Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metaisLietuvos pokyčiai 1953-1989 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Centralizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis sąjūdis. Lietuvos valstybės atkūrimas ir raida. Išvados. Priedai (1). Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992 metųĮvadas. Lietuvos konstitucijos istorinė raida. Lietuvos konstitucijos pagrindinio šalies įstatymo bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. LR Konstitucijos forma. Konstitucijos Struktūra ir sudedamosios dalys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos rusaiĮvadas. Nuo senovės iki Pirmojo pasaulinio karo. Lietuvos rusų kultūra. Tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos spaudaĮvadas. "Varpas". "Aušra". Knygnešių draugijos. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimas 1918-1940 metaisLietuvos švietimas (1918–1940 metais). Vilniaus krašto švietimas (1918–1940 metais). Klaipėdos krašto švietimas (1918–1940metais). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinis pripažinimasPirmasis Lietuvos pripažinimo aktas. Siekiant kolektyvinio tarptautinio pripažinimo. Lietuva Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Antantės geopolitiniuose planuose. 1920 metų taikos sutartis su Rusija. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Naujų politinių realijų sąlygomis (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo). Skaityti daugiau
Lietuvos tautinė mažuma - lenkaiTautinė mažumos apibrėžimas. Lenkai, antroji pagal didumą Lietuvos tautinė mažuma. Lietuvos istoriniai santykiai su Lenkija: Liublino Unija, tarpukaris, atgimimas. Surašymo duomenys. Priedas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės raida XVIII amžiujeĮžanga. Lietuvos visuomeninė santvarka XIV – XVI amžiais. Kazimiero teisynas 1468 metais. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos XVI – XVIII amžiuje. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas XVI amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. 1557 metų Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos karalystės santykių raida Liublino unijos kontekste iki valstybių okupacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio ministerija 1918-1940 metaisĮvadas. Tyrimo objektas bus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1918 – 1940 metais. Tarpukario Lietuvos diplomatijos istorijos temą savo darbuose gvildeno nemažas būrys istorikų. Šaltiniai ir istoriografija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrimas: |sunkūs laikai 1918 – 1919 metais". Spartus ministerijos augimas 1920 – 1921 metais. 1923-iųjų ir 1924-ųjų metų URM (užsienio reikalų ministerijos) statutai: "Ministerija įgauna savo veidą". Nuolatinių "kosmetinių" persitvarkymų metas ministerijoje. 1926 – 1939 metais. Žvilgsnis į Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso veiklą. SSRS okupacijos metu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyĮvadas. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Valdymas po prancūzmečio. Katalikų bažnyčios teisių varžymai. Bandymai kodifikuoti "vietinę" teisę. Baudžiavos panaikinimas. Valdymo ypatumai po 1863 m. sukilimo. Lietuviškosios spaudos uždraudimas (1864-1904 m.). Valdymas 1900-1915 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valdovų rūmaiValdovų rūmų praeitis. Archeologiniai radiniai. Keramika. Oda. Metalas. Stiklas. Kaulas. Akmuo. Spalvotas tinkas. Medis. Tekstilė. Rūmų atstatymas. Valdovų rūmų planai. Rūsiai. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Trečias aukštas. Pastogė. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybė 1926 – 1939 metaisĮvadas. Vidaus ir užsienio padėtis Lietuvoje. 1928 metų konstitucija. Žemės įstatymas. Ekonominė krizė. 1938 metų konstitucija. 1938m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Klaipėdos krašto netekimas. 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo pakto slaptasis protokolas. J. Ribentropo – V. Molotovo pakto reikšmė. Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Kazimieras Grinius. Antanas Smetona. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybė ir lietuvių kalbaĮvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Lietuvos valstybės ir lietuvių kalbos priklausomybę istoriniu bei geografiniu atžvilgiu. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalbos kilmė. Panašumai su kitomis kalbomis. Lietuva ir lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida viduramžiais. Lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuva ir lietuvių kalba naujaisiais amžiais. Abiejų tautų respublika. Pirmosios lietuviškos knygos. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Pirmas pasaulinis karas. Kaizerinės Vokietijos okupacija. Lietuva ir lietuvių kalba naujausiais amžiais. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Antrasis pasaulinis karas. Pirmoji sovietinė okupacija. Hitlerinės Vokietijos okupacija. Antroji sovietinė okupacija. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas Lietuvių kalbos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba. Tarmės. Bendrinė lietuvių kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės istorijos archyvasĮvadas. Archyvo atsiradimas ir raida. Fondai. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės konstitucija1938 m. Lietuvos Konstitucija. Prezidentinės Respublikos atkūrimas. Konstitucijos priėmimo prielaidos. Respublikos Prezidento konstitucinis statusas. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės kovos su bolševikais 1918 – 1919 metaisĮvadas. Kas tai yra bolševikai, bolševizmas ir bolševikų karinės organizacijos? Kovos prieš rusų bolševikų invaziją. Rusų okupacija ir bolševikinė valdžia Pasvalio krašte. Lietuvos padėtis nepriklausomybės kovų pradžioje. Nepriklausomybės kovų metai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žalvario amžiaus ypatumaiĮvadas. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žydų genocidasĮvadas. Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Devyni iš dešimties – žydų holokaustas 1933 – 1945 metais. Pasmerktųjų gelbėjimas. Lietuvių ir žydų santykiai po karo. Išvados. Skaityti daugiau
Lithuania: before and after independenceIntroduction. Part I: General information. Key data. National identity. Part II: Comparison between the past and present in the following areas. Politics. Ethnic groups. Religion. Values. Part III: Impact of the past on the business area nowadays: Hofstede’s value dimension. Dos and don’ts. Conclusion. Skaityti daugiau
Lito istorijaĮvadas. Pinigai. Lietuvos Respublikos pinigų ištakos. Skaudus pinigų istorijos puslapis. Sunkūs reformų ir Lietuvos banko atkūrimo metai. Pakartotinis lito įvedimas. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas. Skaityti daugiau
......