Šperos.lt > Psichologija > Raidos psichologija > Raidos psichologijos konspektai
Raidos psichologijos konspektai

(21 darbai)

Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikosAnkstyvoji vaikystė. Fizinės raidos ypatumai (fizinės sveikatos ypatybės). Pažintinės raidos ypatybės (protiniai sugebėjimai). Psichosocialinės raidos pagrindiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai. Brandos amžiaus tarpsnis. Fizinės raidos ypatumai (fizinės sveikatos ypatybės). Pažintinės raidos ypatybės (protiniai sugebėjimai). Psichosocialinės raidos pagrindiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai. Skaityti daugiau
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologijaRaida. Raidos sritis. Biologinės raidos procesai. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos proceso sąveika. Laiko faktorius. Istorinė, kultūrinė perspektyva. Žmogaus raidos tyrimai. Asmenybės raidos teorija. Išmokimo arba mokymosi teorija. Biheviorizmas. Išmokimas vyksta klasikinio ir operatyvinio sąlygojimo dėka. Socialinio mokymosi teorija. Kognityvinė teorija. Kognityvinės raidos stadijos pagal Pjažė. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. Teorijos vertinimas. Psichoanalitinė teorija. "Aš" teorija (humanistinė). Prenitalinė raida. Skaityti daugiau
Individualus organizmo vystymasis (ontogenezė). Organizmo vystymosi amžiniai periodaiĮvadas. Fizinis vystymasis. Intelektualinis ir socialinis vystymasis. Psichodinaminės teorijos. Bihevioristinės teorijos. Organiško brendimo teorijos. Ontogenezė augimo ir brendimo metu. Senėjimo biologinis aspektas (fiziologija ir morfologija). Augimą ir brendimą reguliuojantys faktoriai. Fizinis ir protinis vystymasis. Senėjimas. Skaityti daugiau
Mityba ir savisaugaMitybos instinktas ir medžioklė. Savisaugos instinktai. Skausmas. Baimė ir fobijos. Nerimas. Išsiskyrimo nerimo. Nerimo nuokyrpiai. Asocialumas. Skaityti daugiau
Motyvacija ir emocijosEmocijų teorijos. Emociniai reiškiniai ir jų funkcijos kitimas gyvenimo eigoje. Pažintinė (psichinė) žmogaus raida. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. Socialinė raida. Psichoanalitinis požiūris; Psichoseksualinė raida. Psichosocialinė raida pagal E.Eriksoną. Mirtis ir mirimas. Asmenybė. Asmenybės teorijos psichoanalizė. Asmenybės struktūra pagal C.G. Jung’ą. Bruožų teorinė kryptis psichologijoje. Humanistinė asmenybės teorija. Skaityti daugiau
Paauglio psichologijaPaauglio psichologija. Paauglio fizinis vystymasis. Psichosocialinė raida. Tapatumo raida. Savižudybės. Paauglio savimonės vystymasis. Paauglio veikla ir laisvalaikis. Skaityti daugiau
Pirmieji vaiko kalbos garsaiRiksmas. Verksmas. Čiauškėjimas. Tolesnė kalbos raida. Skaityti daugiau
Raidos ir edukacinė psichologijaTrys raidos jėgos. Psichoanalitinė raidos teorija (Freudas). Psichoanalitinės raidos stadijos. Psichosocialinė raidos teorija (E. Eriksonas). Biheivioristinė raidos teorija (elgesio teorija). Socialinio išmokimo teorija. Bandūra. Kognityvinė raidos teorija(J. Piaget). Prenatalinis laikotarpis (nuo prasidėjimo iki gimimo). Raida kūdikystėje. Raida vaikystėje. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Raida paauglystėje. Tapatumo raida. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai. B. Skinnerio teorija. Chomsky teorija. Kalbos raidos periodai. Moralė. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (5)Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas, raidos sąlygos, problemos. Vaikystė. Paauglystė. Branda ir senatvė. Mokymosi proceso esmė, koncepcijos, tikslai, uždaviniai. Mokymasis, išmokimas. Mokymosi motyvacija. Mokinių vertinimas. Mokytojo asmenybė ir pedagogų sąveika. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (6)Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas,tikslas uždaviniai,ryšiai su kitais mokslais. Raidos ir pedagoginės psichologijos praktinė taikomoji reikšmė,istorinės išraiškos,raida ir tarpusavio sąsajos. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimų metodai jų specifika. Psichinės raidos sąlygos,tyrinėjimo principai:prigimties ir ugdymo,brendimo ir mokymo santykis. Raidos tarpsnio samprata.psichikos raidos periodizacijos. Kūdikio pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ankstyvojo amžiaus (1-3m)vaikų kognityvinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kognityvinė raida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinė raida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų siekiamų kompetencijų samprata ir jų tarpusavio ryšiai. Pradinių klasių mokinių kognityvinė veikla. Raidos pokyčiai paauglystėje ir jaunystėje, identiškumo paieškos. Pradinių klasių mokinių psichosocialinė raida Kognityviniai ir psichosocialiniai pokyčiai brandžiame amžiuje ir senatvėje. Mokymo(si) proceso esmė, koncepcijos, tikslų taksonomijos, uždaviniai. Mokymo(si) ir išmokimo samprata. Kognityvinės ir bihevioristinės išmokimo teorijų lyginamoji analizė. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Sąvokos. Jų formavimąsi veikiančios sąlygos. Mokslinių sąvokų formavimo dėsningumai. Mokslumo samprata ir jo kriterijai. Mokinių vertinimas: psichologinės problemos. Kūrybingumo samprata. Kūrybingų mokinių asmenybės ypatumai. Kūrybingumo mokymasis. Moralės raida: J. Piaže, L. Kohlbergo koncepcijų analizė. Mokytojo asmenybės ypatumai pedagoginėje sąveikoje: pedagoginiai gebėjimai, pedagoginis taktas, kompetencijos. Skaityti daugiau
Raidos psichologijaTrys raidos jėgos. Psichoanalitinė, psichosocialinė, biheivioristinė, kognityvinė ir humanistinė raidos teorija. Raida iki gimimo ir kūdikystėje. Raida vaikystėje. Raida paauglystėje. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai. Teorijos, aiškinančios moralės raidą, ir moralės raidos periodai. Biheivioristinė, kognityvistinė, informacinė ir humanistinė teorijos edukacijoje. Edukacijos tikslai ir jų aiškumo kriterijai. Bloom‘o taksonomija bei veiklos ir turinio lentelė (matrica). Mokymo modeliai. Pamokos planavimas. Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išmokimo įvertinimas. Mokytojo asmeninės nuostatos ir edukacija. Ypatingų vaikų edukacijos ypatumai. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (10)Prenatalinis periodas. Prenatalinis periodas, trys jo fazės. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Nėštumo fazės. Kūdikystė. Piaget pažintinės raidos stadijos. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Naujos reikšmės sukuriamos protiniais veiksmais. Ankstyvoji vaikystė. Kalbos raidos periodai. Žaidimų metai. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas: (dalykas, tikslai, uždaviniai). Raidos ir pedagoginės psichologijos ryšys. Ugdymo/si ir psichinės raidos santykis. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi sėkmės veiksniai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Kognityvinė kryptis. Informacinis požiūris į mokymą/si ir išmokimą. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo tipai: kriterinis, norminis, ideografinis, ugdomasis, ipsatyvinis, baigiamasis, apibendrinamasis. Vertinimo kriterijai. Testų kūrimo pradmenys, užduočių (testų) rengimas, atranka, pritaikymas. Moksleivių pasiekimų aplankas. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (12)Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Raidos psichologijos klausimai. Raidos apibrėžimas. Raidos ypatumai. Raidos sritys. Biologiniai raidos procesai. Raidos akceleracija. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos ekologija (Bronfenbrenneris). Ekologinės aplinkos samprata. Ekologija ir žmonių skirtumai. Kritiniai arba jautrieji (sensityvieji) periodai raidoje. Psichologinė deprivacija. Raidos periodizacija. Ontogenezė. Prenatalinė raida. Apvaisinimas. Gemalo periodas. Embriono periodas. Vaisiaus periodas. Skirstymas trimestrais. Aplinkos įtaka prenatalinei raidai. Teratogenai. Teratogenų poveikio principai. Vaisiaus alkoholinis sindromas. Psichologiniai faktoriai nėštumo metu. Kūdikystė. Pirmas mėnuo po gimimo. Gimimo momentu naujagimis susiduria su trimis problemomis. Prisitaikymas. Kūdikis pasižymi. Naujagimių elgesio būsenos. Naujagimių refleksai. Pirmieji 4 mėnesiai. 5-8 mėnesiai. 9-12 mėnesiai. Kūdikio staigios mirties sindromas. Patarimai besilaukiant. Patarimai gimus kūdikiui. Sensorikos ir suvokimo raida. Suaugystė. Gyvenimo uždaviniai. Suaugusiojo raidos sritys. Moterų ir vyrų savasties ypatumai. Senėjimas ir senatvė. Neigiami stereotipai. Teigiami. Biologiniai senėjimo aspektai. Fiziniai pokyčiai. Didžioji depresija. Alzheimerio liga. Senatvė ir pažinimo aspektai. Psichosocialiniai aspektai: senėjimas. Išėjimas į pensiją. Kaip išėjimas į pensiją paveikia asmeninę gerovę? Išėjimo į pensiją įtaka santuokai. Asmenybė ir savastis: pastovi, ar kintanti? Skaityti daugiau
Raidos psichologija (4)Raidos psichologija. Kaip, laikui bėgant, mes tampame tuo, kuo esame, ir ko galime tikėtis ateityje? Prigimtis ar patirtis? Pastovumas ar pokyčiai? Raida. Kūdikystė ir vaikystė. Fizinė raida. Smegenų raida. Brendimas ir kūdikio atmintis. Patirtis ir smegenų raida. Judėjimo raida. Paauglystė. Fizinė raida. Suaugusieji. Fiziniai pokyčiai. Vidurinio amžiaus žmogaus fiziniai pokyčiai. Vyresnių žmonių fiziniai pokyčiai. Lytinių vaidmenų kitimas per žmogaus gyvenimą. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (5)Raidos psichologijos tikslas, objektas, tyrimo metodai. Psichologinės raidos teorijos ir jų paskirtis. Žmogaus raida psichoanalitinėje teorijoje ir šios teorijos vertinimas. E. Eriksono psichoanalitinė asmenybės vystymosi teorija. Kognityvinė teorija. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Kūdikystė ir tėvų vaidmuo šiame amžiuje. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Ypatingi vaikai - gabūs ir talentingi vaikai. Ypatingi vaikai – vaikai turintys elgesio problemų. Asmenybės branda. Suaugusieji. Senatvė. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (7)Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Uždaviniai, tikslai. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo principai. Žmogaus raida gali būti skirstoma į 3 pagrindines sferas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichologinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (9)Psichosocialinės raidos teorijos. Raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje. Pažintinės arba kognityvinės raidos teorijos. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Informacijos apdorojimo požiūris. Socialinė kognityvinė teorija. Fizinės raidos teorijos. Biologinės senėjimo teorijos. Kitos teorijos. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Etologinė teorija. Prenatalinė raida. Kūdikystės periodas: pirmieji metai. Pirmieji 2 metai: kognityvinė raida. Pirmieji 2 metai: psichosocialinė raida. Žaidimų metai: kognityvinė raida. Žaidimų metai: psichosocialinė raida. Vidurinioji vaikystė. Vidurinioji vaikystė: kognityvinė raida. Vidurinioji vaikystė psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystė kognityviniai pokyčiai. Paauglystė kognityviniai pokyčiai. Skaityti daugiau
Vaikystės psichologijaSensomotorinis vystymosi periodas. Refleksų taikymas. Pirminės ciklinės reakcijos. Antrinės ciklinės reakcijos. Įdomių įspūdžių pratęsimo būdai. Antrinių ciklinių reakcijų derinimas tarpusavyje. Aktyvus dingusio objekto ieškojimas. Tretinės ciklinės reakcijos. Aktyvus eksperimentavimas. Galvojimo pradžia. Naujų reikšmių suradimas protinių operacijų pagalba. Ikioperacinio mąstymo periodas. Vidinių simbolių susiformavimas. Žodžiai. Simbolinis žaidimas. Vaikų piešiniai. Kalba. Loginiai-priežastiniai ryšiai. Mąstymas. Konkrečių operacijų periodas. Formalių operacijų periodas. Skaityti daugiau
Vaiko kalbos raida (2)Pirmieji vaiko žodžiai. Sakiniai. Kalba ir mąstymas. Skaityti daugiau
Vaikų psichologinės krizėsVaikų psichologinės krizės. Kaip vaikai išgyvena krizes? Kaip kalbėtis su vaiku? Skaityti daugiau