Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogika

(170 darbai)

8–10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacijos ypatumai profesinio apsisprendimo aspektuBakalauro darbo santrauka. Įvadas. 8-10 klasių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai pasirenkant profesiją. 8–10 klasių moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bendra charakteristika. Motyvo ir motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos formavimosi prielaidos. 8–10 klasių ugdytinių teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymas. Profesijos apsisprendimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Mokinių rengimosi karjerai svarba. 8 – 10 klasių moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacijos ypatumų tyrimas profesijos apsisprendimo aspektu. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. 8–10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymosi motyvacija, profesijos apsisprendimas. Mokymosi motyvacijos vertinimas. Profesijos apsisprendimo aspektai. Išvados. Summary. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Agresyvus elgesysĮvadas. Agresijos apibrėžimas. Agresyvumo aiškinimo teorijos. Agresyvumo rūšys. Pagal agresijos objektą skiriamos šios agresijos rūšys. Pasyvi agresija. Agresyvus elgesys, "elgesio iškrovos" (eksternalumas). Agresiją skatina. Naudingiausios technikos. Agresyvaus elgesio formavimą lemiantys veiksniai. Smurtas. Agresijos šaknys. Beržinės košės skonis. Visuomenės poveikis. Įgimta agresija? Konstruktyvi agresija. Patyčios. Mitai ir realybė. Agresyvaus elgesio pavyzdžiai. Kaip elgiasi agresyvūs vaikai? Agresyvių vaikų gydymas. Išvados. Skaityti daugiau
Aklųjų reljefinis raštasĮvadas. Aklieji nuo antikos laikų iki XVIII amžiaus pabaigos. Aklųjų rašto pradžia. Aklųjų sistemingo mokymo pradžia. Aklųjų instituto įkūrimas. Pirmosios reljefinės knygos. Didieji aklųjų reljefinio rašto ieškojimai. L. Brailio šešių taškų rašto sistema. Brailio rašto savitumas. V. Muno raštas. Tolesnė aklųjų reljefinio rašto raida. Brailio rašto plitimas užsienio šalyse. Lietuvos aklųjų vargai iki Brailio sistemos įvedimo ir po jo. Lietuviškoji Brailio abėcėlė. Tai, kas dar svarbu, aklųjų rašte. Išvados. Skaityti daugiau
Alternatyvaus ugdymo organizavimas pradinėje mokykloje pagal M. MontessoriPowerPoint pristatymas. M. Montessori (1870 – 1952m.) Biografija. Profesinė veikla Asmeninis gyvenimas. Pedagoginės sistemos išmėginimas, tobulinimas ir paplitimas. Pedagogikos reforma. Ugdymo principai. Pagrindiniai pedagoginės sistemos teiginiai. Montessori ugdymo tikslas. Montessori mokyklos ugdymo uždaviniai. Montessori didaktinių priemonių sistema. Teigiamą poveikį vaiko raidai daro keturi faktoriai. Tradicinė Montessori. I1 metodo ("Metodas"). Vaikystės paslaptis. M. Montessori citatos. Pamokos planas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (9). Skaityti daugiau
Anomalios raidos samprataPowerPoint pristatymas. Anomali raida. Anomalios raidos priežastys. Įgimti raidos defektai. Įgyti raidos defektai. Anomali raida. Emociniai raidos sutrikimai. Kalbos anomalijos. Klausos raidos problemos. Regėjimo anomali raida. Judėjimo anomalijos. Intelekto raidos sutrikimai. Specialus ugdymas. Integruotas ugdymas. Integracijos naudingumas įprastos raidos vaikui. Integracijos naudingumas specialiųjų poreikių vaikams. Skaityti daugiau
Atminties sutrikimaiAtminties sutrikimo rūšys bei ugdymo metodai jiems spręsti. Įvadas. Trumpalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Ilgalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Įsiminimo ir informacijos atgaminimo būdų neišsiugdymas pasireiškia. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Įsiminimo problemas kompensuojančių būdų taikymas. Mechaniniam išmokimui alternatyvių patirties kaupimo būdų taikymas. Vaiko įsiminimo strategijų ugdymas. Gebėjimo įsiminti treniravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Augmentinė ir alternatyvioji komunikacijaĮvadas. Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija bei jos taikymas ugdant asmenis, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Augmentinė ir alternatyvioji (pagalbinė ir papildoma) komunikacija. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos taikymas. Bendravimo su vaikais, turinčiais įvairaus lygio negalią, būdai ir technologijos. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos lentelių sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Autistiškų vaikų psichologiniai ir pedagoginiai ugdymo aspektaiĮvadas. Autizmo samprata. Autizmo priežastys. Autizmui būdingi požymiai. Psichologiniai ugdymo aspektai. Pedagoginiai ugdymo aspektai. Išvados. Apmąstyti. Skaityti daugiau
Dailė ir žaidimai - specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo priemonėĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Meninis ugdymas ir jos reikšmė ugdymo procese. Žaidimo reikšmė augančiam vaikui. Dailės ir žaidimų įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo tikslai ir metodai. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dailės pamokos planai: "Pirštukų antspaudai" ir tapyba guašuDailės pamokos planas: pirštukų antspaudai. Užduotis: krenta snaigės. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Dailės pamokos planas: tapyba guašu. Užduotis: karoliai eglutei. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikamsĮvadas. Dailės terapijos įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Dailės terapija yra dailės ir kitų vaizdinių priemonių naudojimas gydymo, ugdymo, prevencijos ir reabilitacijos programose. Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su ugdytinių šeimomisProblema. Tikslas: padėti tėvams ugdyti negalią turinčių vaikų socialinius, savitvarkos, darbinius, motorikos ir meninius įgūdžius ir padėti integruoti vaikus į visuomenę. Uždaviniai. Ugdytinių amžius. Metodai. Turinys. Pasaulio pažinimas (socialinių įgūdžių ugdymas). Savitvarkos įgūdžiai. Darbinis ugdymas. Motorika. Meninis ugdymas. Tikėtini rezultatai. Integracijos privalumai. Skaityti daugiau
Darbo su agresyviais vaikais ypatumaiĮvadas. Agresijos kilmė. Agresijos požymiai. Agresijos sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Dauno ligaĮvadas. Dauno liga. Gydymo įstaigos. Psichologinis požiūris į vaiką su Dauno sindromu. Visuomenės požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Dauno sindromas ir gyvenimo perspektyvosĮvadas. Dauno liga. Simptomai. Paplitimas. Diagnozė. Eiga. Kitos sveikatos problemos. Gydymas. Perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Didaktiniai žaidimai, įvairiems ugdymo tikslams siektiŽaidimai. Žaidimai smulkiąjai motorikai lavinti. Žaidimas – "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai (mankštelė). "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai. Žaidimas – Lego žaidimai. Žaidimai siužetiniam vaidmeniniam žaidimui formuoti. Žaidimas su lėle (šeima). Žaidimas – "Pasikalbėjimas telefonu". Skaityti daugiau
Elgesio ir emocijų sutrikimai vartojant narkotikusĮvadas. Narkotikų vartojimo priežastys, jų įtaka mokyklinio amžiaus vaiko asmenybei. Kaip atpažinti narkotikus vartojantį žmogų? Elgesio ir emocijų sutrikimai vartojant narkotikus. Žala organizmui, mokymosi nesėkmės. Narkotikai ir mokykla. Kaip išvengti narkomanijos? Patarimai tėvams ir mokytojams. Priklausomybių gydymas. Pasirengimas keisti savo elgesį ar gydytis. Reabilitacijos bendruomenės. Pagrindiniai narkotikų vartojimo prevencijos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo organizavimo ypatumaiĮvadas. Elgesio ir emocijų sutrikimai. Agresyvaus vaikų (paauglių) elgesio pedagoginė korekcija. Ugdymo programos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) šalių asmenų požiūris į neįgaliųjų integraciją bendrojo lavinimo mokykloseĮvadas. Tarptautinių dokumentų ir mokslo darbų apžvalga. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo reformos klausimai. Specialiųjų poreikių grupių kategorijų ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ugdymo sistemoje. Duomenų apie specialiųjų poreikių moksleivių (SPM) ugdymą segreguotomis ir integruotomis sąlygomis įvairiose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas su Lietuvos duomenimis. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo Lietuvoje situacijos analizė. Nacionalinės specialiojo ugdymo politikos analizė. Specialiosiose mokyklose ugdomų moksleivių pasiskirstymas pagal negalių sunkumo lygį. Silpnaregių ir aklų vaikų integracinio mokymo trūkumai bei problemos. Neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos modeliai. Mokomųjų priemonių stoka. Integruotai bendrojo lavinimo mokyklose ugdomų SPM procentinis pasiskirstymas pagal negalių tipus. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo finansavimas Vakarų Europos šalyse ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) šalių patirtis ir modeliai SPM ugdymo finansavimo politikoje. Specialiojo ugdymo finansavimas Lietuvoje. Sveikatos ekonomikos centro 2001 metais atliktas mokslinis tyrimas "Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo metodai bei šių programų įgyvendinimo efektyvumas". Skaityti daugiau
Fizinę negalę turinčių vaikų mokymas skaitytiĮvadas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti, ar fizinę negalę turintiems vaikams, mokytis skaityti sekasi sunkiau. Negalės samprata. Fizinę negalę turintys vaikai. Kas yra cerebrinis paralyžius? Bendravimas su neįgaliaisiais. Vaikų pasiruošimas mokyklai ir bendravimas. Mokytojo ir vaiko tarpusavio supratimas. Mokymas skaityti. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
...