Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės šperos
Civilinės teisės šperos

(20 darbai)

Civilinė teisė (13)Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybė teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisės savininko teisių apsauga ir gynimas. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Sutarties sampratos rūšys ir forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybė samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (16)Civilinės teisės sąvoka ir reikšmė. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisnumas. Civilinis veiksnumas ir jo rūšys. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktai. Juridinių asmenų sąvoka, požymiai ir rūšys. Juridinių asmenų įsteigimo tvarka. Juridinių asmenų reorganizacija. Juridinių asmenų likvidacija. Sandorio sąvoka ir rūšys. Sandorių forma. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Įgaliojimas ir jo rūšys. Forma ir terminas. Termino sąvoka ir rūšys. Ieškinio senaties sąvoka ir ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir pasibaigimas. Daiktinės teisės sąvoka ir rūšys. Daiktų sąvoka ir rūšys. Civilinių teisių objektai. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Komisas. Valdymo sąvoka, jo įgijimas. Valdymo įgyvendinimas ir pasibaigimas. Servituto sąvoka ir rūšys. Uzufrukto nustatymas ir pasibaigimas. Hipotekos sąvoka ir rūšys. Įkeitimo samprata. Prievolių teisės samprata ir sistema. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Civilinės sutarties turinys. Prievolių įvykdymas ir jo principai. Civilinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolių pabaigos pagrindai. Bendrosios pardavėjo pareigos ir teisės. Bendrosios pirkėjo pareigos ir teisės. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. Renta ir jos rūšys. Dovanojimas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Gyvenamosios patalpos nuoma. Panauda. Ranga. Pavedimas. Pasauga. Paskola. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (2)Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompensacija ir funkcijos. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (20)Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (21)Prievolių teisė. Prievolės samprata. Prievolių dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai (subjektai). Prievolės įvykdymo būdas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Prievolės įvykdymo kokybė. Sąlygos įvykdymo ar neįvykdymo terminai. Sutarčių teisė. Sutarties samprata. Sutarties principas. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai. Sutarties galia. Sutarties forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės pagrindai. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Žala ir nuostoliai. Šalių susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Deliktinė atsakomybė. Pareiga atlyginti padarytą žalą. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidos. Pirkimo-pardavimo sutarties forma. Kaina. Išankstinis mokėjimas už daiktus. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo- pardavimo sutartys. Nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties terminas. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės. Tolesnis naudojimasis daiktu pasibaigus sutarties terminui. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimas ar suvaržymas. Sutarties galiojimas daikto perėjimo kitam savininkui ar nuomininko mirties atvejais. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui. Draudimo sutarties samprata. Specialios draudimo šakos ir grupės. Draudiko pakeitimas. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutarties samprata. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo sutarties nutraukimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties nutraukimo ir asmenų iškeldinimo tvarka. Nuomininko teisė nutraukti sutartį. Iškeldinimas iš gresiančių sugriūti gyvenamųjų namų, butų . Panaudos sutarties samprata. Panaudos davėjas. Daikto neatlygintinio naudojimo sutarties nutraukimas prieš terminą. Teisė atsisakyti daikto neatlygintinio naudojimo sutarties. Rangos sutarties samprata. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisinės pasekmės. Pavedimo sutarties samprata. Bendrosios vežimo nuostatos. Krovinio vežimo sutartis. Vežimų organizavimo sutartys. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Krovinių ekspedicijos sutarties forma. Vienašalis sutarties nutraukimas. Paskolos sutarties samprata. Paskolos sutarties forma. Palūkanos. Skolos pakeitimas (novacija) paskolos prievole. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo vieta. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise. Sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinis veiksnumas. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Testamento nuginčijimas. Testamento sudarymo sąlygos. Testamentų rūšys. Oficialieji testamentai. Palikimo priėmimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo atsisakymas. Šeimos teisė. Santuokos samprata. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos santykių principai. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos savanoriškumas. Santuokinis amžius. Veiksnumas. Draudimas pažeisti monogamijos principą. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaičiams. Santuokos sudarymas. Prašymas įregistruoti santuoką. Santuokos įrodymas. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficiali apskaita. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Sutuoktinių pareiga vienas kitą remti. Šeimos santykių sukūrimas. Sutuoktinių pareigos vaikams. Sutuoktinių teisės ir pareigos namų ūkyje. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvenamąją patalpą, esančią šeimos turtu. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymas nutraukti santuoką. Santuokos nutraukimo tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymo turinys. Klausimai, kuriuos teismas išsprendžia nutraukdamas santuoką. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Santuokos nutraukimo sąlygos. Santuokos nutraukimo momentas. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas. Tėvų pareigos tvarkant nepilnamečių vaikų turtą. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (3)Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinės teisės santykių sąvoka. Civilinės teisės santykio turinys bei formos. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinės teisės santykio objektas. Civilinių teisinių santykių rūšys. Civilinių teisinių santykių atsiradimas, pasibaigimas, pasikeitimas. Juridiniai faktai – veiksmai. Sandorių sąvoka. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pasekmės. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Valstybė – civilinės teisės subjektas. Atstovavimo sąvoka, požymiai. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo sąvoka. formos. Komercinis atstovavimas. Prokūra. Terminai, jų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Ieškinio senaties sąvoka, nustatymo priežastys. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Civilinės teisės turinio galimybės. Civilinės teisės atsiradimo pagrindai. Civilinės teisės gynimas. Teismas ir savigyna. Valdymas, naudojimas ir disponavimas. Nuosavybės teisės turinio galimybės. Viešoji nuosavybė. Privatinės nuosavybės teisė – bendroji, dalinė ir jungtinė. Savininko teisių apsauga ir nuosavybės teisių gynimas. Daikto sulaikymas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Prievolių teisė ir prievolė. Prievolių atsiradimo pagrindai ir rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas ir skolos perkėlimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (30)Kas yra Civilinės teisės objektas? Kokie yra Civilinės teisės santykiai, su kuo jie susiję? Kas yra sandoris? Kokios yra sandorių rūšys? Kokie yra sandoriai nuo jų sudarymo momento? Sandorių sudarymo formos. Paaiškinti kiekvieną iš jų. Kokie yra negaliojantys sandoriai? Paaiškinti civilinį teisnumą. Paaiškinti civilinį veiksnumą. Kada gali būti apribojamas veiksnumas? Kas gali jį apriboti? Kada gali būti nutraukiamas veiksnumas? Kas gali jį nutraukti? Paskelbimas nežinia kur esančiu. Paskelbimas mirusiu. Kas yra terminas? Kokios yra termino rūšys? Kas gali nustatyti terminą? Kada terminas įsigalioja? Kas yra ieškinio senatis? Kokie yra ieškinio terminai? Skaityti daugiau
Civilinė teisė (31)Civilinės teisės reguliavimo metodas ir jo požymiai. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinės teisės aktų galiojimas erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinis teisinis santykis, jo turinys ir subjektai. Civilinio teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Atstovavimas ir jo rūšys. Įgaliojimas ir jo pasibaigimas. Terminai civilinėje teisėje ir jų rūšys. Ieškinio senaties terminas ir jo rūšys. Sandorio sąvoka ir jų rūšys. Sandorio forma. Sutartis ir jos funkcijos. Sutarčių rūšys. Sutarties turinys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties galia ir forma. Prievolės ir jų rūšys. Prievolių įvykdymas ir įvykdymo principai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšys. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (34)Civilinės teisė sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių objektų rūšys. Terminas civilinėje teisėje. Termino pradžia. Bendras ieškinio senaties terminas. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Civilinių teisių gynimo būdai. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Kas yra viešieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų reorganizavimo tvarka ir būdai. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas – prekybos agentas. Prokūros samprata ir jos esminiai bruožai. Kas yra uzufruktas. Kokia daiktinės teisės sąvoka. Kokios yra daiktinės teisės rūšys. Kokios yra nuosavybės formos ir rūšys. Nuosavybės teisės įsigijimo būdai. Kokia įgyjamosios senaties samprata. Kokie yra nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Kas yra vindikacinis ieškinys. Kas yra negatorinis ieškinys. Valdymo teisė samprata. Servituto sąvoka. Kas gali nustatyti servitutą. Kaip apibūdinama hipoteka. Hipotekos rūšys. Kas yra priverstinės hipotekos turinys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas. Įkeitimo sąvoka. Paveldėjimo samprata. Palikimo atsiradimas. Teisės priimti palikimą perėjimas. Kas atstovauja valstybei jai paveldint turtą. Kurie asmenys neturi teisės paveldėti. Kurie asmenys negali paveldėti pagal įstatymą. Ar įpėdinis atsako už palikėjo skolas. Kokia privalomosios palikimo dalies paskirtis. Kokia būtina sąlyga testatorių, kad galiotų jo surašytas testamentas. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą. Kuo skiriasi oficialusis testamentas nuo asmeninio. Kas yra testamentinė išskirtinė. Kokie prievolių atsiradimo pagrindai. Kokie pagrindiniai prievolių pasibaigimo pagrindai. Sutarties samprata. Kokios yra sutarčių rūšys. Kokia sutartis laikoma viešąja sutartimi. Kokios yra esminės sutarties sąlygos. Kokia sutartis laikoma preliminarioji. Kada pirkėjui atsiranda nuosavybės teisė į perkamą nekilnojamą daiktą. Kokios civilinės atsakomybės rūšys. Kokios yra civilinės atsakomybės sąlygos. Kas yra civilinė atsakomybė. Kokia įmonės pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Kokia komiso sutarties sąvoka. Kokia rentos samprata. Kokie turtui padarytos žalos atlyginimo būdai. Kokie neturtinės žalos padarymo ypatumai. Kokie atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (4)Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės šaltinių rūšys. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Daiktų klasifikacija. Pinigai ir vertybiniai popieriai. Intelektinės veiklos rezultatai. Informacija. Asmeninės neturtinės teisės. Turtinės teisės. Veiksmai ir jų rezultatai. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo sąvoka. Juridiniai faktai ir jų sudėtis. Asmenys. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų pasibaigimas. Sandoriai. Sandorio sąvoka. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Įgaliojimas. Atstovavimas be įgaliojimo. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartis ypatumai. Prokūra. Terminai. Termino sąvoka. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas (prailginimas). Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Daiktinė teisė. Bendrosios nuostatos. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Bendrieji prievolinės teises nuostatai. Prievolės sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Dalinės prievolės. Solidarinės prievolės. Subsidiarinė (papildoma) prievolė. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai. Civilinės atsakomybės netaikymas. Pirkimo – pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (5)Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės dalykas. Turtiniai santykiai. Su turtiniais santykiais susiję asmeniniai neturtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo metodas. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisinis santykis. Civilinis teisinis santykis, jo elementai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Sandorių sudarymo tvarka. Sandorių forma. Sandorių registracija. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktai kaip civilinių teisių objektai, jų klasifikacija. Pinigai kaip civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektai. Kiti civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Terminai civilinėje teisėje, terminų rūšys. Termino samprata. Terminų klasifikacija. Terminų skaičiavimo tvarka. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata, terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties termino netaikymo atvejai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinių teisių įgyvendinimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių įgyvendinimo pagrindai. Civilinių teisių gynimas. Savigyna. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens civilinio veiksnumo samprata. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Nepilnamečių iki keturiolikos metų veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Civilinės būklės aktai. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (6)Civilinė teisė. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinės teisės santykių subjektai. Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. Sandoriai. Atlygintini ir neatlygintini sandoriai. Konsensualiniai ir realiniai sandoriai. Kauzaliniai ir abstraktūs sandoriai. Fiduciariniai sandoriai. Įprastiniai ir sąlyginiai sandoriai. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įsigijimas savo vardu. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Prievolinė teisė ir prievolė. Skaityti daugiau
Civilinė teisė. Darbo teisėJuridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Atstovavimas. Atstovavimo samprata, subjektai. Įgaliojimas. Įgaliojimo sąvoka. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų forma. Įgaliojimo terminai. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka, objektai, turinys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos pabaiga. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka, įkeitimo objektas. Teisės nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą atsiradimas. Prievolių teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji atsakomybė. Visiška ir ribota atsakomybė. Regresinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Žala arba nuostoliai. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Bendrieji sutarčių teisės nuostatai . Sutarties samprata, sutarčių principai. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymo tvarka. Atskirų sutarčių charakteristika. Pirkimo – pardavimo sutarties sąvoka. Bendrieji darbo teisės teiginiai. Darbo teisės metodas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Darbuotojų atstovai. Kolektyvinės sutartys. įmonės kolektyvinės sutarties sąvoka. Kolektyvinės sutarties šalys. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties priėmimo ir galiojimo tvarka. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka, turinys, garantijos priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Nelegalaus darbo samprata. Išbandymo terminas priimant į darbą ir jo rezultatai. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Ginčai dėl darbo sutarties. Darbo laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko sąvoka, struktūra. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita. Viršvalandiniai darbai. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse. Darbas naktį. Budėjimas. Poilsio laiko teisinis reguliavimas . Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atostogos valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo tvarka. Drausminių nuobaudų rūšys. Nuobaudų skyrimo terminai ir tvarka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės samprata, atsiradimo sąlygos. Darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Streikas. Individualūs darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisė (2)Išieškotų sumų paskirstymas tarp išieškotojų. Civilinio proceso teisės reguliavimo dalykas. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Civilinio proceso teisės sąvoka ir metodas. Įrodinėjimo pareiga. Kasacinės instancijos teismo teisės. Civilinės metrikacijos įrašų neteisingumo nustatymas. Pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui tvarka. Atstovavimo teisme sąvoka ir rūšys. Apeliacinio skundo nagrinėjimas. Ieškinio sąvoka ir elementai. Teismo leidimų išdavimas. Ieškinio užtikrinimas. Kasacinio skundo nagrinėjimas. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Liudytojų parodymai. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Išieškojimas iš fizinių asmenų turto. Parengiamoji teismo posėdžio dalis. Procesinis teisių perėmimas. Civilinio proceso teisės principai. Civilinės bylos sustabdymas. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas. Atsisakymas priimti ieškininį pareiškimą. Tinkama ir netinkama šalis. Fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Dalyvaujančių byloje asmenų samprata. Civilinės bylos nutraukimas. Daiktiniai įrodymai. Šalių sąvoka, jų procesinės teisės ir pareigos. Teisminiai ginčai ir sprendimo priėmimas bei paskelbimas. Įrodinėjimo dalykas. Prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimas. Rašytiniai įrodymai. Šaukiamoji teisena. Kreipimosi į teismą tvarka. Įvaikinimo bylų nagrinėjimas. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Dėl santuokos nutraukimo dviejų sutuoktinių sutikimu ar vieno iš jų pareiškimu. Teisė į ieškinį. Teismo išlaidų paskirstymas. Dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo, kai nėra ginčo. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Procesinis bendrininkavimas. Bylos nagrinėjimas iš esmės teismo posėdyje. Nepilnamečio pripažinimas visiškai veiksniu (emancipacija). Prokuroro dalyvavimas civiliniame procese. Kasacinio apskundimo objektas ir tvarka. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Išieškojimas iš įmonių, įstaigų, organizacijų turto. Atsakovo interesų gynimo būdai. Pareiškimo palikimas nenagrinėtu. Bendrosios teismų sprendimų vykdymo taisyklės. Įrodinėjimo sąvoka ir subjektai. Civilinių bylų teismingumas ir jo rūšys. Globos arba rūpybos bylų nagrinėjimas. Skundų, paduodamų dėl notarų ir notarinius veiksmus atliekančių įstaigų, pareigūnų, išsprendimas. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Turto pripažinimas bešeimininkiu ir nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas. Civilinių bylų žinybingumas ir jo rūšys. Įrodymų sąvoka ir rūšys. Ypatingos teisenos esmė. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisė (6)Skirta civilinio proceso teisės kvalifikacinio egzaminui. Civilinio proceso esmė, principai, šios teisės šakos santykis su kitomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės teisinis reglamentavimas. Konstitucijos ir Tarptautinių teisės aktų reikšmė Civilinio proceso teisei. Civilinių procesinių teisinių santykių pažymiai. Šalių ir dalyvaujančių byloje asmenų rūšys, jų teisės, pareigos. Viešojo intereso turinys ir jo gynimo būdai Civilinio proceso tvarka. Subjektai, ginantys viešąjį interesą procese. Atstovavimo instituto esmė. Atstovų rūšys, atstovavimo forma. Asmenys, galintys būti atstovais teisme Teismingumo esmė civiliniame procese. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Nušalinimo pagrindai ir tvarka. Įrodinėjimo esmė ir etapai. Įrodinėjimo priemonių rūšys. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Procesinių terminų instituto esmė procese. Procesinių terminų rūšys atskiriems procesiniams veiksmams. Bylinėjimosi išlaidų požymiai. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Subjektai ir sąlygos atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų. Šalių procesinių dokumentų rūšys ir jų paskirtis procese. Civilinės bylos iškėlimo sąlygos. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys ir esmė. Sprendimus tvarka.užsienio valstybės teisme patvirtintų taikos sutarčių ir teismo nutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka. Teismo proceso formos. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Sankcijos už proceso tvarkos pažeidimą ir įpareigojimų nevykdymą. Teismo procesinių dokumentų rūšys ir forma. Teismo sprendimo galia. Sprendimų rūšys. Ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai, ginčo ir ypatingosios teisenos santykis. Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas. Vykdymo proceso subjektai, vykdymo proceso dokumentai. Išieškojimo ypatumai. Tarptautinio ir nacionalinio teisingumo santykis procese. Lietuvos Respublikos teismams neteismingų bylų rūšys. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo sąlygos ir tvarka. Skaityti daugiau
Civilinis procesasTeisingumą vykdo tik teismas. Teisės į tinkamą teismo procesą principas. Teisėjų nepriklausomumas ir klausymas tik įstatymo. Teismo proceso viešumo principas. Proceso valstybinės kalbos principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Šalių lygiateisiškumo principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Civiliniai procesiniai santykiai, jų specifiniai bruožai. Civilinių procesinių santykių subjektai, jų klasifikacija. Civilinio proceso šalys. Tinkama ir netinkama šalis. Procesinis bendrininkavimas. Atstovavimas teisme. Atstovo procesinė padėtis. Teismo išlaidos, jų paskirstymas. Teismo nuobaudos. Procesiniai terminai, sąvoka, reikšmė, rūšys. Terminų sustabdymas, pratęsimas, praleidimo pasekmės. Procesinis teisių perėmimas. Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese. Įrodinėjimo pareiga ir dalykas. Laikinosios apsaugos priemonės. Tretieji proceso asmenys. Teismų kompetencija. Civilinių bylų teismingumas, sąvoka, rūšys. Įrodymų požymiai. Įrodymų rūšys. Atsakovo interesų gynimo būdai. Skaityti daugiau
Civilinis procesas (2)Teisė į gynybą. Teisinė prigimtis. Civilinio proceso teisės esmė. Dispozityvumo principas. Teisė į tinkamą procesą. Civilinis procesinis veiksnumas. Tinkama šalis procese. Netinkamos šalies pakeitimo taisyklės. Procesinis bendrininkavimas. Procesinių terminų skaičiavimas. CPT sąvoka. CPT reguliuoja. CPT sistema. Atstovavimo instituto tikslas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas. Procesinis terminas. CPT šaltiniai. CP šalys. Ieškovo teisės. Atsakovo teisės. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Atstovavimo teisinių santykių subjektai. Atstovo procesinė padėtis. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. CPT normos galiojimas. CPT stadija. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Įgaliojimo rūšys. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme. Nepriekaištinga reputacija. Teismo nuobaudos. Teismo nuobaudų rūšys. Procesinių terminų pratęsimas. Procesinių terminų sustabdymas. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Teismo išlaidų sąvoka. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų teisė pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti bei šių subjektų teisė duoti išvadą byloje. 3-tieji asmenys. CPT teisenos principai. Koncentracija ir ekonomiškumas. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Žyminio mokesčio dydis. Procesinių terminų atnaujinimas. Skaityti daugiau
Intelektinės nuosavybės teisėIntelektinės nuosavybės samprata. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys intelektinės nuosavybės apsaugą. Ar apsaugomas juridinio asmens pavadinimas Lietuvoje? Kokie veiksmai laikomi autorių teisių pažeidimu. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Komercinė paslaptis. Ar gali UAB savo pavadinime naudoti žodį "Lietuva"? Mokslo, literatūros ir meno kūrinio autorių teisės. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Kaip gauti Europos patentą? Autorinė sutartis. Puslaidininkių gaminių topografijų teisinė apsauga. Ar patentas gali būti pripažintas negaliojančiu? Autorių ir gretutinių teisių apsauga. Ar galima patentuoti idėją? Apibūdinti 1994 m. sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS). Patentų teisės objektai. Autorių teisės gynimo būdai. Pramoninio dizaino teisinė apsauga. Apibūdinti 1996 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) autorių teisių sutartį. Augalų veislių teisinė apsauga. Ar galima įkeisti prekės ženklą? Nuo kada? Apibūdinti 1961 m. Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos. Autorių teisių galiojimo terminas? Išradimų teisinė apsauga. Prekės ženklų teisinė apsauga. Asmeninės neturtinės autorių teisės. Apibūdinti 1952 m. Visuotinę autorių teisių konvenciją. Licencinė sutartis. Autorių teisės objektų rūšys. Autorių teisių objektai. Kaip perkamas–parduodamas prekės ženklas? Informacijos konfidencialumo kriterijai. Kompiuterinių programų teisinė apsauga. Gretutinės teisės. Komercinės paslapties organizacinė apsauga. Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija. Patentų teisių apiforminimas. Svarbiausieji tarptautiniai aktai pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais. Apibūdinti tarnybinio išradimo esmę. Administracinė atsakomybė už kūrinio neteisėtą panaudojimą. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei. Apibūdinti Valstybinio patentų biuro teisinę padėtį ir jo funkcijas. Ar biuras yra pelno siekianti organizacija, nes ima mokestį už paslaugas? Ką bendro turi valstybinis patentų biuras su patentiniais patikėtiniais? Intelektinės nuosavybės panaudojimas konkurencijos sąlygomis. Konkurencijos sąlygos. Apibūdinti patentų išdavimo tvarką išradimams. Paraiška. Kuo skiriasi licencinė sutartis nuo viešosios sutarties? Kokie gali būti autoriaus turtinių teisių apribojimai? Apibūdinti išradimų teisės subjektus. Kuo skiriasi išradimas nuo atradimo? Ginčų dėl intelektinės nuosavybės sprendimas. Ar gali prekės ženklą registruoti fizinis asmuo? Kuo skiriasi autorių teisė nuo pramoninės nuosavybės? Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija? Ar patente privalo nurodyti išradėjo pavardę? Kokie yra pagrindiniai pramoninio dizaino kriterijai? Apibūdinti juos. Skaityti daugiau
Socialinio aprūpinimo teisėSocialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris vaikus ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės. Skaityti daugiau
Šeimos teisėSutuoktinių turto teisinis režimas. Vaiko kilmės ir tėvystės įstatymo bendrosios nuostatos. Asmeniniai vaikų ir tėvų santykiai. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus. Vaikų pareiga išlaikyti tėvus. Įvaikinimo sąlygos ir tvarką. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Skaityti daugiau