Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinė teisė (21)

Administracinė teisė (21)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.6
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Administracinės teisės sąvoka, dalykas, principai, šaltiniai, santykis su kitais teisės mokslais. Administracinės teisės normos sąvoka, struktūra, rūšys, ypatumai. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykių sąvoka, struktūra, požymiai, rūšys, ypatumai. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra, principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir struktūra. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos teisės požiūriu. Teisė į gerą administravimą. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo teisės akto ir įstatymo santykis. Pagal teisines savybes administraciniai teisės aktai skirstomi. Pagal veikimą erdvėje (teritorinį principą) teisės aktai skirstomi. Pagal išorinės išraiškos būdus teisės aktai skirstomi. Skirstymas pagal valdymo aktus priimančius viešojo administravimo subjektus. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo; paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento patarėjų grupė. Tarybų prie Prezidento veikla: Dėl žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje. Lietuvos žinių visuomenės taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Moralės komisija. Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento. Konsultacinė šeimos ir vaiko reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje, jos sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas, atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės komitetai, komisijos bei Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų rengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Bendrieji Vyriausybės organizacinės struktūros klausimai. Ministro Pirmininko priimami teisės aktai, jų įsigaliojimo tvarka. Vyriausybė kanceliarija, jos struktūra. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės komitetų organizavimas ir aptarnavimas. Vyriausybė nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbo tvarka ir aptarnavimas. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės ir Seimo sąveika. Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektai. Vyriausybės ir Respublikos Prezidento santykiai. Vyriausybės ir vietos savivaldos institucijų santykiai. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Visuomenės informavimas. Prašymų ir peticijų priėmimas bei nagrinėjimas. Visuomenės informavimas. Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir užsienio reikalų ministro Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisės įgyvendinimas. Vyriausybės kontrolės funkcijos. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata. Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių nustatymas ir jų ribų keitimas. Valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas. Vyriausybės įgaliojimai nustatant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką. Nacionalinė regioninės plėtros taryba ir jos įgaliojimai. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai. Apskrities viršininko administracija. Administracijos įgaliojimai švietimo, kultūros, socialiniais, sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, teritorijų planavimo, paminklotvarkos, žemėtvarkos, žemės ūkio, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos klausimais. Valstybės valdymo institucijos apskrityje. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Regiono plėtros taryba. Apskrities viršininko administracija. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai, finansai, turtas. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Administracinė teisinė piliečių padėtis, kaip konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdas, jo pozityvaus ar (ir) negatyvus teisinio ryšio tarp žmogaus ir valstybės konkretizavimo mastas administracinės veiklos aplinkoje. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijų problemos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas, ypatumai. Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Vaiko teises įgyvendinančios institucijos. Pagyvenusių žmonių teisės. Institucijos, užtikrinančios pagyvenusių žmonių teisų apsaugą. Neįgaliųjų teisės, institucijos, užtikrinančios jų apsaugą. Tautinių mažumų teisės. Seksualinių mažumų teisės. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rūšys. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų atsakomybės rūšys. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų padalinių veiklos teisėtumo užtikrinimas. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė.Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Finansinis (teisėtumo) auditas. Veiklos auditas. Išvados seimui. Bendradarbiavimas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas ir administracinės veiklos kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama administracinės veiklos kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės veiklos institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Seimo kontrolierių įstaiga, jos struktūra. Seimo kontrolierių ir kitų analogiškų institucijų tiriami skundai. Seimo ir kitiems analogiškiems kontrolieriams keliami reikalavimai, jų skyrimas ir įgaliojimų pasibaigimas. Seimo ir kitų analogiškų kontrolierių veiklos viešumas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo įstaiga. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo sąvokos. Institucijos, nagrinėjančios prašymus, pareiškimus, siūlymus ir skundus dėl ginčo viešojo administravimo srityje. Administracinės procedūros dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo samprata ir šalys. Pagrindas administracinei procedūrai dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo pradėti ir administracinių procedūrų inicijavimas. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo priėmimas ir nagrinėjimas. Administracinės procedūros sustabdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Valstybės saugumo valdymo samprata. Vidaus reikalų valdymo samprata. Valdymo teisingumo srityje samprata. Užsienio reikalų valdymo samprata. Vidaus reikalų ministerija. Policija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus Reikalų Ministerijos. Migracijos departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Valstybes Sienos Apsaugos Tarnybos departamentas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Ryšių ir informatikos valdymo samprata. Pašto veiklos reguliavimo institucijos. Elektroniniai ryšiai. Transporto ir kelių ūkio valdymo samprata. Socialinės apsaugos valdymas ir institucijos. Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys.Kardomųjų administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Institucijos (pareigūnai), taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė prievarta viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai, pagrindiniai požymiai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracinės teisės pažeidimas, jo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. Administracinės teisės pažeidimo sudėties sąvoka, elementai ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objekto sąvoka, rūšys. Administracinės nuobaudos sąvoka ir esmė. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Administracinių nuobaudų rūšys ir sistema. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Nuobaudos už administracinės teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės nei numatyta įstatyme administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

196 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Kauno kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 499.24 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą