)Administracinės teisės dalykas ir metodas. Valdymas. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės santykis su civiline teise. Administracinės teisės norma ir civilinės teisės norma. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo formos ir metodai. II dalis. Juridiniai faktai administracinėje teisėje. Administracinės teisės ryšis su baudžiamąja teises ir baudžiamuoju procesu. Administracinių teisinių santykių. klasifikacija. Administraciniai teisiniai santykiai. Lietuvos respublikos antidempingo įstatymai. Administraciniai teisiniai santykiai. Valstybinio valdymo aktų sąvoka. Valstybinio valdymo aktų klasifikacija. Valstybinio valdymo aktų veikimas. Administracinių teisės normų realizavimas. Dziegoraitis "įstatymų karas". Materialinės administracinės teisės normos. Procesinės administracinės teisės normos. Valstybinio valdymo aktų sąvoka. Valdymo sąvoka. Administracinės teisės ryšis su civiline teise. Administracinės teisės ryšis su baudžiamąja teise. Administracinės teisės principai. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Administracinės teisės subjektai ir administracinių teisinių santykių subjektai. Vietinių valdymo organų kompetencija (principai ir reformos kryptys). Dekoncentracija ir decentralizacija. Valstybinio valdymo organų formavimo principai. Apskrities viršininko kompetencija. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Pagrindinės piliečių teisės ir pareigos viešosios tvarkos apsaugos ir visuomenės saugumo srityje. Valstybinio valdymo rūšys. Pagrindinės piliečių teisės ir pareigos valstybinio valdymo sferoje. Valstybinio valdymo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (25)Konspektas pagal dėstytojo A. Andruškevičiaus programą. Administracinė teisė. Dabarties Lietuvos administracinė teisė. Administracinė teisės objektas. Lietuvis Respublikos (LR) Valstybės Tarnyba. Administracinės veiklos formos. Atsakomybė pagal administracinę teisę. Norminiai ir individualūs administracinės teisės aktai. Jų teisėtumas ir pagrįstumas. Teisingumo principas. Administracinė diskrecija. Administraciniai ginčai ir institucinės jų sprendimo formos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (3)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai (ATS). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Valstybinio valdymo organai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos (NO). Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Terminai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Skaityti daugiau