Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija > Mokslinės metodologijos šperos
Mokslinės metodologijos šperos

(4 darbai)

Edukologių tyrimų metodologijaTemos formulavimas. Tyrimo problema (tiriamasis klausimas). Objektas nustatymas, tikslai, uždaviniai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Etikos problemos. privatumas. Anonimiškumas. Konfidencialumas. Apgaulė. Imties tūrio parinkimo būdai. Mokslo metodologija. Edukologinių tyrimų objektas. Kiti tyrimo metodai Dokumentų analizė. Metaanalizė. Istorinių šaltinių rinkimas. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodai. Klausimai. Anketa. Konkretaus tyrimo vykdymo plano sudarymas. Hipotezė. Mokslinio darbo pristatymo gynimui kriterijai. Reikalavimai darbo struktūrai, logikai. Skaityti daugiau
Mokslinių tyrimų metodologija (2)Mokslinio tyrimo sąvoka. Tiesos samprata tyrime. Fundamentiniai moksliniai tyrimai (FMT). Taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Mokslinių tyrimų klasifikacijos. Kokybiniai moksliniai tyrimai. Kiekybiniai moksliniai tyrimai. Mokslinio tyrimo elementai ir sandara. Mokslo sandara. Mokslo kalbos ir terminijos problemos. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai tyrimo metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinio tyrimo eigos žingsniai. Pagrindas tyrimo pradžiai. Tyrimo tema ir tikslas. Tiriamojo dalyko atpažinimas. Mokslinės informacijos apie tiriamąjį dalyką paieška ir rinkimas. Problemos samprata. Probleminė situacija. Problemų rūšys. Tyrimo problemos formulavimas ir pagrindimas. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Statistinės hipotezės samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo paklaidos. Matavimo priemonės. Kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo skalės. Skalių rūšys ir pavyzdžiai. Socialinio matavimo samprata. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumo (tinkamumo) rūšys. Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imties tūrio nustatymas. Paprastoji tikimybinė imtis. Imčių sudarymo būdai. Faktorinės analizės samprata. Faktoriaus lygmens samprata. Eksperimentinio modelio sudarymas. Vienfaktorinio eksperimento plano samprata. Klausimyno sudarymo ypatumai. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose (apklausos vykdymo ypatumai). Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Tikimybės samprata. Programų paketo "SPSS" paskirtis ir darbo principai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų kategorijos. Skaityti daugiau
Mokslinių tyrimų pagrindaiMokslinis tiriamasis darbas. Temos aktualumas. Mokslinio darbo tikslas — pažinti, atskleisti reiškinių esmę, jų prigimtį. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo planas. Idėjų, hipotezių, teorijų kūrimas. Informacijos paieška. Eksperimentai. Kiti duomenų rinkimo būdai. Skaičiuotės. Apklausos. Statistiniai duomenys ir jų tikimybinis apibendrinimas. Statistinių vertinimų tikimybinis pobūdis. Matematinės statistikos uždavinių tipai. Skaityti daugiau
Viešasis ir mokslinis kalbėjimasKas yra viešoji kalba ir kuo ji skiriasi nuo neviešojo kalbėjimo? Kokios yra viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos? Pagrindiniai viešųjų kalbų tipai? pvz. Bruožai. Ką reikėtų išsiaiškinti rengiant viešosios kalbos turinį? Pagrindiniai viešos kalbos komponavimo principai. Pagrindinės viešos kalbos teksto dalys. Pasirengimo kalbai formos. Kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai kalbos elementai. Įtaka kalbai. Viešojo dialogo rūšys. Skirtumai tarp viešojo dialogo ir monologinės kalbos. Mokslo kalbos požymiai. Kokios mokslo šakos tiria terminų darybą ir tvarkybą? Išvardyti žodžių, kurie tam tikroje mokslinėje srityje ir kaip terminuoti Ir kaip neterminuoti bendrinės kalbos žodžiai. Profesionalizmas ir žargonizmas. Kokios mokslo sritys pasižymi nelietuviškų terminų gausa? Kokia kalbos dalis dažniausiai vartojama sudarant lietuvių kalbos terminus? Kokia sudėtingų terminų žodžių tvarka būdinga lietuvių kalbai? Būdingiausios terminų darybos ir rašybos klaidos. Kaip suprantamas terminų tikslumas, sistemiškumas, stilistinis neutralumas? Pagrindiniai būdai, sudarant naujus terminus. Pagrindiniai terminų tvarkymo būdai. Kas yra terminų bankai, kaip sudaromi, kam skirti. Pagrindiniai terminų norminimo principai. Svarbiausias teksto struktūros vienetai. Teksto kūrimo būdai. Įvado turinys. Išvadų turinys. Papildomos rašomų darbų dalys. Pastabos. Citavimo ir perpasakojimo skirtumai. Rašto darbo turinio kokybės kriterijai. Rašto darbų žanrai. Skaityti daugiau