Šperos.lt > Konspektai
Konspektai

(4248 darbai)

"Law today"Knygos "Law today" 1-5 temų detalus konspektas. What is law? Sources of modern law. Civil and public law. Judicial institutions. Lawyers at work. Twenty five legal terms. Skaityti daugiau
"Law today" (2)Darbas anglų kalba. Teisė šiandien. Common and continental law. Sources of law. Criminal law. Criminal and civil law. Civil and criminal penalties. Court system of UK and Lithuania. Autonomy of courts. Courts of general jurisdiction. Special – administrative courts. A district court. A regional court. The court of appeals. The supreme court of Lithuania. Regional administrative courts. The supreme administrative court. Legal profession. Constitutions of UK and Lithuania. Human rights. Systems of government of UK and Lithuania. Skaityti daugiau
"Nibelungų giesmė"Vokiečių herojinio epo "Nibelungų giesmė" siužeto aprašymas. Skaityti daugiau
1830-1831 metų ir 1863-1864 metų sukilimai Lietuvoje ir Lenkijoje1830–1831 metų sukilimas. Priežastys. Pagrindiniai mūšiai. Pralaimėto sukilimo reikšmė. Vadai. Rezultatai. 1863–1864 metų sukilimas. Rezultatai. Caro nuolaidos valstiečiams. Pagrindiniai mūšiai. Priežastys. 1861 metais Lietuvoje ir Lenkijoje susiformavo dvi visuomeninės grupuotės: "raudonieji" ir "baltieji". Sukilimo etapai. Vadai. Skaityti daugiau
1880-1918 metų laikotarpio literatūros apžvalgaXIX amžiaus pabaiga. – XX amžiaus pradžia. Pirmieji laikraščiai. Naujoji beletristika ir poezija. P. Vileišis. "Aušra". "Varpas". "Tėvynės Sargas". Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Antanas Vienuolis. Bronius Laucevičius. Julius Janonis. Vaižgantas. Vydūnas. Skaityti daugiau
1950-53 metų kelių lietuviškų laikraščių "Laisvės balsas" ištraukos, atspindinčios tarptautinę padėtįLaisvės balsas 1952[1].6.18 Nr.4 154 p.10-12. Laisvės balsas 1953[1].6.20 Nr.6 164 p.20-23. Laisvės balsas 1952[1].12.22 Nr.8 158 p.11-16. Laisvės balsas 1952[1].3.10 Nr.2 152 p.4-6. Laisvės balsas 1952[1].7.18 Nr.5 155 p.10-12. Skaityti daugiau
A. Gučas "Psichologijos raida Lietuvoje"Alfonso Gučo knygos "Psichologijos raida Lietuvoje" konspektas. Evoliucionizmo ir materializmo plitimas. Individualios psichikos vystymosi klausimai. Evoliucionistinės psichologijos poveikis pedagogikai. Nesutarimai XX amžiaus pradžios idealistinėje psichologijoje sąmonės klausimu. Vydūno pažiūros sąmonės klausimu ir jų kritika. Bytauto kritiškas požiūris į Vunto sąmonės koncepciją. Materialistinė mintis sąmonės klausimu po 1905–1907 metų. Eksperimentinis psichologijos problemų gvildenimas XX amžiaus pradžioje. Vunto reikalavimų psichologiniam eksperimentui kritika. Reakcijų latentinio laiko tyrimai ir iš jų kilusi suvokimo fiziškumo problema. Judėjimo suvokimo teorijų kritika. Individualių psichologinių skirtumų problema. Vaiko psichologija ir jos įtaka sprendžiant mokymo ir auklėjimo klausimus. Periodinės mokytojų spaudos požiūris į psichologinio tyrimo metodus. Vaiko psichikos prigimties problema. Mokymo ir auklėjimo klausimų svarstymas. Ryšium su vaiko psichikos ypatumų pažinimu. Vaiko psichologijos įtaka diskusijai vadovėlių klausimu. Skaityti daugiau
A.A. Olizarovijus "Apie mus"Arono Aleksandro Olizarovijaus knygos "Apie mus" detali santrauka. Skaityti daugiau
Absoliutizmas Vakarų Europoje. Rusija XVII - XVIII amžiujeRusija XVII - XVIII amžiuje. Didžioji sumaištis. Romanovų dinastijos įsitvirtinimas. Svarbiausi įvykiai. Vidaus padėtis ir karai XVII amžiaus antroje pusėje. Petras I ir jo reformos (1682-1725). Rusijos galybės augimas Jekaterinos II laikais (1762-1796). Rusijos ūkis ir Visuomenė XVIII amžiuje. Ūkis. Visuomenė. Absoliutizmas Europoje. Ispanijos absoliutinė monarchija. Absoliutizmo prielaidos Prancūzijoje. Absoliutinės monarchijos formavimasis Prancūzijoje. Prancūzijos absoliutizmo padariniai. Kardinolas Rišelje. Liudvikas XIV. Skaityti daugiau
Adamas SmitasAdamo Smito asmenybė. Adamo Smito pagrindiniai principai kuriant šalies ir viso pasaulio gerovę. A. Smito ekonominė teorija. Kas išliko iš A. Smito filosofijos? Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybėAdministracinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis ir pagrindiniai jos bruožai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių: Administracinės atsakomybės (AA) skirtumai nuo baudžiamosios atsakomybės (BA), Administracinės atsakomybės skirtumai nuo drausminės atsakomybės (DA), Administracinės atsakomybės atribojimas nuo civilinės atsakomybės (CA), Administracinės atsakomybės skirtumai nuo tarnybinės atsakomybės (TA). Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę: Būtinasis reikalingumas, Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė (2)Administracinės atsakomybės kurso dalykas ir sistema. Administracinių teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Administracinės atsakomybės esmė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę. Savivaldybės Tarybų ir valdybų įgaliojimai priimti sprendimus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius pažeidimus. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisės pažeidimas – administracinės atsakomybės pagrindas. Bendroji administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės subjektas. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos sąvoka ir paskirtis. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Administracinė bauda. Atlygintinas daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). Administracinės nuobaudos skyrimas. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Galimybė atleisti nuo administracinės atsakomybės, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. Administracinės prevencinės priemonės. Jų ypatumai (taikymo tikslas, teisinis pagrindas, sąlygos ir aplinkybės), rūšys. Administracinės kardomosios priemonės (AKP). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Teisėtumo užtikrinimas taikant prevencines ir kardomąsias priemones. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, rūšys. Administracinės komisijos (AK) prie savivaldybių tarybų. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai). Policija. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai (teisėtumo, nekaltumo prezumpcijos, objektyviosios tiesos, teisės į gynybą, lygybės prieš įstatymą, viešumo, operatyvumo) ir stadijos. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Pažeidėjo pristatymas. Administracinis sulaikymas. Pažeidėjo atvesdinimas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Daiktų ir dokumentų paėmimas (priverstinis transporto priemonės nuvežimas ar šios priemonės važiuoklės užblokavimas). Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimas neblaivumui ar apsvaigimui nuo narkotinių priemonių nustatyti. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose ir jų įvertinimas. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Nukentėjusysis. Įstatyminiai atstovai. Advokatas. Liudytojas. Ekspertas. Vertėjas. Liudytojo, eksperto, vertėjo atsakomybė už neteisingų parodymų davimą, neteisingų išvadų teikimą, ar neteisingą vertinimą. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo turinys, pagrindiniai reikalavimai. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, jų kompetencija. Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Prokuroro nutarimas, teismo (teisėjo) nutartis iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai. Pasirengimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Kolegialaus organo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, posėdžio protokolas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo turinys. Nutarimų rūšys. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas. Pasiūlymai pašalinti priežastis ir sąlygas, padėjusias padaryti administracinius teisės pažeidimus. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimas. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Nutarimo apskundimo tvarka, terminai ir padariniai. Teismo, nagrinėjančio skundą, sprendimas. Teismo sprendimo dėl apskųsto nutarimo paskelbimo ir nuorašo įteikimo tvarka. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo bendrosios taisyklės. Nutarimų vykdymo tvarka ir senatis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimo pagrindas ir terminas. Nutarimo vykdymo nutraukimo pagrindai. Organų (pareigūnų) vykdančių nutarimus dėl skirtų administracinių nuobaudų, veiksmų apskundimas. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas. Nutarimo skirti baudą vykdymas. Vengimo sumokėti baudą padariniai. Nutarimo atlygintinai paimti daiktą vykdymas. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas. Nutarimo nušalinti nuo pareigų vykdymo tvarka. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas. Administracinio arešto atlikimo terminai ir tvarka). Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo vykdymas. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė (7)Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas. Administracinės prievartos sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės prievartos priemonės, taikomos užsieniečiams. Institucijos (pareigūnai), turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Administracinių teisės pažeidimų prevencija. Administracinės atsakomybės sąvoka. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės bruožai. Teisinės atsakomybės rūšys ir trumpa jų charakteristika. Administracinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis ir jos pagrindiniai bruožai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę. Būtinasis reikalingumas ir jo viršijimas. Būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas. Administracinės nuobaudos sąvoka Nuobaudos (bausmės) už padarytą teisės pažeidimą samprata. Administracinės nuobaudos sąvoka ir pagrindiniai jos bruožai. Administracinių nuobaudų atribojimas nuo kriminalinių bausmių ir kitų poveikio priemonių. Administracinių nuobaudų rūšys. Atskirų administracinių nuobaudų rūšių bendros charakteristikos, jų skyrimo ypatumai. Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės. Aplinkybės, lengvinančios ir sunkinančios atsakomybę. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų skyrimo ir galiojimo terminai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Norminis administracinės atsakomybės pagrindas. Teisės aktai, nustatantys administracinę atsakomybę. Teisės aktų, nustatančių administracinę atsakomybę, rūšys ir bendra jų charakteristika. Administracinių teisės pažeidimų kodekso paskirtis, jo vidinės struktūros ypatumai. Kiti įstatymai, nustatantys administracinę atsakomybę. Savivaldybių institucijų teisė leisti teisės aktus, nustatančius administracinę atsakomybę. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinę atsakomybę nustatančių teisės aktų galiojimas tam tikroje teritorijoje. Faktinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinės teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sąvoka, sudėties elementai ir teisės pažeidimų rūšys. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas, jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai palyginti su kitų teisės pažeidimų subjektais. Pareigūnų ir kai kurių kitų valstybės tarnautojų administracinės atsakomybės ypatumai. Statutinių valstybės tarnautojų administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai. Juridinių asmenų, juridinio asmens teisių neturinčių įmonių administracinės atsakomybės apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Procesinis administracinės atsakomybės pagrindas. Administracinis procesas. Administracinio proceso sąvoka. Administracinio proceso rūšys. Administracinės procedūros samprata. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinės jurisdikcijos ir administracinės justicijos santykis. Drausminės (tarnybinės) atsakomybės taikymo teisenos bendra charakteristika. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės teisės pažeidimų bylų teiseną. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų bendras apibūdinimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Aplinkybės, kurioms esant administracinės teisės pažeidimų bylų teisena negalima. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos pradėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir tyrimo stadijos bendras apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo vados ir pagrindas. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas. Administracinės teisės pažeidimo protokolo turinys. Administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo tvarka. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Administracinės teisės pažeidimo bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Institucijos (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Kolegialių institucijų posėdžių protokolai. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje turinys. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimas ir skundo nagrinėjimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka ir terminai. Nutarimo vykdymo sustabdymas jį apskundus. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. Šalių teisės ir pareigos nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymo tvarka. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ar nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Nutarimo dalies dėl žalos atlyginimo vykdymas. Teismo antstolių ir policijos vaidmuo vykdant nutarimą skirti administracinę nuobaudą. Specialioji dalis. Administracinės teisės pažeidimai atskirose valstybinio valdymo srityse. Administracinės teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje. Veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai. Administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityse. Administracinės teisės pažeidimai buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityse. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai valstybinio turto privatizavimo srityje. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas. Skaityti daugiau
Administracinė atsakomybė, savarankiška atsakomybės rūšisTeisinė atsakomybė. Atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės paskirtis. Atsakomybės bruožai. Nuobaudos. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Atsakomybės teisingumo principas. Atsakomybės tikslingumo principas. Atsakomybės neišvengiamumo principas. Atsakomybės viešumo principas. Administracinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisinės atsakomybė straipsnių apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė teisėAdministracinė teisė (1918-1940). Administracinės teisės šaltiniai. Administracinis teritorinis sutvarkymas. Administracinis aparatas. Valstybės kontrolierius. Administracinio valdymo tarnautojai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė – kaip teisės šakaAdministracinė teisė kaip teisės šaka: Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės reguliuojamų santykių požymiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas. Administracinės teisės reguliavimo metodas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Administracinės teisės sistema. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (10)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Valstybinio valdymo organai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Savivaldybių institucijos piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų bylų procesas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (11)Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos Administracinės teisės samprata. Sąvokos ir kategorijos administracinėje teisėje. Filosofinis, loginis, lingvistinis, teisinis administracinių teisinių sąvokų supratimas. Orientacinių, diferencinių (skiriamųjų), funkcinių požymių vartojimas apibrėžiant teisines sąvokas. Administracinės teisės kategorijos - pagrindas apibūdinti administracinę teisę ir administracinės teisės mokslo tyrimo objektą. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir kategorijos: administraciniai ginčai, administraciniai teisiniai santykiai, valstybinis reguliavimas ir reglamentavimas, administracinis teisinis valdymo organizavimas, administracinis sprendimas, viešojo administravimo subjektai, asmuo, bendruomenė, biurokratizmas, piktnaudžiavimas, centralizacija, decentralizacija, individualus teisės aktas, interesų konfliktas, mokestiniai ginčai, norminis administracinis aktas, privatūs interesai, savivaldybės institucijos, skundas, prašymas, valstybės politikai, valstybės tarnautojas, viešasis administravimas, viešieji interesai. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos administracinės teisės doktrina. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Pasaulio šalių administracinė teisė ir jos požymiai. Administracinės teisės principai, taikytini santykiams tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų pagal Europos tarybos (ET) rekomendacijas. Administracinės teisės plėtra. Administracinės teisės ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sąvoka. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo etapai. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų įgyvendinimo santykis su teisės normų rūšimis. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis administravimas ir administracinė teisė. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Valstybinis valdymas. Valstybės valdymas ir valstybės administravimas. Valstybės administravimas ir įstaigų administravimas. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo sudėtis: administracinis reguliavimas. Vidinis administravimas. Viešosios paslaugos. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos (ES)teisės požiūriu. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Šiuolaikinių demokratinių valstybių tikslai, prioritetai, ir vertybės, jų teisinės sistemos. Viešojo administravimo subjektų turimi techniniai, žmogiškieji ir ekonominiai ištekliai. Netinkamas administravimas: šališkumas, diskriminacija, piktnaudžiavimas valdžia, nesugebėjimas arba atsisakymas suteikti informaciją, nepateisinamas atidėliojimas, nustatytos tvarkos nesilaikymas. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Administracinės teisės principų vaidmuo juos nagrinėjant sisteminiu požiūriu. Įvairios principų posistemės. Pagrindiniai arba politiniai teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai techniniai viešojo administravimo principai. Atvirumo samprata, jo ribojimo atvejai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Užsienio šalių viešojo administravimo institucijų veiklos palyginimas, Jungtinių Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB), Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, viešojo administravimo institucijų bendroji charakteristika, jų sudarymo tvarka ir valstybės tarnybos ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento aparatas. Prezidento priimamasis. Atstovas spaudai. Prezidento patarėjai, konsultantai, referentai. Konsultantai visuomeniniais pagrindais. Vidaus politikos ir analizės grupė. Užsienio politikos grupė. Respublikos prezidento protokolo skyrius. Nacionalinio saugumo grupė. Ekonomikos ir regioninės plėtros grupė. Socialinės politikos grupė. Kultūros, mokslo ir ugdymo grupė. Spaudos tarnyba. Teisės departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Vyriausybės administracinės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdis (posėdžiai). Kolegialumo principo realizavimas vyriausybės veikloje. Ministro pirmininko administraciniai įgaliojimai. Asmeninis vyriausybės narių dalyvavimas vyriausybės posėdžiuose. Bendro sutarimo pasiekimas vyriausybės posėdžiuose. Ministerijų valstybės sekretorių pasitarimas. Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymas. Svarstymas vyriausybės posėdyje. Dalyviai. Svarstymo eiga. Vyriausybės posėdžio protokolas. Vyriausybės posėdžio sprendimai: priėmimas, įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir įsigaliojimas. Vyriausybės teisės aktų priėmimo procedūra. Vyriausybės priimamų teisės aktų rūšys. Vyriausybės teisės aktų priėmimas. Teisės aktų leidybos iniciatyva. Teisės aktų projektų rengimas ir derinimas. Teisės aktų projektų įvertinimas. Projektų įvertinimas vyriausybės kanceliarijoje. Teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas. Vyriausybės teisės aktų efektyvumo didinimas. Vyriausybės programos samprata. Medžiagos vyriausybės programai rengimas. Konkrečios priemones šiai programai įgyvendinti. Vyriausybės programos įgyvendinimo ataskaitos parengimas. Vyriausybės veiklos problemos, kylančios iš vyriausybės programos. Programos parengimo tobulinimas. Programos įgyvendinimo problemos. Ministerijų ir vyriausybės įstaigų praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos vyriausybei. Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padaliniai, patarėjai ir konsultantai. Kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovų ir patarėjų atskirais klausimais teisinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Ministerijos misija: paskirtis ir formavimo būdai. Administraciniai teisiniai ministerijų valdymo ir reformų pagrindai. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdomos viešojo administravimo sritys. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų valdymo reformų strategijos vizija. Pertvarkymai ministerijų valdymo sistemoje. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų vidinė organizacinė struktūra. Ministras, jo teisinė padėtis ir funkcijos. Ministerijų nuostatai, darbo reglamentai. Ministerijos veiklos strateginis modelis. Programų, numatytų ministerijos strateginiame veiklos plane, vykdymas. Ministro politinio pasitikėjimo patarėjai. Aplinkos ministerijos patarėjų taryba (visuomeninė specialistų), jos funkcijos. Ministro dienotvarkės sudarymas ir vykdymas. Ministerijos kolegija, jos reglamentas, sudėtis, svarstomi svarbiausi ministerijos veiklos klausimai, posėdžiai. Ministerijos vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija užtikrinant vidaus kontrolę ir vidaus auditą. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos administracinių vienetų samprata. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Savivaldybės ir vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savarankiškosios, priskirtosios, valstybinės, sutartinės funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovai. Savivaldybės bendruomenė. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Lietuvos respublikos (LR) piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Sisteminis teisinis požiūris į žmogaus asmens pilietybę: nuo objektinio konstitucinio teisinio ryšio su konkrečia valstybe iki subjektinio administracinio teisinio žmogaus asmens teisinio ryšio su konkrečia valstybe įgyvendinimo lygmens vertybiniame santykyje žmogus – visuomenė – valstybė. Pagrindinių piliečių teisių, laisvių ir pareigų laidavimo viešojo administravimo subjektų administracinės veikloje įgyvendinimo infrastruktūra: norminimas (konstitucinių normų konkretizuotas taikymas įstatymuose ir kituose teisės aktuose), finansinių ir žmogiškųjų išteklių nustatymas, institucinės sistemos sukūrimas, optimalios teisinių santykių praktikos laikymasis, teisinės minties raidos tobulėjimo užtikrinimas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės veiklos subjektai. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų (įstatymų, teismo, prokuratūros, nevyriausybinių organizacijų, notariato aktų, civilinių sutarčių, tarnybinių dokumentų, asmens liudijimų). Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra Administracinės veiklos institucijų vykdomos administracinės priežiūros sąvoka, ypatumai ir rūšys. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (13)Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose bei įstaigose. Administracinė procedūra. Krašto apsaugos valdymas. Valstybės saugumo valdymas. Vidaus reikalų tvarkymas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Užsienio reikalų valdymo samprata. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (17)Administracinė teisė (AT). Viešojo valdymo santykiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas ir metodas. Viešojo administravimo funkcijos. Administracinės teisės (AT) normos. Administracinės teisės (AT) reguliavimo mechanizmas. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų laikymasis. Administracinės teisės (AT) normų vykdymas. Administracinės teisės (AT) normų naudojimasis. Administracinės teisės (AT) normų taikymas. Administracinės teisės (AT) santykiai. Administracinės teisės (AT) struktūra. Administracinės teisės (AT) santykių rūšys. Administracinės teisės (AT) principai. Konstituciniai principai. Įgaliojimai įstatymų leidžiamosios valdžios srityje. Įgaliojimai teisminės valdžios srityje. Įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Kontrasignavimo institutas. Prezidento dekretai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos bruožai. Vykdomosios valdžios institucijų bruožai. Vyriausybė. Vyriausybių modeliai pasaulyje. Požiūriai į vyriausybę. Vyriausybės veiklos programa. Centrinio lygmens institucijos. Ministerijos. Viceministras. Tarnybos, inspekcijos, departamentai. Agentūros, biurai, centrai. Vyriausybės įstaigų teritorinės įstaigos. Apskritys. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovo tarnyba. Administraciniai aktai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos, jų rūšys. Vietos savivaldos principai. Mero įgaliojimai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai. Viešojo valdymo forma. Viešojo administravimo subjekto veiklos teisėtumo priežiūros ir kontrolės institutas. Priežiūros ir kontrolės sąvokų skiriamieji požymiai. Kvaziteismai, arba ikiteisminės institucijos. Mokestinių ginčų komisija. Valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR) Vidaus tarnybos statutas. Tarnybinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos (LR) tarnybos Lietuvos Respublikos (LR) muitinėje statutas. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos (LR) Teisingumo ministerijos statutas. Skaityti daugiau
...