Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės šperos
Komercinės teisės šperos

(10 darbai)

Finansų teisė (12)Finansų samprata. Finansų paskirtis. Finansai ir finansinė valstybės veikla. Finansų politikos samprata. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų teisės samprata. Finansų teisės sistema. Finansų teisė kaip mokslo šaka. Finansų teisės savarankiškumo problema. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių samprata ir rūšys. Finansinių teisinių santykių charakteristika. Finansų teisės reguliavimo metodas. Finansų teisės normos samprata. Finansų teisės normų struktūra ir ypatumai. Finansų sistema. Finansų sistemos funkcionavimas. Centralizuoti finansai. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Centralizuoti nebiudžetiniai fondai. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Namų ūkio finansai. Įmonių finansai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (13)Mokesčių administravimas. Bendradarbiavimas su užsieniu. Mokesčių mokėtojų bei trečiųjų asmenų teisės ir pareigos, mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Senaties terminai. Mokestinė nepriemoka. Mokestinis patikrinimas ir mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (4)Finansų teisės samprata. Lietuvos Respublikos (LR) finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių reikšmė ir būtinumas, funkcijos. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio mokėtojas. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Mokesčių sistemos samprata ir struktūra. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (9)Finansų teisės esmė. Valstybės finansinė veikla. Valstybės finansinės veiklos metodika ir formos. Finansų teisės dalykas ir samprata. Finansų teisės normos požymiai ir sąvoka. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai - teisiniai institutai ir sistema. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansiniai teisiniai santykiai ir Finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių - teisinių santykių rūšys. Finansinių teisinių santykių objektai. Finansų teisės ir finansinių santykių subjektai. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė. Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos finansinės kontrolės institucijos prie Lietuvos respublikos Finansų ministerijos. Mokesčių policija. Revizijų departamentas. Auditas. Finansų kontrolės metodai. Biudžetinė sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Lietuvos respublikos Biudžetinė sandara ir sistema. Biudžeto pajamos ir išlaidos (asignavimai). Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo, tvirtinimo ir vykdymo bendrieji pagrindai. Valstybės biudžeto projekto rengimas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir biudžetinė kontrolė. Valstybės ir savivaldybių tiksliniai fondai ir jų teisinis režimas. Tikslinių fondų sąvoka, tikslai ir sistema. Įstatyminiai fondai. Vyriausybės tiksliniai fondai. Savivaldybių tiksliniai fondai. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos respublikos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų priežiūra ir atsakomybė. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Valstybės išlaidų ir finansavimo esmė. Investicijų finansavimo tvarka. Biudžetinis sąmatinis finansavimas. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lietuvos kreditavimo įstaigų sistema. Kreditavimo veiklos licencijavimas ir veiklos. Sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Banko bankrotas. Pinigų sistemos ir atsiskaitymų teisiniai pagrindai. Pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Negrynųjų pinigų apyvarta. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Atsiskaitymų sąlygos. Kasos operacijų vedimo tvarka. Užsienio valiutos teisinis režimas. Mokesčių teisė. Mokesčių požymiai ir sąvoka. Mokesčių rūšys ir valstybės mokesčių sistema. Skaityti daugiau
Įmonių teisė (3)Įmonių įstatymas. Įmonės samprata. Įmonininkas. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Įmonės veiklos sritis. Komercinės-ūkinės veiklos licencijavimas. Įmonių rejestro įstatymas. Įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos įmonių rejestras. Įmonių rejestro steigėjas ir tvarkytojai. Įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Bendrijos pavadinimas. Bendrosios jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Akcinių bendrovių įstatymas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcijos. Valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė. Valdybos įgaliojimai ir atsakomybė. Bendrovės revizorius. Administracijos vadovas ir administracija. Bendrovės likvidavimo pagrindai. Bendrovės likvidavimas. AB steigimas. Steigiant AB, po sutarties pasirašymo, atliekami šie steigiamieji veiksmai. Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Depozitoriumas. Investicinė bendrovė. Investicinė akcinė bendrovė. Trečiasis skirsnis valdymo įmonės. Valdymo įmonės samprata. Investicinės bendrovės prievolė. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Valstybės ir savivaldybės įmonės samprata. Įmonės statusas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organai. Administracija. Valdyba. Įmonės likvidavimas. Skaityti daugiau
Komercinė teisėKomercinės teisės sąvoka ir dalykas. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens įstatai ir nuostatai. Juridinių asmenų rūšys. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimo tvarka. Steigimo sutartis. bendrovės įstatai. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės steigimas. Būtinas valdymas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. Kooperatyvai ir kooperacinė įmonė. Kooperatinės bendrovės steigimas ir jų teises. Kooperatinės bendrovės nariai. Pirkėjo teisės pardavus jam netinkamos kokybės prekę. Terminai pareikšti pretenzijos dėl perduoto daikto trūkumų. Renta (turto perdavimas su sąlyga mokėti kompensaciją). Sutarties esminės sąlygos. Sutarties forma. Sutarties netraukimas. Panauda. Panaudos sutarties sąvoka. Panaudos sutarties terminas. Panaudos gavėjo pareiga daryti gauto panaudos pagrindais turto remontą. Atsakomybė už neatlygintinai naudotis perduoto turto trūkumas. Gauto neatlygintinai naudotis turto davimas naudotis trečiajam asmeniui. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Sutarties nutraukimas turto naujo savininko reikalavimui. Sutarties pasibaigimas. Dovanojimas. Dovanojimo sutarties sąvoka. Dovanojo sutartis su sąlyga. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties forma. Nuoma. Nuomos sutartis sąvokos. Sutarties forma. Sutarties terminas. Sutarties sudarymas nenurodant termino. Naudojimasis išsinuomotu turtu. Gyvenamosios patalpos nuoma. Bendrieji nuostatai. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Sutarties sudarymo pagrindai. Sutartie šalys. Sutarties forma. Ranga. Rangos sutarties sąvoka. Leidimai (licencijos) atskirų rūšių darbams. Sąmata. Rangovo ekonomija. Rangovo teisė išskaityti jam priklausantį atlyginimą. Darbo atlikimas iš rango medžiagos ir jo priemonėmis. Darbo atlikimas iš užsakovo medžiagos. Rangovo pareigos saugiklis jam patikėti darbą. Atsitiktinio medžiagų žuvimo rizika. Aplinkybės, apie kurias rangovas privalo įspėti užsakovą. Pasekmės, kylančios užsakovui ne įvykdžius reikalavimų. Skolos padengimo sutartis. Komiso sutarties sąvoka. Sutarties forma. Komisionieriaus teisės ir pareigos pagal sandorius su trečiuoju asmeniu. Komitento nuosavybės teisė. Komisinio pavedimo įvykdymas. Nukrypimas nuo komitento nurodymų. Faktoringas. Banko sutartis. Sutarties dalykas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas. Įmonių likvidavimo tvarka. Įmonių bankroto procedūra. Lizingas. Incoterns taisyklės. Viešoji tarptautinė teisė ir privati tarptautinė teisė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Administracinė atsakomybė, už komercinės-ūkinės veiklos pažeidimas. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (2)Komercija. Komerciniai teisiniai santykiai. Komercinė teisė. Keturi pagrindiniai komercinės teisės vystymosi etapai. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridinis asmuo. Civilinis veiksnumas. Civilinis teisnumas. Steigimo dokumentai. Įmonė. Įstaiga. Organizacija. Įmonių rūšys. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Sandoriai ir sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Sutarčių klasifikavimas. Sandorių sudarymo forma. Notarine forma sudaromi sandoriai. Konkliudentiniai veiksmai. Sandorių registravimas. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamas sandoris. Sutarties elementai. Sutarties sudarymo tvarka. Oferta. Akceptas ir jo formos. Akceptavimo terminas. Sutarties sudarymo momentas ir tvarka. Sutarties pakeitimo išlyga. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymo principai. Nenugalima jėga. Sutarties nutraukimo teisinės pasekmės. Sutarties pakeitimas. Atstovavimas. Dokumentai, kuriuose įtvirtintos atstovų teisės. Prokūra. Prokūros forma. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (6)Juridinio asmens, pertvarkymas ir likvidavimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Įgalinimas. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų viršijant įgalinimus arba jų neturint, pasekmės. Europos sąjungos įmonių teisė. Įmonių steigimosi laisvė. Įmonių direktyvos ir reglamentai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (8)Įsisteigimo laisvės principo esmė. Europos Bendrijų (EB) įmonių teisės derinimas. Reglamentai ir direktyvos. Akcinių kompanijų bendrieji privalumai. Atvirtųjų Akcinių kompanijų bendrovių steigimas, valdymas, veikla. Kompanijų organizacinė struktūra. Valdymo atstovavimo modeliai Europos Sąjungoje (ES). Akcininkų teisė ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Europos bendrovės steigimas, organai, buveinės perkėlimas, veikla. Teisinis reglamentavimas. Europos bendrovės buveinės perkėlimas į kitą valstybę. Ūkinių bendrijų likvidavimas. (Ūkinių bendrijų įstatymas 2003 m. lapkričio 6 d.). Bendrijos likvidavimo ypatumai. Uždarosios ribotos atsakomybės kompanijos bendrovės. Dviejų pakopų sistema. Buveinės pakeitimas. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Samprata ir teisinis reguliavimas. Reglamente nustatyta, kad EEIG turi sudaryti mažiausiai. Grupės nariai gali būti. Grupės steigimas. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) buveinės. Grupes buveine ir jos keitimas. Grupes organas. Grupes pajamos. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) panašumai. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) trūkumai. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Bendrijos likvidavimas. Europos kooperatinės bendrovės. Europos kooperatinės bendrovės (EKB) organai. Europos bendrovės organai Skaityti daugiau
Kontraktų teisinis reguliavimasKontraktas. Vieningos normos pripažįstamos. UNCITRAL. Kontraktų rūšys. Kontraktų sutarčių laisvės. Sutarties kontrakto privalomumo principas. Konsensualizmo principas. Pagrindiniai kontraktų sutarties elementai. kontraktų sudarymo tvarka. Pirkimai pagal prekės rūšį. Pirkimo - pardavimo kontraktas. Prekiniai dokumentai. Tarptautinių krovinių gabenimo dokumentai. Tarptautinio krovinių gabenimo vandens jūrų transporto dokumentai. Tarptautinių krovinių gabenimo draudimo dokumentai. Draudimo sutartis. Draudimo polisas. Muitinės dokumentai. Pirkimo - pardavimo kontrakto objektas. Neto ir Bruto. Prekių kokybė. Prekių kaina. Reikalavimai tarai, įpakavimui ir markiravimui. Reikalavimai prekių tarai, įpakavimui ir markiravimui. Prekių draudimas. Draudimo rūšys. Draudimas. Apmokėjimo sąlygos. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais. Čekis. Vekselis. Paprastas vekselis (solo). Skaityti daugiau