Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės konspektai
Civilinės teisės konspektai

(56 darbai)

Asmens duomenų apsauga tarptautinėje ir Europos bendrijos teisėjeAsmens duomenų tvarkymas informacinėje visuomenėje. Privacy koncepcija šiuo metu. Informacijos privatumas. Kūno privatumas. Komunikacijų, susiekimo, susirašinėjimo privatumas. Teritorinis privatumas. Pavojai asmens duomenų saugumui. Asmens duomens sąvoka. ADA ir Žmogaus Teisės. ADA reguliavimo modeliai. Tarptautinės teisės aktai ADA srityje. Šaltinių apžvalga: 1980 m. EBPO Gairės, ET 1981 m. priimta Strasbūro konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Jungtinių tautų Ekonominių ir Socialinių reikalų Tarybos 1990 m. Kompiuterizuotų AD bylų gairės. Jautrūs duomenys. Asmens genetiniai duomenys. Pranešimas apie atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Tarpvalstybiniai AD srautai. Jurisdikcijos konfliktas ADA srityje. Direktyva dėl ADA telekomunikacijų sektoriuje. Nepageidaujami skambučiai. Teisėtas pasiklausymas. INT skirtumai nuo WWW. Priėjimo prie INT būdai, Automatinis duomenų rinkimas. Tarptautiniai Saugaus uosto principai (Safe Harbour Principles). AD invazijos technologijos. Viešieji registrai ir ADA. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybėAtsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsakomybės samprata ir požymiai. Deliktinė ir sutartinė atsakomybė. Pagrindinės civilinės atsakomybės formos. Atsakomybės atsiradimas. Sandėliavimo sutarties pavyzdys. Paprastas sandėliavimo liudijimas. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (2)Civilinės atsakomybės samprata. Restitucija ir civilinė atsakomybė. Sutarties nutraukimas ir civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės specialūs bruožai. Civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės skirstymas į dalinę, solidarią ir subsidiarią. Civilinės atsakomybės formos. Kiti žalos kompensavimo būdai. Civilinės atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Objektyviosios civilinės atsakomybės teorija. Žala. Turtinė žala. Žalos atlyginimo būdai. Neturtinė žala. Priežastinis ryšys. Aplinkybės, kurioms esant civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba nuo jos atleidžiama. Iki sutartinė atsakomybė. Vežėjų atsakomybė. Geležinkelio įmonės, keleivių, krovinių siuntėjų ir gavėjų atsakomybė. Netiesioginė civilinė atsakomybė. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už asmens priežiūroje esančių daiktų ar gyvūnų padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių padarytą žalą. Atsakomybė, kai žala padaroma didesnio pavojaus šaltinio. Deliktai, kai žala yra padaroma asmens sveikatai ar gyvybei. Žalos, padarytos gyvybės atėmimu, atlyginimas. Teisėtais veiksmais padarytos žalos kompensavimas. Profesinė civilinė atsakomybė. Viešoji civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės formos, skirtumai, santykis. Restitucija integrum ir teisingas civilinės atsakomybės žalos atlyginimo principas. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ir paslaugų. Atsakomybės sąlygos. Subsidiari atsakomybė. Ribota, visiška civilinė atsakomybė. Force majeure. Priežastys, atleidžiančios nuo civilinės atsakomybės. Civilinės atsakomybės draudimas. Neteisėti veiksmai. Deliktiniai pažeidimai. Kaltės samprata bendrosios, kontinentinės teisės tradicijos šalyse ir Lietuvos Respublikoje. Civilinė atsakomybė esant nusikaltimui. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (7)Civilinės teisės atsakomybės sąvoka ir tikslai. Civilinės atsakomybės draudimas. Teisėta veika padarytos žalos atlyginimas. Kitos žalos kompensavimo sistemos. Civilinės atsakomybės prievolės elementai. Civilinės atsakomybės formos. Ikisutartinė, sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Visiška ir ribota civilinė atsakomybė. Regresas. Dalinė, solidarinė ir subsidiarinė civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos: Žala ir nuostoliai. Neturtinės žalos atlyginimo ypatumai. Civilinės atsakomybės sąlygos: Neteisėti veiksmai, kaltė. Civilinės atsakomybės sąlygos: Priežastinis ryšys. Atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl būtinumo. Samdančio darbuotojus asmens civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė už kito asmens kaltę. Civilinė atsakomybė už nepilnamečių asmenų padarytą žalą. Neveiksnių, ribotai veiksnių, negalinčių suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimas. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Atsakomybė be kaltės. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės ypatumai. Savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą nekokybiškais produktais ar paslaugomis. Valstybės ir savivaldybės civilinės atsakomybės ypatumai už žalą, padarytą neteisėtais valdžios aktais. Valstybės civilinės atsakomybės ypatumai atlyginant žalą, padarytą neteisėtais veiksmais ikiteisminiame tyrime, administraciniame procese ir vykdant teisingumą. Civilinės atsakomybės už sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą bendrieji klausimai. Žalos, padarytos sveikatai ar gyvybės atėmimu darbe, kompensavimas. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo teisėCivilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai, subjektai, objektai. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Naujasis civilinis kodeksas. Civilinio teisinio santykio turinys ir formos. Civilinio teisinio santykio objektai. Civilinių teisinių šaltinių sąvoka ir rūšys. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Jų sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens atsiradimo teisiniai pagrindai. Personalinė (individuali) įmonė, jos teisinė padėtis ir atsakomybė. Įmonių bankrotas. Neteisminė bankroto procedūra. Įmonės sanavimas. Taikos sutartis. Kreditorių reikalavimų patenkinimo eilė ir tvarka. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Sandoris. Sandorio turinys, forma. Negaliojantys sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas, įgaliojimas, jo rūšys. Terminai, jų civilinė ir teisinė reikšmė, jų skaičiavimas. Ieškininė senatis, jos terminų skaičiavimo tvarka, jos termino eigos pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas, nutraukimas. Juridinių asmenų įgaliojimai. Terminai. Ieškininė senatis. Viešoji nuosavybė. Viešosios nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė: subjektai, nuosavybės teisės įgyvendinimas ir gynimas, savininko teisės. Bendroji nuosavybė: sąvoka, subjektai, rūšys. Bešeimininkis turtas. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Prievolės sąvoka ir prievolių atsiradimas. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rankpinigiai. Laidavimas. Garantija. Prievolių pasibaigimas. Pirkimas, pardavimas. Nuoma. Paskola. Ranga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolės atsirandančios dėl žalos padarymo. Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Darbo sutarties sąvoka, šalys ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir valia. Atsiskaitymas su atleidžiamaisiais darbuotojais. Ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir pažeistų teisių gynimo. Skaityti daugiau
Civilinė ir komercinė teisėCivilinės teisės paskirtis ir funkcijos. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšys, jų apžvalga. Civilinės teisės reglamentavimo principai. Civilinės teisės apribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų, civilinės ir komercinės teisės samprata. Civilinės teisės struktūra. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio samprata, civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Fizinis asmuo kaip civilinės ir komercinės teisės subjektas; fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens organai, kompetencija. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Individuali įmonė; samprata, teisinio reguliavimo ypatumai. Ūkinė bendrija; samprata, teisinio reguliavimo ypatumai. Akcinė bendrovė; samprata, rūšys, teisinio reguliavimo ypatumai. Valstybės ir savivaldybės įmonė; teisinio reguliavimo ypatumai. Sandorių samprata, forma, rūšys. Sandorių negaliojimas, sandorių negaliojimo pagrindai. Terminai civilinėje ir komercinėje teisėje; ieškinio senatis. Atstovavimo samprata, atstovavimo rūšys, įgaliojimas. Komercinio atstovavimo samprata. Prievolių teisės ir prievolės samprata. Prievolių vykdymo principai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Sutarčių teisės samprata; sutarčių teisės principai. Pirkimo- pardavimo sutartis, pirkimo- pardavimo sutarties rūšys. Nuomos sutartis, nuomos sutarties rūšys. Panaudos ir paskolos rūšys, jų esmė. Franšizė ir kitos sutarčių rūšys. Buhalterinės apskaitos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisėViešoji ir privatinė teisės. Civilinio įstatymo galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinės teisės sistema. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Atstovavimas. Daiktai. Sandoriai. Terminas. Ieškinio senatis. Nuosavybės teisė. Servitutas. Hipoteka. Įkeitimas. Prievolė. Civilinė atsakomybė. Sutartis. Pirkimo-pardavimo sutartis. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartys. Dovanojimo sutartis. Rentos sutartis. Mainų sutartis. Paskolos sutartis. Nuoma. Rangos sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Draudimo sutartis. Pasaugos sutartis. Komiso sutartis. Paveldėjimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (10)Civilinė teisė. Įstatyminiai terminai. Sutartiniai terminai. Teisminiai terminai. Atnaujinamasis terminas. Įgyjamieji terminai. Naikinamieji terminai. Garantiniai terminai. Pretenziniai terminai. Ieškininės senaties terminai. Absoliučiai apibrėžti terminai. Santykinai apibrėžti terminai. Bendrieji ir daliniai terminai. Termino teisinė reikšmė. Ieškininė senatis. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Autorių teisės į kolektyvinius kūrinius. Autorių teisės į kūrinį, sukurtą atliekant tarnybines pareigas. Autorių teisės į kompiuterių programas. Autorių teisės į audiovizualinius kūrinius. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių asmeninės neturtinės teisės. Autorių turtinės teisės. Kūrinio platinimas po pirmojo pardavimo. Teisė į dalį pajamų už perparduotą meno kūrinio ar rankraščio originalą. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (12)Termino, su kuriuo civiliniai įstatymai sieja tam tikrus civilinius teisinius padarinius, apibrėžimas. Apibrėžimų paaiškinimas. Termino pradžia. Paaiškinimas. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas į terminą. Paaiškinimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Paaiškinimas. Termino teisinė reikšmė. Paaiškinimas. Ieškinio senaties samprata. Paaiškinimas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo atsirandantiems reikalavimams nustatyti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pradžia. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Paaiškinti. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Paaiškinti. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Paaiškinti. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Paaiškinti. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminų taikymas. Ieškinio senaties terminai pagrindiniams ir papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino sustabdymas ir nutraukimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. CK nuostatomis reglamentuotas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Įstatymų nustatyta tvarka civilinių teisų gynimas, kokia tvarka ir kokiais būdais? Savigyna. CK nustatyti savigynos galimo naudojimo atvejai. Žala (nuostoliai). Žalos požymiai. Žalos ir nuostolių rūšys. Paaiškinti pagal vertybių pobūdį, pagal neteisėto veikimo ir žalos santykį. Neturtinė (moralinė) žala. Žalos dydžio nustatymas. Civilinės atsakomybės atsiradimas. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, paaiškinkite. Kaltė, jos pasireiškimas. Atsakomybė be kaltės. Specialūs žalos atlyginimo atvejai, bendrosios ir specialiosios atsakomybės sąlygos. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Daiktų savininko (valdytojo) atsakomybė už jo valdomų daiktų padarytą žalą. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už naminių gyvūnų ar asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žala. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių nuo 14 – 18 m. padarytą žalą. Atsakomybė už ribotai veiksnių, neveiksnių, negalinčių suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens padarytą žalą. Atsakomybė už žalą padarytą dėl būtinosios ginties, savigynos ar būtinojo reikalingumo atveju. Valstybės ir savivaldybės civilinė atsakomybė. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų. Atlyginimas žalos, padarytas sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu. Nepilnamečio sveikatai padarytos žalos atlyginimo dydžio nustatymo ypatumai. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas, civilinio teisnumo samprata, jo atsiradimas ir išnykimas, civ. teisnumo turinys, fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas, nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 m. civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Emancipacija. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Asmens garbės ir orumo gynimas pagal CK. Teisės į vardą gynimas. Teisė į asmens kūno neliečiamumą ir vientisumą, teisės į (fizinio asmens) vardą gynimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys (pavyzdžiai). Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas civiliniuose santykiuose. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Teisė į atvaizdą. Nežinia kur esančio fizinio asmens turto apsauga. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Juridinio asmens pavadinimas, jo keitimas, teisė į jį. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai, turtas, atsakomybė pagal prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai, buveinė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens dalyvis ir juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens steigėjai, juridinio asmens steigimo momentas, atsisakymas registruoti juridinį asmenį. Juridinių asmenų teisnumas, teisnumo apribojimas, juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos, kompetencijos paskelbimas. Juridinio asmens organų narių pareigos. Juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartys, balsavimo teisės perleidimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir reorganizavimo būdai. Skirtingos teisinės formos juridinių asmenų reorganizavimas. Reorganizavimo negaliojimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir privalomas pertvarkymas. Juridinio asmens pripažinimas neteisėtai įsteigtu. Sutarčių teisės samprata, teisinė reikšmė, teisės šaltiniai. Sutarties elementai. Sutarčių klasifikavimas. Sutarčių klasifikavimo teisinė reikšmė. Sutarčių skirstymas pagal sudarymo būdą. Sutarčių teisės principai, išvardinkite Jums žinomus ir paaiškinkite. Ikisutartiniai santykiai, su tuo susiję dokumentai ir sutarčių sudarymas. Sutarties turinys, sutarties sąlygos. Sutarčių aiškinimas, jo reikalingumas bei sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartys ir tretieji asmenys, bendra taisyklė ir išimtys. Sutarčių vykdymas, jo principai, trūkumų šalinimas. Sutarties vykdymo sustabdymas. Sutarties neįvykdymo teisiniai padariniai. Sutarčių negaliojimas. Nuoma., jos samprata. Nuomos sutarties dalykas, sutarties šalys, sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas, nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomininko pagrindinės teisės ir pareigos. Vartojimo nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ir įrenginių nuoma. Įmonės nuoma. Žemės nuoma. Lizingas (finansinė nuoma). Gyvenamųjų patalpų nuoma. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas, sutarties negaliojimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Panauda. Sandorio sudarymas per atstovus, taip sudaryto sandorio pasekmės. Prekybos agento samprata, veiklos prielaidos, prekybos agento pareigos, atlyginimas. Prekybos agento atlyginimas, jo dydžio nustatymas ir mokėjimo tvarka. Prokūra, jos samprata, prokūros išdavimas, forma. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (17)Viešoji ir privatinė teisės. Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistema. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Daiktai (jų rūšys) kaip civilinės teisės objektai. Asmeninės neturtinės ir neturtinės susijusios su turtinėmis teisės. Terminai civilinėje teisėje. Nuosavybės teisė kaip daiktinė teisė. Hipoteka kaip daiktinė teisė. Prievolės. Prievolių įvykdymo užtikrinimas civilinėje teisėje. Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Rentos sutartis, jos rūšys. Paskolos sutartis. Pastatų, statinių ir įrenginių nuomos ir panaudos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Rangos sutartis. Krovinių ir keleivių vežimo sutartis. Pasaugos sutartis. Paveldėjimo teisė. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (18)Fizinių asmenų, kaip civilinės teisės subjektų, teisnumas, jo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų, kaip civilinės teisės subjektų, veiksnumo samprata, santykis su teisnumu. Fizinių asmenų riboto veiksnumo samprata, ypatumai. Veiksnumo pabaiga. Emancipacija. Fizinių asmenų specifinės teisės ir garbės ir orumo gynimo apibūdinimas. Fizinių asmenų nuolatinės gyvenamosios vietos samprata. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai, juridinio asmens buveinės samprata. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo būdai ir tvarka. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų organai. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinio asmens pabaiga, būdai ir teisinės pasekmės. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (19)Civilinis teisinis santykis. Juridiniai faktai. Sandoriai. Civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Fiziniai asmenys. Veiksnumas. Juridinis asmuo. Atstovavimas. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Užstatymo teisė. Ilgalaikė nuoma. Prievolė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (23)Civilinė teisė. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Teisės funkcija. Pagrindinis uždavinys. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės santykis. Civilinės teisės santykių ypatumai. Civilinės teisės santykio turinys. Civilinės subjektinės teisės sąvoka. Civilinės subjektinės teisės turinys. Civilinės teisės subjektiškumas. Teisnumas. Veiksnumas. Juridinis faktas. Veiksmai. Teisiniai aktai. Poelgiai. Administraciniai aktai. Sandoriai. Teisiniai įvykiai. Teisnumas. Civilinis veiksnumas. Juridinis asmuo. Viešieji ir privatieji asmenys. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Politinės partijos. Civilinių teisių objektai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Daiktų skirstymas pagal vertę. Pinigai. Vertybinis popierius. Sandoriai. Sandorio forma. Konkliudentiniai veiksmai. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Terminas. Ieškinio senatis. Valdymas. Daiktinių teisių rūšys. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Valdymo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (24)Juridiniai asmenys. Komercinis atstovavimas. Terminai. Ieškinio senatis. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Sutarčių teisė. Civilinė atsakomybė. Paveldėjimo teisė. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (27)Viešoji teisė. Viešosios teisės funkcijos. Privatinės teisės šakos. Civilinė teisė. Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistema. Fiziniai asmenys. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Atstovavimas civilinėje teisėje. Daiktai ir jų rūšys. Asmeninės neturtinės teisės. Sandoriai. Sandorių rūšys. Negaliojantys sandoriai. Terminai civilinėje teisėje. Ieškinio senatis. Nuosavybės teisė. Servitutas. Hipoteka. Įkeitimas. Prievolė. Civilinė atsakomybė. Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai. Pirkimo – pardavimo sutartis. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis. Rentos sutartis. Mainų sutartis. Paskolos sutartis. Nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis. Žemės nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Paskolos sutartis. Rangos sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Krovinių ir keleivių vežimo sutartis. Draudimo sutartis. Pasaugos sutartis. Komiso sutartis. Paveldėjimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (32)Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Juridiniai faktai ir jų sudėtis. Asmenys. Sandoriai. Atstovavimas. Terminai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Daiktinės teisės bendrosios nuostatos. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Paveldėjimo teisės samprata. Bendrieji prievolinės teisės nuostatai. Bendrieji sutarčių nuostatai. Sutartinės prievolės. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Prievolės pasibaigimas. Sutartys. Nesutartinės prievolės. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (36)Prievolių teisė, prievolės samprata, atsiradimo pagrindai, rūšys. Prievolių vykdymas. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių pabaiga. Bendrosios sutarčių teisės nuostatos. Sutarties sudarymas. Šalys ir tretieji asmenys sutartiniuose santykiuose. Sutarties turinys. Sutarties aiškinimas. Sutarties vykdymas. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga. Pirkimas – pardavimas. Mainai. Dovanojimas. Skolos padengimas ir turto perleidimas už rentą. Renta. Nuoma. Panauda. Ranga. Mokslinio tyrimo bandomieji konstravimo ir technologiniai darbai. Atlygintinų paslaugų teikimas. Pavedimas. Franšizė. Komisas. Distribucija. Vežimas. Krovinių ekspedicija. Pasauga. Paskola. Banko indėlis. Faktoringas. Banko sąskaita. Atsiskaitymai. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Viešas konkursas. Turto patikėjimas. Taikos sutartis. Jungtinė veikla (partnerystė). Draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės nuostatos. Ikisutartinė it sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė. Prievolės, atsirandančios dėl kito asmens reikalų tvarkymo. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (37)Ieškinio senaties sąvoka ir funkcijos. Ieškinio senaties pasibaigimo reikšmė materialiniams ir procesiniams teisiniams santykiams. Ieškinio senatis ir įgyjamoji senatis. Ieškinio senaties terminų nustatymo ypatumai. Bendrieji ir specialieji ieškinio senaties terminai. Sandorio sąvoka. Sandorio atribojimas nuo kitų juridinių faktų (įvykių, juridinių poelgių, teisės pažeidimų). Sandorio elementai. Sandorio turinys–sandorio sąlygos. Sandorio turinio ir teisinio santykio turinio sąveika. Sandorio forma. Žodinė, paprasta rašytinė, notarinė formos. Sandorio subjektų teisė pasirinkti sandorio formą. Konkliudentiniai veiksmai. Civilinių teisių apsaugos bei gynimo samprata ir reikšmė. Civilinių teisių gynimo būdai. Atstovavimo sąvoka, paskirtis. Atstovo, atstovaujamojo ir trečiojo asmens santykis. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo pirminiai ir išvestiniai pagrindai. Nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Išvestinės daiktinės teisės. Išvestinių daiktinių teisių samprata, jų santykis su nuosavybės teise. Servitutai. Uzufruktas. Patikėjimo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Daikto sulaikymas. Sutarčių samprata ir rūšys. Preliminarios sutartys, jų forma, turinys, teisinė reikšmė. Sutarčių vykdymo principai, jų reikšmė. Sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai ir jų santykis su kalte. Žala (nuostoliai) ir jos rūšys. Žalos atlyginimo dydžio pakeitimas. Neturtinė žala ir jos nustatymo kriterijai. Sutartinės atsakomybės ypatumai. Deliktinės atsakomybės ypatumai. Atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veiksmai. Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (38)Sutarčių teisės samprata, sutarties dalykas, šalys. Sutarčių sudarymo ypatumai: oferto paskirtis, akcepto formos. Sutarčių standartinių sąlygų turinys, sutarčių forma, sutarties įsigaliojimas. Sutarčių aiškinimo ypatumai, vykdymo principo turinys. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pasibaigimo pagrindai, įforminimo tvarka. Kito asmens reikalų tvarkymo instituto santykis su atstovavimo institutu civilinėje teisėje. Nepagrįstas praturtėjimas ir sąlygos atsirasti prievolei. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Žalos ir nuostolių atlyginimo būdai, dydžio nustatymo ypatumai. Atsakomybės ypatumai sužalojus sveikatą ir dėl gyvybės atėmimo. Pirkėjo teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Daikto kokybės įvertinimo kriterijai, pretenzijų dėl daikto kokybės pareiškimo tvarka ir terminai. Vartojimo pirkimo –pardavimo sutarties samprata, subjektai, forma, sudarymo tvarka. Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties ypatumai. Energijos pirkimo – pardavimo sutarties samprata, objekto specifika, subjektų rūšys. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties dalykas, forma, sudarymo tvarka. Sutarčių registras, panaudojimo prieš trečiuosius asmenis ypatumai. Daiktų pirkimas – pardavimas aukciono būdu, aukciono sąlygos. Teisių pirkimo – pardavimo sutarties objektas, turinys. Mainų sąvoka, kainos reikšmė mainų institute. Mainų sutarties objektas, subjektai, būtinosios sutarties sąlygos. Skolos padengimo sutarties objektas, subjektas, sąlygų draudimas. Turto perleidimo už rentą sutarties sąvoka, sąlygų ypatumai. Rentos sąvoka, objektas, subjektai, palūkanos pagal rentos sutartį. Rentos sutarties terminas, forma. Rentos rūšys, trumpas turinys. Rentos rūšys, jų turinys. Neterminuota renta, terminuota renta. Rentos iki gyvos galvos gavėjo, davėjo ypatumai. Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumai. Objektas, subjektas. Dovanojimo sandorio ypatumai, atlygintinumas. Dovanotojo ir apdovanojamojo teisės ir pareigos. Dovanojimo apribojimai. Dovanojimo sutarties panaikinimo iniciatyva, būdai. Nuomos sutarties samprata, sutarties šalys, forma. Sutarties terminas, atlygintinumas. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pasibaigimo pagrindai, terminuotos ir neterminuotos nuomos pasibaigimo ypatumai. Vartojamosios nuomos specifika. Transporto nuomos ypatumai. Rangos sąvoka, šalys, turinys, forma, sutarties šalių atsakomybės ypatumai. Statybos rangos sutarties ypatumai. Paskolos sutartis, forma, turinys, sutarties šalys, jų teisės ir pareigos. Kreditavimas. Vartojimo kredito sutarties turinys, forma, suteikimo sąlygos ir tvarka. Lizingo samprata, sutarties forma, šalys, turinys. Pasaugos sutarties ypatumai. Panaudos sutarties ypatumai. Pavedimo sutarties esmė. Atlygintinų paslaugų sandorių ypatumai. Draudimo sutarties samprata, forma, šalys, turinys. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Konkurso sąvoka, paskelbimo tvarka, organizavimas, dalyvių teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisės sąvoka, paveldėjimo atsiradimo pagrindai, palikimo atsiradimo vieta. Įpėdinio sąvoka, eilės. Paveldėjimo pagal įstatymą turinys. Palikimo priėmimo tvarka ir būdai. Paveldėjimas pagal testamentą, testamento rūšys. Teisė į privalomojo palikimo dalį. Sutuoktinių testamentas. Testamentinės išskirtinės esmė. Atsakomybė už palikėjo skolas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (39)Komercinės teisės bendrieji klausimai. Komercinės teisės (KT) raida ir vieta Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. KT sąvoka. Komercinės teisės (KT) šakos santykis su kitomis šakomis. Komercinės teisės (KT) principai. Komercinės teisės (KT) šaltiniai. Europos Bendrijos (EB) teisės šaltiniai ir jų ypatumai. Komercinės teisės (KT) subjektai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisinių santykių absoliutumas. Daiktinio teisino santykio turinio imperatyvus apibrėžtumas. Sekimo teisė. Daiktinės teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Civilinių teisių objektų rūšys. Daiktų klasifikacija ir jos reikšmė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Valdymas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Įgyjamoji senatis. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Nuosavybės teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Turto patikėjimo teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Išvestinės daiktinės teisės. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (Emphyteusis). Paveldėjimo teisė Paveldėjimo teisė, dalykas, šaltiniai, principai Paveldėjimo teisės (PT) subjektai. Paveldėjimo teisė (PT) gali būti apribota. Paveldėjimo rūšys. Palikimo atsiradimas, jo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Asmeninis testamentas. Testamento turinys. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė (legatas). Testamento paskelbimas ir vykdymas. Palikimo priėmimas. Paveldimo turto apmokestinimas. Sutarčių teisė. Sutarčių teisės bendrieji klausimai. Sutarčių teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Sutarčių teisės šaltiniai. Bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys. Teisės doktrina. Sutarčių teisės principai. Sutarties laisvės principas. Sutarčių privalomumo principas. Konsensualizmo principas. Silpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose principas. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties samprata ir reikšmė. Pažado ir įsipareigojimo, susitarimo ir sutarties santykis. Sutarties sudarymo sąlygos (elementai). Sutarties šalių valia ir valios išraiškos formos. Sąvokos "sutartis" reikšmės. Imperatyvios teisės normos ir sutartis. Sutarties forma. Sutarčių sudarymas žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais. Sutarties registracija viešame registre ir jos reikšmė. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymas. Sutarties sudarymo tvarka. Ikisutartiniai santykiai (derybos). Šalių pareigos ikisutartiniuose santykiuose. Derybų nutraukimo pasekmės. Preliminarioji sutartis, jos forma, turinys. Oferta. Akceptas. Sutarties sudarymas apsikeičiant standartinėmis sąlygomis. Rašytinis patvirtinimas. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties sudarymo vieta. Nepilna sutartis (sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų). Prisijungimo būdu sudaromų sutarčių ypatumai. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai šalys ir tretieji asmenys sutartiniuose santykiuose. Sutarties šalys. Sutarties galia. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutartis trečiojo asmens naudai. Sutarties sudarymas per atstovą. Atskleistas atstovavimas. Numanomas atstovavimas. Juridinio asmens atstovavimas. Atstovo teisių viršijimo pasekmės. Sutarties turinys. Sutarties sąlygos. Esminės, įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Aiškiai nurodytos ir numanomos sąlygos. Aptartos ir neaptartos sąlygos. Standartinės ir nestandartinės sąlygos. Netikėtos (siurprizinės) sutarčių sąlygos. Sutarties kainą nustatanti sąlyga. Dalyko kokybę nustatanti sutarties sąlyga. Nesąžiningos sąlygos. Atsakomybę panaikinanti ar ribojanti sąlyga. Rašytinės sutarties pakeitimo sąlyga. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties aiškinimas. Sutarties aiškinimo paskirtis. Objektyvusis ir subjektyvusis sutarties aiškinimo metodai. Objektyviųjų kriterijų taikymas aiškinant sutartį. Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Sąvokų aiškinimo taisyklės. Contra proferentem taisyklė. Individualiai suderintų sąlygų pranašumo taisyklė. Kalbų neatitikimai. Sutarties spragų užpildymas. Prievolių teisės bendrosios nuostatos. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolės šalys. Asmenų daugetas prievolėje. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Skaityti daugiau