Šperos.lt > Statistika > Aprašomoji statistika > Aprašomosios statistikos kursiniai darbai
Aprašomosios statistikos kursiniai darbai

(12 darbai)

2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatų analizėĮvadas. Teoriniai žemės ūkio surašymų pagrindai. Žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatai. Ūkiai, žemė ir jos naudmenos. Žemės ūkio augalų pasėliai. Gyvuliai ir paukščiai. Prekiniai ūkiai. Žemės ūkio technika ir pastatai. Darbas žemės ūkyje. Žemės ūkio surašymo rezultatų panaudojimas. Išvados. Priedai (12). Skaityti daugiau
Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus kaitą. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių duomenų pateikimas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Statistinių lentelių sudarymas. Diagramų braižymas. Statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Asmenų skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (11)Koreliacinė regresinė analizė. Atliekamo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2,..., X6. X1, ...,X6 atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė atlikta naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Skaičiavimas su funkcija linest. Skaičiavimas su funkcija logest. Skaičiavimas su trend ir growth funkcijomis. Koreliacinės regresinės analizės rezultatai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Sudaryti bei išspręsti grafiškai bei EXCEL pagalba gamybos planavimo uždavinį (m > 3, n =2). Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti dualų uždavinį. Išteklių "šešėlinės" kainos bei gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas (m=3, n=4). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai (11)Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, ., x6. Atrinkti x1, x2, ., xm (m≥3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė su kiekvienu x2, x4 ir x5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x1, ..., xm 9. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Transporto uždavinys. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai (12)Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. X1, X2, X3, X4, X5 regresinei analizei atlikti, atrinkimas. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X2, X3, X4. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X2, X3, X4, naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gauti rezultatai. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozavimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Skaityti daugiau
Paslaugų įmonių nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus kaitą. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Dinamikos eilutės. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė duomenų analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Įmonių skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedas (5 psl.) Skaityti daugiau
Statistinė analizė ir prognozavimas: rapsų auginimas Kauno apskrities ūkiuoseKauno apskrities visų ūkių rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių rapsų plotus, derlių ir derlingumą, įtvirtinti statistikos teorijos, prognozavimo pagrindų ir žemės ūkio statistikos teorines žinias ir taikyti jas nagrinėjant praktinius klausimus. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai bei būdai. Rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų auginimo rezultatų prognozavimas. Rapsų ploto prognozavimas. Rapsų derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Statistinė analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"AB "Stumbras" veiklos statistinė analizė. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atlikti išsamią AB "Stumbras" turimų duomenų statistinę analizę, pateikti išvadas ir 2008 metų prognozes bei pasiūlymus. Vidurkiai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Pagal antro laipsnio parabolę. Pagal tiesės išraišką. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Brove - Pirsono koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Statistinė analizė: auginimas ir prekyba gėlėmis UAB "Germantės gėlės"Įvadas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės. UAB "Germantės gėlės" pristatymas. UAB "Germantės gėlės" esamų ir potencialių klientų tyrimas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės ir jų pagrindimas. Bendros aplinkos analizė. Šakos aplinkos analizė. Paslaugos apibūdinimas praeityje, dabar, ateityje. Paslaugos platinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: bedarbių skaičius Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Bedarbių skaičiaus, darbo biržos duomenimis, statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Bedarbių skaičius, darbo biržos duomenimis, Klaipėdos apskrityje, statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Bedarbių skaičiaus, Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: mokamos pensijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Joniškio rajoneĮvadas. Mokamos pensijos VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) arba Sodros Joniškio rajono skyriuje. Mokamų pensijų VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyb0s) Joniškio rajono skyriuje skaičius. Statistinis tyrimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio rajone mokamos pensijos. Santykinių dažnių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (15)64 variantas. Įvadas. Darbo tikslas: statistiškai aprašyti duomenis. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Apibrėžimai. Duomenų aprašomoji statistika. Kokybinių rodiklių analizė. Kiekybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau