Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika > Ekonominės statistikos kursiniai darbai
Ekonominės statistikos kursiniai darbai

(138 darbai)

Akcijų prekybos apimties elastingumo kainų atžvilgiu tyrimasPdf byla. Įvadas. Ekonominė teorija ir sprendimo priemonės. Elastingumas. Tyrimo gairės. Duomenys. Pradinis tyrimas. Log-log transformacija. Pirminė duomenų analizė. Microsoft. IBM. Nanophase. Ekonometrinis tyrimas. Regresinis modelis. Modelio parinkimas. Koeficientu įvertinimas. Testavimas. Regresinės analizės išvados. Elastingumo kaip laiko eilutės tyrimas. Generavimas. Išvados apie elastingumo laiko eilute. Išvados. Priedai. R programos išeities tekstai. Regresinė analizė. Laiko eilutės testavimui. Skaityti daugiau
Bendrojo vidaus produkto ir investicijų kitimasĮvadas. BVP ir investicijos. Bendrasis vidaus produktas. Investicijos. Tyrimo metodika. Dinaminių rodiklių analizė. Dinaminės eilutės išlyginimas ir prognozės. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Indeksai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo vidaus produkto statistinis tyrimasĮvadas. Bendrojo vidaus produkto charakteristika. BVP vertinimas gamybos metodu. BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP vertinimas pajamų metodu. Statistiniai rodikliai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija 2 metams į priekį. Išvados. Skaityti daugiau
Darbingo amžiaus gyventojų statistinis tyrimas Vilniaus apskrityjeĮvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant darbingo ir pensinio amžiaus gyventojų statistinį tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Rodiklių skaičiavimai. Vidurkiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Darbingo amžiaus gyventojų Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentais. Darbingo amžiaus Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo jėgos ir nedarbo statistinis tyrimasĮvadas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga 2003 m. gegužės mėnesį. Tendencijos. Aktualijos. Nedarbo prognozės 2003 metų pradžioje. Šalies darbo rinkos rodikliai. Nedarbo lygio kitimo statistiniai skaičiavimai. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos statistinis įvertinimasĮvadas. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos ištekliai. Darbo rinkos modeliai. Darbo jėgos struktūra. Bendros darbo jėgos 1999 – 2004 metais kitimo analizė. Darbo jėgos kitimas lyginant su praėjusiais ir baziniais metais. Vidutinės darbo jėgos skaičiavimas. Lietuvos gyventojų 1999 – 2004 metų darbo jėgos struktūros kitimas laiko atžvilgiu. Darbo jėgos kitimas pagal amžiaus grupes 2004 m. Darbo jėgos prognozavimas 2005 – 2007 metams. Prognozavimas žinant vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Prognozavimas tiesinio trendo būdu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos analizė Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Darbo rinka. Gyventojų užimtumo kriterijai. Bedarbystė. Nedarbo lygio ir visiško užimtumo nustatymas. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Bedarbiai Klaipėdos apskrityje. Nedarbo lygis Klaipėdos apskrityje. Nedarbo lygis Klaipėdos apskrityje. Užimtumo lygis Klaipėdos apskrityje. Darbo jėga Klaipėdos apskrityje. Nedarbo ir užimtumo lygis Lietuvos respublikoje ir Klaipėdos apskrityje. Darbo jėgos ir BVP palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų statistinė analizė: akcijų pardavimo kainų kitimas AB "Parex" bankeĮvadas. Duomenų statistinė analizė. Grafikas, histograma, vidurkis, dispersija. Grafikas. Histograma. Vidurkis ir dispersija. Duomenų transformavimas. Box-Cox transformacija. Difference (skirtuminė) transformacija. ACF ir PACF statistikos. Statistinio modelio parinkimas. Modelių parinkimas. Antros eilės modelis AR(2). Trečios eilės modelis AR(3). Pirmos eilės modelis AR(1). Geriausio modelio parinkimas. AICC ir BIC statistika ir liekanų grafikų brėžimas parenkant modelį. Tinkamiausias modelis. Būsimų sekos reikšmių prognozė, naudojant pasirinktą modelį. Pradinės sekos prognozės skaičiavimas. Proceso realizacijų generavimas pasirinktam modeliui. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto ir importo statistinė analizėĮvadas. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Eksporto ir importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Energetikos produktų bendroji rinka LietuvojeĮvadas. Kursiniame darbe tiriami duomenys nuo 2000 metų sausio pirmos dienos iki 2007 rugsėjo pirmos dienos. Tyrimo tikslas – nustatyti kaip keisis bendroji rinka per artimiausius 10 mėnesių. Pirminė duomenų statistinė analizė. Duomenų transformacija. Statistinio modelio parinkimas. Geriausio modelio parinkimas. Modelių ir jo parametrų įverčių tyrimas realizacijų aibėje naudojant pasirinkinėtą modelį. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos lyginamoji analizė: AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė"AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinės veiklos lyginamoji analizė. Įvadas. Finansų valdymas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos analizė. AB "Linas" duomenų analizė. AB "Alytaus tekstilė" duomenų analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinių rodiklių analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" pardavimų ir suteiktų paslaugų analizė dinaminių eilučių metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos pelno (nuostolio) prognozavimas ekstrapoliacijos metodu. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Gaiviųjų gėrimų rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos LietuvojeĮvadas. Lietuvos alaus rinkos apžvalga. Lietuvos alaus rinka 1999 metais. 2000 m. sausio - gegužės mėn. 2000 m. liepos – gruodžio mėn. 2001 m. sausio – gruodžio mėn. 1994 – 2000 metų laikotarpis. Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo temperatūros (koreliacijos apskaičiavimas). Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo laiko, 1994 – 2001 m. (pagal trendo funkciją). Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamojo fondo statistinis tyrimas Vilniaus apskrityjeĮvadas. Darbo tikslas - panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti gyvenamąjį fondą Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinį tyrimą. Stulpelinės ir juostinės. Linijinė diagrama. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Skritulinė diagrama. Stačiakampė diagrama. Sklaidos diagramos. Formulių naudojimas atliekant gyvenamojo fondo statistinį tyrimą.Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Vilniaus apskrities gyvenamojo statistinio tyrimo rezultatai. Gyvenamojo fondo skaičius Vilniaus apskritis 1995-2006 metai, tūkstančiai kv. metrų. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių struktūros santykiniai rodikliai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių palyginamasis aplenkimo koeficientas. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių koordinacijos santykis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities 1995- 2006 metų aritmetinis vidurkis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities ir Vilniaus apskrities savivaldybių viso tiriamo laikotarpio aritmetinis vidurkis. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gyventojų skaičius mieste ir kaime: Lietuvos Respublika ir Kauno apskritisĮvadas. Šio darbo ekonominės statistikos tyrimo tikslas yra ištirti Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių gyventojų skaičių mieste ir kaime nuo 2005 iki 2008 metų, įvertinant jų pokytį. Gyventojų skaičiaus Lietuvos Respublikoje ir Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulių naudojimas statistiniame tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartilis. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityjeĮvadas. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant užimtumo paslaugose statistinį tyrimą Kauno apskrityje. Grafikas kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje rezultatai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimasĮvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita. Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (2)Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodyklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Užimtų gyventojų tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių kiekybinė analizė: baldų gamybaĮvadas. Nagrinėjamos įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis (δy). Kitimo tempas (td). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (tp). Vidutinis lygis (y).Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Indeksai. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Ekonominiai-statistiniai matai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių statistinė analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti bei atlikti AB "Rokiškio sūris" veiklos rodiklių statistinę analizę. Įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių rodiklių taikymas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Absoliutiniai pokyčiai. Kitimo tempai. Padidėjimo/sumažėjimo tempai. Vidutinis lygis. Vidurkių analizavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Pagrindinės vystymosi tendencijos. Statistinis prognozavimas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Analitinis metodas. Tiesės išraiška. Antro laipsnio parabolės išraiška. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Indeksų skaičiavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Išvados ir rekomendacijos Priedai (17 psl.). Skaityti daugiau
Įmonių skaičiaus kitimo 2000-2005 metais vertinimasĮvadas. Įmonių skaičiaus kaitos teorinės prielaidos. Pradinių duomenų lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Skritulinė diagrama. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvantiliai. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Sklaidos charakteristikos. Koreliacija. Regresija. Ekstrapoliacija. Trendas. Įmonių skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Įmonių skaičiaus skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda ir mediana. Variacijos užmojis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrija. Eksceso koeficientas. Įmonių skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Įmonių skaičiaus požymių pasiskirstymas. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
...