Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Konstitucinės teisės konspektai
Konstitucinės teisės konspektai

(43 darbai)

Keturių tarpukario Lietuvos Konstitucijų palyginimasKeturių tarpukario Lietuvos konstitucijų palyginimas. Skaityti daugiau
Konstitucijos teorijos pagrindaiRašytinės konstitucijos atsiradimas ir raida. Konstitucijos sąvoka. Konstitucijos savybės. Žvilgsnis į konstituciją socialiniu aspektu. Socialinės konstitucijos funkcijos. Konstitucijos turinys. Konstitucijos normų galiojimas. Konstitucijos tiesioginio taikymo problema. Konstitucijos forma. Konstitucijos struktūra. Konstitucijų klasifikacija. Konstitucijos priėmimo ir keitimo tvarka. Skaityti daugiau
Konstitucinė ir valstybinė teisėKonstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinės teisės šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės tendencijos pasauliniu mastu. Konstitucinės teisės normos ir principai. Konstitucingumas, antikonstitucingumas ir nekonstitucingumas. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės kontrolės rūšys. Konstitucinės kontrolės pasekmės. Konstitucijos aiškinimas. Lietuvos respublikos konstitucingumo raida. I statutas 1529. II statutas 1566. III statutas 1588. I konstitucinis dokumentas-1971 gegužės 3 dienos Konstitucija. Cariniai "pagrindiniai valstybės įstatymai". 1918 metų aktai. I laikinoji Konstitucija 1918 lapkričio 2 dieną. Konstitucinės kontrolės rūšys. Konstitucinės kontrolės pasekmės. Konstitucijos aiškinimas. Lietuvos Respublikos konstitucingumo raida. I statutas 1529. II statutas 1566. III statutas 1588. I konstitucinis dokumentas-1971 gegužės 3 dienos Konstitucija. Cariniai "pagrindiniai valstybės įstatymai". 1918 metų aktai. I laikinoji konstitucija 1918 lapkričio 2 dieną. II laikinoji konstitucija 1919 balandžio 24 dieną. III laikinoji 1920 metų Konstitucija. Perversmas. 1928 m. Konstitucija. 1938 konstitucija. Sovietinis laikotarpis. 1977 konstitucija. 1989 konstitucija. 1992 metų Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 metų Konstitucijos teisinės savybės. 1992 metų Konstitucijos keitimas. Konstitucijos apsauga ir konstitucinės santvarkos gynimas. Konstitucinių principų tipologijos problema. Koordinaciniai ir determinaciniai principai. Konstitucijos viršenybė. Konstitucijos vientisumas. Teisinė valstybė. Determinaciniai principai. Demokratija ir suverenitetas. Pilietinė visuomenė. Valdžių padalijimas. Pasaulietinė valstybė. Valstybės socialinė orientacija. Valstybės geopolitinė orientacija. Asmens teisinis statusas kaip teisės institutas. Užsieniečių teisinis statusas. Prieglobsčio teisė. Žmogaus teisų ir laisvių esminė sistema. Tarptautinis įtvirtinimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės pagal Lietuvos Respublikos (LR) konstituciją. Konstitucijos garantijų ribos. Žmogaus teisų garantij0s. Valstybės formos konstitucinis įtvirtinimas. Atstovaujamoji demokratija. Tiesioginė demokratija ir lobizmas. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisėKurso įvadas. Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinai anglosaksų teisės sistemoje. Konstitucinės teisės šaltiniai pagal kontinentinę teisės sistemą. Konstitucijos teorijos pagrindai. Pagrindiniai konstitucijų bruožai, ypatumai, funkcijos ir paskirtis. Pagrindiniai konstitucijų bruožai, ypatumai. Konstitucinės priežiūros formos ir rūšys. Konstitucinio teismo sprendimų juridinė galia. Konstitucija kaip kultūros reiškinys. Konstitucija kaip nacionalinės kultūros produktas. Konstitucija ir elgesio modeliai. Žmogaus teisės ir laisvės. Asmenybės teisinis statusas kaip teisės institutas. Konstitucinių teisių ir laisvių įtvirtinimo būdai. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Politinės teisės ir laisvės. Ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Konstitucinių teisi ir laisvių ribojimas. Žmogaus teisių ir laisvių konstitucinės garantijos. Konstitucinis asmens statusas. Teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių teisinis režimas. Ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, laisvės ir pareigos. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Visuomeninės santvarkos samprata, jos elementai. Visuomenės ekonominė sistema. Nuosavybės formos. Valstybinis ekonominių santykių reguliavimas. Socialinė sistema, jos konstitucinis reguliavimas. Kultūrinė dvasinė sistema. Jos konstitucinio reguliavimo ypatumai. Politinės sistemos samprata, jos konstitucinis įtvirtinimas. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdžios sistema arba valstybės valdymo organizavimo konstituciniai pagrindai. Valstybės valdymo organizavimo principai. Valstybės valdymo struktūra. Valstybės valdymo forma. Valdymo formos sąvoka ir klasifikacija. Monarchija. Monarchinė valdymo forma. Respublikinė valdymo forma. Valstybių forma pagal jų teritorinę sandarą. Valstybių teritorinės struktūros ypatumai. Teritorinių vienetų pagrindinės rūšys, politiniai ir administraciniai vienetai. Unitarinė valstybė, jos požymiai. Federacinės valstybės požymiai ir ypatumai. Federacijos subjektai, jų teisinis statusas. Kompetencijos tarp federacijos centrinės valdžios ir federacijos subjektų paskirstymo būdai. Autonomija ir jos formos užsienio valstybėse. Rinkimų teisė (RT) ir referendumas. Rinkimų teisės samprata ir šaltiniai. Rinkimų teisės principai ir cenzai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimai ir atšaukimo teisė. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka (Rinkimų procesas). Parlamento konstitucinis statusas. Parlamentas ir parlamentarizmas. Parlamentų formos. Išorinė parlamento struktūra. Parlamento formavimo tvarka, jos ypatumai. Parlamento paleidimas prieš laiką. Pirmalaikiai rinkimai. Parlamento nario teisinis statusas. Parlamento ir jo rūmų vidinė struktūra. Parlamento kompetencija, įgaliojimų rūšys. Įstatymų leidybos procedūra. Parlamento įgaliojimai finansų ir biudžeto srityje. Parlamento įgaliojimai užsienio politikoje ir gynybos srityje. Parlamentinė kontrolė. Ombudsmenai. Parlamento teisminiai įgaliojimai. Valstybės vadovo konstitucinis institutas. Valstybės vadovo instituto susiformavimas, jo paskirtis ir samprata. Valstybės vadovo organizacinės formos, jų ryšys su valstybės valdymo forma. Monarcho teisinis statusas. Sosto paveldėjimo sistemos. Respublikos Prezidentas (RP) kaip valstybės vadovas. Valstybės vadovo kompetencija, įgaliojimų rūšys. Vyriausybės konstitucinis statusas. Vyriausybės paskirtis, samprata, jos organizacinės formos. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės sudėtis ir struktūra. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės formavimo tvarka, jos ypatumai. Vyriausybės kompetencija, įgaliojimų rūšys. Teisminė valdžia. Teisingumo samprata ir teisminė valdžia. Teismų organizavimo ir veiklos konstituciniai principai. Teismų sistemos ir jų ypatumai. Teisėjų teisinio statuso ypatumai. Vietinis valdymas ir savivalda. Valstybių administracinė teritorinė struktūra. Vietinio valdymo ypatumai. Autonomija. Vietos savivalda ir municipalinė teisė. Savivaldybių organai ir jų sudarymo tvarka. Savivaldos organų funkcijos ir jų kompetencija. Savivaldos institucijų veiklos valstybinė priežiūra. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisė (2)Konstitucinės teorijos pagrindai. Konstitucijos dalykas, paskirtis, samprata. Konstitucijos bruožai, ypatumai, funkcijos. Konstitucijos raidos ypatumai. Konstitucijos priėmimo būdai ir tvarka. Konstitucijos keitimo tvarka. Konstitucijos panaikinimas. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucijos apsaugos problema. Specialūs konstitucinės apsaugos mechanizmai. Žmogaus teisės ir laisvės. Pilietybės institutas. Asmenybės teisinis statusas. Konstitucinis teisinis statusas. Pilietybė. Pilietybės įgijimas. Pilietybės keitimas. Pilietybės netekimas (ekspatriacija). Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Žmogaus teisių ir laisvių grupavimas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo problemos. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Ekonominiai sistemos konstituciniai pagrindai. Socialinė sistema. Politinės partijos. Politinių partijų klasifikacija. Partijų institucionalizacija. Partinės sistemos. Partijos ir valstybės aparatas. Valstybės valdymo forma. Valstybės vadovas. Monarchija. Respublika. Valstybės teritorinės sandaros forma. Teritorinė struktūra. Struktūros organizavimo ypatumai. Unitarinės valstybės. Federacinės valstybės. Federacijos subjektų statusas. Autonomija, jos formos. Skaityti daugiau
Konstitucinė lyginamoji teisė (3)Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė konstitucinės teisės mokykla. Politologinė-sociologinė mokykla. Konstitucinės mokyklų anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzija ir Vokietija. Lyginamosios konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų raidos ypatumai, pagrindiniai etapai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinių partijų institucionalizavimas. Partijų funkcijos. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos partinė sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Politiniai režimai šiuolaikiniame pasaulyje. Politinių režimų klasifikacija. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų rūšys. Pagrindinės rinkimų sistemos. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Parlamento teisinė padėtis. Parlamento formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Parlamento formavimo tvarka, jos ypatumai. Parlamentarų įgaliojimų terminas. Parlamento kompetencija, įgaliojimų rūšys. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. Parlamentaro įgaliojimų nutrūkimas. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Jos formavimo ypatumai, kompetencija. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Vyriausybės vadovas. Vyriausybės sudėtis ir struktūra. Vyriausybės formavimo tvarka, jos ypatumai. Pagrindiniai vyriausybės sudarymo būdai Vyriausybės kompetencija, įgaliojimų rūšys. Teismų sistemos ir jų ypatumai. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisėLietuvos Respublikos konstitucinės teisės pradmenys. Kurso įvadas. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucijos bruožai, funkcijos, ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucinis asmenybės statusas. Pilietybė. Įgijimo ir praradimo tvarka. Teisių ir laisvių klasifikacija. Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Monarchijos samprata ir požymiai. Respublika, jos požymiai. Valstybės teritorinės sandaros forma. Unitarinė valstybė, jos ypatumai. Valstybinis režimas. Rinkimai ir referendumas. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Valstybės vadovo konstitucinis teisinis statusas. Vyriausybės konstitucinis teisinis statusas. Teisminė valdžia. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (10)Teisės teorijos pagrindai. Kas yra teisė. Teisės sistema. Koreliacija – tarpusavio santykiavimas, ryšiai arba priklausomybė. Teisės institutas. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės reguliavimo objektas. Konstitucinės teisės reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėse teisės sistemose, jos santykis su tarptautine teise. Konstitucinės teisės normų samprata. Konstitucinės teisės normos struktūra. Normų rūšys. Institutai. Principai. Šaltiniai. Samprata. Šaltinių sistema. Įstatymai ir jų rūšys. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinio Teismo nutarimai. Poįstatyminiai teisės aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinis paprotys. Teismo precedentas. Norminių teisės aktų galiojimo ribos. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinės teisės santykių turinys ir objektas. Konstitucinės teisės santykių rūšys. Konstitucinės teisės santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Specifiniai konstitucinių teisinių santykių požymiai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos esmė ir ypatumai. Konstitucijos socialinės funkcijos. Konstitucijos turinys. Konstitucijos galiojimas ir taikymas. Forma ir struktūra. Konstitucijos kalba ir stilius. Konstitucijos priėmimas ir keitimas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (11)Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinė teisė kai teisinis reiškinys. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisnių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika. Konstitucinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Europos Sąjungos konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Mykolo Riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šalutinių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės šalutinių sistema. Konstitucija – pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Lietuvos Respublikos rinkimų teisė. Referendumas. Įstatymų leidyba. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (13)Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai, jų turinys ir ypatumai. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisnių santykių klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslo raida Lietuvoje. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. Lietuvos Respublikos įstatymai, jų rūšys. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Konstitucijos samprata ir jos socialinės funkcijos. Konstitucijos turinys, struktūra ir forma. Konstitucijos priėmimas ir keitimas. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos bruožai jos priėmimo, keitimo tvarka. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Europos žmogaus teisių konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės netekimas. Dvigubos pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje. LR pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Aplinkybės, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama. Užsieniečių teisinės padėties ypatumai Lietuvos respublikoje. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką (LR) ir išvykimas iš Lietuvos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvoje. Prieglobsčio teisė. Politinio režimo samprata ir ypatumai. Rinkimų teisės samprata. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų sistemos samprata ir rūšys. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka Lietuvos Respublikoje (LR). Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos respublikos (LR) seimo nario teisinis statusas. Lietuvos Respublikos seimo (LRS) kompetencija. Lietuvos Respublikos seimo (LRS) struktūra. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Lietuvos respublikos prezidento institutas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Prezidento teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo aktai. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (14)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų sąvoka. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūriniai ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas. Konstitucinės teisės normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė, kaip studijų disciplina. Konstitucija. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos keitimas. Konstituciniai principai.. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Pilietinės teisės. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencija. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Valstybė. Valstybės teisinės savybės. Valstybės forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Rinkimai ir referendumai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų sistema. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Referendumas. Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formavimo tvarka. Parlamento struktūra. Seimo komitetai ir komisijos. Seniūnų sueiga. Seimo kancleris. Seimo frakcijos. Parlamento funkcijos ir įgaliojimai. Parlamento reglamentas. Apkalta. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Prezidento rinkimai. Prezidentas ir Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, funkcijos. Vietos savivalda ir valdymas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (16)Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos pilietybė. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Užsienietis. Prieglobsčio teisė. Konstitucijos apsauga. Lietuvos respublikos Konstitucinis Teismas. Valstybė. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (2)Konstitucionalizmo bruožai ir konstitucijų politinė reikšmė. Anglijos konstitucionalizmo raida. Anglijos konstitucinės monarchijos ypatumai. Didžiosios Britanijos parlamentinis valdymas. Rašytinės konstitucijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucijos pataisos. Europos pirmosios rašytinės konstitucijos. Prancūzijos konstitucionalizmo raida. Vidurio Europos konstitucinės revoliucijos. Konstitucionalizmas Lietuvoje. Konstitucinė kontrolė. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (20)Konstitucinės teisės sistema. Prigimtinių žmogaus teisių bei laisvių samprata. Politinės partijos sąvoka. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų veiklos konstitucinės garantijos ir apribojimai. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo sudėtis ir struktūra. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (22)Konstitucinė teisė. Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Samprata, reguliavimo dalykas ir metodas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos, rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas, efektyvumo problemos konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sistema, pagrindiniai faktoriai lemiantys jos atsiradimą. Mokslo raida. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokymo disciplina, sąvoka, dalykas, uždaviniai. Mokymo disciplinos formuojami klausimai. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucija. Konstitucijų turinys. Konstitucijos savybės. Konstitucijų forma ir struktūra. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos keitimas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (25)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, struktūra, įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra, subjektai, objektas. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Konstitucinė teisė kaip studijų disciplina. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinio klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės šaltinio sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinio sistemos ypatumai. Konstitucijų modeliai. Konstitucijos samprata ir pagrindinės savybės. Konstitucijų teisinė galia. Konstitucijos sampratų įvairovė. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucionalizmo idėjų įgyvendinimo ypatumai XX amžiaus pabaigoje Vidurio ir Rytų Europoje. Lietuvos valstybės konstitucijų raida. Konstitucinės teisės nuostatos Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 metų Lietuvos statutai). 1791 Respublikos Konstitucijos problema). 1917 metų Vilniaus konferencija ir jos sprendimai. 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybės aktas, 1920 metų gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija. 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, 1919 metų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, 1920 metų Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija, 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija, 1938 metų Lietuvos Konstitucija. Lietuvos konstitucingumo panaikinimas 1940-1990 metų. Konstitucinė reforma 1988-1990 metais. Nepriklausomos valstybės atkūrimas, 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo. Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas - pereinamojo laikotarpio konstitucinis aktas. 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo politinės ir teisinės prielaidos (rengimas ir priėmimas). Konstitucijų apsauga. Konstitucinė justicija. Konstitucinės justicijos raida pasaulyje. Bendrosios teisės tradicijos šalys (JAV) ir Civilinės teisės tradicijos šalys (Vokietija, Austrija, Čekija, Prancūzija). Konstitucinė justicija "naujosiose demokratijose". Konstitucinės justicijos institucijų organizavimas ir kompetencija. Konstitucinės justicijos sampratos formavimasis Lietuvos teisėje. Lietuvos valstybės Konstitucijos. 1928 metų Valstybės Taryba, 1935 metų Statutinis teismas. 1992 metais Lietuvos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įsteigimas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas. Konstitucinių ginčų nagrinėjimo procesas. Teisėjų teisinis statusas. Asmens konstitucinis statusas. Pagrindinių teisių ir laisvių konstitucinio instituto atsiradimas ir raida. 1215 metų Didžioji laisvių chartija (Anglija), 1529 metų Lietuvos Statutas, 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (Prancūzija), 1776 metų. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Nepriklausomybės deklaracija, 1787 metų. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Konstitucijos pataisos (10) – Teisių bilis, 1679 metais Habeas. Pagrindinių teisių ir laisvių turinys. Teisių ir laisvių klasifikavimas (asmens politinės, socialinės – ekonominės teisės ir laisvės). Asmens, žmogaus, piliečio teisės ir laisvės 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Valstybė ir asmuo. Teisė ir pareiga. Tarptautinis žmogaus teisių ir laisvių reglamentavimas. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. 1948 metais. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1966 metų Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 1950 metų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos protokolai, 1961 metų Europos socialinė chartija, 1989 metų Vaiko teisių konvencija. Pilietybės konstitucinis institutas. Pilietybės instituto raida Lietuvos teisėje. Pilietybės teisinis reguliavimas. Dvigubos pilietybės problema. Pilietybės įgijimas gimimu. Kraujo principas. Žemės principas. Natūralizacija. Optavimas. Pilietybės netekimas. Užsieniečių teisinė padėtis. Prieglobsčio teisė. Valstybė ir jos formos. Valstybės samprata. Valstybės forma – kompleksinė sąvoka. Pasaulio valstybių valdymo forma. Monarchija šiuolaikiniame pasaulyje. Respublika ir jos formos – prezidentinė, parlamentinė, mišrioji valdymo forma. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. Pusiauprezidentinė respublika. Valstybių sandaros (santvarkos) forma ir įvairovė. Unitarinės valstybės. Federacijos, federalizmo teorijos. Federacijų rūšys. Federacijos subjektų teisinė padėtis. Autonomijos formos šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacija ir ir kitokios valstybių sąjungos. Politinis režimas. Lietuvos valstybės forma. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos Respublika - suvereni unitarinė valstybė. Europos Sąjunga – istoriniai steigimo aspektai, institucijų teisinė padėtis. Lietuva ir Europos Sąjunga (ES). Lietuvos valstybės administracinė - teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. Lietuvos valstybės simboliai. Rinkimų teisė ir rinkimų sistemos. Rinkimų teisės samprata. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės principai – visuotinė, lygi, tiesioginė, slaptas balsavimas. Rinkimų sistemų įvairovė. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Rinkimų sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Rinkimų sistema Lietuvoje. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Balsavimas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Atsakomybė už rinkimų įstatymų pažeidimą. Atstovaujamoji ir tiesioginė demokratija. Referendumas, jo rūšys. Tautos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Peticijų teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Lietuvos respublikos Seimas. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Parlamento formų įvairovė. Parlamento konstitucinė padėtis, vidaus organizacija. Kompetencija, darbo tvarka. Daugumos principas. Įstatymų leidybos procesas, jo reglamentavimas konstitucijose. Lietuvos respublikos Seimo konstitucinis statusas. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo struktūra. Lietuvos respublikos Seimo kompetencijos pagrindiniai konstituciniai bruožai. Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos Prezidento veto teisė. Seimo nario konstitucinis statusas – teisės ir pareigos, imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario politinė ir teisinė atsakomybė. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Parlamento formų įvairovė. Parlamento konstitucinė padėtis, vidaus organizacija. Kompetencija, darbo tvarka. Daugumos principas. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomoji valdžia pagal Lietuvos respublikos konstituciją. Respublikos prezidento konstitucinis statusas: kaip valstybės vadovas, kaip vykdomosios valdžios dalis. Respublikos Prezidento rinkimai, kompetencija, asmens neliečiamybė. Respublikos prezidento politinė atsakomybė. Lietuvos respublikos (LR) Vyriausybės konstitucinis statusas. Vyriausybė ir Respublikos prezidentas. Vyriausybė ir Seimas. Vyriausybės sudarymo tvarka, sudėtis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės darbo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės atsakomybė ir atsiskaitomybė. Vyriausybės teises aktai. Įstatymų leidimo iniciatyvos teisė. Vyriausybės atstovai. Apskritis kaip valdymo sistemos dalis. Valstybės tarnybos teisinio statuso bruožai. Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Teisminė valdžia valstybės valdžių sistemoje. Teismų nepriklausomybės principas. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas pasaulio valstybėse. Teismų statusas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teismų sistema (Aukščiausiasis Teismas, Apeliacinis teismas, apygardų teismai, apylinkių teismai, Administracinis teismas). Teisėjų konstitucinis statusas. Teismų ir Teisingumo ministerijos sąveikos konstituciniai bruožai. Vietos savivalda ir valdymas. Teoriniai ir konstituciniai vietinio valdymo ir savivaldos pagrindai. Pasaulio valstybių vietinių institucijų struktūra, funkcijos. Vietos valdymo institucijų santykiai su centrine valdžia. Savivaldos institucijų konstitucinis statusas Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV), Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje. Vietos savivaldos samprata pagal Lietuvos respublikos Konstituciją. Savivaldybės kontrolierius. Seniūnas. Savivaldybių kompetencija. Valstybės deleguotoji kompetencija. Savivaldos institucijų teisinė priežiūra. Tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje samprata, įvedimo pagrindai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (27)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Specifiniai Konstitucinės teisės požymiai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis teismas. Konstitucinis teismas kaip teisminės valdžios dalis. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinis teismas kaip viena iš valdžių. Konstitucinis Teismas kaip vienas iš teismų. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Nutarimo aiškinimas. Sprendimai. Tesės aktų atitikimo konstitucijai nagrinėjimas. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybė. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Pilietybės netekimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinė sistema. Politinės sistemos funkcijos. Funkcijos, pasireiškiančios politinei sistemai sąveikaujant su ja supančia aplinka: Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinės partijos. Jų požymiai, funkcijos, rūšys. Politinių partijų funkcijos - svarbiausios veiklos kryptys. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) partinė sistema. Partinės. Daugiapartinė. Dvipartinė sistema. Vienpartinė sistema. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento samprata, paskirtis. Parlamento išorinė forma (išorinė struktūra). Parlamento komitetai ir komisijos. Parlamentinės frakcijos. Parlamento kompetencija. Įgaliojimai užsienio politikos srityje. Įgaliojimai gynybos ir saugumo srityje. Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Teismų sistemos ir jų ypatumai: Funkcinis valdžių padalijimas. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtinti šie bendrieji teismų veiklos principai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Elementarios žmogaus teisės. Pilietinė teisė ir laisvės. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Nuosavybės neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Teisė į informaciją. Minties, tikėjimo, sąžinės laisvė. Teisė į gynybą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Politinės teisės ir laisvės. Piliečių teisė dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovu. Įstatymų iniciatyvos teisė. Teisė dirbti valstybės tarnyboje. Teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Išorinis valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės forma teisėje yra valstybės formos instituto sudėtinės dalys. Konstitucinė teisė klasifikuoja valstybės formas, atsižvelgdama į valstybės valdžių atskyrimo bei valdžios vienybės principus. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Monarchinė valdymo forma. Absoliutinė monarchija. Dualistinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Kai kurių pasaulio šalių monarchijų ypatumai. Respublikos sąvoka. Prezidentinė respublika. Superprezidentinė respublika. Parlamentarizmas prezidentinėje respublikoje ir pusiauprezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. Racionalizuotas parlamentarizmas parlamentinėje respublikoje. Monarchijas su respublikos elementais. Respublika su monarchijos elementais. Karinių režimų valdomos respublikos. Lietuvos valstybės valdymo forma Prezidento galios. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai. Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Prezidentas ir teisminė valdžia. Prezidento kompetencija krašto apsaugoje bei užsienio politikoje. Prezidento įgaliojimai, susiję su malone, pilietybe, valstybiniais padovanojimais. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento aktai, jų teisinė galia. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (29)Įvadas. Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinė teisės norma. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normų samprata. Konstitucinės teisės normos struktūra. Konstitucinės teisės normų rūšys. Normų klasifikavimo kriterijai. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Romanų germanų teisės sistema. Anglo-amerikiečių teisės sistema. Pagrindiniai konstitucinės teisės šaltiniai. Kitų teisės sistemų teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (30)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės (KT) normos. Konstitucinės teisės (KT) normų sąvoka. Konstitucinės teisės (KT) normų funkcijos. Konstitucinės teisės (KT) klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) normų struktūriniai ypatumai. KT normų realizavimas. KT normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai. Konstituciniai principai. Konstituciniai teisiniai santykiai (KTS). Konstitucinių teisinių santykių (KTS) sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) klasifikavimo kriterijai. KTS atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. KTS būdingi tokie bendrieji požymiai. Konstitucinės teisės mokslas. KT mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė (KT) kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės KTM kryptys ir mokyklos. Klasikinė (liberalioji), modernioji (juridinė) mokykla ir jos metodologija. Sociologinė KT mokykla ir jos metodologija. Politinė sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės (KT) mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)). Prancūzija, Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokykla (KTM) raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. KT (konstitucinės teisės) šaltinio sąvoka. KT (konstitucinės teisės) šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) šaltinių sistema. Pasaulio KT šaltinių įvairovė. Lietuvos KT šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Pasaulio valstybių konstitucijų forma ir struktūra. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijos rengimo kelias. Konstitucijų priėmimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos ypatumai. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Lietuvos okupacinis valdymas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Atstatytoji Lietuvos valstybė 1918-1940 m. Sovietinė okupacija. Vokiečių okupacija 1940-1944 m. Antroji sovietinė okupacija. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas. Konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos statuto. Antrajame Lietuvos statute. Trečiasis Lietuvos statutas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1928 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinio teismo įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio Teismo teisėjai ir jų statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinė teisė ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Ombudsmeno institucija europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai pasaulio šalyse. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečio sąvoka. Teisiniai rėžimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės (PT) sąvoka. Prieglobsčio teisės (PT) kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės (PT) subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. PT formos. PT įgyvendinimas. Pabėgėlio statuso suteikimo tvarka. Papildomos apsaugos suteikimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinių partijų (PP) institucionalizavimas. Politinių partijų (PP) teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų (PP) veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje (LR). Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos partinė sistema. Bažnyčia – kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas LR. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referandumas-tiesioginės demokratijos institutas. referendumo samprata. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento kompetencija. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Parlamentinė vyriausybės kontrolė. Parlamento santykiai su vykdomosios valdžios institucijomis. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių (TS) ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indenitetas. Parlamentinė procedūra – apkalta. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento institutas ir jo raida. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje (VS). Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (31)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų sąvoka. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūriniai ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas. Konstitucinės teisės normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucija. Konstituciniai principai. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės LR (Lietuvos Respublikos) Konstitucijoje. Pilietinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencija. Lietuvos Respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. LR Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Valstybė. Valstybės forma. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje. Rinkimai ir referendumai. Valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formavimo tvarka. Parlamento struktūra. Parlamento funkcijos ir įgaliojimai. Parlamento reglamentas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Respublikos Prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos Prezidento aktai, jų teisinė galia. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Teisminė valdžia, jos ypatumai, funkcijos. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldybės institucijos. Savivaldybių funkcijos. Vietos valdymo organizavimas. Skaityti daugiau