Šperos.lt > Komunikacija > Komunikacijos šperos
Komunikacijos šperos

(4 darbai)

Dalykinė komunikacija (4)Kaip apibūdintumėte sąvokas: valdymas, komunikacija, dokumentų informacija, dokumentų valdymas, korespondencija, dokumentas. Kokios gali būti dokumentų valdymo sistemos? Kas yra informacijos laikmena? Kokios laikmenos naudojamos valdymo veikloje? Kokie yra dokumentų vertinimo kriterijai? Kokius žinote dokumentų klasifikavimo požymius? Kokių rūšių yra veiklos dokumentų? Kokie rekvizitai yra privalomi visuose dokumentuose? Kokių formatų popierius naudojamas dokumentų rengimui? Kokio pločio paraštės paliekamos rašant dokumentą? Kas yra dokumento blankas? Kokius žinote rekvizitų dėstymo būdus? Kaip dokumentuose išdėstomi herbas ir prekių ženklas? Kaip ir kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas. Kokios yra įstaigos duomenų sudėtinės dalys? Kaip registruojami gauti ir organizacijoje parengti dokumentai? Ar dokumento pavadinimas yra susijęs su dokumento rūšimi? Kas būdinga teksto antraštei? Kokius žinote datos rašymo būdus? Ar tai susiję su dokumento priklausomybe konkrečiai dokumentų grupei. Kaip rašomas adresatas, kai dokumentas adresuojamas organizacijai; struktūriniam padaliniui; pareigūnui (darbuotojui); fiziniam asmeniui? Kokie yra bendrieji teksto rašymo reikalavimai? Apgalvokite parašo rekvizito įvairius pavyzdžius. Kaip tvirtinami dokumentai? Kokius žinote įvairių dokumentų (raštų, pažymų, aktų, protokolų, įsakymų) tvirtinimo būdus? Kas yra dokumento priedas? Kaip jis įforminamas? Kaip pateikiama informacija pagrindiniame dokumente apie pridedamus dokumentus. Kokiais rekvizitais ir kaip įforminamas vidinis ir išorinis dokumentų derinimas? Kokiuose dokumentuose forminama rengėjo nuoroda? Kokius žinote supažindinimo žymos variantus. Kas yra dokumento paieškos nuoroda? Kaip tvirtinamos dokumentų kopijos? Kas būdinga teisės aktais tvirtinantiems dokumentams? Kas būdinga teisės aktams? Kaip tvarkomi personalo dokumentai? Kokie rekvizitai sudaro įsakymą? Kokia yra įsakymo teksto struktūra? Kas būdinga įstaigos siunčiamiesiems dokumentams? Kokias žinote raštų rūšis? Kas būdinga pažymoms? Kas būdinga įstaigos rengiamiems dokumentams? Kas būdinga tarnybiniam pranešimui ir kas dažniausiai fiksuojama šiame dokumente? Kaip fiksuojama įvairių renginių eiga protokoluose? Kokius žinote aktų porūšius? Kaip apibūdintumėte dokumentų apyvartą? Kaip dirbama su: gautais dokumentais; siunčiamais dokumentais, vidaus dokumentais? Kaip nusakytumėte registruotinus ir neregistruotinus dokumentus? Kaip organizuojamas dokumentų registravimas? Kas yra dokumentacijos planas? Kokie yra dokumentacijos plano sudarymo ypatumus? Ką žinote apie bylų sudarymo reikalavimus? Kokie yra įvairių dokumentų saugojimo terminai ir tvarka. Kaip tvarkomi įstaigos registrai? Skaityti daugiau
Ekstensyvios bibliotekos paslaugos (2)Ekstensyvios paslaugos egzamino temos. Ekstensyvios bibliotekų paslaugos (EBP): samprata. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) vartotojai. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) veiklos formos. Socialinės ir ekstensyvios bibliotekų veiklos bruožai. EBP: istorijos bruožai. Neįgalieji žmonės ir jų poreikiai. Neįgaliųjų informacinio aprūpinimo būklė Lietuvoje: teisinis aspektas. Prieiga ir paslaugos neįgaliesiems žmonėms. Teikiamų paslaugų neįgaliesiems kategorijos ir ateities perspektyvos. Mobilios bibliotekų paslaugos. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai Lietuvoje. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusų privalumai ir skirtumai. Mobilios bibliotekų paslaugos: knygnešystė. Institucijų bibliotekos. Specialios pasiūlos leidiniai. Specialios pasiūlos leidiniai: kalbančios knygos ir knygos kasetės. Specialios pasiūlos leidiniai: lengvai skaitomos knygos. Specialios pasiūlos leidiniai: knygos padidintu šriftu. Biblioterapija. EBP: tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Tarptautinės organizacijos ir projektai: jų indėlis organizuojant informacinį žmonių su negalia aprūpinimą. Sutrikusio regėjimo žmonių informacinis aptarnavimas Lietuvoje: Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Aklųjų aptarnavimo sistema ir paslaugos. Kompensacinė įranga ir technika. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų būklė Lietuvoje ir plėtros perspektyvos. Skaityti daugiau
Komunikacijos pagrindaiKanceliarinė kalba ir raštvedyba. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų tvarkymas. Dokumentų perdavimas į įstaigos archyvą. Teisės aktų įforminimas. Tvirtinamų dokumentų įforminimas (organizacinių). Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas. Dalykiniai laiškai. Kiti dokumentai. Skaityti daugiau
Komunikacinė elgsena (3)Apibrėžkite komunikacijos ir komunikacinės elgsenos sampratą. Apibūdinkite komunikacijos proceso medį. Kokius žinote komunikacijos lygius? Kas yra asmenybė? Apibūdinkite subrendusios asmenybės sampratą. Kas yra temperamentas, kas yra charakteris? Paaiškinkite kuo jie skiriasi. Išdėstykite priežastis, turinčias įtakos charakterio susiformavimui ir kitimui. Apibūdinkite pagrindinius temperamento tipus (pagal klasikinę klasifikaciją). Kokie bruožai būdingi cholerikui, flegmatimui, melancholikui ir sangvinikui. Apibūdinkite ekstravertis ir intravertus. Kas yra socializacija? Paaiškinkite, kas vyksta socializacijos proceso metu. Kas yra socialiniai vaidmenys?Pateikite pavyzdžių. Sėkmingos gyvenimo karjeros planavimo principai. Paaiškinkite, kas tai yra motyvų kova. Pateikite motyvų kovos pavyzdžių. Kas tai yra poreikiai? Apibūdinkite biologinius ir socialinius poreikius. Paaiškinkite poreikių hierarchijos teoriją (pagal A. Maslow). Apibūdinkite kas yra vaidmenų konfliktai. Paaiškinkite, kas yra steriotipai. Pateikite pavyzdžių. Paaiškinkite kaip suprantate išankstines nuostatas ir apibūdinkite jų pasekmės. Apibrėžkite, kas yra stresas. Papasakokite, kokie yra galimi streso valdymo būdai. Kas yra neverbalinė komunikacija? Papasakokite, kokie ženklai rodo teigiamą, kokie neigiamą pašnekovo poziciją. Apibūdinkite efektyvius pašnekovo klausymo būdus. Apibūdinkite efektyvius savęs pristatymo būdus. Viešosios kalbos ruošimo rekomendacijos. Kas tai yra konflikas? Išvardinti konstruktyvius konflikto sprendimo būdus. Apibūdinkite pozityvios kritikos sampratą. Išvardinkite jums žinomas žmogaus psichologines pozicijas bendravime. Apibūdinkite Tėvo, Vaiko ir Suaugusiojo pozicijas (remiantis transakcinė analize). Paaiškinkite, kas tai yra konformizmas. Kokios yra jo priežastys? Kokie yra pagrindiniai lyderiavimo stiliai. Trumpai juos apibūdinkite. Apibūdinti efektyvios darbo grupėmis ir komandos principus. Pagrindiniai reikalavimai personalui,kuris pristato savo firmos paslaugas. Skaityti daugiau