Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės pristatymai
Administracinės teisės pristatymai

(23 darbai)

Administracinė prievartaPowerPoint pristatymas. Administracinės prievartos priemonės. Taikymo pagrindai. Administracinės prevencinės priemonės. Administracinės kardomosios priemonės. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (12)PowerPoint pristatymas-konspektas. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės normos. Viešasis valdymas. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Nuobaudų skyrimas. Lengvinančios aplinkybės. Sunkinančios aplinkybės. Atsakomybė už pažeidimus. Skaityti daugiau
Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucijaMokslinio tyrimo programa. Problema. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Metodai. Straipsnio turinio apžvalga. Įvadas. Principinė konstitucinės ir administracinės teisės samprata. Bendrieji konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Paskiri konstitucinės ir administracinės teisės santykio klausimai. Konstitucinės teisės ir administracinės teisės, kaip dėstymo dalykų, santykis. Skaityti daugiau
Administracinės atsakomybės samprataPowerPoint pristatymas. Administracinės atsakomybės bruožai. Administracinės atsakomybės pagrindai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisinių atsakomybių atribojimas. Administracinės atsakomybės principai. Administracinę atsakomybę pašalinančios aplinkybės. Skaityti daugiau
Administracinės prievartos priemonės. Administracinė atsakomybėPowerPoint pristatymas. Administracinė teisė. Administracinės teisės šaltiniai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Valdymas. Valdymo rūšys. Socialinio valdymo rūšys. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo principai. Viešojo valdymo subjektai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinio teisės pažeidimo požymiai. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Objektas. Objektyvioji pusė. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisenos stadijos. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normosPowerPoint pristatymas. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinės teisės normų sąvoka ir ypatumai. Administracinės teisės normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (5)PowerPoint pristatymas. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Pagrindiniai administracinio-teisinio reguliavimo mechanizmo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Tikslas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos vidinė struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų taikymo požymiai. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (6)PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinės teisės normų taikymo samprata ir esmė. Kaip yra susiduriama su teisės taikymu? Teisės taikymo tikslas. Administracinės teisės normas būtina taikyti, kai: Administracinės teisės normų taikymo kryptys. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Faktinių bylos aplinkybių nustatymas. Administracinės teisės normos parinkimas ir analizė. Administracinės teisės normų prasmės ir turinio aiškinimas. Sprendimo dėl bylos priėmimas ir jo dokumentinis įforminimas. Priimto sprendimo vykdymas ir jo užtikrinimas. Administracinės teisės subjektai, taikantys administracinės teisės normas. Administracinės teisės subjektų samprata. Administracinės teisės normų taikymo subjektai. Viešojo administravimo institucijos. Teisminės institucijos kaip pagrindinis teisės taikymo subjektas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normų galiojimas. Administraciniai teisiniai santykiaiPowerPoint pristatymas. Laiko atžvilgiu. Erdvės atžvilgiu. Asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Teisinių santykių požymiai. Administracinių teisės santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Skaityti daugiau
Administracinės teisės reguliavimo dalyko sudėtisPowerPoint pristatymas. Šiandien nagrinėsime. Klausimas publikai. Teisingas atsakymas. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalykas. Administraciniai, bet ne valdymo santykiai. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalyką sudaro. Vykdomosios valdžios organizavimo ir kontrolės santykiai. Administracinių santykių ypatumai vietos savivaldoje. Administracinis reguliavimas valstybės tarnybos srityje. Skaityti daugiau
Administracinės teisės samprata (2)PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės dalykas, metodas ir sistema. Administracinės teisės dalykas. Anot J. Kozlovo ir L. Popovo, remiantis valstybinio valdymo praktika ir atitinkamų administracinės teisės normų analize, valdymo santykiai susiklosto. Pagrindinis teisės šakos sistemos struktūrinis vienetas yra teisės institutas. Administracinės teisės normos skirstomos į dvi grupes. K. Petkevičius ir P. Lapinskas išskiria septynias pagrindines normų grupes. Administracinės teisės specialistai išskiria šias normų grupes. Administracinės teisės norma apibrėžiama kaip. Administracinė teisė, realizuodama reguliacinę funkciją, naudoja teisės normas, kuriomis siekia. Teisės normos grupuojamos į normas reglamentuojančias. Pagal taikymo sferą administracinės teisės normos grupuojamos. Pagal tarpusavio subordinaciją (santykį) normos skirstomos. Administracinės teisės normų realizavimas, pagrindiniai administracinės teisės normų realizavimo būdai. Administracinių-teisinių normų taikymas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės šaltiniai, funkcijos, principai, sistema ir sisteminimasPowerPoint pristatymas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Principų paskirtis. Administracinės teisės sistema ir sisteminimas. Norminių teisės aktų sisteminimo rūšys. Skaityti daugiau
Administracinis procesas ir administracinė jurisdikcijaPowerPoint pristatymas. Administracinio proceso samprata. Proceso samprata. Administracinio proceso samprata. Administracinės jurisdikcijos samprata. Administracinė jurisdikcija. Administracinė jurisdikcija lotynų kalboje. Administracinė jurisdikcija anglų kalboje. Administracinė jurisdikcija rusų kalboje. Administracinio proceso ir administracinės jurisdikcijos santykis Rusijos teisinėje doktrinoje. Administracinio proceso skirstymas į atskiras rūšis. Dvejopas požiūris į administracinio proceso esmę. Apibendrinus. S. Šedbaro požiūris. Išlygos. Išvados. Taigi. Skaityti daugiau
Administracinių teismų sistemaPowerPoint pristatymas. Administracinių teismų sistema. Administraciniai Teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus). Bylos, nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Apygardų administraciniai teismai. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Ką reikia žinoti kreipiantis į teismą. Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis? Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą? Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui? Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą? Į ką būtų galima kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos socialiai remtiniems asmenims? Skaityti daugiau
Atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimus ir chuliganizmąPowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Riaušės. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Kiti viešosios tvarkos pažeidimai. Chuliganizmas. Pagrindiniai faktoriai, darantys įtaką chuliganizmui. Atlikto tyrimo rezultatai. Ar žinote kokias nuobaudų rūšis numato LR administracinės teisės pažeidimų kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimus? Ar buvote nusižengęs viešąjai tvarkai? Ar žinote,kad už viešosios tvarkos pažeidimus numatyta ir administracinė ir baudžiamoji atsakomybė? Ar žinote kas yra baudžiamas už nepilnamečių padarytą chuliganizmą? Ar esate matęs/informavęs policijos pareigūnus apie asmenis darančius pažeidimus viešoje vietoje? Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetaiPowerPoint pristatymas. Piliečiai ir užsieniečiai kaip administracinės teisės subjektai. Užsieniečių teisės ir pareigos viešojo valdymo sferoje yra nustatytos pozityviosios ir tarptautinės teisės normomis. Įmonės ir įstaigos sąvokos, jų rūšys, administracinio teisinio statuso pagrindai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (3)PowerPoint pristatymas. Čia dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kam valstybei reikalingas Ministras Pirmininkas? Kaip posėdžiauja Vyriausybė? Konstitucija. Skaityti daugiau
Mokesčių teisės normosPowerPoint pristatymas. Mokesčių teisė. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normų paskirtis. Mokesčių teisės normos. Mokesčių teisės normų rūšys. Pagal atliekamas funkcijas. Pagal mokestinių santykių subjektams daromą poveikį. Skaityti daugiau
Priėmimo į valstybės tarnybą sąlygosPowerPoint pristatymas. Priėmimo į valstybės tarnybą sąlygos. Priėmimo į valstybės tarnybą procedūros. Karjeros vystymas. Tarnybinis kaitumas (mobility). Tarnybinio kaitumo plėtotės kliūtys. Tarnybinio kaitumo privalumai. Tarnybinio kaitumo tipai. Skaityti daugiau
Respublikos Prezidento įgaliojimai valstybinės valdžios institucijų sistemojePowerPoint pristatymas. Prezidentas. Pagal įgyvendinimo pobūdį Prezidento įgaliojimai skirstomi į... Pagal Prezidento įgaliojimų santykį su valstybės valdžios rūšimis. Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Respublikos Prezidento įgaliojimai įstatymų leidžiamosios valdžios srityje. Kaip Prezidentai A. Brazauskas ir V. Adamkus išnaudojo savo teises ir galimybes įstatymų leidyboje? Respublikos Prezidento įgaliojimai teisminės valdžios srityje. Respublikos Prezidento dekretai ir potvarkiai. Prezidento galios išplaukia iš šaltinių. Veiksniai, kurie, daro įtaką Prezidento galioms. Prezidentas yra tarsi "pakabintas ore". Problemos sprendžiamos atsiremiant į du konstitucinius teiginius. Išvados. Skaityti daugiau