Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos konspektai
Psichologijos konspektai

(82 darbai)

A. Gučas "Psichologijos raida Lietuvoje"Alfonso Gučo knygos "Psichologijos raida Lietuvoje" konspektas. Evoliucionizmo ir materializmo plitimas. Individualios psichikos vystymosi klausimai. Evoliucionistinės psichologijos poveikis pedagogikai. Nesutarimai XX amžiaus pradžios idealistinėje psichologijoje sąmonės klausimu. Vydūno pažiūros sąmonės klausimu ir jų kritika. Bytauto kritiškas požiūris į Vunto sąmonės koncepciją. Materialistinė mintis sąmonės klausimu po 1905–1907 metų. Eksperimentinis psichologijos problemų gvildenimas XX amžiaus pradžioje. Vunto reikalavimų psichologiniam eksperimentui kritika. Reakcijų latentinio laiko tyrimai ir iš jų kilusi suvokimo fiziškumo problema. Judėjimo suvokimo teorijų kritika. Individualių psichologinių skirtumų problema. Vaiko psichologija ir jos įtaka sprendžiant mokymo ir auklėjimo klausimus. Periodinės mokytojų spaudos požiūris į psichologinio tyrimo metodus. Vaiko psichikos prigimties problema. Mokymo ir auklėjimo klausimų svarstymas. Ryšium su vaiko psichikos ypatumų pažinimu. Vaiko psichologijos įtaka diskusijai vadovėlių klausimu. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologijaPsichologija. Psichika. Sąmonės būsenos. Psichoanalizė. Gynybos mechanizmai. Froido raidos teorija. Humanistinė teorija. Gestalt psichologija. Kognityvinė teorija. Biheiviorizmas. Psichologijos tyrimo strategijos ir metodai. Pažinimo procesai. Dėmesio funkcijos. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Dėmesio skirtumai. Jutimas ir suvokimas. Suvokimo ypatybės. Suvokimo iliuzijos. Atmintis. Individualūs atminties skirtumai. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymas kaip uždavinio sprendimas. Mąstymo ypatybės. Vaizduotė. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijos ir jausmai. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Aukštesnieji jausmai. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologija (2)Psichologija – mokslas apie psichikos reiškinius. Psichologijos samprata. Psichologijos šakos, ryšiai su kitais mokslais. Psichologijos kryptys: psichoanalizė, geštalpsichologija; biheviorizmas, humanistinė ir kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Psichika ir smegenys. Didžiųjų pusrutulių specializacija. Psichologijos metodai. Tyrimo strategijos, technikos ir metodikos. Specifiniai diferencinės, raidos, pedagogikos, socialinės psichologijos tyrimo metodai. Pažinimo psichologija. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užmiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Emocijos ir jausmai. Emocijų funkcijos: signalinė, mobilizacinė, reguliacinė, komunikacinė. Emocijų modalumas. Verbalinė ir neverbalinė emocijų raiška. Išgyvenimų formos: emocinis tonas, nuotaikos, afektai, aistros, stresas ir frustracija. Jausmų rūšys. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Motyvacija. Poreikis, motyvas, motyvacija. Poreikių rūšys ir hierarchija. Įsisąmoninti motyvai: interesai, įsitikinimai, vertybės, gyvenimo tikslai. Neįsisąmoninti motyvai: potraukiai, aspiracijos, nuostatos. Išorinė ir vidinė motyvacija. Psichologinis temperamento apibūdinimas. Morfologinės (somatinės) savybės ir temperamentas (Pavlovo, Kremerio, Šeldono tipologija). Temperamento savybės ir tipai. Charakterio bruožai. Charakterio tipai. Charakterio akcentuacijos. Sugebėjimų struktūra, jų matavimo ir nustatymo problema. Intelekto samprata. Intelekto rūšys. Intelektą įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologija (3)Psichologijos objektas ir dalykas. Psichologijos šakos. Bihevioristinė psichologija. Geštaltinė psichologija. Psichoanalitinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Psichologijos raida. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Biologiniai psichologijos pagrindai. Psichika ir smegenys. Sąlyginis refleksas. Psichikos raida. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Ontogenetinė psichikos raida. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Žmogaus psichika. Psichika. Psichikos procesai. Psichinės būsenos. Psichinės savybės. Pasąmonė. Sąmonė. Savimonė. Miegas. Sapnai. Froidas. Meditacija. Hipnozė. Pakitusios sąmonės būsenos. Depresantai. Alkoholis. Haliucinogenai. Psichologiniai tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Šiuolaikinių tyrimų taktikos ir strategijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybė, individas, individualybė. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Asmenybės teorijos. Asmenybės teorija pagal Lietuvos pedagogą L. Jovaišą. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Id, Ego ir Superego. Analitinė psichologija (C. Jungas). Asmenybės struktūra. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipas. Asmenybės tipologija. Asmenybės vystymasis. Asmenybės bruožų teorija (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenk). Socialinė- kognityvinė teorija (A. Bandura) Humanistinė teorija (A. Maslow, C. Rogers) Motyvacijos samprata, motyvų rūšys. Poreikių rūšys ir hierarchija. Emocijų samprata. Emocijų funkcijos. Pagrindinės emocijas aiškinančios teorijos. Emocijų išraiška. Emocinių reiškinių klasifikacijos problema. Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Pavlovo, Krečmerio, Šeldono temperamento tipologija. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Asmenybių tipai pagal Krečmerį. Charakteris, jo bruožai. Charakterio formavimąsi įtakojantys veiksniai. Charakterio vientisumas. Charakterio akcentuacijos. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Sugebėjimų kokybinė ir kiekybinė charakteristikos. Sugebėjimų rūšys. Sugebėjimų matavimo ir nustatymo problema. Sugebėjimų lavinimo galimybės. Intelekto samprata ir teorijos. Valia. Valios veiksmas ir jo struktūra. Valios procesas ir savybės. Valios ugdymas. Pažintiniai procesai. Jutimas ir pojūčiai, jų rūšys, fiziologiniai pagrindai. Jutimų dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezija. Dėmesys, jo funkcijos. Dėmesio rūšys, ypatybės, veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Išsiblaškymas ir jo rūšys. Individualūs dėmesio skirtumai. Suvokimas. Pagrindiniai suvokimo ypatumai. Suvokimo apercepcija. Suvokimo iliuzijos. Spalvų suvokimas. Suvokimo interpretacija. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys, tipai. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės funkcijos. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Lyčių (vyrų ir moterų ) psichiniai panašumai ir skirtumai. Psichologiniai ypatumai. Kultūriniai (etniniai, rasiniai) skirtumai. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
Bendroji ir teisės psichologijaPsichologija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Atmintis. Užmiršimas. Atminties sutrikimai. Atminties gerinimas. Mokymasis. Išmokimo tipai. Asmenybės teorijos. William H. Sheldon. S. Freud. Asmenybės struktūra. Įtampos šalinimo būdai. Vystymosi stadijos. Socialinis elgesys. Tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimas. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Pagalbos psichologija. Liudytojų psichologija. Papildomos apklausos priemonės. Įtariamųjų apklausa. Melagingo prisipažinimo tipai. Melo atskleidimas. Meluojama dėl kelių priežasčių. Informacija perduodama trim būdais. Poligrafai (melo detektoriai). Procedūrinis teisingumas. Skaityti daugiau
Bendroji ir teisės psichologija (2)Įvadinė paskaita. Psichologijos istorija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos (sritys). Teisės psichologija. Šiuolaikinės teisės psichologijos praktinio pritaikymo sritys. Psichologijos tyrimo metodas. Tyrimo metodų sistema. Tyrimo technikos. Testų tipai. Tyrimo strategijos. Tyrimo etapai. Psichologinių tyrimų etika. Psichologo profesinė etika. Teisės psichologo profesinė etika. Pagrindinės teisės psichologo profesinės etikos dilemos. Psichika. Ypatingosios sąmonės būsenos – miegas. Psichikos struktūra. Freud psichikos sandaros samprata. Psichinių reiškinių rūšys. Ypatingos sąmonės būsenos – miegas. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Pažinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimas – pagrindiniai dėsniai. Socialinės informacijos apdorojimo etapai. Kategorizacija. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Kognityvinės reprezentacijos pavyzdžiais modelis. Suskirstytos rezprezentacijos modelis. Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Kognityvinis disonansas. Perdėta savikliova. Euristikos. Atmintis. Mokymasis. Freud. Freud psichikos samprata. Neįsisamoninti psichiniai reiškiniai. Asmenybės struktūra. Asmenybės varomosios jėgos. Įtampos šalinimo būdai. Gynybiniai mechanizmai. Ego gynybinių mechanizmų bruožai. Gynybiniai mechanizmai. Vystymosi stadijos. Tyrimo metodai. Socialinis elgesys. Socialinis vaidmuo. Aplinkybės, kurios didina konformistiškumą. Stanley Milgram eksperimentas ir paklusimo priežastys. Kodėl piliečiai paklūsta arba nepaklūsta įstatymams? Pagalbos psichologija. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Liudytojų apklausa. Liudytojų parodymų tyrimo metodai. Standartinės liudytojo apklausos trūkumai. Kognityvinis interviu. Kognityvinio interviu etapai. Ar įsiminta informacija prarandama amžiams? Liudytojų parodymų tikslumo ir patikimumo samprata ir vertinimas. Parodymų patikimumo vertinimo būdai. Realybės požymiai, taikomi atliekant parodymų turinio analizę. Liudytojų parodymus veikiantys veiksniai. Situacijos veiksniai. Veiksniai, susiję su liudytoju. Veiksniai, lemiantys įtariamojo atpažinimo tikslumą. Vaikų apklauso ypatumai. Įtariamųjų psichologija. Įtariamųjų prisipažinimo motyvai. Melo atskleidimas. Fiziologinės reakcijos ir melas: poligrafo panaudojimas. Veiksniai, įtakojantys melo išaiškinimą. Tipiškos klaidos atskleidžiant melą. Vaikų melas. Skaityti daugiau
Bendroji psichologija (2)Įvadas. Mokslinė ir buitinė psichologija. Trumpa psichologijos mokslo raida. W. Wundt'o psichologijos programa. Bihevioristinė psichologija. Psichodinaminė kryptis. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimų strategijos. Kūno ir psichikos ryšio problema. Nervų sistemos sandara ir funkcijos. Pažinimo procesai. Jutimai ir suvokimas. Jutimų rūšys. Suvokimas. Suvokimo dėsniai. Dėmesys. Atmintis. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Problemų sprendimas. Kūrybinis mąstymas. Intelektas. Motyvai. Emocijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata. Asmenybės teorijos samprata. S. Freud'o (1856-1939) asmenybės teorija. Asmenybės raida. C.G.Jung (1875-1952) asmenybės teorija. Analitinė psichologija. K. Horney (1885-1952). E. Fromm (1900-1980). G. Allport (1897-1967). C. Rogers (1902-1987). F.Skinner (1904-1990) Operantinio mokymosi teorija. A. Bandura. Socialinio-kognityvinio išmokimo teorija. Socialinė psichologija. Socialinis elgesys. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas. Atribucijos teorija. Nuostatos. Ar elgesys tikrai priklauso nuo nuostatų? Ar elgesys veikia nuostatas? Stereotipai. Stereotipų vaidmuo. Bendravimo psichologija. Emocinis bendravimo aspektas. Bendravimas kaip komunikacija. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Žodinio bendravimo būdai. Klausimai. Dominuoti ar nusileisti? Kokius jausmus sunkiausia išsakyti bendraujant? Klausymasis. Kodėl nesiklausome? Klausymosi lygiai. Kas svarbu klausantis. Kas yra aktyvus klausymasis. Aktyvaus klausymosi metodai. Konfliktai. Konflikto signalai. Socialinė įtaka. Konformizmas ir paklusnumas. Konformizmo priežastys. Paklusnumas. Grupės įtaka. Elgesys stebint kitiems. Socialinis palengvinimas. Socialinis dykinėjimas. Deindividuacija. Socialiniai santykiai. Altruizmas, pagalba. Patrauklumas. Artimumas. Fizinis patrauklumas. Panašumas. Aistringoji meilė. Organizacinės psichologijos apibūdinimas. Darbo motyvacija. Komunikacija organizacijose. Vadovavimo psichologija. Vadovavimo bruožų teorijos. Vadovavimo stilių teorijos. Situacinės vadovavimo teorijos. Darbuotojų atranka. Skaityti daugiau
Bendroji psichologija (6)Psichikos komponentai. Psichiniai reiškiniai skirstomi. Psichologijos šakos. Asmenybės samprata, jos struktūra. Konfliktas. Individualumas. Jaudinimo ir slopinimo procesai. Hierarchinių sugebėjimų struktūra. Asmenybės pažinimo procesai. Asmenybės emocinės - valios sferos apibūdinimas. Įžanga. Įkyriosios būsenos. Baimė. Nerimas. Afektas. Fobijos. Agorofobija. Akrofobija. Arachnofobija. Dismorfobija. Eritrofobija. Hidrofobija. Klaustrofobija. Klitrofobija. Ligų baimė. Kancerofofija. Kardiofobija. Venerofobija. Tanatofobija. Nekrofobija. Pirofobija. Noktofobija. Skaityti daugiau
Bendroji psichologija (8)Emocijų klasifikacija pagal K. Izardą (C. Izard, 1977). Emocijų funkcijos. Bendravimo būdai. Proksemika. Okuletika. Asmenybės sutrikimai. Nerimo sutrikimai. Fobijos. Somatoforminiai sutrikimai. Disociaciniai sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai. Schizofreniniai sutrikimai. Asmenybės sutrikimai. Stresas ir jo įveikimo būdai. Asmenybės struktūra. Postruktūrės. Temperamento skirstymas į tipus. Temperamento skirstymas pagal I. Pavlovą. Svarbu. Charakterio akcentuacijos ir nukrypimai. Charakterio tipai. Psichologija. Psichologijos tikslas. Parapsichologijos ir psichologijos santykis. Psichikos samprata, struktūra ir rūšis. Rūšys. Filogenetinė ir ontogenetinė psichikos raida. Ontogenezinė žmogaus raida pagal Eriką Eriksoną. Laikotarpiai. Psichologijos tyrimo stadijos ir metodai. Mokslinio tyrimo stadijos. Miegas. Meditacija. Hipnozė. Psichika ir smegenys. Trys neuronų rūšys. Funkcinė žmogaus nervų sistemos sandara. Smegenų tyrimai. Smegenų žievė. Jutimas ir suvokimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Jutimo slenksčiai. Dėmesys. Suvokimas. Suvokimo organizavimas ir pastovumas. Erdvė. Laikas. Mąstymas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymo ypatybės. Išmokimas. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinė teorija. Psichologijos kryptys. Sąvokos. Skaityti daugiau
Bendroji psichologija (9)Psichikos struktūra. Fizinių ir psichinių reiškinių ryšys. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo strategijos. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo technikos. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, jų klasifikavimas. Bendrieji pojūčių dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Dėmesys. Dėmesio rūšys.Dėmesio veiksniai. Dėmesio ypatybės, individualūs dėmesio skirtumai. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties veiksniai. Individualūs atminties skirtumai (veiksniai). Atminties procesai. Užmiršimas. Mąstymas. Mąstymo turinio formos (vaizdiniai, sąvokos, sprendimai). Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys, tipai ir raidos stadijos. Emocijos ir jausmai. Emocinių reiškinių savybės, funkcijos ir raiškos formos. Emocijų teorijos. Emocijų ir jausmų formos: elementarios emocijos, afektai, aistros, nuotaikos, stresas, frustracija, aukštesnieji jausmai. Asmenybės aktyvumas ir kryptingumas. Juos įtakojantys veiksniai; poreikiai, motyvai, nuostatos, vertybės ir vertybinės orientacijos, interesai, tikslai, aspiracijos. Temperamentas. Temperamento tipo klasifikacija. Aukštosios nervinės veiklos tipai ir temperamentas. Temperamento tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento kintamumo problema. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio formavimasis. Charakterio akcentuacijos. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelektas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelektas ir amžius. Intelektas ir kūrybiškumas. Intelekto kraštutinumai. Psichologijos mokslo kryptis – psichoanalizė. Z. Froido (Sigmund Freud) asmenybės teorija. Z. Froido (Sigmund Freud) psichikos samprata. Humanistinė psichologija. Masto ir Rodžersas. Klinikinės psichologijos tyrimas. Naujas požiūris į asmenybę. Psichologijos mokslo atsiradimas; objektas, tikslas, uždaviniai. Psichologijos mokslo šakos, ryšiai su kitais mokslais. Skaityti daugiau
Depresija ir jos gydymo būdaiBendra informacija. Simptomai. Prevencija. Gydymas. Gydymo būdai. Antidepresantai. Psichoterapija. Šviesos terapija. Sezoninė depresija. Skaityti daugiau
Edukacinė psichologijaBiheivioristinė, kognityvistinė, informacinė ir humanistinė teorijos edukacijoje. Biheivioristinė mokymo teorija. Kognityvistinė mokymo teorija. Informacinė mokymo teorija. Humanistinio mokymo teorija. Pagrindiniai humanistinio ugdymo tikslai. Edukacijos tikslai. Bloom'o taksonomija bei veiklos ir turinio matrica. Mokymo modeliai. Pamokos planavimas. Pamokos planavimo žingsniai M. Hunter. Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos ir jos žadinimo būdai. Bihevioristų pažiūra. Geštaltistų pažiūra. Kognityvinės psichologijos pažiūros. Humanistinės psichologijos pažiūra. Naujausia pažiūra. Motyvacijos žadinimo būdai. Išmokimo įvertinimas. Alternatyvūs vertinimo metodai. Vertinimo tipai. Ypatingų vaikų edukacijos psichologiniai ypatumai. Skaityti daugiau
Konsultavimas ir psichoterapijaKonsultavimo ir psichoterapijos palyginimas Pagrindinės konsultavimo ir psichoterapijos skirtumai. Psichoanalitinės ir psichodinaminės terapijos ir konsultavimo teoriniai principai. Individualiosios psichologijos teoriniai principai. Taikomoji elgesio analizė. Racionalioji emocinė elgesio terapija(REET). Realybės terapija. Į klientą nukreiptas konsultavimas. Trumpalaikis sprendimo kryptimi orientuotas konsultavimas. Šeimos konsultavimas ir terapija. Technikos, padedančios pakeisti šeimos funkcionavimą. Vaikų ir paauglių psichologinės krizės ir traumos. Profesijos pasirinkimo konsultavimas. Pagal konsultavimo tikslus jis skiria šiuos konsultacijų tipus. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos samprata, tikslai. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas bei sutrikimų prevencija. Psichinis atsparumas. Pozityvioji psichologija ir vaikų psichinė sveikata. Vaikų konsultavimas ir pozityvioji psichologija. Darbas su tėvais. Švietimas psichinės sveikatos klausimais. Skaityti daugiau
Konsultavimo psichologija (2)Psichologinio konsultavimo apibrėžimas. Konsultavimas kaip pagalbos santykis. Konsultavimas kaip poveikio priemonių rinkinys. Konsultavimas kaip psichologinis procesas. Psichologinio konsultavimo tikslai. Psichologinio konsultavimo teorijos funkcijos, šaltiniai ir ribotumas. Kita teorijos funkcija – specifinės profesinės kalbos kūrimas. Teorija, kaip tyrimo hipotezių rinkinys. Konsultavimo teorijų šaltiniai. Konsultavimo teorijų ribotumas. Konsultanto vaidmuo. Konsultanto vaidmenys pagal darbo pobūdį. Reikalavimai konsultanto asmenybei. Konsultanto vertybių sistema. Profesinės veiklos įtaka konsultanto asmenybei ir gyvenimo kokybei. Kliento ypatumai. Multikultūrinis konsultavimas. Klientų, priklausančių skirtingai etniniai, tautiniai ar rasinei grupei, konsultavimas. Pagyvenusių žmonių konsultavimas. Konsultavimas ir lytis. Moterų konsultavimas. Vyrų konsultavimas. Seksualinių mažumų konsultavimas. Asmenų su fizine negale konsultavimas. Nemotyvuotas klientas. Konsultavimas: procesas ir metodai. Terapinė atmosfera. Emociniai terapinės atmosferos komponentai. Pirmasis susitikimas. Struktūra. Kontraktas. Repeticija. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje. Baigiamasi konsultavimo etapas. Kada derėtų pabaigti konsultacinį santykį? Konsultanto inicijuota pabaiga. Pozityvus konsultacijų užbaigimas. Problemos, kylančios baigiant konsultacijas. Kliento nukreipimas kitiems specialistams. Pakartotinis susitikimas (recirkuliacija). Konsultacijų efektyvumo vertinimas. Etika konsultavime. Konsultavimas ir etika. Profesinės etikos kodeksai ir praktinio darbo standartai. Etikos kodeksų ribotumas. Prieštaravimai etiniuose kodeksuose ir tarp jų. Etinių sprendimų priėmimas. Kiti etiniai principai. Teisinės normos ir konsultavimas. Informacija apie klientą ir teisinės normos. Skaityti daugiau
Kurto Levino teorijaMokslo metodologija. Dėsnis ir eksperimentas psichologijoje. Dinaminė veiksmo teorija. Psichologinė apdovanojimo ir bausmės situacija. Situacija domėjimosi veikla. Bausmės panaudojimas. Apdovanojimo perspektyvos pateikimas. Aplinkos įtaka vaiko elgesiui bei vystymuisi. "Lauko" nustatymas "konkrečiu momentu". Skaityti daugiau
Miegas ir sapnai, veiklos motyvacija ir intelekto samprataMiegas ir sapnai. Miego ritmas. Miego funkcijos ir miego trūkumo pasekmės. Miego trūkumo pasekmės. Pagrindiniai miego sutrikimai. Sapnai. Veiklos motyvacija. A. Maslow poreikių hierarchija. Vidinės ir išorinės motyvacijos skirtumai. Stereotipai. Asmenybės tikslai ir aspiracijos. Intelektas. Intelekto samprata. Pagrindiniai intelekto veiksniai. H. Gardnerio intelektai. Intelekto koeficientas. Skaityti daugiau
Narkotikai ir narkomanijaTruputis narkotikų vartojimo istorijos. Narkotikų vartojimo paplitimas Europoje ir Lietuvoje. Moksleivių narkotikų vartojimas. Narkotikų rūšys ir poveikis. Kodėl jaunuoliai vartoja narkotikus. Įvairūs gydymo metodai. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio grupės. Narkotikų vartojimas paauglystėje. Ankstyvoji diagnostika. Tradicinis požiūris į prevenciją. Informacijos pateikimas įvairioms amžiaus grupėms. Skaityti daugiau
Neofroidizmas. Humanistinė teorija. EgzistencializmasNeofroidizmas. Humanistinė teorija. Egzistencializmas. Erich Fromm. Karen Horney. Harry Stuck Sullivan. Abraham H. Maslow. Carl R. Rogers. Skaityti daugiau
NeuropsichologijaSmegenų pažeidimų tyrimai. Smegenų pažeidimo įvertinimas. Kas yra smegenų pažeidimas? Smegenų pažeidimo priežastys. Smegenų pažeidimų rūšys. Neurologinių bei neuropsichologinių teorijų palyginimas. Neurologinis tyrimas. Neurologiniai simptomai. Neuropsichologinis įvertinimas. Kognityvinio, percepcinio ir motorinio aktyvumo lateralizacija. Aukštesnio lygio smegenų pusrutulio funkcijos. Lateralizacijos vystymasis. Lateralizacijos komentavimas. Vaikų afazija. Prognozė smegenų pažeidimų turintiems vaikams. Skirtumai tarp vaikų ir suaugusiųjų smegenų pažeidimų. Neuropsichologinio įvertinimo aspektai. Klinikinė ligos istorija. Klinikinio įvertinimo interviu su vaiku. Elgesio stebėjimai. Neuropsichologinių testų vaikams rinkiniai. Neuropsichologinio įvertinimo baterijos nauda. Vekslerio verbalinės - konstrukcinės skalės skirtumai. Vekslerio subtesto interpretacija. Testing-of-limits procedūros. Kitos naudingos procedūros vaikų su smegenų traumom tyrinėjimuose. Bender-Gestalt testas. Įžanginis žodis. Valingų judesių matavimo priemonės. Paveikslėlių įvardijimas. Psichologinio įvertinimo rezultatų vertinimas. Diagnozė. Intervencinių procedūrų smegenų pažeidimus turintiems vaikams kūrimas. Ataskaitos rašymas. Psichologinis įvertinimas. Skaityti daugiau
Pedagoginė psichologija (3)Išskirtinis mokinys. Išskirtinių mokinių kategorijos. Komunikacijos sutrikimai. Specifinis nesugebėjimas mokytis. Protinis atsilikimas. Elgesio sutrikimai. Klausos sutrikimai. Judėjimo organų ir sveikatos sutrikimai. Regos sutrikimai. Gabumai ir talentingumas. Mokslumo ir mokymo metodų sąveika. Pedagoginė psichologija. Gero mokytojo charakteristikos. Mokytojo vaidmenys. Gero mokymo komponentai. Patarimai mokytojams. Septynios atminties nuodėmės. Išmokimo teorijos. Skaityti daugiau
...