Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas > Mokslo ir švietimo namų darbai
Mokslo ir švietimo namų darbai

(23 darbai)

Aukštasis mokslas Lietuvoje (4)Aukštasis mokslas Lietuvoje. Lietuvos švietimo sistema. Teisinė aukštojo mokslo sistema. Aukštojo mokslo sistema. Aukštųjų mokyklų steigimas. Aukštosios universitetinės mokyklos Lietuvoje. Studijos aukštosiose mokyklose. Studijų formos. Išvados. Skaityti daugiau
Comparative studies of educational systemsDarbas anglų kalba apie Lietuvos edukacinę sistemą. Palyginti edukacines sistemas įvairiose šalyse ir Lietuvoje. Comparative studies of educational systems: Colombia, Germany, Sweden and Australia. Skaityti daugiau
Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo sistemos valdymas. Švietimo tikslai. Privalomasis mokyklinis amžius. Vidurinės mokyklos. Povidurinių studijų institucijos. Aukštosios mokyklos. Tolesniojo profesinio rengimo institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Įgūdžių strategija. Norvegija. Švietimo sistema. Profesinis mokymas. Suaugusiųjų švietimas. Kompetencijų reforma. Kompetencijų statymo strategija. Lietuva. Bendrojo lavinimo mokykla. Profesinės mokyklos. Profesinio rengimo principai. Aukštojo mokslo sistema. Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistema. Švietimo sistemų panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Edukacinės komisijos susikūrimas ir jos veiklaĮvadas. Edukacinės komisijos įkūrimas. Edukacinės Komisijos sudėtis. Edukacinės komisijos veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Edukologijos įvadasUgdymo samprata. Tikslas. Planas. Užduotis. Terminų "ugdymas", "funkcija", "aspektas", "sąvoka", "kategorija" aptarimas. Kokios funkcijos, Jūsų manymu, išsamiau atskleidžia, apibūdina ugdymo procesą? Pagrįskite savo nuomonę. Daugiaprasmė ugdymo sąvokos samprata ir jos vartojimo realiame gyvenime variantai. Pateikite keletą pavyzdžių. Apibūdinkite ir palyginkite ugdymo pobūdį įvairiais laikotarpiais. Apibūdinkite ir įvertinkite priežastis, dėl kurių ugdymas tapo visuomeniniu reiškiniu. Ugdymo tikslas ir uždaviniai — ugdyti visybišką žmogų. Tikslas. Planas. Užduotis. Kokiems ugdymo tikslų skirstymo kriterijams pritariate? Paaiškinkite, kodėl. Palyginkite įvairių autorių ugdymo tikslų skirstymo kriterijus, pobūdį. Suraskite panašumus ir skirtumus. Pateikite konkrečių pavyzdžių, kokius ugdymo tikslus suformuluosite vedant renginį ar pamoką, pagrįskite savo pasirinkimą. Išnagrinėkite savo gyvenimo siekius pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ko jūs šiandiena siekiate? Išsikelkite trumpalaikį konkretų tikslą ir numatykite konkrečios veiklos etapus (uždavinius). Psichologiniai ugdymo pagrindai. Tikslas. Planas. Užduotis. Tapatumai. Skirtumai. Suformuluokite (ikimokyklinukui, pradinukui, paaugliui) 5 svarbiausius ugdymo uždavinius. Ugdymo mokslo dalykas ir raida. Tikslas. Planas. Užduotis. Apibūdinkite: ugdymas – mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite sakinius, kuriuose būtų pavartotos sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą. Skaityti daugiau
Egipto ir Lietuvos švietimų sistemos palyginimasLietuva: Šalies geografija. Kalba. Lietuvos švietimo istorija. Švietimo sistemos lygmenys. Mokyklų tipai. Egiptas: Šalies geografija. Švietimo politika. Ugdymo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Nevalstybinė mokomoji veikla. Administravimas ir finansai. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų programos ir jų rengimas. Egzaminai. Edukaciniai tyrimai. Švietimo problemos. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos technologijų integravimas į švietimą LietuvojeĮvadas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integravimo į švietimą bendrųjų tendencijų ypatumus. Informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integracija į švietimą Europos Sąjungos dokumentuose. Bendrieji IKT diegimo švietime principai. Trumpa informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2005-2007 metų strategijos bei programos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kongo švietimo sistemaKongo Demokratinė Respublika. Kongo švietimo sistema. Vidurinis ugdymas. Aukštasis mokslas. Demokratinėje Kongo Respublikoje. Didžiausias KDR universitetas. Dabartiniai informacinių technologijų projektai ir iniciatyvos. Skaityti daugiau
Liberaliosios švietimo politikos charakteristikaĮvadas. Klasikinio liberalizmo ideologija. Klasikinio liberalizmo ideologinės nuostatos švietime. Liberalios švietimo politikos charakteristikos. Liberalioji švietimo politika. Liberalumo ir demokratijos ypatumai švietimo kontekste. Lietuvos švietimo koncepcijos bruožai modernaus liberalumo kontekste. Mokslinių tyrimų analizė liberaliosios švietimo politikos tematika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformosĮvadas. Darbe palyginta Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų reformos, aprašyti studijų finansavimo skirtumai. Lietuvos ir Estijos mokslo sistemų reformos. Studijų finansavimas Lietuvoje ir Estijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymų analizėĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymus pagal tezę "Nauji pagrindiniai įgūdžiai - visiems". Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Profesinio Mokymo Įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Neformaliojo Suaugusiųjų Švietimo Įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Specialiojo Ugdymo Įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formosLietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formos (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas ir kitas neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas). Lietuvos švietimo sistema. Neformaliojo švietimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Matematikos mokymo rezultatų vertinimasĮvadas. Vertinimo samprata. Neformalus ir formalus vertinimas. Vertinimo sistema. Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai. Pažymys. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Taikos pagrindinė mokyklaĮvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Mokinių prezidentūros sudarymo tikslai. Mokinių savivaldos struktūra. Tėvų pagalba. Mokslas. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokykolos blioteka kaip ugdymo aplinkaMokyklos biblioteka. Bibliotekos aplinka. Aplinkos įtaka besilankantiems. Tyrimo aprašymas. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos problema ir sprendimaiStraipsnių analizė apie mokymosi motyvaciją, motyvacijos nebuvimą ir šios problemos sprendimo galimybes. 5 straipsniai: "Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės". "Mokymo turinio įtaka kuriant mokinio vertybių sistemą". "Socialinių veiksnių ir mokymosi nesėkmių sąsajos". "Mokymosi visą gyvenimą motyvacija: pedagogų požiūris". "Savarankiškas mokinių darbas nuolatinio mokymosi procese". Skaityti daugiau
Nuotolinio mokymo (mokymosi) aplinkosĮvadas. Tyrimo tikslas: supažindinti su nuotolinio mokymosi aplinkomis ir su nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Virtualioji mokymosi aplinka. Apibrėžimai. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas. Virtualiųjų mokymosi aplinkų funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų (VMA) naudojimas Lietuvoje. Nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Prisijungimas prie "moodle". Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities. Skaityti daugiau
Projektas: vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencijaJuridinio asmens pavadinimas. Kėdainių "Ryto" vidurinė mokykla. Programos pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla, 5 klasei. "Už sveiką gyvenimo būdą". Informacija apie įstaigą. Informacija apie programą. Situacijos analizė. Programos tikslai ir uždaviniai. Programos veiklos planas. Numatomi programos rezultatai. Programą įgyvendinantis personalas ir partneriai. Informacija apie programos vadovą. Organizuojamos stovyklos tipas. Organizuojamos stovyklos profilis. Programos sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai. Skaityti daugiau
Schools in LithuaniaDarbas anglų kalba. Lietuvos mokyklos. Apibūdinti Lietuvos mokyklų sistemą. In a few key-words - the main objectives/tasks of pre-school/school in your country. School starting age, number of years in compulsory school. Content in preschool and/or school. Subjects. Teaching methods. Describe a typical day. Organisation of classes. How many pupils in a class, age-groups etc.? The relationship between parents and preschool/school. How are issues of diversity dealt with? Second language learning? Mother tongue instruction? In recent years or currently: Which are the biggest changes in the educational system? Which are the biggest challenges? Skaityti daugiau
Švietimo kaita LietuvojeĮvadas. Švietimo kaita Lietuvoje. Komunistinio valdymo laikotarpis. Nacionalinės programos būvimas. Švietimo reformos atėjimas į mokyklas. Išvados. Skaityti daugiau