Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė > Tarptautinės teisės kursiniai darbai
Tarptautinės teisės kursiniai darbai

(13 darbai)

Europos Sąjungos (ES) kontroliuojančios institucijosĮvadas. Europos bendrijų teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcijaĮžanga. Temos pasirinkimas ir jos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analizės metodai. Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas. Europos Tarybos įkūrimas. Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Europos žmogaus teisių teismas iki 1998 metų. Būtinumas reorganizuoti Teismo veiklą. Vienuoliktasis protokolas. Privaloma Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Peticijos teisė. Teismo sudėtis. 14 – asis Konvencijos Protokolas. Nauja reforma. Leidimas Europos Sąjungai prisijungti prie Konvencijos. Teismo ryšys su nacionaliniais valstybių teismais. Europos žmogaus teisių teismas Europos Sąjungoje. Europos žmogaus teisių teismo sąsajos su Europos teisingumo teismu. Europos žmogaus teisių teismas kitų pasaulio Žmogaus teisių teismų kontekste. Žmogaus teisių apsauga Amerikoje. Afrikos žmogaus teisių apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvės teikti paslaugas Europos Sąjungoje. Laisvės išimtysĮvadas. Darbo tikslas – aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kas tai yra laisvė teikti Europos sąjungoje paslaugas, bei kokios yra šios laisvės išimtys. Paslaugų reikšmė. Paslaugų kvalifikacija, sudėtis ir jų teikimo būdai. Paslaugų judėjimo samprata ir įgyvendinimas. Laisvo paslaugų judėjimo tikslai. Paslaugų teikimo reglamentavimas Europos sąjungos teisės aktuose. Lisabonos sutartis. Paslaugų direktyva. Finansinių paslaugų veikimo planas. Lisabonos strategija. Paslaugų vidaus rinkoje strategija. Laisvo paslaugų teikimo Europos sąjungoje išimtys. Laisvės teikti paslaugas draudimas dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos apsaugos arba aplinkos apsaugos. Darbuotojų komandiravimas į užsienį. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Molotovo – Ribentropo pakto galiojimo įvertinimas pagal tarptautinę teisęĮvadas. Istorinės aplinkybės paskatinusios sudaryti Ribentropo – Molotovo paktą. Lietuvos respublikos okupacija ir aneksija kaip tarptautinis nusikaltimas. SSRS užsienio politika ruošiantis Lietuvos okupavimui. Molotovo – Ribentropo pakto sudarymo teisinis įvertinimas pagal tarptautinę teisę. Ribentropo – Molotovo pakto pripažinimas niekiniu. Lietuvos vyriausybės sutikimo įsileisti užsienio kariuomenės dalinius ultimatumo sąlygomis neteisėtumas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų pažeidimas įgyvendinant Ribentropo – Molotovo paktą. Imperatyvių tarptautinės teisės normų pažeidimai. Argumentų dėl SSRS veiksmų prieš Lietuvą teisėtumo kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Papročio įtaka ir vaidmuo tarptautinėje sutarčių teisėjeĮvadas. Tarptautinės teisės šaltiniai. Paprotys tarptautinėje teisėje. Tarptautinių sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka ir prigimtis. Pagrindiniai tarptautinių sutarčių šaltiniai ir rūšys. Tarptautinių sutarčių forma ir turinys. Tarptautinių sutarčių sudarymo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinių kvalifikacijų pripažinimo principas pagal Europos Sąjungos (ES) teisės nuostatasEuropos Sąjungos teisės kursinis darbas. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Europos Sąjungos teisę normatyvinis pagrindas. Reglamentuojamos profesijos. Profesinių kvalifikacijų pripažinimo taikymas Ratione Personae. Akademinio laipsnio diplomai. Papildomos (kompensacinės) priemonės. Profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, pripažinimas. Laikinai teikiamos paslaugos. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo reguliavimo tolesnės tendencijos. Reziumė. Skaityti daugiau
Taikytinos teisės reguliavimas tarptautinėse sutartyseĮvadas. Teisės taikymas tarptautinėse sutartyse. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo valstybės įstatymams Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio problemaĮvadas. Teorinis dualizmo – monizmo ginčas. Tarptautinės teisės taikymas. Netiesioginio ir tiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų taikymo ypatumai Lietuvoje. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių tribunolų, teismų ir arbitražų sprendimai Lietuvos teisės sistemoje. Nacionalinės teisės normų ir tarptautinių sutarčių nuostatų kolizija. Prioriteto nustatymas tarp tarptautinių sutarčių. Valstybės suvereniteto sąvoka ir tarptautiniai įsipareigojimai. Suvereniteto doktrina. Valstybės suverenitetas ar tarptautinė sutarties pasirašymas? Europos Sąjungos teisės ypatumai lyginant su tarptautine ir nacionaline teise Integracijos į Europą išdava - nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados. Summary. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties išlygaĮvadas. Tikslas: Susipažinti su tarptautinėmis sutartimis, tarptautinės sutarties išlyga, jos sąvoka, ribomis, tarptautinės sutarties padariniais. Pagrindiniai tarptautinių sutarčių šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir prigimtis. Tarptautinių sutarčių pavadinimai. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties sudarymo stadijos. Sutarties teksto rengimas ir patvirtinimas. Tarptautinės sutarties teksto autentiškumo patvirtinimas. Sutikimas dėl tarptautinės sutarties privalomumo. Pasirašymas. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais sutartį. Ratifikavimas. Priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais arba jų deponavimas. Tarptautinės sutarties sudarymo įgaliojimai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Depozitaras. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties struktūra ir kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normų santykis reguliuojant pilietybės klausimusĮvadas. Pilietybė ir tarptautinė teisė. Dviguba pilietybė. Lietuvos respublikos pilietybės teisinio reguliavimo ypatumai. 1997 metų Europos konvencija dėl pilietybės. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis. Pabėgėlių teisinis statusas ir prieglobsčio teisė. Teritorinis prieglobstis. Diplomatinis prieglobstis. Pabėgėlio statusas pagal lietuvos respublikos įstatymus. Piliečių, esančių užsienyje, diplomatinė gynyba. Išvados. Skaityti daugiau
Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Terorizmo savokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė — smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų Konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių bendradarbiavimas kovoje su narkotikaisĮvadas. Narkotikų žala ir tarptautinio bendradarbiavimo svarba. Narkotikų žala Lietuvai. 1988 metų Jungtinių tautų organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta tikslai. Nusikaltimai ir sankcijos taikomos už nusikaltimus susijusius su narkotikais. Valstybės prisijungusios prie tarptautinių dokumentų dėl kovos su narkotinėmis medžiagomis jurisdikcija. Valstybių tarpusavio teisinė pagalba. Kitos bendradarbiavimo formos ir kadrų parengimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir pagalba tranzito valstybėms. Priemonės narkotinių priemonių bei sichotropinių medžiagų neteisėtai paklausai likviduoti. Neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta jūroje. Laisvosios prekybos zonos ir laisvieji uosta. Pašto siuntų panaudojimas. Tarptautinių sutarčių ir konvencijų susijusių su kova su narkotinėmis medžiagomis prisijungimas ratifikavimas ir denonsacija. Ginčų sureguliavimas. Narkotinėmis medžiagomis laikomų medžiagų sąrašas. Medžiagų kontrolės taikymo sritis. Preparatų kontrolės nuostatos. Specialios nuostatos dėl į narkotinių medžiagų sąrašą įrašytų medžiagų. Įspėjamieji užrašai ant pakuočių ir reklama. Nuostatos dėl tarptautinės prekybos. Eksporto ir importo apribojimas ir draudimas. Specialios nuostatos dėl psichotropinių medžiagų vežimo ir inspektavimas. Priemonės prieš piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis ir neteisėtą jų apyvartą. Nuostatos dėl bausmių. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovų imunitetai ir privilegijos: panašumai ir skirtumaiĮvadas. Diplomatinės atstovybės narių privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Diplomatinio agento privačios rezidencijos ir dokumentų neliečiamybė. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės jurisdikcijos. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Judėjimo laisvė. Fiskalinis imunitetas. Atleidimas nuo priimančiosios valstybės socialinio aprūpinimo mokesčių. Atleidimas nuo darbų ir kitų viešųjų prievolių. Kitos diplomatinių agentų privilegijos. Tarptautinės organizacijos atstovų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės organizacijos privilegijos ir imunitetai. Imunitetas nuo jurisdikcijos. Tarptautinės organizacijos ekspertų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinių organizacijų, diplomatinių privilegijų ir imunitetų santykis. Išvados. Skaityti daugiau