Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė
Konstitucinė teisė

(232 darbai)

1922 metų konstitucijaPowerPoint pristatymas. Konstitucijos priėmimas. Konstitucijos struktūra. Pilietybės teisinis reguliavimas. Piliečių teisinė padėtis. Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema. Konstitucinė teismo padėtis. Rinkimų teisė. Savivaldybės. Konstitucinė Klaipėdos krašto padėtis. Skaityti daugiau
1978 metų konstitucijaĮvadas. Darbo tikslas: apibūdinti, išnagrinėti 1978 metų konstituciją, palyginti ją su kitomis Lietuvos konstitucijomis. 1978 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1938 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1992 metų konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo bruožaiĮvadas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados. Skaityti daugiau
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijoseĮvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės teisės. Žmogaus teisių istorija. Žmogaus teisių samprata. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Lietuvos teisinėje sistemoje. Kontrolės institucijos. Viešasis administravimas. Subjektinių teisių įgyvendinimas Seimo kontrolierių institucijoje. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Administracinių ginčų komisijos. Išvados ir rekomendacijos. Rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (3). Skaityti daugiau
Asmenų teisė kreiptis į Konstitucinį TeismąĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmenų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucinių teismų istorija. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo istorija. Konstitucinio teismo statuso esminiai. bruožai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo teisminis procesas. Teisminiame procese dalyvaujantys asmenys. Ikiteisminiai darbai. Konstitucinio Teismo posėdis. Kreipimosi į konstitucinį teismą teisė. Asmens tiesioginis kreipimasis į konstitucinį teismą. Individualaus konstitucinio skundo perspektyvos. Kitų šalių praktika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Aš ir Lietuvos Respublikos KonstitucijaEsė tema: Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucija. Aktualūs ir neaktualūs straipsniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Aktualiausi Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniai. Skaityti daugiau
Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucija (2)Esė tema: Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucija. Asmens ir konstitucijos santykis, asmens teisės ir laisvės, jų užtikrinimas. Skaityti daugiau
Direktorato ir konsulato konstitucijosDirektorato ir konsulato konstitucijos. Bendras istorinis kontekstas. Prielaidos, ištakos. Direktorato ir konsulato laikotarpių konstitucijų aprašymas. Direktorato laikotarpio konstitucijos sukūrimas ir esmė. Konsulato konstitucija ir imperijos sukūrimas. Esmė ir reikšmė dabarčiai. Klausimai ir atsakymai šia tema. Skaityti daugiau
Dvigubos pilietybės konstitucinė problemaĮvadas. Lietuvos Valstybė. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Teigiami ir neigiami dvigubos pilietybės suteikimo aspektai. Pilietybės įstatymo projektas. Įstatymo projekto pagrindinės nuostatos. Konstitucinio teismo nuomonė dvigubos pilietybės klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos reglamentuojama pilietybė. Dvigubos pilietybės reglamentavimas. Konstitucinio Teismo 2006 11 13 d. nutarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dvigubos pilietybės teisinis reglamentavimasĮvadas. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Pilietybės įstatymo 2002 m. redakcijos normos, leidusios atsirasti dvigubai pilietybei. Konstitucinio Teismo išaiškinimų dvigubos pilietybės klausimu vertinimai (kritika) žiniasklaidoje. Pilietybės įstatymo pakeitimo projektas ir Vyriausybės išvada jo atžvilgiu. Referendumo dvigubos pilietybės klausimu problema. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos arešto orderis (EAO)Įžanga. Europos arešto orderio samprata, paskirtis ir priėmimo aplinkybė. Europos arešto orderio samprata. Europos arešto orderio paskirtis. Europos arešto orderio priėmimo aplinkybės. Lietuvos baudžiamųjų įstatymų atitikimas 2002 m. Birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimui dėl Europos arešto orderio. Privalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Neprivalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Europos sąjungos šalių konstitucinių teismų sprendimai paskelbti Europos arešto orderį prieštaraujančiu nacionalinėms konstitucijoms. Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu Vokietijos konstitucijai. Lenkijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Kipro aukščiausiojo teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Europos arešto orderio forma, jos pildymas ir Europos arešto orderio (EAO) išdavimas. Europos arešto orderio (EAO) forma ir jos pildymas. Reikalavimai Europos arešto orderio (EAO) išdavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) KonstitucijaEuropos Sąjungos konstitucija. Europos Sąjungos (ES) sutartyse iki šiol galiojusių teisės instrumentų įvairovė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų supaprastinimas ir jų hierarchijos nustatymas. Europos Sąjungos (ES) instrumentų supaprastinimas. Europos Sąjungos (ES) juridinių instrumentų taikymo sritys. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų hierarchija. Procedūrų supaprastinimas. Įprastinė įstatyminė procedūra. Konsultavimosi procedūra. Biudžeto priėmimo procedūra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisėĮvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Tarptautinių sutarčių taikymo Lietuvos vidaus teisėje ypatybės. Apie Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos lyginimas. Konstitucinio Teismo išvados dėl konkrečių Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Išvados. Skaityti daugiau
Gruzijos konstitucijos analizėĮvadas. Gruzijos Konstitucijos rūšis. Gruzijos Konstitucijos struktūrą. Konstitucijos tekstas ir reali situacija šalyje. Išvados. Skaityti daugiau
Įstatymai ir poįstatyminiai aktaiĮvadas. Įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Įstatymo formos samprataPoįstatyminio akto sąvoka. Įstatymų rūšys. Poįstatyminių aktų požymiai. Įstatymas ir poįstatyminiai norminiai aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laike. Norminių teisės aktų veikimas asmenis. Poįstatyminių aktų teisėkūra. Išvados. Įstatymų rūšys. Įstatymų teisėkūra. Skaityti daugiau
Įstatymo priėmimo procedūrų ypatumaiDarbo objektas: Lietuvos Respublikos (LR) Seime priimami įstatymai. Darbo tikslas: Išsiaiškinti įstatymo priėmimo procedūrų ypatumus. Įstatymo samprata. Inicijavimo stadija. Svarstymo stadija. Promulgavimo stadija. Įsigaliojimo stadija. Konstituciniai įstatymai. Įstatymų leidybos procedūra. Skaityti daugiau
Įstatymų leidybaĮvadas. Įstatymų leidybos procedūra. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį užregistravus. Kelių įstatymų projektų svarstymas kartu bei alternatyvus projektai. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime. Iniciatorių teisė atšaukti įstatymo projektą. Įstatymų pateikimas seimo posėdyje. Projekto pateikimo procedūra. Veiksmai nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą. Pagrindinio komiteto pasirengimas svarstyti įstatymo projektą. Įstatymo projekto svarstymas pagrindinio komiteto posėdyje. Pataisų dėl įstatymo projekto pateikimas ir priėmimas svarstymo Seimo posėdyje metu. Seimo sprendimai po įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje. Įstatymo projekto priėmimo tvarka. Pertraukos įstatymo projekto priėmimo metu. Balsavimas dėl viso įstatymo projekto. Įstatymo pasirašymo sulaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos prezidento veto teisėĮvadas. Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos prezidento veto teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Įstatymų leidybos procesas Lietuvos Respublikoje (LR)Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas – teisminė institucija. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme ypatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
...