Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamojo proceso teisė (10)

Baudžiamojo proceso teisė (10)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai - baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Įtariamasis. Kaltinamasis. Gynėjas. Nukentėjusiojo sąvoka. Pripažinimas nukentėjusiuoju. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos. Civilinis ieškovas. Civilinio ieškovo teisės. Civilinio ieškovo pareigos. Civilinio atsakovo sąvoka. Atstovai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotieji atstovai. Atstovų teisės ir pareigos. Kiti baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas. Pagalbines funkcijas atliekantys asmenys – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius. Teismo procesą ar atskirus proceso veiksmus stebintys asmenys. Gynyba ir gynėjas. Bendrieji gynybos baudžiamajame procese klausimai. Gynėjo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas, paskyrimas, pakeitimas ir atsisakymas. Nušalinimas. Nušalinimo samprata. Nusišalinimas. Nušalinimo teisė ir pagrindai. Proceso subjektų nušalinimo tvarka. Advokato ir advokato padėjėjo nušalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Skundų nagrinėjimas ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas. Apskundimas kitose proceso stadijose. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese samprata ir būdai. Savanoriškas žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas, kai pareiškiamas civilinis ieškinys. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje samprata. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio išsprendimas. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese pagrindai ir tvarka. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymų vykdymas. Asmenų išdavimas iš LR (ekstradicija). Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį. Europos arešto orderis. Tarptautinės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose organizacijos ir priemonės Europoje. Europos policijos biuras (Europolas). Ryšių teisėjai ir prokurorai. Europos teismo įstaigų tinklas (EJN). Eurojustas. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. Duomenų gavimas įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų gavimas teisėtais būdais. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata. Įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimo, rinkimo ir įrodinėjimo santykis. Įrodinėjimo etapai. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkimas ar pateikimas. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų fiksavimas. Surinktų ar pateiktų duomenų išankstinis patikrinimas. Surinktų, pateiktų ar teismo išreikalautų duomenų tyrimas teismo proceso metu. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų rūšys. Kaltinamojo parodymai. Įtariamojo parodymai. Liudytojo sąvoka ir liudytojo parodymų dalykas. Liudytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Liudytojo imunitetai. Liudijimo ypatumai. Liudytojo parodymų vertinimas. Nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas. Ekspertizės aktas. Eksperto sąvoka ir ekspertų sąrašas. Eksperto teisės, pareigos ir atsakomybė. Ekspertizės akto turinys. Ekspertizės akto vertinimas. Specialisto sąvoka, pareigos, išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų profesinis įforminimas ir laikymas. Daiktų kaip įrodymų vertinimas. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir sistema. Kardomosios priemonės 119str, 120str. Kitos procesinės prievartos priemonės. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo (IT) samprata. Uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo (IT) procesinės prielaidos. Ikiteisminio tyrimo (IT) subjektai. IT pareigūnų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva. Atskiros bendrosios Ikiteisminio tyrimo (IT) atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo (IT) užbaigimas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka. Pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme reikšme ir ryšys su kitomis proceso stadijomis. Pirmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas. Teismo sudėtis. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami sprendimai. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų sistema ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Bylos nagrinėjimo teisme eiga. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Pareigų ir teisių išaiškinimas ekspertui ir specialistui. Įrodymų tyrimas. Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reikšmė. Nuosprendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų supaprastintas procesas. Pagreitintas procesas. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų dėl JA padarytų veikų proceso samprata ir reikšmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant (procesas už akių). Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams ir skundų nagrinėjimas. Apskundimo samprata ir tvarka. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka. Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Atnaujinimo samprata, reikšmė ir rūšys. Atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

104 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 199.59 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą