Šperos.lt > Statistika > Aprašomoji statistika
Aprašomoji statistika

(39 darbai)

2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatų analizėĮvadas. Teoriniai žemės ūkio surašymų pagrindai. Žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatai. Ūkiai, žemė ir jos naudmenos. Žemės ūkio augalų pasėliai. Gyvuliai ir paukščiai. Prekiniai ūkiai. Žemės ūkio technika ir pastatai. Darbas žemės ūkyje. Žemės ūkio surašymo rezultatų panaudojimas. Išvados. Priedai (12). Skaityti daugiau
Aprašomoji statistikaPagrindinės sąvokos. Bendrasis supratimas. Eksperimentai statistikoje. Imtis ir populiacija. Imties duomenų pirminis sutvarkymas: statistinė ir variacinė eilutės. Empirinis pasiskirstymas ir jo pagrindiniai parametrai. Požymio reikšmių imtyje suskaičiavimas. Empirinis pasiskirstymas. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai (charakteristikos). Vidurkiai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Pagrindinės pasiskirstymo parametrų formulės ir funkcijos. Pdf formatas. Skaityti daugiau
Aprašomoji statistika (2)Darbo uždaviniai: Atlikti duomenų aprašomąją analizę. Atlikti darbo užmokesčio priklausomybės nuo infliacijos tyrimą taikant tiesinę regresiją. Įvadas. Aprašomoji statistika. Ketvirtiniai ir metiniai duomenys. Augimo tempai. Augimo tempų (%) grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Neto darbo užmokesčio rodiklio histograma. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientai. Regresija. Neto darbo užmokesčio metinis augimas 2008 metais. III ketvirtį. Išvados. Skaityti daugiau
Aprašomoji statistika. Koreliacinės ir tiesinės analizės. Žmonių sveikatos ir priežiūros veiklaĮvadas. Aprašomoji statistika. Metiniai augimo tempai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Histograma. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacijos koeficientai. Regresijos lygtys. Darbas iliustruotas grafikais (9) ir lentelėmis (15). Skaityti daugiau
Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus kaitą. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių duomenų pateikimas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Statistinių lentelių sudarymas. Diagramų braižymas. Statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Asmenų skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica" (2)2 laboratoriniai darbai. 1 laboratorinis darbas: situacija: kaip žinome, paaugliai ypač mėgsta susirašinėti trumposiomis sms žinutėmis, todėl susidomėjome kiek sms jie išsiunčia per dieną. Apklausėme paaglius anketiniu būdu nuo 13 iki 16 metų amžiaus. Tyrimas: kiek sms per dieną išsiunčia paaugliai nuo 13 iki 16 metų. Rezultatų analizė su "Statistica". 2 laboratorinis darbas. Analizei pasirinkome statistinius duomenis apie dešimčiai tūkstančių Lietuvos gyventojų tenkančius mokinių ir studentų skaičius. Gautus duomenis suvedėme į "STATISTICA" programą, kad galėtumėme atlikti tolimesnį darbą. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica" (3)2 savarankiškas darbas. 1. Užduotis. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Ksi kvadrat skirstinys. Normalusis skirstinys. Fišerio skirstinys. 2.Užduotis. Pagal pirmo savarankiško darbo (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais. Patikrinti hipotezę apie tų duomenų normališkumą. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. 3. Užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti. T-kriterijus priklausomoms imtims. T-kriterijus nepriklausomoms imtims. 4. Užduotis. Sugalvoti situaciją dispersinės analizės pritaikymui. Išanalizuoti vieno ir dviejų faktorių situaciją. Vieno faktoriaus metodas. Dviejų faktorių metodas. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica" (4)1 Užduotis. Temos nr. 13. Sukurti 400+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Dažnių lentelė. Histograma. Ūselinė diagrama. 2 užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Skaitinės charakteristikos. Skaityti daugiau
Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas Šiaulių apskrityje 2004-2007 metaisĮvadas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Dinamikos eilutės. Išvados. Tikslas: Išanalizuoti darbo jėgą, užimtumą ir nedarbą Šiaulių apskrityje. Skaityti daugiau
Demografinė statistikaĮvadas. Analizei naudosime keletą lentelių – tai mirusieji pagal mirtingumo pasiskirstymą ir lytį. Pagal mirties vietą dar nagrinėsime ir vyrus, moteris. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Mirtingumo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dujų kainos gyventojams tyrimasStatistinės duomenų analizės namų darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie dujų kainos Lietuvos gyventojams kitimą 2007 II pusmečio – 20011 I pusmečio. Dujų kainos gyventojams tyrimas. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Dujų kainos gyventojams prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Palyginimas su kitomis ES šalimis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos ir planavimo uždavinys. Transporto uždavinysGamybos planavimo uždavinio sudarymas ir tyrimas. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas grafiškai (m ≥ 3, n = 2). Dviejų apribojimų atrinkimas ir dualaus uždavinio sudarymas bei išsprendimas. Išteklių "šešėlinių" kainų nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir išsprendimas (m = 3, n = 4). Išvados. Skaityti daugiau
GimstamumasĮvadas. Demografiniai "rekordai". Gyventojų tarptautinė migracija XX amžiaus pabaigoje. Lietuvos šeimos ir gimstamumo pokyčių XX amžiaus pabaigoje prielaidos/veiksniai. Gimstamumas ir jo kitimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų pajamų ir išlaidų statistikos samprataĮvadas. Gyventojų pajamos. Gyventojų išlaidos. Pajamų ir išlaidų statistikos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (11)Koreliacinė regresinė analizė. Atliekamo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2,..., X6. X1, ...,X6 atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė atlikta naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Skaičiavimas su funkcija linest. Skaičiavimas su funkcija logest. Skaičiavimas su trend ir growth funkcijomis. Koreliacinės regresinės analizės rezultatai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Sudaryti bei išspręsti grafiškai bei EXCEL pagalba gamybos planavimo uždavinį (m > 3, n =2). Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti dualų uždavinį. Išteklių "šešėlinės" kainos bei gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas (m=3, n=4). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai (11)Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, ., x6. Atrinkti x1, x2, ., xm (m≥3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė su kiekvienu x2, x4 ir x5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x1, ..., xm 9. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Transporto uždavinys. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai (12)Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. X1, X2, X3, X4, X5 regresinei analizei atlikti, atrinkimas. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X2, X3, X4. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X2, X3, X4, naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gauti rezultatai. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozavimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Skaityti daugiau
Naktinių klubų lankomumas Vilniaus miestePowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslai. Statistinio tyrimo faktai. 30 apklaustųjų. Statistinė analizė. Lytis. Amžius. Socialinis statusas. Respondentų išsilavinimas. Mėnesinės pajamos. Lankomumas naktiniuose Vilniaus klubuose. Vyrų ir moterų naktinių klubų lankomumas Vilniaus mieste. Lankomumo naktiniuose klubuose dažnis. Lankomiausi Vilniaus naktiniai klubai. Vilniaus naktinių klubų vertinimas. Vyrų ir moterų nuomonė apie klubus. Naktiniuose klubuose išleidžiama pinigų suma per vakarą. Koreliacijos. Pirsono X2 (Chi-kvadrat) kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas (rs). Pirsono koreliacijos koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo kitimas 2005-2009 metaisĮvadas. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Baziniai. Grandininiai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių skaičiaus prognozavimas pagal darbo ieškojimo būdus. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritorijąĮvadas. Tyrimo tikslas – apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nedarbo lygio kitimą pagal gyvenamąją vietovę, bei administracinę teritoriją. Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritoriją. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Lietuvos nedarbo lygio prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados. Skaityti daugiau