Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės šperos
Administracinės teisės šperos

(6 darbai)

Administracinė teisė (14)Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Funkcijos. Principai. Sistema. Sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis, jos vieta teisės sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Administracinės teisės mokslo sistema. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Administracinės teisės taikymo formos. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės reguliavimo mechanizmo sąvoka, bei jo etapai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normos požymiai. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių turinys. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo funkcijos. Viešojo administravimo pagrindiniai bruožai. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Administracinės teisės principai. Principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucija. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento aktai ir jų teisinė galia. Kontrasignacija. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Ministro Pirmininko kandidatūros ir Vyriausybės programos svarstymas Seime. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Svarbiausi ministerijų uždaviniai. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Nevyriausybinės organizacijos. Viešojo administravimo formos ir metodai. Neteisinės administracinės formos. Teisinės administracinės veiklos formos. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Viešojo administravimo kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Policija. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (18)Procesas. Teisinis procesas. Administracinis procesas. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinė teisena. Administracinio proceso šaltiniai. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Valstybinio valdymo metodai. Administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės prievartos priemonės (taikymo proceso rūšys. Institucijos turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Organai, turintys teisę vykdyti administracinį sulaikymą. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Žinybinė ir teisminė tvarka. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos. Subjektai turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Galimos tarnybinės nuobaudos. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams pagrindai. Valstybės tarnautojams taikomos materialinės atsakomybės rūšys. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Subjektai turintys teisę priimti sprendimą taikyti materialinę atsakomybę. Teisės aktai nustatantys, reglamentuojantys tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesą, jų rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso dalyviai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (9)Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje; Valstybinio valdymo organų sistema; Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra Mūsų valstybėje egzistuoja valstybinių organizacijų sistema. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. LRV samprata, sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Savivaldos institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinis valdymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisės terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Asmenys. Įrodymai. Kontrolė. Kontrolės rūšys. Skaityti daugiau
Administracinė teisė ir administracinis procesasAdministracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės objektas. Pagrindinės visuomeninių santykių grupės, sudarančios administracinės teisės objektą. Administracinės teisės teisinio reguliavimo metodas. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės normų sisteminimo sąvoka. Administracinės teisės normų sisteminimo formos. Administracinės teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės šaltinių grupės. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų struktūra. Administracinės teisės normų rūšys pagal poveikio subjektams pobūdį. Administracinės teisės normų rūšys pagal turinį. Administracinio-teisinio santykio sąvoka. Administracinio-teisinio santykio struktūra: administracinio santykio subjektas; administracinio-teisinio santykio objektas; administracinio-teisinio santykio turinys. Administracinių-teisinių santykių rūšys pagal santykio dalyvio tarpusavio ryšius. Juridiniai faktai: sąvoka ir rūšys. Socialinio valdymo sąvoka. Socialinio valdymo rūšys. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo principų sąvoka. Viešojo administravimo principų sistema. Pagrindiniai arba socialiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo formos sąvoka. Viešojo administravimo formų rūšys. Viešojo administravimo metodų sąvoka. Viešojo administravimo metodų rūšys. Viešojo administravimo teisės akto sąvoka. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal juridines savybes. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal veikimo erdvę. Viešojo administravimo institucijų leidžiami teisės aktų rūšys pagal aktus priimančias institucijas. Viešo administravimo teisės aktams keliami reikalavimai. Viešojo administravimo teisės aktams keliamų reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo teisės aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo institucijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos elementai. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas pagal svarbiausių klausimų sprendimo būdai. Viešojo administravimo institucijų kvalifikavimas pagal veiklos teritorija. Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarymo tvarka ir programa. Ministro – pirmininko skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka. Atvejai, kada vyriausybė privalo gražinti įgaliojimus. Atvejai, kada vyriausybė privalo atsistatydinti. Vyriausybės atsakomybė ir atskaitomybė. Interpeliacijos pateikimo ministrui-pirmininkui ar ministrui tvarka Vyriausybės narių garantijų rūšys. Vyriausybės santykiai su Lietuvos respublikos prezidentu. Vyriausybės santykiai su Lietuvos Respublikos seimu. Vyriausybės santykiai su savivaldybėmis. Ministro – pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Ministro skyrimo į pareigas tvarka. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Įstaigos prie ministerijų rūšys. Ministerijos kolegija ir jos sudėtis. Vyriausybės įstaigos: jų steigimo tvarka ir rūšys. Apskrities viršininko kompetencija. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybės institucijų rūšys. Terminas, per kurį turi būti išrinktas meras ir paskirtas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracija ir jos administracinis – teisinis statutas. Savivaldybės meras ir jo administracinis teisinis statutas. Savivaldybės mero atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas tvarka. Seniūnijos sąvoka. Seniūno skyrimo ir atleidimo tvarka. Savivaldybių veiklos priežiūra. Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rūšys bei jų administracinis teisinis statutas. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų pertvarkymo ir pabaigos ypatumai. Valstybės savybės sąvoka. Vyriausybės tarnautojo sąvoka. Pagrindiniai valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojo pareigos. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Draudimai, taikomi valstybės tarnautojams. Pretendentų į valstybės tarnybą atrankos būdai. Seimo kontrolierių tiriami skundai. Skundai, kurių netiria seimo kontrolieriai. Biurokratizmo sąvoka. Seimo kontrolieriui keliami reikalavimai. Skundų pateikimo seimo kontrolieriui tvarka. Skundų padavimo seimo kontrolieriui terminas ir jo ištyrimo terminai. Seimo kontrolierių sprendimai, ištyrus skundą. Konstitucinio teismo sudėtis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą konstitucijai padavimo tvarka konstituciniame teisme. Konstitucinio teismo nutarimų bylose dėl teisės akto atitikimo konstitucijai rūšys. Administracinės procedūros sąvoka. Administracinės procedūros šalys. Pagrindas administracinei procedūrai pradėti. Prašymo priėmimo ir nagrinėjimo tvarka bei terminai viešojo administravimo institucijose. Sprendimo priėmimas, išnagrinėjus piliečio prašymą viešojo administravimo institucijose. Skaityti daugiau
Teisinis transporto veiklos reguliavimasEuropos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR). Kokie reikalavimai keliami vairuotojui, vežančiam krovinius ir kokie – vežančiam keleivius? Koks maksimalus "kasdieninio vairavimo laikotarpis" ir kiek jis gali būti pratęstas? Koks maksimalus dviejų savaičių bendras vairavimo laikas? Po kiek laiko vairavimo ir kiek laiko turi ilsėtis vairuotojas? Kiek turi tęstis vairuotojo kasdieninis poilsis? Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Kaip kontroliuojamas vairuotojo darbo laikas? Kam taikoma CMR Konvencija? Konvencijos taikymo sritis. Už kieno veiksmus ir klaidas atsako vežėjas? Koks dokumentas patvirtina krovinio vežimo sutartį? Kiek surašoma važtaraščio egzempliorių ir kur jie panaudojami? Kas turi būti nurodoma važtaraštyje? Ką turi patvirtinti vežėjas, priimdamas krovinį? Ką reiškia "siuntėjo teisė disponuoti kroviniu" ir nuo kokio momento ji prarandama? Kada vežėjas atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą? Vežėjo atsakomybė. Kada "įgaliojimus turintis asmuo" gali, nepateikdamas kitų įrodymų, laikyti krovinį prarastu? Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija). Pagal ką įvertinama krovinio vertė? Kam taikoma TIR Konvencija? Kokios "garantinės asociacijos" funkcijos ir kas ją atstovauja Lietuvoje? Kaip apibūdinamos dvi pagrindinės TIR Konvencijos nuostatos? Už kokias prekes atsako garantinės asociacijos? Kam ir koks dokumentas įforminamas vežant pagal TIR procedūrą ir keliems vežimams jis galioja? Bendrieji Lietuvos teisiniai aktai, reglamentuojantys kelių transporto veiklą. Pagrindinės sąvokos. Apibūdinti "autobusą". Apibūdinti "lengvąjį automobilį". Apibūdinti "lengvąjį automobilį taksi". Apibūdinti "keleivių vežimą maršrutiniu taksi". Apibūdinti "visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus". Apibūdinti "licencijos kortelę". Apibūdinti "siuntėją", "gavėją" ir "vežėją". Apibūdinti "tarptautinio susisiekimo maršrutą". Apibūdinti "tolimojo susisiekimo maršrutą". Apibūdinti "vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutą". Lietuvos respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Kas vykdo transporto viešąjį administravimą? Kokios transporto rūšys yra Lietuvoje? Kas yra Lietuvos valstybės nuosavybė? Apibūdinti "kombinuotus vežimus". Kaip organizuojamas "visuomenės aptarnavimas"? Kokios transporto infrastruktūros rūšys yra pagal pavaldumą ir yra jų savininku? Iš kokių lėšų šaltinių finansuojama viešoji transporto infrastruktūra? Kokie dokumentai reglamentuoja transporto teisinius santykius? Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksas. Kokia šio Kodekso paskirtis? Kam gali priklausyti kelių transporto objektai? Kas vykdo kelių transporto valstybinį valdymą? Kaip skirstomi vežimai? Kas ir kaip nustato keleivių vežimo bei autobusų stotyse teikiamų paslaugų tarifus? Apibūdinti "keleivio vežimo sutartį". Kokias teises turi keleivis? Kokias teises turi ekipažas? Apibūdinti "krovinio vežimo sutartį". Kokie rekvizitai nurodomi krovinio vežimo užsakyme? Kas pakrauna ir kas iškrauna krovinį? Kaip vežėjas atlygina už padarytą žalą kroviniui ir bagažui? Lietuvos respublikos transporto lengvatų įstatymas. Kokios transporto lengvatos taikomos Lietuvos Respublikoje? Kokiems važiavimams taikomos transporto lengvatos? Kam suteikiama teisė važiuoti nemokamai? Kam suteikiama teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida? Kas turi teisę į transporto išlaidų kompensaciją? Iš kokių šaltinių kompensuojamos vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu? Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. Apibūdinti kiekvieną licencijų rūšį. Kam išduodama licencijos kortelė? Ar galima perduoti kitiems asmenims licencijas? Kas išduoda licencijas? Kokiam laikui išduodama licencija? Koks licencijos kortelių galiojimo laikas? Kokias sąlygas turi atitikti įmonė, besiverčianti licencijuojama kelių transporto veikla? Kada stabdomas licencijų galiojimas? Kada licencijos panaikinamos? Krovinių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Bendrijos leidimas. Kabotažiniai vežimai. Negabaritinis ar sunkiasvoris krovinys. Pavojingas krovinys. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus už atlyginimą". Apibūdinti vežimus "savo sąskaita". Kaip organizuojami vežimai už atlyginimą? Jei vežėjas vežimo operacijas pavesta atlikti trečiajai šaliai, kas šiuo atveju lieka atsakingas už visus įsipareigojimus prieš transportą užsakančią šalį? Kada užsakymas laikomas priimtinu? Kas ir kaip atsako už važtaraščio surašymą? Ką turi daryti vežėjas, pastebėjęs krovinio pakuotės trūkumus? Kas daroma su siuntėjui priklausančia įranga, reikalinga kroviniui tvirtinti, atvežus krovinį? Ką turi patikrinti gavėjas, priimdamas krovinį? Kas laikoma krovinio "praradimu", kas – "trūkumu" ir kas – "sužalojimu"? Kokį dokumentą turi turėti vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo priemonėmis ir savo sąskaita? Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus savo sąskaita". Kokius dokumentus turi turėti vežėjai, vykdantys tarptautinius krovinių vežimus už atlyginimą? Kokius dokumentus turi turėti vežėjai, vykdantys tarptautinius vežimus savo sąskaita? Kokie dokumentai reglamentuoja krovinių tarptautinį vežimą tarp Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių? Kas išduoda kelionės leidimus krovinių tarptautiniams vežėjams ir kas – kabotažiniams vežimams? Keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Apibūdinti "reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutą". Apibūdinti "keleivinio transporto priemonę – ekspresą". Apibūdinti "minkštojo tipo transporto priemonę". Apibūdinti "nereguliarius reisus". Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus už atlyginimą". Apibūdinti "vežimus savo sąskaita". Apibūdinti "reguliarius reisus". Apibūdinti "specialiuosius reguliarius reisus". Apibūdinti "švytuoklinius reisus". Apibūdinti "vienkartinius reisus". Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius reguliariais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius švytuokliniais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius specialiaisiais reguliariais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius vienkartiniais reisais? Ką turi sudaryti vežėjai, prieš pateikdami paraišką reguliariam tarptautiniam reisui? Kur ir kaip nagrinėjamos vežėjų paraiškos gauti leidimus vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais tarptautiniais reisais? Koks dokumentas būtinas, norint vežti keleivius savo sąskaita ir kas jį išduoda? Kokį dokumentą kelionės metu turi turėti keleiviai, važiuojantys švytuokliniais arba vienkartiniais reisais? Kas ir kaip nustato keleivių vežimo reguliariais reisais kainas? Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės. Kas turi teisę leisti pradėti maršrutus? Ką vežėjas turi padaryti su eismo tvarkaraščio projektu, prieš paduodamas paraišką kompetentingai įstaigai? Ką ir kaip turi įvertinti kompetentinga įstaiga, prieš tvirtindama tvarkaraštį? Kada organizuojamas konkursas vežėjams parinkti reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti? Kaip nustatomi vežėjo santykiai su kompetentinga įstaiga dėl maršruto organizavimo? Ar gali vežėjas, turintis leidimą, pavesti kitam vežėjui vežti keleivius? Kada ir kaip vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarių maršrutų autobusų eismą? Kada kompetentinga įstaiga turi teisę anuliuoti leidimus? Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės. Kokiom transporto priemonėm taikomos šios Taisyklės? Kokie dokumentai suteikia teisę važiuoti ir vežti bagažą? Kada ekipažas privalo parduoti keleiviams bilietus? Kokiais atvejais keleivis turi teisę prieš išvykimą grąžinti į kasą bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus? Kiek pinigų grąžinama keleiviui už bilietus, pirktus į tolimojo susisiekimo maršruto reisą? Ar grąžinami keleiviui pinigai už nepanaudotus bilietus, autobusui išvykus į reisą? Kokias teises turi keleivis? Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. Kas valdo ir organizuoja keleivių vežimus taksi? Ką turi turėti vežėjas, norintis vežti keleivius taksi ir kas reikalinga automobiliui? Kokius reikalavimus turi atitikti taksi? Ar gali būti nustatytas maksimalus taksi skaičius? Kur galima teikti taksi paslaugas? Koks maksimalus taksi keleivių skaičius? Kada taksi vairuotojas turi teisę paimti į taksi bendrakeleivius? Kas nustato taksi paslaugų tarifus? Kokius taksi tarifus nustato vežėjas? Ar gali būti tarifai diferencijuojami? Pagal ką dalinamas užmokestis tarp kartu važiavusių keleivių, jei jie atsiskaito atskirai? Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu kompensavimo (atlyginimo) tvarka. Iš kieno biudžetų kompensuojamos (atlyginamos) vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su transporto lengvatų taikymu? Apibūdinti, kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose. Apibūdinti, kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarka. Už vežimus kokiais maršrutais yra kompensuojami vežėjų nuostoliai ir kokiais nekompensuojami? Kas priima sprendimus dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugas? Apibūdinti vežėjų patirtų nuostolių kompensavimo tvarką. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka. Kas organizuoja konkursus? Kaip sudaroma komisija ir kaip ji dirba? Kas numatoma sutartyje? Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai. Kas kontroliuoja keleivinį kelių transportą? Ką tikrina keleivinio kelių transporto kontrolieriai? Kas tikrinama kontrolės metu? Autobusų stočių veiklos nuostatai. Kas steigia autobusų stotis? Koks gali būti autobusų juridinis statusas? Kokia pagrindinė autobusų stočių paskirtis ir ar gali būti ji keičiama? Kokiu principu vežėjai dirba su autobusų stotimis? Kas turi būti autobusų stotyje? Kokias funkcijas atlieka bilietų pardavimo tarnybos? Kokias funkcijas atlieka dispečerinė tarnyba? Kas ir kaip nustato autobusų stotyse paslaugų vežėjams teikimo tarifus? Reikalavimai gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. Kokiais keliais ir gatvėmis leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas? Kas ir kaip sudaro komisiją maršruto trasos parinkimui? Kas daroma, apžiūrint maršrutą? Kas privalo pašalinti trūkumus, nurodytus akte? Kaip sprendžiami kiti akte nurodyti darbai? Kokius reikalavimus turi tenkinti keliai (gatvės), kuriais leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas? Skaityti daugiau
Žemės teisėŽemės savininkų rūšys ir žemės įsigijimo nuosavybėn būdai. Daiktinės teisės žemės valdymas ir naudojimas. Daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Žemės servitutai. Žemės nuoma. Nuosavybės teisių į žemę kaimo vietovėje atkūrimas. Žemės grąžinimo natūra kaimo vietovėje. Nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimas. Skaityti daugiau