Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos konspektai
Lietuvos istorijos konspektai

(77 darbai)

1830-1831 metų ir 1863-1864 metų sukilimai Lietuvoje ir Lenkijoje1830–1831 metų sukilimas. Priežastys. Pagrindiniai mūšiai. Pralaimėto sukilimo reikšmė. Vadai. Rezultatai. 1863–1864 metų sukilimas. Rezultatai. Caro nuolaidos valstiečiams. Pagrindiniai mūšiai. Priežastys. 1861 metais Lietuvoje ir Lenkijoje susiformavo dvi visuomeninės grupuotės: "raudonieji" ir "baltieji". Sukilimo etapai. Vadai. Skaityti daugiau
Ankstyvasis geležies amžius baltų žemėseŪkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų kultūros ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Geležies amžius baltų žemėse. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Baltų arealas ir baltų kultūros iki V amžiaus po Kr. vidurio. Baltų arealas ir baltų gentys iki XIII amžiaus pradžios. Senasis geležies amžius baltų žemėse. Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų arealas ir kultūros. Prekyba ir prekybiniai keliai. Amatai. Juodosios ir spalvotosios metalurgijos raida. Žemdirbystės ir gyvulininkystės raida. Senojo geležies amžiaus baltų visuomenės bruožai. Baltų visuomenė I – III amžiaus: pirmykštės bendruomenės irimo ir karinės demokratijos klausimai. Dangus baltų gyvenime. Skaityti daugiau
Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija1009 m.Lietuvoje ir pasaulyje. Mindaugo valstybės susidarymas: lietuvių kunigaikščiai ir jų valdymas iki Mindaugo. Mindaugo iškilimo aplinkybės, krikštas ir karūnacija. Vidaus politinė krizė-antimindauginė koalicija. Santykiai su Livonija. Popiežių politika ir jų reikšmė. Pirmosios krikščioniškos misijos Pabaltyje, kas vykdo, kada. Riterių ordino įsikūrimas Pabaltyje: priežastys ir raida. Dobrynės ordino įsikūrimas. XIII-XIV Lietuvos valstybės struktūra iki krikšto, dinastijos formavimasis, diarchijos problema, lietuvių kunigaikščiai Rusios žemėse, eiga. Sėkmingo įsitvirtinimo prielaidos. XIII-XIV a. Lietuvos visuomenė: kunigaikščiai bajorai, valstiečiai. Alodas, Ankstyvosios prievolės. Pagoniškos religijos formos. Gedimino valdymas, laiškų politinė problema. Pomindauginė XIII a. II pusės-XIV a. Politinė Lietuvos istorija (nuo Treniotos iki Algirdo mirties). XIV a. II pusės karai su vokiečių ordinu (pobūdis) Algirdo ir Kęstučio krikšto problema. XIV a. 9 deš. politinė krizė Lietuvoje-Jogailos ir Kęstučio konfliktas (vokiečių ordino pasitraukimas). Krėvos aktas. Lietuvos krikštas: christianizacija, vyskupijų kūrimasis, eiga, parapijų tinklas. Politiniai/kultūriniai pokyčiai. Vytauto valdymas. Vytauto santykiai su Jogaila ir Lenkija. Sutartys su Lenkija (Jogaila) 1392m., 1401m., 1413m. Karūnacijos reikalas. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu. Ordino problemos išsprendimas. Žalgirio mūšis. Pagrindinės sutartys su ordinu. 1398 Salyno-nauja Vytauto politika. 1404 Rocionžo. Vidaus situacija. Vytauto valdymo metu. Įpėdinių problema po Vytauto mirties (Švitrigaila ir Žygimantas Kęstutaitis) konfliktas ir jo interpretacija. Žygimantos nužudymas ir Kazimiero išrinkimo. Vidinės ir tarptautinės to meto situacijos. Gediminaičiai ir Jogailaičiai prie Vytauto palikimo. Metų karas. Lietuvos bajorijos struktūra, pokyčiai. Luominės didžiųjų kunigaikščių privilegijos (bajorams). Vlastiečių įbaudžiavimas, valakų reforma. Lietuvos miestai ir miestiečiai, genezė, cechai, savivalda-Magdeburgijos. Magdeburgo teisė. Magdeburginiai LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės) miestai. Pilių fenomenas. Lietuvos paprotinė teisė. Kazimiero teisynas, Lietuvos statutai. Santykiai su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu. Maskvos iškilimas Algirdo, Vytauto laikais. XIV-XVI karai su Maskva. Stačiatikių bažnyčios padėtis Lietuvoje, bažnyčios unijos problema. Reformacija Lietuvoje: socialinės, politinės, kultūrinės priežastys (2 etapai) reformacijos plitimas ir jo susiskaldymas. 1564-1566 teisminė ir administracinė reforma. Liublino unija: politinės, socialinės, kultūrinės priežastys. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) raštija: pirmieji literatūros kūriniai, politinė raštija, lietuvių kalba, raštija. Istorinė mintis Lietuvoje: metraščiai, sąvadai, XV-XVI a. metraščiai. Lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) knygos: rankraštinės, spausdintinės, spaustuvės. Pirmosios bibliotekos, kas būdinga. Mokyklų atsiradimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK), pirmosios mokyklos (tipai) mokymo turinys: Kulvietis. Roiza. Skaityti daugiau
Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija (2)1009 metai. Misijos baltų žemėse ir riterių ordinų įsikūrimas Pabaltyje. Mindaugo Valstybė, valstybės susidarymas. Mindaugo krikštas ir karūnacija. Gedimino dinastijos kilmė. Lietuva XIII amžiaus pabaigoje XIV amžiuje. Lietuvių visuomenė XIII-XIV amžiuje. Gedimino valdymas. XIII amžiaus II pusės - 14 amžiaus politinė Lietuvos istorija, nuo Treniotos iki Algirdo. XIV amžiaus antrosios pusės karai su Vokiečių ordinu, Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Krėvos aktas ir Lietuvos krikštas, politinė situacija. Krėvos aktas. Lietuvos krikštas. Nuo Vytauto iki Žygimanto Senojo, politinės istorijos bruožai. Vytauto santykiai su Vokiečių ordinu. Kovos dėl didžiojo kunigaikščio sosto ir valstybės integracija, (1430-XV amžiaus pabaiga). Valstiečių įbaudžiavinimas ir valakų reforma. Liublino unija. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)organizacija. Knygos, rankraščiai ir spausdintos bibliotekos. Reformacija Lietuvoje. Menas ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų raida. Stačiatikių bažnyčios padėtis Lietuvoje, bažnytinės unijos problema. Istorinė mintis Lietuvoje. Vienuolynai. Mokykla ir mokymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Luominės didžiojo kunigaikščio privilegijos. Lietuvos bajorija. Santykiai su Maskvos kunigaikštyste. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Teisė. Lietuvos raštija. Romėniška Lietuvių kilmės teorija. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietinė okupacija 1944-1990Sąvokos. Valdymo sistema. Krašto sovietizacija. Laisvės kovos (1944-1953). Organizacijos. Katalikiškas pasipriešinimas. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietizacijaPokarinis pasipriešinimas. Rezistencija. Disidentas. Deportacija. Socialistinės Europos šalys 1953 – 1980 metais. Atšilimo politikos atgarsiai Vidurio ir Pietryčių Europos valstybėse. Socialistinių šalių bendradarbiavimas. Kaip pasireiškė ekonominis vadovavimas. SSRS atšilimo ir sąstingio metais. Chruščiovo atėjimas į valdžią. Destalinizacija ir atšilimas. N. Chruščiovo pertvarkymai. Vadovaujant Leonidui Iljičiui Brežnevui. Skaityti daugiau
Baltai. Pagonių tikėjimasBaltai. Lietuvių kilmės teorijos. Ūkis ir materialinė kultūra. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Pagonių tikėjimas. Baltijos kraštų gyventojai ir krikščionybė. Skaityti daugiau
Ikikrikščioniška LietuvaKrašto apgyvendinimas. Baltų genčių susiformavimas ir raida. Seniausi Lietuvos gyventojai. Indoeuropiečių atėjimas. Pirmieji baltų paminėjimai. Išvados. Baltų religija. Lietuvos valstybės susiformavimas. Ikikrikščioniškos Lietuvos ir krikščioniškosios Europos susidūrimas. Lietuvos valstybės susidarymas. Karinės Lietuvos monarchijos susidarymas. Vytauto valdymas. Vytauto užsienio politika. Vytauto vidaus politika. Algirdo asmenybė. Kęstutis. Vytautas. Jogaila. Lietuvos valstybė Mindaugo Vytauto valdymo laikotarpyje. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika. Vidaus politika. Gedimino užsienio politika. Algirdo ir Kęstučio rytų politika. Vakarų politika. Vytauto nelaimės pas kryžiuočius. Vytauto užsienio politika. Rytų politika. Kovos dėl valdžios po Vytauto mirties. Santykiai su Maskva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) karai su Švedija ir Rusija XVI - XVII amžiuje. Kazimiero valdymas. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Lietuvos statutai. Skaityti daugiau
Istorija (11)Kuršėnų bažnyčia. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais. Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas. Pirmasis pasaulinis karas. Vokietija 1919 – 1932 m. Veimaro Respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Žydai, rusinimas ir kt. Skaityti daugiau
Istorija (14)Lietuvos istorija. Valstybės iškilimas ir stiprėjimas 1200–1400 metais. Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Baltų materialinė ir dvasinė kultūra. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Mindaugo Lietuva. Dinastinės valdžios įsigalėjimas. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Jogailos valdymo pradžia. Pagoniškoji Lietuvos kultūra. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Vytauto kelias į valdžią. Kovos po Vytauto mirties. Kazimiero atėjimas į valdžią. Aleksandro ir Žygimanto Senojo privilegijos. Pirmasis Lietuvos statutas. Karas su rusų valstybe ir totoriais XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra XV amžiuje – XVI amžiaus pradžia. Lietuva XVI amžiaus viduryje. Žygimantas Augustas. XVI amžiaus reformos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Livonijos karas. Liublino unija. Stepono Batoro politika. Trečias Lietuvos statutas. Lažinio ir palivarkinio ūkio įsigalėjimas. Karai su Rusija ir Švedija XVII amžiuje. Lietuvos ūkinis ir politinis nuosmukis. Rusijos ir Švedijos okupacija. Lietuva Šiaurės karo metu. Socialinė ekonominė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raida XVIII amžiuje. Pirmasis padalijimas. Ketverių metų seimas. Antrasis padalijimas. Trečiasis padalijimas. Kultūra XVII amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) prijungimas prie Rusijos. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 metais. Prancūzmetis. Politinė situacija po 1812 metų karo. 1830-1831 metų sukilimas. Lietuvos kultūra. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pirmoje pusėje. 1861 metų reforma ir 1863 – 1864 metų sukilimas. Kapitalizmo raida Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Pramonė. Skaityti daugiau
Istorija (21)Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Baltai ir Lietuva ikivalstybiniu laikotarpiu. Viduramžių civilizacijos bruožai. Bažnyčios įtaka politiniam viduramžių gyvenimui. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje. Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Visuotinė istorija. Įsimintinos datos. Lietuvos istorija. Įsimintinos datos. Skaityti daugiau
Kaimo architektūraKaimo gyvenamųjų vietovių klasifikacija. Etnografinių kaimo gyvenviečių tipai ir raida. Rėžinių kaimo gyvenviečių sodybos. Vienkieminės kaimo gyvenvietės. Vienkieminės sodybos. Žemaitiškos vienkieminės sodybos. Užnemunės vienkieminės sodybos. Kompoziciniai principai ir priemonės etnoarchitektūroje. Aukštaitiška pirkia. Žemaitiška troba. Suvalkietiška stuba. Žvejo namas. Ūkiniai trobesiai. Gamybinės paskirties pastatai kaime iki 1940 metais Visuomeninės paskirties pastatai kaime iki 1940 metais. Dvarų sodybos ir jų pastatai. Sakraliniai pastatai. Skaityti daugiau
Krėvos sutartisĮvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)Unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir Jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės sosto likimas. Lenkijos perspektyvos dėl Lietuvos. Kritiška Lietuvos būklė. Lenkų ir lietuvių derybos. Krėvos aktas. Istoriko abejonė dėl Krėvos sutarties datos tikslumo. Jogailos įsipareigojimai. Jogaila tampa Lenkijos karaliumi. Lietuvos krikštas. Jogailos priimtos privilegijos. Krėvos akto pasekmės. Teigiamos. Neigiamos. Išvados. Skaityti daugiau
Krikščionybės istorija LietuvojePirmieji baltų kontaktai su krikščionybe. Mindaugo krikštas. Lietuvos kunigaikščių pažadai krikštytis XIV amžiuje. Lietuvos krikštas 1387 metais. Žemaičių krikštas 1417 metais ir byla Konstancos Susirinkime. Viduramžių Lietuvos katalikų Bažnyčia. Protestantiškoji reforma Lietuvoje. Katalikiškoji Reforma Lietuvoje (kontrreformacija). Rytų Bažnyčia Lietuvoje. Apšvieta Lietuvos katalikų Bažnyčioje. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje Apšvietos epochoje. Katalikų Bažnyčios persekiojimas Rusijos imperijoje. Vyskupo M. Valančiaus pastoracinė veikla. Vyskupo M. Valančiaus laikysena bažnyčios persekiojimo metais (po 1863 m.) ir jos reikšmė. Tautinis sąjūdis Lietuvos Katalikų Bažnyčioje. Krikščioniškas socialinis mokymas ir Lietuva. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Respublikoje. Bažnyčios gyvenimas Lietuvos Respublikoje (1918-1940). Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir totalitariniai režimai 1940-1944 metais. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas. iki II Vatikano susirinkimo imtinai. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas po II Vatikano Susirinkimo. Skaityti daugiau
Krikščionybės istorija Lietuvoje (2)Viduramžiai. Stačiatikiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Unita (Rytų apeigų katalikai). Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): žydai. Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): karaimai. Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): totoriai. Evangelikai. Evangelikai reformatai. Evangelikai liuteronai. Sentikiai. Katalikų Bažnyčia XIX amžiuje. 1863-1864 metų sukilimas ir jo rezultatai. Stačiatikinimo kampanijos priemonės. Protestantiškos bažnyčios carinės valdžios akiratyje. Religinės laisvės atgavimas XX amžiaus pradžioje. Bažnyčia pasaulinio karo ir nepriklausomos valstybės kūrimosi laikotarpiu. Religijos padėtis Lietuvoje tarpukariu (1918-1940). Bažnyčia ir sovietinis režimas 1940-1941 metais. Bažnyčios padėtis nacių okupacijos laikotarpiu 1941-1944 metais. Bažnyčia antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu. Skaityti daugiau
Lietuva 1918 - 1940 metaisKovos dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir Vasario 16-osios aktas. Kovos su bolševikais ir bermontininkais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Valstybės reformos ir Lietuvos vidaus politinis gyvenimas. Seimų laikotarpis. Krikščionių demokratų valdymo laikotarpis. Trečiasis seimas. Gruodžio 17 d. perversmas. Prezidento Antano Smetonos autoritarinis režimas. Autoritarinio režimo kūrimo bruožai. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940 m. tarptautinės krizės metu. 1938 m. Lenkijos ultimatumas. Klaipėdos karšto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybės" laikotarpis. Ribentropo-Molotovo paktų reikšmė. Lietuvos nepriklausomybės praradimas. SSRS įtakos sferoje. Nepriklausomybės netekimas. Lietuvos inkorporacija į SSRS ir sovietizacija. Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941- 1945). Tarp dviejų okupacijų. 1941 m. birželio sukilimas. Lietuvos valdymas Vokietijos okupacijos metais (1941- 1944). Lietuvos tautinių bendrijų naikinimas. Lietuviškosios antifašistinės rezistencijos bruožai. Stalininis režimas Lietuvoje ir partizaninis pasipriešinimas 1944- 1945 metais. Lietuva okupantų ir rezistentų priešpriešoje. J. Stalino valdymo metai Lietuvoje. Partizaninis karas Lietuvoje. Lietuvių išeivijos politinė veikla. Sovietinė Lietuva 6- 9 dešimtmečiais. Sovietinės sistemos permainos: nuo stalinizmo prie institucinio nacionalizmo. Politinė raida po 1953 m. ir institucinio nacionalizmo atsiradimas. Lietuvos kultūrinė ir socialinė raida stalininės okupacijos metais. Priešinimasis sovietiniam režimui. Masinio pasipriešinimo apraiškos. Neginkluota rezistencija Lietuvoje. Katalikiškasis pasipriešinimas. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas. Nepriklausomybės atkūrimas. Sąjūdžio įkūrimas ir veikla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos respublikos raidos bruožai. Skaityti daugiau
Lietuva 1939 – 1944 metaisChronologiniai įvykiai. Priešinimasis sovietizacijai. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos aneksiją. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941-1944 m. Skaityti daugiau
Lietuva po Liublino unijosVisuomenės raida. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkija - Abiejų Tautų Respublikos (ATR) atsiradimo priežastys ir raida. Skaityti daugiau
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyjeLietuvos įjungimas į Rusijos imperijos sudėtį (1795 metai). Užnemunės likimas. Lietuvos bajorijos politiniai siekiai Prancūzijos-Rusijos karo metu. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo metu (1812 metai). Rusijos carų politika ir priešinimasis jai. 1831 metų sukilimas. 1863 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro politika po 1863 metų sukilimo. Tautinis atgimimas. Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda ("Aušra" ir "Varpas"). XX amžiaus pradžios pasikeitimai Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 metai). Politinių partijų kūrimasis. Didysis Vilniaus seimas (1905 metai) ir jo reikšmė. Mažosios Lietuvos tautinis ir kultūrinis judėjimas. Užduotys. Skaityti daugiau
Lietuva tarpukario metaisLietuvos Respublikos paskelbimas 1918 metais. Lietuvos valstybė 1918-1920 metais. Steigiamasis seimas (1920-1922 metais). Parlamentizmo laikotarpis (1922-1926 metais). Lietuva autoritarinio valdymo metais (1926-1940 metais). Skaityti daugiau
...