Dinamikos šperos

(8 darbai)

Dinamika (2)Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika. Schemos. Skaityti daugiau
Dinamika (4)Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’Alambero principas. Taško judėjimo kiekio teorema. Taško kinetinio momento teorema. Darbas. Svorio, trinties, tamprumo ir traukos jėgų darbas. Svorio jėgos darbas. Taško kinetinės energijos teorema. Mechaninė sistema ir jos judėjimo diferencialinės lygtys. Materialiųjų taškų sistema. d‘Alambero principas mechaninei sistemai. Inercijos centro judėjimo teorema. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Mechaninės sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno slenkamojo judėjimo dinamika. Standaus kūno sukamojo judėjimo dinamika. Standaus kūno plokščiojo judėjimo dinamika. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji dinamikos lygtis. Apibendrintos koordinatės Skaityti daugiau
Dinamika (5)Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika. Skaityti daugiau
Dinamika (6)Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos it standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu (Hiugenso – Šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiavimas. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D’Alambero principas. Skaityti daugiau
Dinamika (7)Taško dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Taško dinamikos teoremos. Judesio kiekio teorema materialiam taškui. Kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Svorio, trinties, tamprumo ir traukos jėgų darbas. Svorio jėgos darbas. Kinetinės energijos teorema. Mechaninės sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Inercijos centro judėjimo teorema. d‘Alambero principas mechaninei sistemai. Mechaninės sistemos dinamikos teoremos. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Kūno slinkimo ir sukimosi dinamika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis. Besisukančio kūno kinetinės energijos teorema. Kūno plokščiojo ir sferinio judėjimo dinamika. Kūno plokščiojo judėjimo diferencialinės lygtys. Plokščiai judančio kūno kinetinės energijos teorema. Analizinės mechanikos elementai. Svorio tamprumo ir traukos jėgos. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji dinamikos lygtis. Skaityti daugiau
Dinamika (9)Skaliariniai ir vektoriniai laukai. Diferencialinės Maksvelo lygtys. Maksvelo lygtys kompleksinėmis amplitudėmis. Medžiagų skirstymas į laidininkus ir dielektrikus. Dielektrinė skvarba. Kintamo elektromagnetinio lauko energijos balansas. Banginės lygtys. Elementarieji spinduliuotuvai (antenos). Elementarieji spinduliuotuvai arba Herco dipolis. Energijos pasiskirstymas erdvėje. Elektrinis dipolis. Hiugenso spinduliuotuvas. Bangų sklidimas terpėje be nuostolių ir su nuostoliais. Paviršinis efektas. Bangų poliarizacija. Elektromagnetinių bangų praėjimas pro dviejų medžiagų ribą. Pilnasis bangos atspindys. Difrakcija. Skaityti daugiau
Hidraulika (25)Skysčio sąvoka ir fizinės savybės. Hidraulika. Skysčių ir dujų slėgis į paviršius. Skysčių ir dujų vidutinis greitis ir debitas. Tėkmės režimai. Hidrauliniai nuostoliai. Vamzdžių skaičiavimas, taikant Bernulio lygtį. Vamzdžių skaičiavimas, taikant Bernulio lygtį. Skysčių ištekėjimas pro angas ir antgalius. Hidraulinių sistemų sandara. Energijos tiekimo blokas. Vožtuvai. Skaityti daugiau
Technologiniai virpesiaiAmplitudės dažninių charakteristikų tipai ir jų apibūdinimas. Virpesių izoliavimo principai ir būdai. Inercinis virpesių matavimas. Netiesinių sistemų priverstinių virpesių ypatumai. Rotorių korekcinių plokštumų parinkimas ir disbalanso leistinųjų reikšmių jose nustatymas. Parametrinių virpesių prigimtis. Inžinerinis kritinių velenų sukimosi greičių įvertinimas. Kraštinių ir pradinių sąlygų įtaka judėjimo lygties sprendiniui strypų išilginių virpesių atveju. Kraštinių ir pradinių sąlygų įtaka judėjimo lygties sprendiniui strypų skersinių virpesių atveju. Virpesių slopinimo parametrai. Netiesiškumų tipai. Lanksčių rotorių balansavimas. Konservatyviosios tiesinės sistemos laisvųjų virpesių ir netiesinės sistemos nusistovėjusių virpesių palyginimas. Antirezonansas. Rotorių centravimas. Automatinis rotorių balansavimas. Dinaminės sistemos virpesių tikrinė forma. Skaityti daugiau