Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės kursiniai darbai
Baudžiamosios teisės kursiniai darbai

(56 darbai)

Arešto bausmėĮvadas. Arešto samprata. Arešto sąvoka. Arešto bausmės sąvoka, pateikiama Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse. Arešto bausmės istorinė raida. Arešto bausmė Lietuvoje iki 1918 metų. Arešto bausmė nuo baudžiamojo statuto įsigaliojimo. Arešto bausmės trūkumas iki naujojo baudžiamojo kodekso. Arešto bausmės lyginamoji analizė. Bausmės bei nuobaudos panašumai ir skirtumai, areštas kaip bausmė ir kaip administracinė nuobauda. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės panašumas ir skirtumas, baudos ir nuobaudos santykis. Arešto bausmės ir administracinio arešto santykis. Arešto bausmės vykdymo pagrindai. Arešto bausmę vykdanti institucija – areštinė. Arešto bausmės vykdymo pagrindai, ją taikantys ir vykdantys pareigūnai. Arešto taikymo praktika. Arešto bausmių taikymo dažnumas. Nusikalstamos veikos, už kurias dažniausiai taikoma arešto bausmė. Bausmės, dažniausiai keičiamos areštu. Išvados. Priedas (5). Skaityti daugiau
Atleidimas nuo bausmės ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadinė dalis. Atleidimo nuo bausmės samprata ir reikšmė. Atleidimo nuo bausmės sąvoka ir požymiai. Atleidimo nuo bausmės instituto reikšmė. Atleidimo nuo bausmės rūšys. Amnestija ir malonės. Ar tai yra atleidimo nuo bausmės instituto rūšys Atleidimas nuo bausmės dėl baudžiamojo įstatymo pasikeitimo. Atleidimas nuo bausmės dėl apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų ir lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Jų skirtumai. Nepilnamečiams taikomo lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jiems pakeitimo švelnesne bausme ypatumai. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Šių institutų skirtumai. Praktinis atleidimo nuo bausmės instituto taikymas. Summary. Išvados. Skaityti daugiau
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės, jų teorinė analizė ir reikšmė teismų praktikojeĮvadas. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių bendroji charakteristika. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės, jų aiškinimas ir reikšmė. Kaltininkas suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių padarinių. Kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininkas savo noru atlygino arba pašalino padarytą žalą. Nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties. Veika padaryta dėl psichinės ar fizinės prievartos, jeigu tokia prievarta nepašalina baudžiamosios atsakomybės. Veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys. Veika padaryta nukentėjusio asmens, kurio būklė beviltiška, prašymu. Veika padaryta pažeidžiant nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, kai baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę už būtinosios ginties ribų peržengimą. Veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusiojo asmens veiksmai. Nusikalstamą veiką padarė ribotai pakaltinamas asmuo. Veiką padarė prieš jo valią nugirdytas ar apsvaigintas asmuo. Nepavykęs savanoriškas atsisakymas daryti nusikalstamą veiką. Teismo teisė pripažinti atsakomybę lengvinančiomis Baudžiamojo kodekso (BK) 59 straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės, jų bendroji charakteristika ir reikšmė. Veiką padarė bendrininkų grupė. Veiką padarė organizuota grupė. Veika padaryta dėl chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų. Veika padaryta kankinant nukentėjusį asmenį ar tyčiojantis iš jo. Veika padaryta mažamečiui. Veika padaryta asmeniui, kuris dėl ligos, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių buvo bejėgiškos būklės, be jo prašymo. Veika padaryta nėščiai moteriai, kai akivaizdu, kad ji nėščia. Veika padaryta pasinaudojant visuomenine ar kito asmens nelaime. Veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Veika padaryta visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas ar šaunamuosius ginklus. Dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių. Išvados. Skaityti daugiau
Atvirųjų vagysčių ir plėšimų tyrimo metodikaĮžanga. Atvirųjų vagysčių ir plėšimų kriminalistinė charakteristika. Nusikaltimo situacija. Nusikaltimo padarymo būdas. Nusikaltimo subjektas. Nukentėjusysis. Baudžiamosios bylos iškėlimas ir pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose. Baudžiamosios bylos iškėlimas. Pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose: nukentėjusiojo ir liudytojo apklausa; įvykio vietos apžiūra atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; krata atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; nusikaltėlio paieška ir sulaikymas ir kitos operatyvinės paieškos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymąĮvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti baudžiamąją atsakomybę, nužudymą bei atsakomybę už kvalifikuotą nužudymą. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės elementai. Nužudymas. Nužudymo sudėties požymių analizė. Nužudymą kvalifikuojantys požymiai ir baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymą. Mažametystė. Bejėgiška būklė. Artimas giminaitis ar šeimos narys. Nėštumas. Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas iš chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymas. Nužudymas siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo įstatymo galiojimo laike principas ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadinė dalis. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Normų, reglamentuojančių baudžiamojo įstatymo galiojimą laiko atžvilgiu, šaltiniai. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu principas. Nusikalstamos veikos padarymo laiko nustatymas ir jo reikšmė. Įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu, nustatymas. Nusikalstamos veikos padarymo metu ir vėliau galioję įstatymai. Įstatymo, pagal kurį kvalifikuotina veika, nustatymas. Atgalinis baudžiamojo įstatymo galiojimas. "Švelnesnio–griežtesnio" įstatymo nustatymo problemos ir veikų kvalifikavimas. Įstatymo, nustatančio arba naikinančio veikos nusikalstamumą, nustatymas. Įstatymo, švelninančio arba griežtinančio asmens baudžiamumą, nustatymas. Įstatymas, kitokiu būdu sunkintis arba lengvintis veiką padariusio asmens teisinę padėtį. Prieštaringas įstatymas. Tarpinis įstatymas ir jo taikymo problemos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso 182 ir 183 straipsnių komentarai182 straipsnis. Sukčiavimas. 183 straipsnis. Turto pasisavinimas. Įvadas. Nusikaltimų esmė. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės bei dalykas. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Nusikaltimus klasifikuojantys požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso dalyviaiĮvadas. Baudžiamojo proceso įstatymo pagrindinės sąvokos. Baudžiamasis procesas kaip teisės šaka ir mokymo disciplina. Baudžiamojo proceso įstatymai. Teisingumą vykdo teismas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis. Gynėjas. Nukentėjusysis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Liudytojas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso principų realizavimo ikiteisminio tyrimo stadijoje ypatumaiĮvadas. Baudžiamojo proceso principų esmė. Nekaltumo prezumpcijos reikšmė ikiteisminiame tyrime. Teisės į gynybą principas ikiteisminiame tyrime. Proceso viešumo principas tarp teisės žinoti ir ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumo ikiteisminiame tyrime. Proporcingumo principas. Rungimosi principas ikiteisminio tyrimo stadijoje. Baudžiamojo proceso išsamumo ir greitumo principų reikšmė ikiteisminiame tyrime. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant ikiteisminį tyrimą. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso principų samprata ir sistemaĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Baudžiamojo proceso principų samprata, reikšmė ir sistema. Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso stadijosĮvadas. Bendras baudžiamojo proceso apibūdinimas. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo pabaiga. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Teismo sudėtis ir teismingumas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Apeliacinis procesas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Įsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas ir kasacinės bylos parengimas. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamosios atsakomybės esmėĮvadas. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės samprata: istoriniai, filosofiniai aspektai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimo sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės bruožai ir nusikaltimų sąvokos pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutusĮvadas. Baudžiamosios teisės principai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Nusikaltimo samprata. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laivei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. Turtiniai nusikaltimai. Ponų ir tarnų santykių pažeidimai. Bausmės pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutus. Bausmių rūšys. Bausmių taikymo ypatumai. Mirties bausmės institutas. Baudžiamojo proceso ypatumai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raidaBaudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raida. Šio nusikaltimo sudėties požymių analizė. Įvadas. Atsakomybę už kontrabandą reglamentuojančių įstatymų raida. Objektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Subjektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Atribojimas nuo kitų nusikalstamų veikų. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiamsĮžanga. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui samprata, susiformavimas ir teisinė šio atidėjimo reikšmė Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui taikymo sąlygos. Bausmės, kurių vykdymas gali būti atidėtas. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas priklausomai nuo kaltės formos ir bausmės trukmės. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas nepilnamečiui, jei tai ne pirmas jo nusikaltimas. Bausmės vykdymo atidėjimas atsižvelgiant į įmanomą bausmės tikslų pasiekimą be realaus bausmės atlikimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas. Atidėjus bausmės vykdymą nepilnamečiui taikomos auklėjamojo poveikio priemonės. Įspėjimas. Žalos atlyginimas ar pašalinimas. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai. Atidavimas tėvams ar kitiems asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti. Elgesio apribojimas. 1961 metų Baudžiamajame Kodekse numatyti įpareigojimai atidedant bausmės vykdymą. Atleidimas nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas, atidėjimo panaikinimas. Atleidimas nuo bausmės. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmės vykdymo atidėjimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamąjį kodeksą ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadas. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Praktinis bausmės vykdymo atidėjimo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrininkavimo formų samprata, raida, reikšmėĮvadas. Tikslas – atskleisti bendrininkavimo formas ir jų baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumus galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse bei teismų praktikoje. Bendrininkavimo samprata. Bendrininkavimą apibrėžiantys požymiai. Bendrininkavimo ir organizuoto nusikalstamumo santykis. Bendrininkavimo formos. Bendrininkavimo formos baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje. Nusikalstamo susivienijimo ir organizuotos grupės atribojimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Ikiteisminio tyrimo teisėjasĮvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas. Teisėjo, dalyvaujančio ikiteisminiame tyrime, institutas užsienio valstybėse. Ikiteisminio tyrimo teisėjo instituto atsiradimo Lietuvos baudžiamajame procese šaltiniai, ištakos ir modelis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka ir statusas. Atskirų baudžiamojo proceso principų įtaka ikiteisminio tyrimo tesėjo procesinei veiklai ir statusui. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo uždaviniai ir eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įrodymų tyrimas pirmosios instancijos teismeĮžanga. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, patikrinimas. Įrodymų įvertinimas. Įrodymų tyrimas. Įrodymų tyrimo pradžia. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų apklausa. Liudytojo priesaika. Liudytojo apklausos tvarka. Nepilnamečio liudytojo apklausos ypatumai. Liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausa. Nukentėjusiojo apklausa. Specialisto apklausa. Eksperto apklausa ir ekspertizės skyrimas. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo teisme pabaiga. Sutrumpintas įrodymų tyrimas. Užduodamų klausimų pobūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareigaĮžanga. Pareigūnai ir kiti asmenys įrodinėjimo procese bei jų pareigos. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo pareiga. Išvados. Skaityti daugiau