Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika > Specialiosios pedagogikos diplominiai darbai
Specialiosios pedagogikos diplominiai darbai

(5 darbai)

8–10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacijos ypatumai profesinio apsisprendimo aspektuBakalauro darbo santrauka. Įvadas. 8-10 klasių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai pasirenkant profesiją. 8–10 klasių moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bendra charakteristika. Motyvo ir motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos formavimosi prielaidos. 8–10 klasių ugdytinių teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymas. Profesijos apsisprendimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Mokinių rengimosi karjerai svarba. 8 – 10 klasių moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacijos ypatumų tyrimas profesijos apsisprendimo aspektu. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. 8–10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacija, profesijos apsisprendimas. Mokymosi motyvacijos vertinimas. Profesijos apsisprendimo aspektai. Išvados. Summary. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių ir laikysenos palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigoseBakalauro darbo santrauka. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichomotorinė raida ir ugdymas. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų (ART) tinklo kūrimasis ir jos samprata. Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų (ART) funkcijos ir bendradarbiavimo veikla. Ikimokyklinio amžiaus vaikų motorinė raida ir judesių korekcija. Vaikų motorinė raida. Fizinis vaikų ugdymas. Kūno laikysena ir jos sutrikimai. Plokščiapėdystė ir jos profilaktika. Tyrimo analizė ir apibendrinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tiriamųjų imties charakteristika. Laikysenos palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose. Fizinių ypatybių palyginimas priklausomai nuo judesių korekcijos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose. Ankstyvoji reabilitacija pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Išvados. Skaityti daugiau
Kai kurie mokytojų kompetencijos aspektai integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokiniusĮvadas. Mokslinės literatūros magistro darbo tema analitinė apžvalga. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas teisinė bazė. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių tenkinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Bendradarbiavimas integruotai ugdant SUP mokinius. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo problemos. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Psichologinis mokytojų kompetencijos aspektas. Metodinis mokytojų kompetencijos aspektas. Praktinis mokytojų kompetencijos aspektas. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos aspektas. Išvados. Pedagoginės rekomendacijos darbui su integruotai ugdomais SUP mokiniais. Santrauka. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Specialių poreikių mokiniams teikiamos pedagoginės-psichologinės paramos ypatumaiĮvadas. Specialiųjų poreikių mokinių tipologijos. Šiuolaikinės sąvokos "specialiųjų poreikių vaikai" samprata. Sutrikusio intelekto mokiniai. Elgesio sutrikimai. Mokytojų vaidmuo teikiant pedagoginę-psichologinę paramą specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos moksleivius. klasifikavimas. Pedagoginė parama specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos, teikiamos specialių poreikių turintiems mokiniams N sanatorinėje internatinėje mokykloje analizė. Trumpa N sanatorinės internatinės mokyklos charakteristika. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Problemų, kylančių teikiant pedagoginę-psichologinę paramą N įstaigoje patirtis ir perspektyvos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Veiksniai, įtakojantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžiusSantrauka. Įvadas. Svarbiausi veiksniai, įtakojantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžius teoriniu aspektu. Paauglystės amžiaus tarpsnių ypatumų svarba, požiūriui į specialiųjų poreikių bendraamžius. Specialiųjų poreikių asmenų integracijos ir adaptacijos lygis bendrojo lavinimo mokykloje. Veiksniai, lemiantys paauglių požiūrį į specialiųjų poreikių bendraamžius. Šeimos ugdomasis poveikis. Grupės vaidmuo. Masinės informacijos priemonės. Kultūros įstaigos. Tyrimas. Tyrimo metodika ir jos organizavimas. Mokinių nuomonė. Pedagogų nuomonė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau