Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija
Mokslinė metodologija

(68 darbai)

Abstraktaus ir konkretaus santykis moksliniame pažinimeĮvadas. Mokslinio abstrahavimo reikšmė. Pagrindinės XX amžiaus ekonomikos mokslo metodologinių tyrimų kryptys. Matematikos vaidmuo moksle. Išvados. Skaityti daugiau
Bakalauro darbo turinysĮvadas. Bakalauro darbo struktūra. Bakalauro darbo turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Biografinis tyrimo metodasPowerPoint pristatymas. Trumpa istorija. Biografinis tyrimo metodas. Biografinis tyrimo metodas (2). Naudojamos autobiografinės metodikos. Naudojamos autobiografinės metodikos (2). Naudojamos autobiografinės metodikos (3). Biografinio metodo paskirtis. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo privalumai (2). Biografinio metodo trūkumai. Skaityti daugiau
Edukologių tyrimų metodologijaTemos formulavimas. Tyrimo problema (tiriamasis klausimas). Objektas nustatymas, tikslai, uždaviniai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Etikos problemos. privatumas. Anonimiškumas. Konfidencialumas. Apgaulė. Imties tūrio parinkimo būdai. Mokslo metodologija. Edukologinių tyrimų objektas. Kiti tyrimo metodai Dokumentų analizė. Metaanalizė. Istorinių šaltinių rinkimas. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodai. Klausimai. Anketa. Konkretaus tyrimo vykdymo plano sudarymas. Hipotezė. Mokslinio darbo pristatymo gynimui kriterijai. Reikalavimai darbo struktūrai, logikai. Skaityti daugiau
Eksperimento vaidmuo moksleĮvadas. Eksperimento nauda. Eksperimento rezultatų tikslumas. Klaidingo eksperimento galimybė ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Faktų ir teorijos santykis. IndukcijaĮvadas. Ar faktai yra tvirtas mokslo pagrindas. Indukcija ir jos rūšys. Induktyvizmo problemos. Induktyvizmo privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Falsifikacionizmo samprataĮvadas. Falsifikacionizmas Demarkcija. Falsifikacija kaip mokslo metodas. Indukcijos problema. Falsifikabilumas ir falsifikacija. Konvencionalizmas ir falsifikacionizmas. Mokslo žinių augimas. Išvados. Skaityti daugiau
Geografijos mokymo metodika specialioje mokyklojeUždaviniai. Sunkumai, kurie kyla mokantis geografijos. Geografijos mokymo principai. Geografijos propedeutika. Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių geografinių vaizdinių ypatumai. Geografijos mokymo metodai specialiose mokyklose. Uždaviniai (tikslai). Korekciniai tikslai ir uždaviniai. Auklėjamieji tikslai ir uždaviniai. Mokomieji uždaviniai ir jų ugdymas. Geografijos pamoka specialioje mokykloje. Pamokos pradžia. Pamokos tipai ir jų tikslai. Praktiniai ir savarankiški darbai (jų pravedimo metodika). Geografiniai stebėjimai specialiose mokyklose. Lyginimas. Pedagoginės sąlygos padedančios formuoti vienines geografines sąvokas. Geografinių objektų pavadinimų įsiminimų ypatumai. Geografinių objektų pavadinimai ir geografinis žodynas (nomenklatūra). Specialios mokyklos programoje jų atrinkimo principai. Didaktiniai reikalavimai geografijos vadovėlyje. Darbas su geografijos sąsiuviniu. Metodika. Sąsiuvinio ir vadovėlio tarpusavio ryšys. Mokinių žinių tikrinimas ir vertinimas. Geografinės išvykos specialiose mokyklose. Užklasinio mokomojo auklėjamojo darbo organizavimas mokant geografijos. Geografijos kabinetas specialiojoje mokykloje ir kraštotyros kampelis. Geografijos dalyko specialioje mokykloje sistema ir turinys. Žemynų geografijos mokymas. Klimato sąvokos sudarymo metodika. Vaizdinės priemonės. Geografinių vaizdinių ir sąvokų kūrimas. Skaityti daugiau
HipotezėHipotezių kūrimas. Hipotetinio dedukcinio metodo schema. Hipotezės socialiniuose moksluose. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas (2)Atlikti įmonės veiklos bazinių rodiklių analizę, parinkti įmonių vystymo strategijas ir sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias dalis. Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas. Įmonių vystymo strategijų parinkimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kaip tinkamai įforminti savarankišką darbąPowerPoint pristatymas. Antraštinio lapo tvarkymas. Lapų numeravimas. Spausdinimo reikalavimai. Brūkšnelis, brūkšnys, kabutės. Teksto tvarkymas. Datos rašymas. Terminai ir santrumpos. Skaityti daugiau
Kiekybinių tyrimų prigimtis, struktūra ir ribosĮvadas. Kiekybinių tyrimų prigimtis. Tyrimo procesas. Tyrimo problemos ir tikslų įvertinimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo plano realizavimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybiniai tyrimaiPowerPoint pristatymas. Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Klausimų, kuriuos galėtume kelti kokybiniame tyrime, pavyzdžiai. Kokybinio tyrimo planavimas ir tyrimo problema. Kada atliekami kokybiniai tyrimai? Kokybinio tyrimo modeliai (designs). Atvejo tyrimas. Etnografija. Fenomenologinis tyrimas. Turinio analizė analizė. Grindžiamoji teorija. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Skaityti daugiau
Kursinis darbas (2)PowerPoint pristatymas - kaip rašyti kursinį darbą. Kursinis darbas. Kursinių darbų rūšys. Tipinė kursinio darbo struktūra. Turinys. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Skaityti daugiau
Laiko panaudojimasStudijų įvado kursinis darbas. Įžanga. Darbo tikslas. Išnagrinėti laiko svarbą ir jo panaudojimą šių dienų visur skubančioje visuomenėje. Žmogus ir laikas. Laiko suvokimas. Laiko planavimo samprata R. Sharma knygoje "Vienuolis, kuris pardavė Ferrarį". Laiko planavimo sąvoka ir svarba. Reikia įveikti iššūkį. Trukdo įsitikinimai. Planavimo tendencijos kinta. Laiko planavimo patarimai.Pagrindinės planavimo taisyklės. Planuoti raštu. Tinkamai suplanuota diena. Pabuskite su pirmuoju saulės spinduliu. Vieną savaitės dieną ilsėkitės. Rūpesčiams skirkite trisdešimt minučių per dieną. Išnaudokite kelionių laiką. Nepersistenkite. Darbingi ne visą dieną. Neatliksite visko. Įdomūs pastebėjimai. Laiko vagys. Būkite savo laiko šeimininkai. Tyrimų duomenys Kauno medicinos universitete. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Lietuvos mokslo pasiekimaiPowerPoint pristatymas. Ko vertas mokslas? Pagrindinės mokslo politikos priemonės. Politikai, spręsdami, kaip finansuoti mokslą, privalo rasti atsakymus į šiuos klausimus. Valstybinio MTEP finansavimo būdai Lietuvoje. Kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių skiriama MTEP Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse? Išlaidos MTEP Suomijoje pagal lėšų šaltinius. Išlaidų MTEP pasiskirstymas pagal šaltinius, kai kuriose pasaulio šalyse 2005 metais, esamos būklės analizė. Baigiamosios nuostatos. Lietuvių mokslo laimėjimai. Artilerija. Pirmoji konstitucija. Semiotika. Mokslas. Tikimybių teorija. Fizika. Esame biotechnologijų lyderiai. Atrado naujus vaistus. Į širdį be jokio pjūvio. Lazeriai. Lietuvos mokslininkai – lyderiai pasaulio lazerių pramonėje. Skaičiai nedžiugina. Atsiliekame tik popieriuje. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Magistro darbo rašymo metodikaĮvadas. Magistro darbas. Temos pasirinkimas. Baigiamojo darbo struktūra. Magistro struktūrinių dalių reikalavimai. Tyrimo duomenų rinkimas, apdorojimas ir pateikimas. Magistro darbo įforminimas. Magistro darbo rengimas. Priedai (3) Skaityti daugiau
Matematikos didaktikaBendrieji gebėjimai, jų formavimo svarba, prielaidos, sąlygos. Bendrieji matematiniai gebėjimai. Problemų sprendimas. Vertybių it nuostatų formavimas mokant matematikos. Reikalavimai matematikos mokymo turiniui. Matematikos metodai ir kryptys. Matematikos mokymo organizavimas. Pamoka ir jai keliami reikalavimai. Matematikos pamokos struktūra. Mokytojo rengimosi pamokoms sistema. Matematikos pamokos analizė. Matematikos kabinetas ir matematikos mokymo priemonės. Matematikos mokymo metodai ir kryptys. Bendrosios pastabos. Aiškinimas ir mokyklinė paskaita. Euristinis pokalbis. Savarankiškas mokinių darbas su vadovėliu. Probleminis mokymas. Matematikos uždaviniai, paskirtis, sudarymo technologijos, jų sprendimo mokymas. Uždavinio sprendimas analizės metodu. Uždavinio sprendimas sintezės metodu. Mokslinio pažinimo metodai. Matematiko mokyme (stebėjimas ir eksperimentas, analizė ir sintezė, palyginimas, abstrahavimas ir apibendrinimas, indukcija, analogija, dedukcija). Kai kurie logikos dėsniai. Dedukcija. Matematines sąvokos ir jų formavimo metodika. Matematiniai teiginiai. Teoremų įrodymo mokymai. Skaityti daugiau
Matematikos vaidmuo ekonominiame pažinimeĮvadas. Pažinimo sąvoka. Pažinimo subjekto ir objekto santykis ir jų vaidmuo reiškinių ir procesų įvairovėje. Pažinimo galimybės. Mokslo pažangos nauda, ekonominių ryšių, reiškinių ir procesų reikšmė. Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomikos mokslo samprata ir šiuolaikinis turinys. Matematikos reikalingumas. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje samprata. Ekonometrija. Ekonometriniai modeliai. Ekonometrinių modelių turinys. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Matematikos vaidmuo moksliniame pažinimeĮžanga. Dėstymas. Kas yra mokslas? Filosofijos ir mokslo specializacijų skirtumai. Filosofijos ir mokslo metodai. Mokslinio pažinimo metodai. Kuhno mokslinio pažinimo samprata. Mokslas ir metodas pagal A. Šliogerį. Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime. Ekonomikos mokslo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
...