Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos šperos
Psichologijos šperos

(37 darbai)

Bendroji psichologijaPsichologijos mokslo objektas, uždaviniai, tyrimo principai ir metodai. Asmenybės samprata, jos struktūra. Asmenybės pažinimo procesai. Asmenybės emocinės valios sferos apibūdinimas. Raidos ir pedagoginė psichologija. Raidos ir psichologijos objektas. Raidos tarpsnio(periodo, stadijos) samprata. Psichikos raida antrojoje vaikystėje. Paauglystė. Pedagoginės psichologijos objektas. Įvadas į mokymą. Moksleivių mokymasis. Mokymosi tipai. Prasmingas ir beprasmis mokymasis. Mokymosi sėkmės veiksniai. Mokymosi motyvacija, jos prigimtis, tipai, žadinimo būdai. Mokymo metodai. Moksleivio vertinimas. Socialinė psichologija. "Aš" vaizdo apibūdinimas, arba iš kur aš žinau, kad aš tikrai esu aš. "Aš" vaizdo įsisąmoninimas. "Aš" vaizdo pastovumas. "Aš" vaizdo turinys. Savęs vertinimas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupės įtaka asmenybei. Lyderystė. Bendravimo psichologija. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto sprendimo taktikos. Skaityti daugiau
Bendroji psichologija (4)Psichologijos apibūdinimas. Psichologijos istorijos santrauka. Psichologijos metodai. Psichikos aiškinimas. Sąmonė ir jos būsenos. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Mokymasis. Intelektas. Vaizduotė. Dėmesys. Skaityti daugiau
Pedagoginė psichologijaPedagoginės psichologijos objektas, problemos, pagrindinės sąvokos, metodai. Mokytojo darbo tikslai ir uždaviniai. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymasis: šiuolaikinės psichologijos požiūris, mokymosi psichologinis turinys. Išmokimas: būtinos sąlygos, išmokimo efektai, teorijos. Mokymo(si) tikslai (pažinimo, psichomotorinės ir emocinės sričių). Mokymo(si) modeliai (bihevioristinės, kognityvinės ir humanistinės krypčių). Humanizmo idėjos mokykloje. Humanistinio mokymo principai. Mokymosi motyvacija. Atminties lavinimas mokantis. Mokymasis mąstyti. Sugebėjimų lavinimas. Mokymas bendradarbiauti. Mokinių savarankiško darbo organizavimo psichologiniai aspektai. Grupinė dinamika klasėje. Vadovavimas klasei. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo asmenybės bruožai ir saviugda. Skaityti daugiau
Profesinė psichologijaPsichologijos reiškinių prigimtis, ryšys su kt. tikrovės reiškiniais. Psichikos apibūdinimas ir funkcijos. Psichikos struktūra. Psichikos struktūra. Psichologijos objekto istorinė raida. Psichologijos mokslas, ryšys su kitais mokslais. Psichologijos istorijos etapai. Psichologijos kryptys. Psichologijos tyrimo metodai. Psichikos kilmė ir filogenezė. Dirglumas ir juntamumas. Refleksai, jų rūšys. Gyvūnų elgsenos formos. Sąmonės filogenezė:darbo ir kalbos vaidmuo. Žmogaus ir gyvūnų psichikos skirtumai. Sąmonės apibūdinimas. Psichikos ontogenezė, ją lemiantys veiksniai. Jutimo ir suvokimo apibūdinimas. Pojūčių klasifikacija ir bendrieji ypatumai. Jautrumo matavimas. Pojūčių slenksčiai. Jautrumo kintamumo formos. Bendrieji suvokimo ypatumai. Erdvės santykių suvokimas (atstumo, gilumo, daiktų formos ir dydžio suvokimas). Suvokimo iliuzijos. Dėmesio samprata, funkcijos veiksniai ir mechanizmai. Dėmesio savybės, ryšys, individualūs skirtumai ir jų tyrimas. Atminties funkcijos, rūšys ir fiziologiniai mechanizmai. Įsiminimo ir užmiršimo veiksniai. Individualūs atminties skirtumai ir jų tyrimas. Įsiminimo ir užmiršimo veiksniai. Individualūs atminties skirtumai ir jų tyrimas. Mąstymo apibūdinimas. Ryšys su jutiminiu pažinimu ir kalba. Mąstymo formos. Mąstymo operacijos, rūšys, individualūs skirtumai ir jų tyrimas. Mąstymas sprendžiant problemą (uždavinį). Intelektas: apibūdinimas, struktūra, rūšys, matavimas. Vaizduotės funkcijos, rūšys ir individualūs skirtumai. Vaizdų kūrimo būdai vaizduotėje. Kalbos ir kalbėjimo apibūdinimas. Kalbos funkcijos. Žodžio funkcijos, jo reikšmė ir prasmė. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Kalbos rūšys ir jų psichologinė struktūra. Emocijų ir jausmų samprata. Emocijų funkcijos, savybės, klasifikacija. Emocinių išgyvenimų formos. Emocijų fiziologiniai pagrindai. Valios samprata ir funkcijos. Asmenybės valios savybės. Motyvo samprata ir rūšys. Poreikiai ir kiti motyvaciniai dariniai. Poreikių rūšys. Asmenybės samprata ir funkcijos. Bendras asmenybės teorijų apibūdinimas. Z. Froido asmenybės apibūdinimas. Asmenybės psichoanalitinės teorijos. Asmenybės bihevioristinės ir humanistinės teorijos. Asmenybės tipų ir bruožų teorijos. Asmenybės savęs vertinimas ir savigarba. Aš – vaizdas. Jo struktūriniai komponentai. Asmenybė ir grupė. Grupės samprata ir rūšys. Grupės normos ir asmenybės vaidmenys grupėje. Grupės struktūra. Statusas. Grupės lyderis ir vadovas: jų funkcijos ir tipai. Grupės lyderiai ir grupės. Grupės narių padėtys grupėje. Tarpasmeniniai konfliktai, jų priežastys ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
PsichologijaApsisprendimai, Temperamentas, Charakteris, Aštuoni vystymosi "amžiai", Aš, Žmogaus valia, Mirties suvokimas, Dievo buvimo fazės. Skaityti daugiau
Psichologija (10)Streso psichologija. Asmenybės psichologija. Visuminė asmenybes struktūra. Elgesį reguliuojanti procesų eiga. Asmenybės poreikiai. Bendrasis jausmų apibūdinimas. Jausmų formos. Nuostatos. Temperamentas. Temperamento pagrindų aiškinimai. Žmonių skirstimas pagal Krečmerį. Charakteris. Vadovo asmenybė. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimas. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimas. Individualios vadovo savybės. Skaityti daugiau
Psichologija (12)Mąstymo rūšys. Veiksminis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Sąvokinis mąstymas. Mąstymo operacijos. Analizė, sintezė, lyginimas, apibendrinimas, sintetinis apibendrinimas, abstrahavimas. Mąstymo formos. Protavimas, dedukcinis protavimas, silogizmas. Psichologinių tyrimų metodai. Eksperimentas, stebėjimas, tyrimas. Klausimų formos. Skaityti daugiau
Psichologija (13)Psichologijos mokslo šakos. Psichika. Bendroji psichologija. Raidos psichologija. Pedagoginė psichologija. Diferencinė psichologija. Darbo psichologija. Medicinos psichologija. Klinikinė psichologija. Socialinė psichologija. Individualių skirtumų psichologija. Inžinerinė psichologija. Juridinė psichologija. Specialioji psichologija. Karo psichologija. Sporto psichologija. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Psichoanalizė (kognityvinė, humanistinė). Asmenybės tipai pagal Hipokratą. Jutimai. Suvokimas. Neurofiziologiniai suvokimo pagrindai. Suvokimo ypatumai. Judėjimo suvokimas. Girdimasis suvokimas. Spalvos suvokimas. Laiko suvokimas. Mąstymas. Konkretus veiksminis mąstymas. Konkretus vaizdinis mąstymas. Abstraktusis sąvokinis mąstymas. Kalba. Kalbos rūšys. Skaityti daugiau
Psichologija (14)Psichologija. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Psichologijos filogenezė ir ontogenezė, jas įtakojantys veiksniai. Psichikos tyrimo galimybės, būdai. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybės tapsmas. Aktyvumo formos. Veikla, jos struktūra. Motyvacijos samprata. Motyvų rūšys. Asmenybės individualios savybės. Temperamentas. Charakteris. Dėmesys. Suvokimas ir suvokiniai. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
Psichologija (15)Temperamentas. Charakteris. Emocijos ir jausmai. Jutimas. Pojūčių rūšys ir klasifikacija. Mąstymas. Intelektas. Veiklos ir elgesio motyvacija. Veiklos motyvacija. Atmintis. Užmiršimas. Dėmesys. Skaityti daugiau
Psichologija (2)Kas yra psichologija, Psichologijos struktūra, Eksperimentas, Sąmonė, Psichika, Psichikos funkcijos, Psichiniai procesai, Veiklos psichologinė charakteristika, Žaidimų rūšys, Dėmesys, Valia, Intelektas, Asmenybės struktūra, Charakterio bruožai. Skaityti daugiau
Psichologija (20)Psichologijos apibrėžimas, šakos, tyrimų sritys, tyrimų metodai. Aviatoriaus darbo psichologija. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Biologiniai psichologijos pagrindai. Reflekso lankas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Kalba ir mąstymas. Efektyvus mokymasis. Intelektas. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos. Sprendimų priėmimas. Užmiršimas, atminties treniravimas. Pojūčiai. Dėmesys. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Motyvai, motyvacijos teorijos. Efektyvus bendravimas. Konfliktas. Asmenybės samprata. Savimonė, savigarba ir savirealizacija. Grupė. Komanda. Skaityti daugiau
Psichologija (21)Psichologija. Psichologijos mokslo šakos, pagrindinės psichologijos tyrimo kryptys. Psichikos samprata, struktūra. Sąmonė ir neįsisąmoninti reiškiniai. Savimonė. Psichologijos tyrimo metodai (aprašomieji, eksperimentiniai, koreliaciniai). Psichologinio įvertinimo metodai (klinikinis, testai ir kiti.). Asmenybės apibūdinimas, individualumo samprata. Temperamentas, jo tipai. Charakteris, nuostatos, stereotipai, vertybinės orientacijos. Sugebėjimai ir intelektas, jų rūšys. Prigimties ir aplinkos įtaka intelekto formavimuisi. Intelekto matavimas. Dirbtinis intelektas. Jutimo apibūdinimas. Pojūčių rūšys. Bendrieji dėsningumai. Suvokimo apibūdinimas. Suvokimo savybės (konstantiškumas, visybiškumas ir kitos) ir rūšys. Iliuzijos. Haliucinacijos. Dėmesys. Dėmesio komponentai. Dėmesio rūšys ir ypatumai. Išsiblaškymo samprata. Atminties apibūdinimas. Atminties asociacijos ir rūšys. Atminties procesai, užmiršimas. Vaizduotė, jos rūšys. Mąstymo samprata. Mąstymo turinys ir formos. Mąstymas ir kalbėjimas. Jų ryšys. Mąstymo operacijos ir rūšys. Mąstymo uždavinių sprendimas. Individualūs mąstymo skirtumai, sutrikimai. Motyvacijos samprata. Motyvai ir poreikiai. Motyvų rūšys (biologiniai, socialiniai, intelektiniai). Emocijų samprata ir fiziologija. Valia. Stresas. Asmenybės sutrikimai. Skaityti daugiau
Psichologija (24)Psichologija. Psichologijos mokslo objektas. Psichologijos tikslas. Psichologijos metodai. Psichika. Psichinių reiškinių klasifikavimas. Psichologijos tyrimo kryptys. Psichologijos disciplinos. Požiūriai į asmenybę. Konfliktų sprendimo būdai. Psichologinė asmenybės samprata. Adler. Neurotiški gynybos mechanizmai. Asmenybė. humanistinė asmenybės samprata. Rogersas. Spontaniškumas. Pilnai funkcionuojanti asmenybė. A. Maslovo poreikių piramidė. Saviraiška. Psichiniai pažintiniai procesai. Absoliutus pojūčių slenkstis. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Emocijos. Vertybės. Nerimas. Psichozė. Depresija. Stresas. Afekto būsena. Adekcija. Socialinė psichologija. Komunikavimo veiksniai. Skaityti daugiau
Psichologija (26)Psichologijos objektas, šakos. Kryptys. Uždaviniai. Reikšmė. Vieta mokslų sistemoje. Psichikos tyrimo galimybės ir būdai. Specifiniai raidos. Pedagoginės ir socialinės psichologijos tyrimo būdai. Asmenybė. Jos struktūra, aktyvumo formos. Poreikių, kaip asmenybės raidos varomosios jėgos, hierarchinė struktūra. Asmenybės motyvacinė sfera (kryptingumas). Temperamentas. Charakteris ir sugebėjimai asmenybės struktūroje. Valia. Valios procesas. Asmenybės emocinė sfera. Emocijos ir jausmai. Jų rūšys ir raiškos formos. Dėmesys ir dėmesingumas. Dėmesio rūšys, ypatybės ir veiksniai. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, savybės ir ypatumai. Jutimo jautrumas. Jo kitimas. Kompensacija. Atmintis, jos procesai, rūšys, formos, tipai. Atminties veiksniai. Mastymas. Jo veiksmai (operacijos). Mastymo turinio (minties) formos. Mastymo rūsys. Lygiai. Tipai. Mastymas ir kalba. Vaizduotė, jos rūšys. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Vaizduotė ir emocijos. Žmogaus pažintinės sferos raida. J. Piaget. Moralės raida. Ž. Pježė, L. Kohlbergas apie moralės raidos lygius ir stadijas. Valios raida. Asmenybės tapsmas. Įvairių psichologijos krypčių atstovų pažiūros į asmenybės raidą, jos veiksnius. Asmenybės raidos stadijos, krizės (pagal Z. Froidą, E. Eriksoną), jų pasekmės. Paauglio psichologinis apibūdinimas. Pedagoginis psichologijos objektas. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Ugdymo priklausomybė nuo asmenybės sampratos. Išmokimo teorijos. Reakcijos sąlygojamas. Operantinis, socialinis išmokimas. Išmoktas bejėgiškumas. Mokymosi objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai. Mokymosi motyvacija, jos rūšys. Išmokimo priklausomybė nuo motyvacijos lygio. Pedagogo psichologinės savybės. Pedagoginiai mokėjimai, įgūdžiai, pedagoginiai sugebėjimai. Pedagogo profesinės raidos stadijos. Pedagogo savybės. Grupės psichologinis apibūdinimas. Grupių savybės ir rūšys. Referentinė grupė. Sociometriniai metodai. Socializacija. Jos teorijos. Desocializacija ir resocializacija. Socialiniai vaidmenys, jų rūšys. Vaidmenų konfliktai. Socialinis statusas. Statusų hierarchija grupėse. Bendravimas, jo struktūra, rūšys, socialiniai suvokimo ypatumai, klaidos. Individualūs skirtumai bendravime. Bendravimo stiliai. Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų profilaktika. Socialinė percepcija. Socialinio suvokimo ypatumai, klaidos. Lyderio psichologija. Požiūriai i lyderystę bruožų, poreikių, elgesio, sąveikos teorijų kontekste. Disfunkcinis ir neurotinis lyderio supratimas. Taikomoji reklamos psichologija. Verslo psichologija. Skaityti daugiau
Psichologija (27)Psichologijos mokslas: šakos, kryptys ir galimybės. Psichika, jos sritys ir reiškiniai. Asmenybė ir jos struktūros samprata. Asmenybės veiklos motyvacija. Individualios asmenybės savybės. Pažinimo procesai. Emociniai reiškiniai, jų ypatumai. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
Psichologija (29)Psichologijos mokslo samprata, objektas, srovės, kryptys. Psichika. Asmenybė. Psichologiniai pažintiniai procesai (jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas vaizduotė). Psichinės būsenos (jausmai, stresas, afektas, nerimas, depresija). Motyvacinė psichologija (poreikiai, motyvai, vertybės, aspiracijos). Grupės poveikis žmogui ir atvirkščiai (žmonių grupės, jų rūšys, bendravimas, lyderio problema, vadovavimas). Skaityti daugiau
Psichologija (30)Psichologija. Psichologijos šakos. Tyrimo metodai. Sąmonė. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesio rūšys. Dėmesio savybės (ypatybės). Pojūčio apibūdinimas. Jautrumas ir slenksčiai. Suvokimas. Iliuzijos. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties procesai. Atsiminimas. Atminties produktyvumas ir veiksmai. Atminties sutrikimai. Mąstymas. Operacija analizė. Uždavinio sprendimas. Skirtumai. Vaizduotė. Emocijos. Teorijos. Nuotaika. Asmenybės samprata. Individualybė. Asmenybės modeliai. Asmenybės struktūra. Poreikiai. Temperamentas. Temperamento aiškinimas. Charakterio akcentuacijos. Aš – vaizdo – turinys. Vertinimas. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis. Skaityti daugiau
Psichologija (32)Temperamento (dinaminės) savybės (tipologines savybės). C. Jungas. Elgesio tipai: internalas ir eksternalas. Charakteris. Temperamento ir charakterio santykiai. Poreikiai ir motyvai. Atmintis. Mąstymas. Skaityti daugiau
Psichologija (38)Žmogus. Žmogaus prigimtis. Žmogaus struktūra. Psichologijos objektas. Jutimai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Atminties rūšys. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas. Mąstymo struktūra. Vaizduotė. Vaizduotės procesas. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės funkcijos. Vaizdų kūrimo būdai. Vaizduotė ir kiti asmenybės psichiniai procesai. Skaityti daugiau