Šperos.lt > Logika > Logikos konspektai
Logikos konspektai

(11 darbai)

Aibių teorija ir logikaAibių teorijos ir logikos pradžiamokslis. Įvadas. Teiginių logika. Teiginio apibrėžimas ir pavyzdžiai. Elementarieji ir sudėtiniai teiginiai ir jų pavyzdžiai. Loginės operacijos su teiginiais. Teisingumo reikšmių funkcija ir lentelės. Loginės formos ir jų ekvivalentumas. Predikatas. Aibė apibrėžiama predikatu. Predikatinės formos. Predikatinių formų ekvivalentumas. Aibių algebra. Aibė, poaibis, aibių lygybė. Veiksmai su aibėmis. Oilerio - Veno diagramos. Aibių skirtumas. Papildinys. De Morgano dėsniai aibių algebroje. Kvantoriai. Aibių Dekarto daugyba. Skaityti daugiau
Elementarių logikos užduočių pratybosMetodinė medžiaga. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Lentelės užpildymas. Supaprastintas sprendimo variantas. Lentelės parengimas. Lentelės užpildymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai. Skaityti daugiau
Filosofinės logikos teorijaLogikos objektas. Loginė sintaksė. Loginė semantika. Loginė pragmatika. Loginė klaidos. Formali klaida. Ydingas ratas. Nenuoseklumas. Klaidinga ekvivalencija. Klaidinga analogija. Psichologizmai. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į nežinojimą. Apeliacija į jėgą. Apeliacija į gailestingumą. Dažniausiai pasitaikančios loginės semantikos klaidos. Abejotina prielaida. Provincializmas. Klaidingas skirstymas. Dviprasmybė. Dažniausiai pasitaikančios loginės pragmatikos klaidos. Tezės pakeitimas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Kada atrodo, jog yra klaida, bet iš tikrųjų jos nėra. Skaityti daugiau
Logika (10)Elementarių logikos užduočių pratybos. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Samprotavimų pagrįstumo nustatymas. Išraiškų užrašymas disjunkyviąja ir konjunktyviąja normaliąja forma. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Dualumo principo taikymas savybių logikos išraiškoms. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Būtinų ir pakankamų sąlygų užrašymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Apibrėžimas santykių, kaip Dekarto sandaugos poaibių. Santykių savybės. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai. Informacijos, esančios hierarchinėje klasifikacijoje, simbolinis užrašymas. Skaityti daugiau
Logika (13)Loginė minties struktūra. Formalizavimas. Logika. Pastovūs ir kintamieji loginiai dydžiai. Kas yra logika kaip mokslas? Logika ir filosofija. Logikos reikšmė. Teiginių logika. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Loginis neigimas. Konjunkcija. Prieštaravimo dėsnis. Disjunkcija. Negalimo trečiojo dėsnis. Implikacija. Loginis ekvivališkumas (lygiavertiškumas). Simbolinio žymėjimo sistemos. Sudėtinių teiginių neigimas. Teiginių formalizavimas. Sudėtinio teiginio teisingumo reikšmės nustatymas, žinant paprastų teiginių teisingumo reikšmes. Loginių jungčių pakeitimas. Dvejybiškumas. Teiginių logikos dėsniai. Teiginių logikos taikymas samprotavimuose. Šnekamosios kalbos formalizavimas. Išsprendžiamumo problema. Išsprendžiamumo problemos sprendimas matricų metodu. Išsprendžiamumo problemos sprendimas, suteikiant loginėms išraiškoms normaliąją formą. Išraiškos konjunktyvi normalioji forma. Disjunktyvi normalioji logika. Teiginių logikos taikymas technikoje. Predikatų logika. Savybių teorija. Kvantoriai ir kintamieji savybių teorijoje. Savybių teorijos dėsniai. Išraiškų pertvarkymas savybių teorijoje. Formalioji implikacija. Santykių teorija. Santykių samprata. Veiksmai su santykiais. Santykio sudėtis. Santykių daugyba. Santykių kompozicija. Specialios loginės santykių savybės. Tapatybės santykis. Santykių teorijos dėsniai. Santykių išreiškimas savybių teorijos terminais. Išsprendžiamumo problema predikatų logikoje. Predikatų logikos taikymas filosofijoje. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Izomorfizmas ir homomorfizmas. Skaityti daugiau
Logika (14)Logikos mokslo apibūdinimas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizacijos procesas. Loginiai pastovieji ir kintamieji dydžiai. Logikos apibrėžimas. Prigimtinė ir teorinė logika. Logikos santykis su kitais mokslais. Jos reikšmė. Dedukcija ir indukcija. Formalioji ir neformalioji logika. Kai kurios neformaliosios logikos klaidos. Nerelevantiškumo klaidos. Klaidos dėl netikslaus sąvokų vartojimo. Kitos neformaliosios samprotavimo klaidos. Teiginių logika. Teiginio samprata. Loginiai operatoriai: loginis neigimas, konjunkcija, disjunkcija, materialioji implikacija, ekvivalencija. Operacijos su loginiais operatoriais. Teiginių logikos dėsniai. Natūralios kalbos formalizavimas. Samprotavimų pagrindimas. Išsprendžiamumas. Sąvadas. Predikatų logika. Savybių teorija: propozicinė funkcija ir jos pavertimas teiginiu; savybių teorijos alfabetas; savybių teorijos dėsniai. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Santykiai tarp loginių klasių. Klasės skirstymas. Sąvokos, jų sudarymas. Sąvokų apibrėžimas. Kai kurie klasių teorijos dėsniai. Sąvokos apibrėžimas. Apibrėžimo taisyklės. Klausimų logika. Klausimo loginė struktūra. Klausimų rūšys. Atsakymai .Loginė semantika. Sintaksė ir semantika. Reikšmė ir prasmė. Supratimas. Ekstensionalas ir intensionalas. Analitiškumas ir sintetiškumas. Antinomijos. Semantinė tiesos samprata. Kalba ir logika. Tikimybiniai samprotavimai. Nededukciniai samprotavimai. Indukcija. Analogija. Hipotezė. Tardyminė versija. Tikimybiniai nededukcinių samprotavimų pagrindai. Tikimybinė logika. Įrodymo teorija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės.Paralogizmai ir sofizmai. Skaityti daugiau
Logika (2)Logikos mokslas ir jo objektas. Teiginių logika. Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai. Propozicinių kintamųjų eilės interpretacija ir teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos formulės reikšmės nustatymas. Teiginių logikos formulių rūšys. Loginiai formulių santykiai. Teiginių logikos operatorių pakeičiamumas. Teiginių logika ir protavimas. Teiginių logika ir natūralioji kalba. Normalioji formulės forma. Skaityti daugiau
Logika (4)Logikos mokslo objektas. Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Logika ir psichologija. Logika ir mąstymo modeliavimas. Logika ir kalba. Logika ir matematika. Logika ir filosofija. Psichologinės pažinimo struktūros. Mąstymo struktūriniai elementai. Jutiminiai mąstymo elementai. Pojūčiai (jutimai). Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Vaizdiniai. Atmintis. Abstraktaus mąstymo elementai. Sąvoka. Sprendimas. Sprendinys. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Užduotys. Skaityti daugiau
Logika (5)Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai. Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Atmintis. Vaizdiniai. Mąstymas. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Kalbos išraiškos formalizavimas. Kalbos išraiškų formų ir prasmių ryšiai. Matematinės sąvokos logikoje. Skaityti daugiau
Logika (7)Logikos objektas. Kas sudaro samprotavimą? Loginės klaidos. Tezės pakeitimas. Abejotina prielaida. Ydingas ratas. Provincializmas. Nenuoseklumas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Klaidinga dilema. Formali klaida. Tariamas samprotavimas. Klaidinga simetrija. Klaidos pridengimas klaida. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliaciją į asmenį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į tuštybę. Apeliacija į nežinojimą. Jėgos argumentas. Apeliacija į gailestingumą. Dviprasmybė. Klaidinga analogija. Logikos kryptys. Loginis pozityvizmas. Struktūralizmas: Saussure'o teorija. Loginis pragmatizmas: Ch.S.Peirce teorija. Trys ženklo matmenys. Semantikos ir sintaksės santykis. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Semantikos ir pragmatikos santykis. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Teisingumo kriterijai. Skaityti daugiau
Logika ir mokslo metodologijaLogikos apibrėžimas. Jos santykis su kitais mokslais. Logikos reikšmė. Minčių loginės struktūros. Formalizavimo metodas. Teiginių logikos samprata. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Paprasti ir sudėtiniai teiginiai. Loginis neigimas. Konjunkcija, disjunkcija. Disjunkcija. Implikacija, ekvivalentiškumas. Indukcijos metodai. Analogija. Sudėtinių teiginių neigimas. Daugiareikšmės teiginių logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Silogistika. Įrodymo struktūra. Įrodymų klasifikacijos. Loginės klasės skirstymas ir klasifikacija. Klasių skirstymo (klasifikacijos) taisyklės. Išsprendžiamumo problema teiginių logikoje. Pagrindinių teiginių logikos dėsniai - išvedimo taisyklės. Loginė klasė ir jos struktūra. Loginės klasės sąvokos. Sąvokų sudarymas. Santykiai tarp loginių klasių (sąvokų). Sąvokos apibrėžimo samprata. Apibrėžimo struktūra. Pagrindinės apibrėžimų rūšys. Sąvokų apibrėžimo taisyklės. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Bendra predikatų logikos samprata. Savybių ir santykių teorija. Kvantoriai. Dedukcinis metodas. Įrodymų klaidos. Įrodymų taisyklės. Netiesioginio įrodymo būdai. Tezės paneigimo būdai. Skaityti daugiau