Šperos.lt > Psichologija > Raidos psichologija > Raidos psichologijos šperos
Raidos psichologijos šperos

(6 darbai)

Raidos ir bendroji psichologijaRaidos ir pedagoginės psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Kognityvinės raidos stadijos (J. Piaget). Moralės raida (Piaget, Kohlberg). Bihevioristinė ir socialinių kognicijų kryptys apie Žmogaus raidą. Humanistinė ir etologinė kryptys apie žmogaus raidą. Psichoseksualinės asmenybės raidos stadijos (S. Freud). Psichosocialinės asmenybės raidos stadijos (E. Eriksonas). Žmogaus raidos periodizavimas. Prenatalinė stadija. Kūdikio kognityvinė ir psichosocialinė raida. Ankstyvosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Ankstyvosios vaikystės vaiko psichosocialinė raida. Pirmosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Pirmosios vaikystės vaiko psichosocialinė raida. Antrosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Antrosios vaikystės psichosocialinė raida. Paauglio.kognityvinė raida. Paauglio tapatumo problemos ir būsenos. Paauglio charakterio akcentuacijos. Suaugusiojo psichologiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai. Psichinės raidos ir mokymosi santykis. Mokymo proceso uždaviniai. Mokymasis ir išmokimas. Reakcijos sąlygojimo. teorija. Operantinio determinavimo teorija. Socialinio išmokimo teorija. Mokymosi motyvacija. Mokymosi modeliai. Vertinimo problema. Humanistinės psichologijos požiūris į mokymąsi. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologijaTrys raidos jėgos. Teorijos: psichoanalitinė, psichosocialinė, kognityvinė, humanistinė, socialinio išmokimo, bihevioristinė. Raida iki gimimo ir kūdikystė. Raidos ypatumai kūdikystėje. Raida vaikystėje. Raidos ypatumai ankstyvoje vaikystėje. Raidos ypatumai viduriniojoje vaikystėje. Raida paauglystėje. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Levinson nustatė, kad suaugusiojo gyvenime yra krizės. Paauglio ir jaunuolio psichologinių ypatumų palyginimas. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai (artikuliacinė, žodyno ir gramatikos). Kalbos raidos periodai. Kalbos raidos teorija. Teorijos, aiškinančios moralės raidą, ir moralės raidos periodai. Bihevioristinė, kognityvinė, informacinė, humanistinė teorijos. Bihevioristai – pastiprinimo tvarkaraštis. Informacinė teorija ir jos taikymas. Humanistinė mokymo teorija. Humanistai (Maslow). Kognityvinė teorija edukacijoje. Edukacijos tikslai ir jų aiškumo kriterijai. Tikslų aiškumo kriterijai. Blumo taksonomija bei veiklos turinio lentelė (matrica). Mokymo modeliai. Trys mokymo proceso modeliai. Pamokos planavimas (7 žingsniai). Išmokimo dėsningumai. Išmokimo, užmirštumo kreivės. Kas lengvina išmokimą? Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos ir mokymosi motyvaciją skatinantys būdai. Mokymosi motyvaciją skatinantys būdai. Išmokimo įvertinimas (problemos, vertinimo rūšys). Mokytojo asmeninės nuostatos ir edukacijos. Ypatingų vaikų edukacijos ypatumai. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (2)Raidos ir pedagoginės psichologijos tikslai, objektas, pagrindinės problemos. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo metodai. Piaget pažinimo raidos teorija. Eriksono epigenetinė asmenybės raidos teorija. Asmenybės moralinės (Kolhbergas ir Piaget) raidos ypatumai. Froido psichoseksualinės raidos teorija. Prieraišumo teorija. Kalbos raidos teorijos (Bandura, Chomskij, Vigotskis, Skineris). Prenatalinis periodas (jo fazės, gimimas, palankios ir žalingos nėštumui sąlygos). Kognityvinė raida vaikystėje. Psichosocialinė raida vaikystėje. Vaiko brandumas mokyklai. Pradinuko psichologinė charakteristika. Paauglio psichologinė charakteristika. Suaugusiojo psichologiniai ypatumai. (Levinsono teorija). Brandos kriterijai. Mokytojo psichologinė charakteristika. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Mokymosi tikslai: kognityvinės srities taksonomija. Mokymosi tikslai: emocinės srities taksonomija. Mokymosi tikslai psichomotorinės srities taksonomija. Biheivioristinis požiūris į ugdymą. Kognityvistinis požiūris į ugdymą. Humanistinis požiūris į ugdymą. Mokymosi motyvacijos ypatumai, žadinimo būdai. Vertinimo samprata pedagoginėje psichologijoje. Vaikų ir paauglių hiperaktyvumas, pagalba jiems. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (4)Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo metodai: jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos periodai. Pirmųjų ir trečiųjų metų raidos krizės. Prenatalinė raida ir kūdikio gimimas; žalingi ir palankiai tolesnį vystymąsi lemiantys veiksniai. Veiksniai, galintys sutrikdyti vaiko pažinimo ir psichosocialinę raidą. Ugdymo svarba vaiko raidai. Ugdymo ir psichinio vystymosi santykis. Pažinimo raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Psichosocialinė raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Prieraišumas, jo stadijos, prieraišumo proceso sutrikimas ir jo pasekmės. Pažinimo raida ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raidos pagrindinės stadijos. Emocinė ir socialinė raida ankstyvojoje vaikystėje. Pažinimo raida pirmojoje vaikystėje. Emocinė ir socialinė raida pirmojoje vaikystėje. Pažinimo raida viduriniojoje vaikystėje. Psichosocialinė raida viduriniojoje vaikystėje. Pažinimo raida paauglystėje. Sąvokinis mąstymas. Emocinė ir socialinė raida paauglystėje. Pažinimo raida pagal Piaget. Pažinimo teorijos taikymas pedagogikoje. Moralės raidos teorijos, jų taikymas ugdymo procese. Brandžios asmenybės samprata. Humanistinė asmenybės samprata, požiūris į asmenybės ugdymą. Mokymosi motyvacijos samprata. Siekių motyvacija. Motyvacijos skatinimas. Mokymasis ir išmokimas: dėsningumai, būtinos sąlygos, išorinis savęs pastiprinimas. Klasikinis ir operantinis sąlygojimas, socialinis išmokimas. Mokymo tikslai; tikslų formulavimo kriterijai, jų klasifikavimas. Išmokimo vertinimo problema; vertinimo būdai: testai, kriterinis testavimas, formuojamasis įvertinimas, formalus ir neformalus vertinimas. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (7)Raidos psichologijos tikslai, metodai, periodizavimas. Psichosocialinė raidos teorija. Psichoanalitinė raidos teorija. Kognityvinė raidos teorija. Moralinės raidos teorija. Bihevioristinė raidos teorija. Etologinė raidos teorija. L. Vigotskij teorija. Prenatalinis periodas. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė 2-4 m. Pirmoji vaikystė. Antroji vaikystė 6–11 m. Paauglystė. Jaunystė, suaugęs žmogus. Brandos amžius. Pedagoginė psichologija. Mokymas(sis) išmokimas. Moksleivio mokymasis. Motyvacija. Mokytojo psichologinės savybės. Mokymo metodai. Pagal žinių šaltinį tradiciniai. Mokslo veiklos vertinimas. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (3)Sąvoka-mąstymo vienetas. Sąvokų formavimas. Vaiko saugumo mokykloje problemos; smurto prieš vaikus apraiškos, reagavimo būdai. Atstumtieji klasėje: priežastys, pasekmės, problemos sprendimo būdai. Savęs vertinimo ir savigarbos ypatumai paauglystėje. Paauglio vertybių sistemos formavimosi ypatumai. Bendravimas su suaugusiais. Ypatumai paauglystės amžiuje, galimos problemos ir jų sprendimai. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Psichosocialinio klimato klasėje esminiai faktoriai. Netinkamo vaikų elgesio problema. Mokytojų gebėjimas valdyti klasę. Mokinio elgesio keitimas, bihevioristiniai elgesio keitimo principai. Mokinių vertinimo problemos, psichologiniai aspektai. Skaityti daugiau