Civilinė teisė (12)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
3
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Termino, su kuriuo civiliniai įstatymai sieja tam tikrus civilinius teisinius padarinius, apibrėžimas. Apibrėžimų paaiškinimas. Termino pradžia. Paaiškinimas. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas į terminą. Paaiškinimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Paaiškinimas. Termino teisinė reikšmė. Paaiškinimas. Ieškinio senaties samprata. Paaiškinimas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo atsirandantiems reikalavimams nustatyti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pradžia. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Paaiškinti. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Paaiškinti. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Paaiškinti. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Paaiškinti. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminų taikymas. Ieškinio senaties terminai pagrindiniams ir papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino sustabdymas ir nutraukimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. CK nuostatomis reglamentuotas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Įstatymų nustatyta tvarka civilinių teisų gynimas, kokia tvarka ir kokiais būdais? Savigyna. CK nustatyti savigynos galimo naudojimo atvejai. Žala (nuostoliai). Žalos požymiai. Žalos ir nuostolių rūšys. Paaiškinti pagal vertybių pobūdį, pagal neteisėto veikimo ir žalos santykį. Neturtinė (moralinė) žala. Žalos dydžio nustatymas. Civilinės atsakomybės atsiradimas. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, paaiškinkite. Kaltė, jos pasireiškimas. Atsakomybė be kaltės. Specialūs žalos atlyginimo atvejai, bendrosios ir specialiosios atsakomybės sąlygos. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Daiktų savininko (valdytojo) atsakomybė už jo valdomų daiktų padarytą žalą. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už naminių gyvūnų ar asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žala. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių nuo 14 – 18 m. padarytą žalą. Atsakomybė už ribotai veiksnių, neveiksnių, negalinčių suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens padarytą žalą. Atsakomybė už žalą padarytą dėl būtinosios ginties, savigynos ar būtinojo reikalingumo atveju. Valstybės ir savivaldybės civilinė atsakomybė. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų. Atlyginimas žalos, padarytas sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu. Nepilnamečio sveikatai padarytos žalos atlyginimo dydžio nustatymo ypatumai. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas, civilinio teisnumo samprata, jo atsiradimas ir išnykimas, civ. teisnumo turinys, fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas, nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 m. civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Emancipacija. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Asmens garbės ir orumo gynimas pagal CK. Teisės į vardą gynimas. Teisė į asmens kūno neliečiamumą ir vientisumą, teisės į (fizinio asmens) vardą gynimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys (pavyzdžiai). Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas civiliniuose santykiuose. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Teisė į atvaizdą. Nežinia kur esančio fizinio asmens turto apsauga. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Juridinio asmens pavadinimas, jo keitimas, teisė į jį. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai, turtas, atsakomybė pagal prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai, buveinė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens dalyvis ir juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens steigėjai, juridinio asmens steigimo momentas, atsisakymas registruoti juridinį asmenį. Juridinių asmenų teisnumas, teisnumo apribojimas, juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos, kompetencijos paskelbimas. Juridinio asmens organų narių pareigos. Juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartys, balsavimo teisės perleidimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir reorganizavimo būdai. Skirtingos teisinės formos juridinių asmenų reorganizavimas. Reorganizavimo negaliojimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir privalomas pertvarkymas. Juridinio asmens pripažinimas neteisėtai įsteigtu. Sutarčių teisės samprata, teisinė reikšmė, teisės šaltiniai. Sutarties elementai. Sutarčių klasifikavimas. Sutarčių klasifikavimo teisinė reikšmė. Sutarčių skirstymas pagal sudarymo būdą. Sutarčių teisės principai, išvardinkite Jums žinomus ir paaiškinkite. Ikisutartiniai santykiai, su tuo susiję dokumentai ir sutarčių sudarymas. Sutarties turinys, sutarties sąlygos. Sutarčių aiškinimas, jo reikalingumas bei sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartys ir tretieji asmenys, bendra taisyklė ir išimtys. Sutarčių vykdymas, jo principai, trūkumų šalinimas. Sutarties vykdymo sustabdymas. Sutarties neįvykdymo teisiniai padariniai. Sutarčių negaliojimas. Nuoma., jos samprata. Nuomos sutarties dalykas, sutarties šalys, sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas, nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomininko pagrindinės teisės ir pareigos. Vartojimo nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ir įrenginių nuoma. Įmonės nuoma. Žemės nuoma. Lizingas (finansinė nuoma). Gyvenamųjų patalpų nuoma. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas, sutarties negaliojimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Panauda. Sandorio sudarymas per atstovus, taip sudaryto sandorio pasekmės. Prekybos agento samprata, veiklos prielaidos, prekybos agento pareigos, atlyginimas. Prekybos agento atlyginimas, jo dydžio nustatymas ir mokėjimo tvarka. Prokūra, jos samprata, prokūros išdavimas, forma.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

70 psl.

Lygis:

5 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Failo tipas:

Microsoft Word 151.71 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą