Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė
Tarptautinė teisė

(60 darbai)

Diplomatinių atstovų imunitetai ir privilegijosĮžanga. Darbo tikslas: Paaiškinti, kokie yra diplomatų imunitetai ir privilegijos. Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos. Diplomatinio agento asmens neliečiamybė. Diplomatinio agento privačios rezidencijos, dokumentų, korespondencijos ir nuosavybės neliečiamybė. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės atsakomybės. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Judėjimo laisvė. Fiskalinis imunitetas. Muito privilegijos. Atleidimas nuo priimančios valstybės socialinio aprūpinimo prievolių. Atleidimas nuo darbo ir kitų viešųjų prievolių. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Bendrijos (EB) bendrosios rinkos teisėEuropos Sąjungos (ES) vidaus rinka. Europos Sąjungos (ES) ekonominė integracija. Muitų sąjunga. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka. Visų laisvių tikslas. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominė politika. Pinigų politika. Institucinė pinigų sąjungos sistema. Verslo steigimas. Europos Sąjungos (ES)teisinis reguliavimas. Įsisteigimo laisvės principo esmė. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės derinimas. Reglamentai ir direktyvos. Akcinių kompanijų bendrieji privalumai. Atvirtųjų akcinių kompanijų bendrovių steigimas, valdymas, veikla. Kompanijų organizacinė struktūra. Akcininkų teisė ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Europos bendrovės steigimas, organai, buveinės perkėlimas, veikla. Teisinis reglamentavimas. Uždarosios ribotos atsakomybės kompanijos bendrovės. Europos bendrovės organai. Buveinės pakeitimas. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG). Samprata ir teisinis reguliavimas. Grupės steigimas. Kontrakto sutarčių teisinis reguliavimas. Kontrakto rūšys. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) likvidavimas. Europos kooperatinės bendrovės (EKB) buveines perkėlimas. Ūkinių bendrijų likvidavimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) aplinkos teisės normų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę problemosĮvadas. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės derinimas ir jo raida. Direktyva kaip pagrindinis Europos Sąjungos aplinkos teisės šaltinis. Europos Sąjungos Direktyvų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę praktiniai aspektai. Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos direktyvų perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Išvados. PowerPoint pristatymas (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) integracijos esmė, formos ir principaiPowerPoint pristatymas. Kas yra integracija? Integracijos formos. Ekonominė integracija. Ekonominę integraciją sąlygojančios priežastys, susijusios su gamybinių santykių raida. Didžiausios kliūtys prekių bei paslaugų importui. Liberalizmo bruožai. Penkios laisvės liberalizmo teorijoje. Institucionalizmas. Politinė integracija. Politinės integracijos teorijos. Federalizmas. Svarbiausi fedaralizmo bruožai. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių kompetencijos kategorijos. Funkcionalizmas. Globalinės integracijos pavydžiai (1). Globalinės integracijos pavydžiai (2). Regioninės integracijos pavydžiai (1). Regioninės integracijos pavydžiai (2). Ekonominės integracijos pakopos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Integracijos principai. Integracijos gilinimo principas. Skirtumų toleravimo principas. Konvergencijos ir vieningumo principas. Socialinės apsaugos principas. Atvirumo europos valstybėms principas. Integracijos į pasaulio ekonomiką principas. Istorinė Europos integracijos raida. Europa pokario laikotarpiu. Europos integracijos sritys pokario laikotarpiu. Maršalo planas. Roberto Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. Sujungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Europos Sąjungos (ES) sutartis. Trijų ramsčių modelis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Kelias nuo Europos Konvento iki Europos Konstitucijos. Kodėl gi netiko Europai, Konstitucija. Europos Sąjunga (ES): nuo 6 iki 27 valstybių narių. Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Šalys kandidatės. Kopenhagos kriterijai. Europos valstybės nepriklausančios ES. ES tikslai. Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjungos (ES) ypatumai. Teisės aktai. Sprendimų priėmimas. Pagrindinės įstatyminės procedūros. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) kontroliuojančios institucijosĮvadas. Europos bendrijų teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) programos: PHARE, SAPARD, ISPAĮvadas. Tikslas: šio darbo tikslas apžvelgti Europos Sąjungos programas. PHARE. SAPARD. ISPA. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (6)Europos Sąjungos (ES) teisinis subjektiškumas. Europos Bendrijos teisė. Europos Sąjungos teisė. Europos Sąjungos, kaip tarptautinės organizacijos požymiai. Viršvalstybinės (supranacionalinės) ir tarpvyriausybinės Europos Bendrijos doktrinos. Viršvalstybiškumo (supranasionaliniai) požymiai. Europos Bendrijos (EB) teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybė. Europos Sąjungos teisės tiesioginis taikymas bei veiksmingumo principas. Europos Sąjungos institucijų sistemos ypatumai. Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos. Valdžios padalijimo principas Europos Sąjungos institucijų sistemoje (atskirų įgalinimų principas). Europos parlamento rinkimų tvarka. Europos parlamento darbo organizavimas, administracinis aparatas. Europos parlamento kompetencija ir kompetencijos kaita. Europos parlamento vaidmuo sprendimų priėmimo procese. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. Tarybos sudėtis, formavimo tvarka. Tarybos kompetencija, pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai. Tarybos kompetencija, veiklos formos. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER), jo struktūra, kompetencija. Tarybos vaidmuo sprendimų priėmimo procese. Europos vadovų taryba. Europos vadovų tarybos sudėtis, kompetencija, veiklos formos, reikšmė Europos Sąjungos politikos formavimui. Komisijos sudėtis, Komisijos narių skyrimo tvarka. Komisijos darbo organizavimas. Komisijos kompetencija: sutarčių laikymosi priežiūra, legislatyvinės teisės, administracinės funkcijos. Europos teisingumo teismo sudėtis ir skyrimo tvarka. Reikalavimai teisėjams. Darbo organizavimas. Generaliniai advokatai. Teismo jurisdikcija, ieškinių rūšys. Audito rūmų struktūra, narių skyrimo tvarka. Audito rūmų funkcijos ir įgaliojimai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, jo sudėtis ir sudarymas, kompetencija. Regionų komitetas, jo sudėtis ir sudarymas, kompetencija. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (7)Europos sąjungos (ES) teisės seminarų konspektai. I Seminaras. Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Prekės samprata Europos Bendrijų teisėje ir Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Prekių ir paslaugu skirtumas. Fiskaliniai (tarifiniai) laisvo prekių judėjimo apribojimai. Muitų mokesčiai. Lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų sąvoka. Lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimo apimtis. Privalomieji mokėjimai, priklausantys vidaus mokesčių sistemai. Apmokėjimas už administracines paslaugas, tikrai suteiktas importuotojui ar eksportuotojui. Privalomieji mokėjimai už patikrinimus, vykdomus laikantis Bendrijos teisės nustatytų įpareigojimų. II Seminaras. Vidaus mokesčių sąvoka. Panašios ir konkuruojančios prekės. Tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojančių vidaus apmokestinimo priemonių draudimas. Objektyviai skirtingi vidaus mokesčiai. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Vidaus mokesčių ir muitų atskyrimas. Bendroji prekybos politika (BPP). III Seminaras. Nefiskaliniai (netarifiniai) laisvo prekių judėjimo apribojimai. Kiekybiniai apribojimai. Lygiaverčio poveikio priemonės. Bendrai ir atskirai taikomos, diskriminuojančios ir nediskriminuojančios priemonės. Skirtingai taikomos priemonės. Pagrindiniai principais, suformuluoti TT Dassonville. Cassis de Dijon ir Keck bylose. Eksporto apribojimų draudimas. Laisvo prekių judėjimo išimtys. IV Seminaras. Laisvas darbuotojų judėjimas. Darbuotojų judėjimo laisvės taikymas asmenų atžvilgiu: ES pilietybės reikalavimas, darbuotojo sąvoka, darbuotojo šeimos nariai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir vidaus situacijos. Darbuotojo sąvoka. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB "Šeimos narys". Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudimas: diskriminacijos dėl pilietybės draudimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Nediskriminuojančių ribojimų draudimas. Teisės, išplaukiančios iš laisvo darbuotojų judėjimo. Darbuotojo šeimos narių teisės. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų – studentų, pensininkų, sportininkų) judėjimas. V Seminaras. Įsisteigimo laisvės sąvoka ir atskyrimas nuo laisvės teikti paslaugas ir laisvo darbuotojų judėjimo. Sutarties 43 straipsnio tiesioginis veikimas. Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir pagrindiniai Europos Teisingumo Teismo sprendimai įsisteigimo laisvės srityje. Įsisteigimo laisvės subjektai. Pirminio ir antrinio įsisteigimo laisvė. Draudimas riboti įsisteigimo laisvę ir įsisteigimo laisvės ribojimo pagrįstumo kriterijai. Kvalifikacijų pripažinimas. Bendroji ir specialioji (atskirų profesijų) diplomų pripažinimo sistemos. Reikalavimai, taikomi kvalifikacijų pripažinimui. VI Seminaras. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. EB sutarties 49 str. tiesioginis veikimas. Paslaugų gavėjo ir paslaugas teikiančio asmens pilietybė, nuolatinė gyvenamoji/registracijos vieta. Paslaugų sąvoka. Laisvės teikti paslaugas ribojimai ir ribojimo pagrįstumo sąlygos, įtvirtintos Europos Bendrijos steigimo sutartyje ir ETT praktikoje. Laisvas teisininkų judėjimas Europos Sąjungoje. VII Seminaras. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvo darbuotojų judėjimo, paslaugų teikimo, įsisteigimo laisvės ir laisvo prekių judėjimo skirtumai. Viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos sampratos Europos Bendrijų teisės aktuose ir Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Išimčių pateisinimo kriterijai. VIII Seminaras. Laisvas kapitalo judėjimas. Europos pinigų sąjunga. Laisvas mokėjimų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas: kapitalo judėjimo tipai ir kapitalo judėjimo suvaržymų panaikinimas Europos Sąjungoje. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (4)Pirminė teisė. Europos Sąjungos (ES) pirminei teisei būdingi požymiai. Galiojimas laike. Galiojimas erdvėje. Steigimo sutarčių vieta Europos Sąjungos (ES) teisės sistemoje. Antrinė teisė. Sąvoka. Reglamentai. Visuotinumas. Privalomumas visa apimtimi. Tiesioginis taikymas. Direktyvos tiesioginio veikimo sąlygos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Rekomendacijos. Nuomonės. Europos Bendrijos (EB) teisės tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Tiesioginis Europos Sąjungos (ES) teisės aktų taikymas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (5)Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Sutartyse numatytose srityse Bendrijos teisė apibrėžia ir reguliuoja. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. "Konstitucinės" sutartys. Europos anglies ir plieno bendrijos sutartis Plieno Bendrija. Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) ir Europos Atominės Energijos Bendrijos (EAEB) sutartys. Suvestinis Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinės teisės aktų rūšys. Teisiškai privaloma antrinė teisė. Reglamentai. Direktyva. Sprendimas. Antrinė teisė (neprivalomos galios). Bendrijos teisės pirmenybė. Tiesioginis veikimas. Teisėtumo principas. Nediskriminavimo principas. Leidžiama diskriminacija. Ypatingos Sutarties nuostatos. Europos teisingumo teismo sprendimai. Europos Teisingumo Teismo praktika. Bendrieji teisės principai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos teisės principų analizėEuropos sąjungos teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Principų atsiradimas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Proporcingumo principas. Teisinis tikrumas. Teisėti lūkesčiai. Teisinio aiškumo principas. Administracinės bei konstitucinės teisės principai. Gero administravimo principai. Tiesioginis EB Teisės veikimas. EB Teisės viršenybė. Teisine santvarka pagrįsta Bendrija. Subsidiarumo principas. Principų reikšmė. Praktinė dalis. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Trečioji praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcijaĮžanga. Temos pasirinkimas ir jos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analizės metodai. Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas. Europos Tarybos įkūrimas. Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Europos žmogaus teisių teismas iki 1998 metų. Būtinumas reorganizuoti Teismo veiklą. Vienuoliktasis protokolas. Privaloma Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Peticijos teisė. Teismo sudėtis. 14 – asis Konvencijos Protokolas. Nauja reforma. Leidimas Europos Sąjungai prisijungti prie Konvencijos. Teismo ryšys su nacionaliniais valstybių teismais. Europos žmogaus teisių teismas Europos Sąjungoje. Europos žmogaus teisių teismo sąsajos su Europos teisingumo teismu. Europos žmogaus teisių teismas kitų pasaulio Žmogaus teisių teismų kontekste. Žmogaus teisių apsauga Amerikoje. Afrikos žmogaus teisių apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Gabčikovo-Nagymaros projektas tai Dunojaus užtvankos projektasPowerPoint pristatymas. Budapešto sutartis. Vengrijos Respublika prašo teismo pripažinti ir teigti. Slovakijos Respublika prašo teismo pripažinti ir teigti. Teismas nusprendė. Ne bet koks tarptautinės sutarties pažeidimas leidžia ją nutraukti arba sustabdyti. Dėl sutarties denonsavimo ar pasitraukimo iš jos. Dėl esminio sutarties pažeidimo. Dėl negalėjimo vykdyti sutartį. Dėl esminių aplinkybių pasikeitimo. Skaityti daugiau
Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykisPowerPoint pristatymas. Humanitarinės teisės samprata. Humanitarinės teisės šaltiniai. Žmogaus teisių teisė. Tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinė žmogaus teisių teisė. Tarptautinės humanitarinės teisės raida. Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Žmogaus teisių apsaugą įtvirtina. Skaityti daugiau
Jėgos panaudojimo galimybė ir sąlygos Šiaurės Atlanto sutartyje ir Jungtinių Tautų (JT) ChartijojeSeminarinis pranešimas. Jėgos panaudojimas remiantis Jungtinių tautų sankcija. Darbas paruoštas pagal temą: jėgos draudimo principas ir tautų apsisprendimo laisvės principas tarptautinėje teisėje. Remiantis šiais aspektais, svarstoma, ar teisėtas yra jėgos panaudojimas reminatis Jungtinių Tautų sankcija. Darbe remiamasi Jungtinių Tautų Chartija ir Šiaurės Atlanto sutartimo, ką būten šie dokumentai sako dėl jėgos panaudojimo teisėtumo ir neteisėtumo. Priima šį Agresijos apibrėžimą. Įstatų 25 straipsnis numato. Ginčą Saugumo Tarybai gali perduoti. Realus veiksmingumas. Rodezija ir Pietų Afrika. Irako invazija į Kuveitą. Skaityti daugiau
Kosovo savivaldos laikinųjų institucijų vienašalės nepriklausomybės deklaracijos atitiktis tarptautinei teiseiPowerPoint pristatymas. Parengtas pagal Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) išvadą dėl Kosovo situacijos. Kosovo nepriklausomybė. Tarptautinis teisingumo teismas. 1999 metų Birželio 10 dienos JT saugumo tarybos rezoliucija. Kiti iš JT rezoliucijos išplaukiantys aktai. Nepriklausomybės deklaraciją priėmusios institucijos identiteto klausimas. Dėl galutinio Kosovo statuso nustatymo. Dėl rezoliucijos adresato. Deklaracijos atitiktis konstitucinėms nuostatams dėl laikinosios savivaldos. Išvados. Skaityti daugiau
Kubos Respublikos archyvų sistemos teisinis reglamentavimasPratarmė. Tikslas yra išanalizuoti Kubos respublikos archyvų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Kuba kaip valstybė. Nacionalinis Kubos archyvas. Kubos archyvų sistema. Kubos respublikos archyvų dekretas. Respublikos archyvai. Archyvų sistema. Kubos respublikos nacionaliniai archyvai. Centriniai archyvai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kuo tarptautinė privatinė teisė skiriasi nuo kitų dalykų, kuriuos studijavau? (2)2 užduotys. Esė: Kuo tarptautinė privatinė teisė skiriasi nuo kitų dalykų, kuriuos studijavau? (verslo vadyba). Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse surasti 10 kolizinių teisės normų pavyzdžių ir nurodyti kiekvienos kolizinės normos struktūrinius elementus (apimtį ir ryšį). Skaityti daugiau
Laisvės teikti paslaugas Europos Sąjungoje. Laisvės išimtysĮvadas. Darbo tikslas – aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kas tai yra laisvė teikti Europos sąjungoje paslaugas, bei kokios yra šios laisvės išimtys. Paslaugų reikšmė. Paslaugų kvalifikacija, sudėtis ir jų teikimo būdai. Paslaugų judėjimo samprata ir įgyvendinimas. Laisvo paslaugų judėjimo tikslai. Paslaugų teikimo reglamentavimas Europos sąjungos teisės aktuose. Lisabonos sutartis. Paslaugų direktyva. Finansinių paslaugų veikimo planas. Lisabonos strategija. Paslaugų vidaus rinkoje strategija. Laisvo paslaugų teikimo Europos sąjungoje išimtys. Laisvės teikti paslaugas draudimas dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos apsaugos arba aplinkos apsaugos. Darbuotojų komandiravimas į užsienį. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinių sutarčių sudarymasPowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinė sutartis. Iniciatyva sudaryti sutartį. Sutarties projekto parengimas. Sutarties projekto derinimas. Kreipimasis dėl sprendimo sutarčiai sudaryti tikslingumo. Sprendimas dėl sutarties sudarymo tikslingumo. Sutarties projekto siūlymas kitai šaliai. Derybos dėl sutarties teksto. Teksto autentiškumo nustatymas ir teksto patvirtinimas, įsipareigojimo pagal sutartį pareiškimas. Pasirašytos sutarties originalo atidavimas saugoti, registravimas, skelbimas. Ratifikavimas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo tvarka. Pasikeitimas ratifikaciniais raštais, jų deponavimas arba valstybių informavimas apie ratifikavimą. Tvirtinimas. Prisijungimas Skaityti daugiau