Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės diplominiai darbai
Civilinės teisės diplominiai darbai

(9 darbai)

Akcininko nuosavybės teisės įgyvendinimo teisinis reglamentavimasĮvadas. Nuosavybės teisės ir finansinio turto samprata bei reglamentavimas. Nuosavybės teisės instituto raidos esminiai aspektai. Nuosavybės teisės objektas. Finansinio turto instituto genezė nuosavybės teisės doktrinoje. Akcininkas ir jo teisių į bendrovės turtą prigimtis. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių ypatybės. Juridinio asmens teorijos įtaka akcininko teisių turiniui. Ar akcinė bendrovė - tai fikcija. Bendrovės steigimo akto prigimtis. Akcininko ryšys su kompanijai priklausančiu materialiu turtu. Bendroji akcininko nuosavybės teisės samprata. Akcininko nuosavybės teisės objektas. Daiktiniai akcininko teisių į bendrovės turtą bruožai. Akcininko nuosavybės teisės įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Struktūriniai akcininko nuosavybės teisės pokyčiai naujajame Lietuvos civiliniame kodekse. Akcininko prigimties ir jo nuosavybės teisių įgyvendinimo ypatumai. Akcinė juridinių asmenų nuosavybė. Akcininko teisių į bendrovės turtą problemos Lietuvos teisminėje praktikoje. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų reorganizavimasĮvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas pagal civilinį kodeksą. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo negaliojimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimas. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir prievolių perėmimas. Reorganizavimo projektas bei nutarimo reorganizuoti bendrovę priėmimas ir paskelbimas. Reorganizavimo užbaigimas. Kooperatinių bendrovių reorganizavimas. Valstybės ir savivaldybės įmonių reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovių reorganizavimas. Tikrųjų ūkinių ir komanditinių ūkinių bendrijų reorganizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų steigimas Lietuvos nacionalinėje teisėjeSummary. Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens steigimas Lietuvoje. Juridinio asmens steigimo dokumento sudarymas. Juridinio asmens įregistravimas. Juridinio asmens paskelbimas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Privatieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Viešieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Viešųjų juridinių asmenų steigimo ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kompensacinės ir skatinamosios teisinės civilinės atsakomybės funkcijosĮvadas. Kompensacinės ir skatinamosios teisinės civilinės atsakomybės funkcijų samprata: teoriniai aspektai. Teisinės civilinės atsakomybės esmė ir paskirtis. Kompensacija ir skatinimas – vienos pagrindinių teisinės civilinės atsakomybės funkcijų. Kompensacinės funkcijos tyrimas teisės aktų bei teisinės literatūros kontekste. Pareigos atlyginti padarytą žalą teoriniai aspektai. Turtinė ir neturtinė žala: sąvokos ir jų kompensavimo ypatumai. Kitų žalos kompensavimo sistemų apžvalga. Skatinamosios civilinės teisinės atsakomybės funkcijos paskirties analizė. Apibendrinimas ir išvados-pasiūlymai. Santrauka. Resume (anglų kalba). Gynimo kalba (19 psl.). Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė (2)Reziumė. Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Valdymo atsiradimas ir į gyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Atsakomybė už nusikaltimus nuosavybės teisei. Turtinės žalos nustatymas ir jos atlyginimo metodika. Užsieniečių nuosavybės nusavinimo sąlygos. Užsieniečių nuosavybės nusavinimas pagal bendrąją tarptautinę teisę. Atsakomybė už neteisėtą užsieniečių nuosavybės nusavinimą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Paveldėjimas pagal testamentą (3)Įvadas. Paveldėjimo pagal testamentą esmė. Paveldėjimo pagal testamentą genezė. Testamento sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą subjektai. Paveldėjimo pagal testamentą įgyvendinimo procesas. Testamentų sudarymas. Testamentų keitimas bei naikinimas. Testamentų įvykdymas. Atskirų objektų paveldėjimo pagal testamentą ypatumai. Užsienio valstybėse sudarytų testamentų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Paveldėjimo pagal testamentą problematikaProfesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Turto paveldėjimo instituto reikšmė ir vieta civilinėje teisėje. Turto paveldėjimas, kaip savarankiškas civilinės teisės institutas. Turto paveldėjimo teisinių santykių ypatumai romėnų teisėje. Notariato, kaip institucijos, veiklos ypatumai paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Paveldėjimo teisės samprata ir paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laiko ir vietos problematika. Paveldėjimo teisės subjektų ypatumai. Paveldėjimo teisės objektų klasifikacijos reikšmė. Atskiri paveldėjimo pagal įstatymą aspektai. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka jo sudarymo sąlygos ir turinys. Testamentų rūšys. Oficialusis testamentas. Asmeninis testamentas. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdytojas ir palikimo administratorius. Privalomosios palikimo dalies institutas paveldėjimo teisėje. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tvarkos ypatumai. Palikimo priėmimas. Atsisakymas priimti palikimą. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas. Nuosavybės teisės liudijimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (5). Skaityti daugiau
Turto draudimo sutartisĮvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas. Turto draudimo sutarties šalys. Išvados ir siūlymai. Anotacijos. Skaityti daugiau
Vedybų sutartys, jų notarinis tvirtinimas ir registravimo tvarkaĮvadas. Vedybų sutarties samprata ir jos atsiradimo priežastys. Vedybų sutarties sudarymas ir įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties negaliojimas. Vedybų sutarties pabaiga. Vedybų sutarties registras ir jo sąveika su kitais registrais. Vedybų sutarčių registro darbo krūvis nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2005 m. lapkričio 1 d. Vedybų sutarties registravimo aktualumas ir problematiškumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau