Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė > Tarptautinės teisės referatai
Tarptautinės teisės referatai

(12 darbai)

Diplomatinių atstovų imunitetai ir privilegijosĮžanga. Darbo tikslas: Paaiškinti, kokie yra diplomatų imunitetai ir privilegijos. Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos. Diplomatinio agento asmens neliečiamybė. Diplomatinio agento privačios rezidencijos, dokumentų, korespondencijos ir nuosavybės neliečiamybė. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės atsakomybės. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Judėjimo laisvė. Fiskalinis imunitetas. Muito privilegijos. Atleidimas nuo priimančios valstybės socialinio aprūpinimo prievolių. Atleidimas nuo darbo ir kitų viešųjų prievolių. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) aplinkos teisės normų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę problemosĮvadas. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės derinimas ir jo raida. Direktyva kaip pagrindinis Europos Sąjungos aplinkos teisės šaltinis. Europos Sąjungos Direktyvų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę praktiniai aspektai. Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos direktyvų perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Išvados. PowerPoint pristatymas (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) programos: PHARE, SAPARD, ISPAĮvadas. Tikslas: šio darbo tikslas apžvelgti Europos Sąjungos programas. PHARE. SAPARD. ISPA. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos teisės principų analizėEuropos sąjungos teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Principų atsiradimas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Proporcingumo principas. Teisinis tikrumas. Teisėti lūkesčiai. Teisinio aiškumo principas. Administracinės bei konstitucinės teisės principai. Gero administravimo principai. Tiesioginis EB Teisės veikimas. EB Teisės viršenybė. Teisine santvarka pagrįsta Bendrija. Subsidiarumo principas. Principų reikšmė. Praktinė dalis. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Trečioji praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymasĮžanga. Paskolos sutartis: samprata, sutarties šalys, dalykas, turinys, forma. Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių ženklo savininko teisių gynimo būdas taikant nesąžiningos konkurencijos teisės nuostatasĮvadas. Prekės ženklai. Prekės ženklų apsauga. Prekės ženklo savininko teisių gynimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai išorinių ir vidinių sienų apsaugaiĮvadas. Išorinės sienos. Išorinių sienų kontrolė. Išorinių sienų kirtimas. Dokumentai, pripažįstami kaip galiojantys kirsti išorės sienas. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Užsieniečių neįleidimas. Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Subsidiarumo ir proporcingumo principai Europos Sąjungos teisėjeĮvadas. Trumpa teisės principo. Samprata. Teisės principas teisės teorijoje. Europos Sąjungos teisės esmė. Subsidiarumo ir proporcingumo principai pagal Europos sąjungos teisę Trumpa principo atsiradimo istorija. Subsidiarumo principo samprata. "Išimtinė kompetencija" plačiąja ir siaurąja prasme. Proporcingumo principo vaidmuo ir reikšmė. Proporcingumo principo taikymas teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (2)Žmogaus teisių istorinės ištakos. Tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys žmogaus teises ir laisves. Pagrindiniai tarptautinės žmogaus teisių chartijos bruožai. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Tautinių mažumų teisės. Regioninė žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių konvencija. Pilietybė ir žmogaus teisės tarptautinės teisės aspektu. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (3)Įvadas. Dėstymas. Tarptautinė teisė. Lietuvos žmogaus teisių apsaugos valstybinės Institucijos. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių gynimo institucijos. Lietuvos veikiančios nevalstybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė. Įkaitų ėmimasĮvadas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Įkaitų ėmimas kaip tarptautinio pobūdžio nusikaltimas. Valstybių bendradarbiavimas kovoje su įkaitų ėmimu. Skaityti daugiau
Tarptautinis pirkimas pardavimas, būdingi bruožai ir ypatybėsĮvadas. Jungtinių tautų (JT) konvencija. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos sutarčių klasifikacija. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos neigiami padariniai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). Išvados. Skaityti daugiau