Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija > Mokslinės metodologijos konspektai
Mokslinės metodologijos konspektai

(10 darbai)

Geografijos mokymo metodika specialioje mokyklojeUždaviniai. Sunkumai, kurie kyla mokantis geografijos. Geografijos mokymo principai. Geografijos propedeutika. Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių geografinių vaizdinių ypatumai. Geografijos mokymo metodai specialiose mokyklose. Uždaviniai (tikslai). Korekciniai tikslai ir uždaviniai. Auklėjamieji tikslai ir uždaviniai. Mokomieji uždaviniai ir jų ugdymas. Geografijos pamoka specialioje mokykloje. Pamokos pradžia. Pamokos tipai ir jų tikslai. Praktiniai ir savarankiški darbai (jų pravedimo metodika). Geografiniai stebėjimai specialiose mokyklose. Lyginimas. Pedagoginės sąlygos padedančios formuoti vienines geografines sąvokas. Geografinių objektų pavadinimų įsiminimų ypatumai. Geografinių objektų pavadinimai ir geografinis žodynas (nomenklatūra). Specialios mokyklos programoje jų atrinkimo principai. Didaktiniai reikalavimai geografijos vadovėlyje. Darbas su geografijos sąsiuviniu. Metodika. Sąsiuvinio ir vadovėlio tarpusavio ryšys. Mokinių žinių tikrinimas ir vertinimas. Geografinės išvykos specialiose mokyklose. Užklasinio mokomojo auklėjamojo darbo organizavimas mokant geografijos. Geografijos kabinetas specialiojoje mokykloje ir kraštotyros kampelis. Geografijos dalyko specialioje mokykloje sistema ir turinys. Žemynų geografijos mokymas. Klimato sąvokos sudarymo metodika. Vaizdinės priemonės. Geografinių vaizdinių ir sąvokų kūrimas. Skaityti daugiau
Matematikos didaktikaBendrieji gebėjimai, jų formavimo svarba, prielaidos, sąlygos. Bendrieji matematiniai gebėjimai. Problemų sprendimas. Vertybių it nuostatų formavimas mokant matematikos. Reikalavimai matematikos mokymo turiniui. Matematikos metodai ir kryptys. Matematikos mokymo organizavimas. Pamoka ir jai keliami reikalavimai. Matematikos pamokos struktūra. Mokytojo rengimosi pamokoms sistema. Matematikos pamokos analizė. Matematikos kabinetas ir matematikos mokymo priemonės. Matematikos mokymo metodai ir kryptys. Bendrosios pastabos. Aiškinimas ir mokyklinė paskaita. Euristinis pokalbis. Savarankiškas mokinių darbas su vadovėliu. Probleminis mokymas. Matematikos uždaviniai, paskirtis, sudarymo technologijos, jų sprendimo mokymas. Uždavinio sprendimas analizės metodu. Uždavinio sprendimas sintezės metodu. Mokslinio pažinimo metodai. Matematiko mokyme (stebėjimas ir eksperimentas, analizė ir sintezė, palyginimas, abstrahavimas ir apibendrinimas, indukcija, analogija, dedukcija). Kai kurie logikos dėsniai. Dedukcija. Matematines sąvokos ir jų formavimo metodika. Matematiniai teiginiai. Teoremų įrodymo mokymai. Skaityti daugiau
Mokslinio pranešimo struktūra ir ruošimasMokslinio pranešimo struktūra. Įvadas. Dėstymas. Pasirengimas pranešimui. Pranešimo pateikties rengimas kompiuteriu. Skaityti daugiau
Mokslinis ir kasdieninis žinojimas. Pažinimo procesasPažinimo samprata. Pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo samprata. Mokslo prielaidos ir funkcijos. Mokslo klasifikacija. Tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mokslinio metodo žingsniai. Tyrimo samprata. Tyrimo eiga. Tyrimo tipai. Tyrimo duomenų šaltiniai. Informacijos šaltiniai. Specialūs tyrimo duomenų šaltiniai. Tyrimo tipai ir jų tyrimo objektai. Duomenų rūšys. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Tyrimų etika. Etikos problemos. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Terminai. Tyrimo procesas. Tyrimo principai. Literatūros studijavimas. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reikalavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Anketa. Interviu. Apklausų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinių kokybinių tyrimų samprata. Imties tūris ir jo pasirinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio pasirinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Netikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Skaityti daugiau
Mokslinis tiriamasis darbasMokslinis tiriamasis darbas. Empiriniai tyrimo metodai. Stebėjimo metodas. Pokalbio metodas. Pokalbių rūšys. Pokalbio metodo privalumai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu metodas. Interviu paskirtis ir tikslai. Interviu rūšys. Panelinis (kartotinis) interviu. Klasifikavimas pagal procedūrą. Grupinis interviu. Daugkartinis interviu. Fokusuotas interviu. Telefoninis interviu. Interviu privalumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketinis metodas. Anketų rūšys. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Dokumentų analizės metodas. Dokumentų analizės metodo privalumai. Dokumentų analizės metodo trūkumai. Kontent–analizės metodas. Kontent–analizės metodo taikymo trūkumai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Eksperimentas. Ekspertų vertinimo metodas. Ekspertų vertinimo trūkumas. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai. Skaityti daugiau
Mokslinių tyrimų metodologija (3)Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių,taikomųjų tyrimų,parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos,metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai:Analogija. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminijos problema. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai.Tyrimo organizavimas ir trukmė. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo objekto atpažinimas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimų problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo priemonė. Matavimo paklaidos. Matavimo etalonas. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo skalių tipai. Skalių pavyzdžiai. Socialinio matavimo proceso (sociometrija) samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimas. Bandymo eigos elementai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai/ imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Bendra aprašomosios statistikos charakteristika. Duomenų rūšys. Klausimyno sudarymas. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pasiskirstymo funkcija. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Duomenų padėties ir sklaidos charakteristika. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Parabolinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Eksponentinė priklausomybė. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacija (arba koreliacijos koeficientas). Koreliacijos stiprumo interpretacija. Programos paketo "Statistica" taikymas. Programų paketo "SPSS" taikymas. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Atradimo samprata. Išradimo samprata. Mokslo teorijos samprata. Skaityti daugiau
Mokslo metodologija (2)Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių ir taikomieji tyrimų bei parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Empiriniai metodai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Mokslinis stebėjimas nuo nemokslinio stebėjimo skiriasi tuo. Pagrindinės atvejo studijų charakteristikos. Stebėjimo metodas. Stebėjimas dalyvaujant. Duomenų patikimumas. Kaip interpretuoti stebėjimo duomenis? Metodo trūkumai. Pokalbio metodas. Pokalbio metodo tikslai ir paskirtis. Bendrieji pokalbio organizavimo reikalavimai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu rūšys. Klasifikavimas pagal interviu vedimo būdą ir formą. Klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą. Klasifikavimas pagal procedūrą. Interviu privalumai. Interviu trūkumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketų rūšys. Sudarant uždarą anketą, reikia laikytis tokių reikalavimų. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Pilotažinis tyrimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Dokumentų analizės metodas. Teisinių dokumentų analizė. Analizuodamas bet kurį juridini dokumentą, tyrėjas turi laikytis bent dviejų taisyklių. Kuo skiriasi tyrimo objekto nagrinėjimas teisės ir sociologijos požiūriu. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Kontent-analizės metodas. Taigi kontent-analizė taikoma. Metodo taikymo privalumai. Trūkumai. Eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimento privalumai. Ekspertų vertinimo metodas. Aptarsime Delfų metodo privalumus ir trūkumus. Metodo privalumai. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminologijos problemos. Mokslinio tyrimo procesas. Tyrimo problemos pagrindimas. Tyrimo problema. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo tikslu gali būti naujų žinių gavimas apie. Tyrimo uždavinių tipai. Tyrimo hipotezės. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Tyrimo organizavimas ir jo trukmė. Kiekybinis tyrimas. Apžvalginis tyrimas. Įvertinimo tyrimai. Tradicinę įvertinimo tyrimo strategiją sudaro keturios fazės. Delfų metodas. Metodologinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Veiklos srities tyrimas. Etnografinis tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Etnometodologinis tyrimas. Istorinis tyrimas. Atvejo tyrimas. Grupinis interviu. Mišrus tyrimų metodas - trianguliacija. Trumpalaikiai tyrimai. Tendencijų tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikių tyrimų trūkumai. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo objekto atpažinimas. Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimo problemų tipai. Mišrus – numato dviejų tipų derinimą. Tyrimo problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo uždavinių tipai. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių rūšys. Reikalavimai hipotezėms. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Reikalavimai hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Skalių metodai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Testavimas. Pagrindinės testų savybės. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Puokštinė (kekių) atranka. Imčių sudarymo būdai. Tikslinė ir teorinė atranka. Tikslinė atranka. Specialusis tikslinės atrankos. Tikimybinė atranka. Paprastoji atsitiktinė atranka. Sluoksniuotoji atsitiktinė atranka. Puokštinė (kekių) atranka. Imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Puokštinė (kekių) atranka. Sisteminė atranka. Klausimyno sudarymas. Anketos klausimų rūšys. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pagrindinės informacijos analizės procedūros. Duomenų apdorojimas. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresijos samprata. Regresijos tinkamumo matai. Netiesinės regresijos naudojimo atvejai. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacijos matai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Skaityti daugiau
Mokslo metodologija (3)Mokslinių tyrimų metodai. Trumpalaikiai tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Istorinių duomenų analizė. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Stebėjimo metodo reikalavimai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo procedūros. Stebėjimo faktų užrašymas. Stebėjimo formos. Dokumentų analizės metodai. Kontent–analizės metodas. Eksperimentas. Preliminariniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Natūralus eksperimentas. Vieno atvejo tyrimai. Apklausa. Apklausos klausimai. Uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Interviu. Anketos klausimų skalės. Ekspertų apklausa. Pokalbis. Skaityti daugiau
Taikomieji tyrimaiTaikomųjų tyrimų kolio atsakymai. Taikomųjų tyrimų paskirtis. Mokslinis pažinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Mokslinio pažinimo tikslas. Mokslinio mąstymo formos. Be mąstymo taip pat svarbu. Skirtumai tarp mokslinio ir kasdieninio pažinimų. Hipotezė. Hipotezės rūšys. Tyrimų paskirtis ir esmė. Lygiai, kuriuose atliekami tyrimai: Taikomųjų tyrimų atlikimo principai ir etikos problemos. Principai. Etinės problemos. Išvados. Tyrimo kintamieji. Tyrimo matavimo. metodologinės kokybės charakteristikos. Tyrimo kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo lygmenys (skalės). Aprašomoji statistika. Tyrimo matavimo metodologinės kokybės charakteristikos. Tiriamųjų imtis. Grupių parinkimo būdai. Formavimo principai. Tyrimo dalyvių skaičiaus pasirinkimas. Tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tiriamosios imties sudarymo modelis. Tyrimo procesas. Problema. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo planavimas bei organizavimas tyrimo duomenų rinkimas. Kiekybinė, kokybinė rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbo ataskaitos rengimas. Skaityti daugiau
Tyrimo metodai (3)Tyrimo metodai socialiniuose moksluose. Tyrimo metodai trukmės atžvilgiu. Sudėtingesnieji tyrimo būdai ir metodai. Etnologinis (etnografinis) tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Turinio analizė. Metaanalizė. Pagrindiniai tyrimų metodai. Stebėjimas. Pagal stebėtojo pozicijas. Stebėjimo rūšys. Pagal standartizacijos lygį. Stebėjimo rūšys. Pagal vietą. Stebėjimo rūšys. Pagal laiką. Eksperimentas. Testavimas. Testų tipai. Apklausa. Apklausos rūšys. Skaityti daugiau