Šperos.lt > Religija > Krikščionybė > Krikščionybės konspektai
Krikščionybės konspektai

(14 darbai)

Bažnyčios istorija (2)Vakarų ir rytų Bažnyčių susidarymas, atitolimas, susipriešinimas susvetimėjimas ir bandymai vienytis. Vakarų krikščionijos vienuolystės raida. Šv. Sostas ir Visuotinė Bažnyčia. Vienuolystės atsiradimas. Teologinė dogminė ir teisinė raida. Apaštalavimo teorija ir praktika, arba naujos tautos bažnyčioje (4-15a). Lotyniškos ir germaniškos krikščionybės sintezė (6-12a.). Skaityti daugiau
Biblija (2)Svarbiausi biblijiniai mitai. Adomas ir Ieva išvejami iš rojaus. Kainas ir Abelis. Vaivorykštė ir dievo sandoros ženklas. Babelio bokštas. Sodomos ir Gomoros miestų žūtis. Mana iš dangaus. Dekalogas. Aukso veršis. Išmintingasis Saliamonas. Saliamono malda šventovėje. Saliamonas ir Sabos karalienė. Saliamonas nusigręžia nuo Dievo. Pranašas Jona. Patarlių knyga. Naujasis testamentas. Palyginimas apie neprotingąjį turtuolį. Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Palyginimas apie fariziejų ir muitininką. Paskutinė vakarienė. Apaštalo Pauliaus laiškai. Himnas meilei. Skaityti daugiau
De SacramentisĮvadiniai klausimai. Šv. Dvasia, kaip trečiasis dieviškas Asmuo, kuris skatina pranašišką kultą. "Mysterion" – terminas ir samprata. Išganymo istorijos kūniškumas. Istorinis – dogminis termino "sacramentum" vystymasis. Simbolių krizė. Bendras istorinis – dogminis vystymasis. Bažnyčios šventimas – celebravimas. Atpirkto pasaulio ženklai. Sakramentai, kaip išganymo įvykiai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija. Atgaila. Ligonių patempimas. Kunigystė. Santuoka. Skaityti daugiau
Dogminė teologijaGimtoji nuodėmė ir nuopuolis. Piktosios dvasios galios. Pirmųjų Tėvų nuodėmė. Pirmųjų tėvų nuodėmės pasekmės. Gimtosios nuodėmės pasekmės Adomo palikuonyse. Bažnyčia apie nuodėmę. Gimtosios nuodėmės prigimtis. Gimtosios nuodėmės perdavimas. Mariologija. Marija - Dievo motina. Marijos malonių pilnatvės ribos. Nekaltas prasidėjimas. Marija laisva nuo visų asmeninių nuodėmių. Marijos paėmimas į dangų. Marijos tarpininkavimas. Marijos kulto vystymasis. Kristologija. Apie Dievo Sūnų (Kristologija). Kas yra Kristologija? Kristaus istoriškumas. Pagonių liudijimai. Žydų liudijimai. Kristaus dievystė. Kristaus dievystė sinoptinėse evangelijose. Kristaus dievystė Jono ir Pauliaus raštuose. Hipostatinės vienybės pradžia ir trukmė. Hipostatinės vienybės trukmė. Jėzus Kristus kaip žmogus yra natūralus Dievo Sūnus, vertas dieviškos pagarbos ir dieviško kulto. Žmogiškų ir dieviškų savybių priskyrimas. Kristologinė perichorezė (buvimas vienas kitame). Kristaus įsikūnijimo tikslas. Tomo Akviniečio ir Dunso Škoto požiūriai į įsikūnijimą. Išganymo būtinumas. Išganymas yra absoliučiai laisvas dievo aktas. Kristaus prisikėlimas –centrinis krikščionybės įvykis. Bažnyčios susirinkimai. Terminai. Skaityti daugiau
Dogminė teologija (2)Kas yra pneumatologija? Daugiareikšmis ruah žodžio naudojimo galimybės Senajame Testamente. Jahvės ruah istorinėje išganymo sampratoje. Senojo testamento pneumatologijos charakteristika. Naujojo Testamento šventoji dvasia. Evangelijų redakcija. Jėzaus krikštas. Viešas Jėzaus gyvenimas. Jėzaus Šv. Dvasios dovana. Mirtis – prisikėlimas kaip šv. Dvasios perdavimas. Šv. Dvasia - Bažnyčios pagrindas ir gyvenimas. Dvasia Pauliaus perspektyvoje. Dvasia Šv. Jono raštuose. Šv. Dvasia Bažnyčios tikėjime. Dogmatizuotas tikėjimas. Kirilas. Atanazijus. Modernioji ir šiandienos epocha: Reformacija. Tridento susirinkimas. Vatikano I susirinkimas. Vatikano II susirinkimas. Skaityti daugiau
Krikščionybės istorijaPirmųjų amžių krikščionių Bažnyčios augimas ir plitimas. Apaštališkieji Tėvai ir apologetai. Šv. Klemensas Romietis. Šv. Ignotas Antiochietis. Polikarpas Smirietis. Papijas Hierapolietis. Hermas. Apologetai. Justinas kankinys. Tatianas. Atėnagoras Atėnietis. Šv. Teofilis Antiochietis. Konstantino laikų permainos. Visuotiniai bažnyčios susirinkimai IV-V a. Popiežių sąjunga su frankų karaliais, Karolio imperija ir karolingų renesansas. "Tamsieji amžiai" ir Otono Didžiojo laikų bažnytinės reformos. Rytų ir Vakarų Bažnyčios schizma. Kryžiaus žygiai. XII–XIII a. erezijos (katarai, valdiečiai) ir Inkvizicijos įkūrimas. Elgetaujančios vienuolijos: dominikonai ir pranciškonai. Viduramžių scholastika ir u-tų steigimasis. Avinjono nelaisvė, Didžioji Vakarų schizma ir Renesanso popiežystė. Reformacija Vokietijoje ir Liuteris. Tridento susirinkimas ir katalikiškoji reforma. XVI–XVIII a. misijų veikla pasaulyje. Vienos kongreso reikšmė Katalikų Bažnyčiai. Popiežiaus valstybės problema XIX a. 1864m. Syllabusas: jo atsiradimo priežastys ir pasekmės. Vatikano I susirinkimas. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX-ojo a. Pradžioje. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX-ojo a.pradžioje. Bažnyčios socialinio mokymo raida XX a. Vatikano II susirinkimas. Liturginės reformos vykdymas. Ekumeninis bendradarbiavimas ir Bažnyčios santykiai su nekrikščioniškomis konfesijomis. Misijinė veikla XX a. Didžiausi modernaus pasaulio iššūkiai posusirinkiminei Bažnyčiai (gimimų kontrolė, nauja santuokos samprata, požiūris į homoseksualizmą). Bažnyčia Vakarų Europoje ir JAV po II Vatikano susirinkimo. Bažnyčia Lotynų Amerikoje po II Vatikano Susirinkimo. Išlaisvinimo teologija. Skaityti daugiau
Krikščionybės istorija (2)Prancūzijos revoliucija ir katalikų bažnyčia. Vienos kongreso reikšmė katalikų bažnyčiai. Popiežiaus valstybės problema XIX amžiuje. 1864 metų Syllabusas: jo atsiradimo priežastys ir pasekmės. Pirmasis Vatikano susirinkimas. Ultramontanizmo stiprėjimas XIX amžiaus pabaigoje. Kultūrkampfas Vokietijoje. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX amžiaus pradžioje. Bažnyčia ir totalitariniai režimai Europoje. Bažnyčios socialinio mokymo raida XX amžiuje. Bažnyčios vidaus gyvenimo tendencijos iki II Vatikano susirinkimo. II Vatikano susirinkimas ir jo nutarimai. Institucinis bažnyčios atsinaujinimas po II Vatikano susirinkimo. Naujos vienuolijų veiklos formos. Liturginės reformos vykdymas. Ekumeninis bendradarbiavimas ir bažnyčios santykiai su nekrikščioniškomis konfesijomis. Misijinė veikla. Didžiausi modernaus pasaulio iššūkiai posusirinkiminei bažnyčiai. Konservatyvi reakcija į II Vatikano susirinkimą. Pijaus X kunigų brolija. Bažnyčia pasaulyje po II Vatikano susirinkimo. Skaityti daugiau
Krikščioniškas socialinis mokymasKrikščioniškojo socialinio mokslo samprata, šaltiniai ir teisėtumas atsižvelgiant į Apreiškimą ir prigimtinę teisę. Krikščioniškojo socialinio mokslo samprata. Pačios doktrinos suvokimas kaip vienumos. Popiežiaus Leono XIII enciklika darbininkijos klausimu (Rerum Novarum/ 1891). Mokymas apie privačią nuosavybę. Mokymas apie atlyginimą. Profsąjungos ir valstybės pareiga dirbantiesiems. Popiežiaus Pijaus XI enciklika apie visuomenės atnaujinimo tvarką (Quadragesimo Adveniens/1931 m.): dokumento išleidimo aplinkybės, mokymas apie kapitalą ir darbą; socialinės tvarkos tobulinimo perspektyvos; socializmo vertinimas. Popiežiaus Jono XXIII–ojo enciklika Pacem in terris (Taika žemėje), 1963 m. Pavienio asmens santykiai su politine valdžia. Valstybių tarpusavio santykiai. Pasaulinės tautų bendruomenės harmonija. Laiko ženklų apžvalga. Vatikano II Susirinkimo Pastoracinė Konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje, 1965 metais. Ekonominės pažangos tarnavimas žmogui. Ekonominės pažangos kontrolė. Milžiniškų ekonominių ir socialinių skirtumų panaikinimas. Darbas, jo sąlygos ir laisvalaikis. Dalyvavimas įmonių bei visos ekonomikos tvarkyme ir darbo konfliktai. Žemiškųjų gėrybių paskirtis visų žmonių labui. Investicijos ir pinigai. Politinės bendruomenės prigimtis ir tikslai bei santykiai su Bažnyčia. Visų bendradarbiavimas viešajame gyvenime. Politinė bendruomenė ir Bažnyčia. Nuolatinės taikos puoselėjimas ir tarptautinės bendruomenės kūrimas. Karo baisenybių pažabojimas. Totalinis karas. Ginklavimosi varžybos. Visiškas karo uždraudimas ir tarptautinė veikla karui išvengti. Nesantaikos priežastys ir jų šalinimas. Tautų bendruomenė ir tarptautinės institucijos. Tarptautinis bendradarbiavimas ekonomikoje. Tarptautinis bendradarbiavimas gyventojų daugėjimo klausimu. Popiežiaus Pauliaus VI enciklika apie tautų išsivystymą (Progressio populorum/1967 m.). Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie žmogaus darbą (Laborem exercens/ 1981m.). Darbo klausimas organiškai besivystančioje bažnyčios veikloje ir jos socialiniame moksle. Darbo problema – socialinio klausimo raktas. Darbo vertinimo kriterijai. Darbas objektyviai imant: technika. Žmogus subjektyviai imant: žmogus – darbo subjektas. Grėsmė tikrajai vertybių gradacijai. Darbo žmonių solidarumas. Darbas ir asmens orumas. Darbas ir visuomenė: šeima, tauta. Darbas – kapitalas – nuosavybė. Darbas ir nuosavybė. Darbo žmonių teisės. Tiesioginiai ir netiesioginiai darbdaviai. Aprūpinimo darbo problema. Atlyginimo klausimas. Profsąjungų vaidmuo. Invalidų integracija į visuomenės gyvenimą. Emigracijos problema. Darbo dvasinė prasmė. Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie Bažnyčios rūpestį socialinėmis problemomis (Sollicitudo rei socialis/1987 m). Dokumento išleidimo aplinkybės. Populorum Progresio enciklikos naujoviškumas. Neigiami ir teigiami dabartinio pasaulio panoramos aspektai. Charakteringi Bažnyčios socialinės doktrinos bruožai. Skaityti daugiau
LiturgijaLiturgijos kilmė. Liturgijos esmė. Tikslas ir apibrėžimas. Liturginis kultas skirstomas. Liturgijos sektoriai(5). Liturgijos centras. Liturginės laikysenos. Smilkalai. Skaityti daugiau
Liturgija (2)Liturgijoje. Bažnyčia – Kristaus sakramentas. Bažnyčios liturgija. Liturginis kultas. Liturgija ir žmogaus kūnas. Ženklai liturgijoje. Eucharistija – sakramentų sakramentas. Liturginė malda ir Kristaus kunigystė. Liturgija ir Velykų slėpinys. Liturgijos atnaujinimo rūpestis. Liturgijos atnaujinimo ir puoselėjimo pagrindiniai principai. Mišios ir Velykų slėpinys. Kiti sakramentai ir sakramentalijos. Bažnytinė dailė ir bažnytiniai reikmenys. Skaityti daugiau
Ortodoksų soteriologijaĮvadiniai klausimai. Ortodoksų ritai. Kristologinis aspektas. Kristaus titulai. Jėzaus Kristaus viską vienijantis darbas. Kristus yra Pantokrator. Nuopuolis. Žmogaus teisumo charakteristikos. Nuopuolio pasekmės. Katalikiška gimtosios nuodėmės samprata. Gimtosios nuodėmės samprata Rytų Bažnyčioje. Rusų Ortodoksų religinės minties sidabro amžius. Rusų minties charakteristika. Vladimir Solovjov. Solovjovo aktualumas. Sergej Bulgakov. Kolektyvinės Eschatologijos temos. Pasaulio pabaiga ir jo perkeitimas: tęstinumas ir naujumas. Paruzija. Visuotinis prisikėlimas. Gyvenimas ir mirtis Biblijoje. Paskutinis teismas. Kokia yra tokio teismo esmė? Šėtono galimybė išsigelbėti. "Apokatastazis" – visatos atstatymas Dievuje. Išvados. Skaityti daugiau
Ortodoksų teologijos kristologinis aspektasDievo plano darna. Visa ko orientavimas į Kristų. Asmeninis susitikimas su Kristumi. Mūsų inkorporavimo (įjungimo) į Kristų pagrindinai elementai. Nuteisinančios malonės vaisiai. Pasiruošimas nuteisinimui. "Naujo gyvenimo" principai ir savybės. Skaityti daugiau
ProtestantaiProtestantai. Protestantų bažnyčios skiriasi savo organizacija ir valdymo būdu. Protestantų teologija ir ideologija formavosi keliais etapais. Protestantizmas. Protestantizmas Lietuvoje. Protestantų bažnyčios. Skaityti daugiau
SakramentaiSakramentinio gyvenimo įvadas. Įkrikščioninimo sakramentai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija (Švč. Sakramentas). Eucharistijos sakramento pavadinimai. Eucharistijos reikšmė. Šv. Mišių struktūra. Skaityti daugiau