Gramatikos konspektai

(20 darbai)

Darybiniai sinonimai (2)Veikėjai ar veiksmažodinės ypatybės turėtojai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Sėjėjas buvau ir kirtėjas. Vardažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Įspraustą tikrovės maketan. Ir lyg amžinybės fantomas. Senatvės kankinantis laikas. Žadėjęs ramybę ir taiką. Aplinkui vien tuštumą tvėrusius. Sukandus dantis savo ištikimybėj. Jaunystės laikų išminties. Veiksmažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Kokių dar troškimų kabintis. Senų išdavysčių pamėklės. Kokie prakeikimai ištiks mus. Be gailesčio Dievas sugėrė. Iš naujo per atmintį leidi. Tas laisvės atodūsis trunka. Žvarbus ir sprangus kosulys visiškai remtis. tekstyno duomenimis. Tad naivūs užuojautos žodžiai. Veiksmažodžiai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Pražilęs nukaršęs poetas. Nors tik sumeluočiau pasakęs. Kad net lig šiandienai suskausta. Atviepęs nušvitusį snukį. Nuseno tos moterys senos. Tik kartais kad viską pamirštų. Nors dar prisiminus supurto. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos dalys (3)Įvardis. Įvardžių skyriai. Pagrindiniai įvardžių skyriai. Įvardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Skaitvardis. Kiekinių skaitvardžių poskyriai. Įvardžiuotiniai skaitvardžiai. Skaitvardžiai. Skaitvardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Prieveiksmis. Būdvardinių prieveiksmių kirčiavimas. Prieveiksmių laipsniavimas. Prieveiksmio vartojimo ypatumai. Prieveiksmio gramatinio nagrinėjimo planas. Prielinksnis. Sintaksė. Žodžių junginys. Sakinys. Sakinio rūšys. Asmeniniai, beasmeniai ir nepilnieji sakiniai. Tarinys. Tarinių rūšys. Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Kalbos klaidosDidžiosios kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Neteiktini sudurtiniai žodžiai. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartotinas. Kilmininkas nevartotinas. Naudininkas nevartotinas. Galininkas nevartotinas. Įnagininkas nevartotinas. Vietininkas nevartotinas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra ir stilistikaNenorminių žodžių darybos variantų klasifikavimas. Priesagų, priešdėlių vediniai. Dūriniai. Sisteminiai jų pažeidimai. Priesagų vediniai. Priešdėlių vediniai. Sudurtiniai žodžiai. Sintaksės variantai. Linksnių ir prielinksnių konstrukcijos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių konstrukcijos. Sudėtinių sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai Linksnių reikšmės. Linksnių vartosenos klaidos. Vardininko klaidos. Kilmininkas. Kilmininko klaidos. Naudininkas. Naudininko klaidos. Galininkas. Galininko klaidos. Įnagininkas. Įnagininko klaidos. Vietininkas. Vietininko klaidos. Šauksminkas. Prielinksnių ir polinksnių vartojimo klaidos. Pusiau predikatinių konstrukcijų klaidos. Dalyvių klaidos. Pusdalyvio klaidos. Padalyvio klaidos. Morfologijos variantai. Giminė. Skaičius. Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos. Laipsniai. Laikai ir nuosakos. Sangrąžinės ir nesangrąžinės formos. Rūšis. Veikslas. Ilgosios ir trumposios formos. Galūnės. Fonetiniai šaknies variantai. Pusiau predikatinių konstrukcijų klaidos. Dalyvių klaidos. Pusdalyvio klaidos. Padalyvio klaidos. Kitos klaidos. Skaityti daugiau
KirčiavimasTrumpųjų skiemenų kirčiavimas. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas. Skaitvardžių ir įvardžių kirčiavimas. Įvardžiai. Būdvardžių su priesaga – nis, - ė kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Paskutinio skiemens kirčiavimas. Priešpaskutinio skiemens kirčiavimas. Kai kurių daiktavardžių galūnės. Pagrindinės veiksmažodžio formos. Bendraties kirčiavimas. Esamasis ir būtasis kartinis laikas. Veiksmažodžio išvestinės asmenuojamosios formos. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Dalyvių kirčiavimas. Būtasis kartinis, būtasis dažninis ir būsimasis laikas. Neveikiamieji dalyviai. Įvardžiuotiniai veikiamieji dalyviai. Įvardžiuotiniai neveikiamieji dalyviai. Pusdalyvių, padalyvių ir būdinių kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Jaustukų ir ištiktukų kirčiavimas. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (4)Šalutiniai sakiniai. Tarinių rūšys. Dalelytė. Jaustukas. Kirčiavimas. Būdvardžių laipsniai. Sudėtiniai sakiniai. Fonetinis žodžių nagrinėjimas. Įvardžių reikšmė ir gramatiniai požymiai. Skaitvardžio reikšmė ir skyriai. Datos rašymas. Matų, piniginių vienetų santrumpos. Prieveiksmis. Būdo ir kiekybės aplinkybės. Antrininkės sakinio dalys. Papildinys. Aplinkybių rūšys. Vietos ir laiko aplinkybės. Priežasties ir tikslo aplinkybės. Kreipinys ir jo skyryba. Įterpinys ir jo skyryba. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Priesagų vediniai. Veiksmažodis sakinyje. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (8)Lietuvių kalbos 8-9 klasės kurso konspektas. Žodžių junginys, jungimo būdai. Sakinių rūšys. Veiksnys. Tarinys. Aplinkybės. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, padalyvinės, pusdalyvinės aplinkybės. Derinamieji ir nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių būdvardinių ir dalyvinių pažyminių skyryba. Papildinys. Priedėlis. Priedėlių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Įterpiniai. Įterpinių skyryba. Pertarai (parazitiniai žodžiai). Teigimo ir neigimo žodžiai. Kreipiniai. Lyginamieji posakiai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos žinynasKirtis ir priegaidė. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Morfologija. Daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis, skaitvardis, įvardis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas, dalyviai. Morfologinio nagrinėjimo pavyzdžiai. Žodžių daryba. Morfeminė analizė. Darybinė analizė. Kaitybinė analizė. Gramatinė kategorija. Gramatinių reikšmių realizavimo būdai. Skaityti daugiau
Morfologija (2)Morfologijos objektas. Morfemos ir jų rūšys. Morfemų variantai. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Darybos formantas ir darybos reikšmė. Darybos tipai ir kategorijos. Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės, nenominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Priesaginė daiktavardžių daryba. Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Sudurtinių daiktavardžių daryba. Morfologinės daiktavardžių ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija (bendroji charakteristika). Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Daiktavardžių linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžio gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžių formų sistema (= veiksmažodžių formų daryba). Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojami veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Padalyvis ir pusdalyvis. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukai ir jungiamieji žodžiai. Jaustukas. Ištiktukas. Skaityti daugiau
Morfologija (3)Morfologijos objektas. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Morfemos ir jų rūšys. Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Darybos formantas ir darybos reikšmė. Morfemų variantai. Darybos tipai ir kategorijos. Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Nenominatyvinės kalbos dalys. Priesaginė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Morfologinės daiktavardžio ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija. Daiktavardžio vardininkas. Daiktavardžio kilmininkas. Daiktavardžio naudininkas. Daiktavardžio galininkas. Daiktavardžio įnagininkas. Daiktavardžio vietininkas. Daiktavardžio linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžių gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžio formų sistema. Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Gramatiniu požiūriu, veiksmažodžių formų sistema nėra vienalytė. Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Dalyvių darybos paskirtis kalboje. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Padalyvis ir pusdalyvis. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukas. Ištiktukas. Ištiktukai. Jaustukas. Skaityti daugiau
Morfologija (5)Vienarūšės sakinio dalys. Nominatyviniai sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Konstatuojamieji, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Papildinys. Prielinksninės konstrukcijos. Sudėtinis papildinys. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo paremiamojo sujungimo veiksnys aplinkybės. Pažyminys. Tarinys. Predikatinis pažyminys. Skaityti daugiau
Morfologija (6)Įspraudai. Sakinio dalis atitinkantys įspraudai. Sudėtinių sakinių dėmenis atitinkantys įspraudai. Padalyvinės aplinkybės. Asmeniniuose sakiniuose. Beasmeniuose sakiniuose. Pusdalyvinė aplinkybė. Įterpinys. Įterptiniai žodžiai. Kreipinys. Dalyvinės aplinkybės. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo sakiniai. Paremiamojo sujungimo sakiniai. Skaityti daugiau
Padalyvis ir pusdalyvisPadalyvis. Morfeminė struktūra. Padalyvių vartojimo klaidos. Pusdalyvis. Morfeminė struktūra. Pusdalyvių vartojimo klaidos. Skaityti daugiau
Prielinksnių vartojimasPrielinksnių vartojimas: Ant, Apie, Aplink, Iki, Ligi, Į, Iš, Nuo, Pagal, Palei, Pas, Per, Po, Prie, Prieš, Pro, Su, Už. Skaityti daugiau
Sintaksė (4)Išplėstinės padalyvinės, pusdalyvinės ir dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių pažyminių skyryba. Išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai. Priedėlis, arba daiktavardinis pažyminys. Tikslinamosios aplinkybės. Vienarūšių sakinių dalių su apibendrinamaisiais žodžiais. Įterpinys. Lyginamieji posakiai. Šalutiniai sakiniai. Šalutinių sakinių rūšys. Šalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Bejungtukių sakinių skyryba. Mišrieji sakiniai. Skaityti daugiau
Skyryba (2)Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Priedėlis. Aplinkybės. Tikslinamųjų aplinkybių skyryba. Išplėstinių dalyvinių pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vienarūšių ir nevienarūšių derinamųjų pažyminių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai. Kreipinio skyryba. Įterpiniai. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba. Tiesioginės kalbos skyryba. Vientisinio sakinio skyryba. Sudėtinių sakinių skyryba. Skaityti daugiau
Skyryba. Literatūros srovėsLietuvių kalbos skyrybos lentelė ir literatūrinės srovės. Skaityti daugiau
Skyrybos taisyklėsSkyrybos taisyklės. Vientisinio sakinio skyryba. Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Pažyminių skyryba. Derinamųjų pažyminių skyryba. Nederinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių pažyminių skyryba. Priedėlio skyryba. Aplinkybių skyryba. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinių dalyvinių, padalyvinių ir pusdalyvinių aplinkybių skyryba. Kreipinio skyryba. Įterpinių skyryba. Įterptinių žodžių skyryba. Įterptinių sakinių skyryba. Lyginamieji posakiai. Žodžių taip, ne ir jaustukų skyryba. Pridurtinių sakinio dalių ir sakinių skyryba. Pridurtinių sakinio dalių skyryba. Pridurtinių sakinių skyryba. Sudėtinių sakinių skyryba. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba. Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba. Tiesioginės kalbos skyryba. Tiesioginės kalbos skyrimas brūkšniais. Tiesioginės kalbos skyrimas kabutėmis. Citatos. Skaityti daugiau
Vientisinio sakinio skyrybaVientisinio sakinio skyrybos taisyklės 8 klasei. Išplėstinės pusdalyvinės, padalyvinės, dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Pažyminys. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Priedėlių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Įterpinys. Pertarai. Teigimo ir neigimo žodeliai. kreipiniai. Lyginamieji posakiai. Skaityti daugiau
Vientisinio sakinio skyryba (3)Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Derinamieji pažyminiai. Nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Išplėstinių pažyminių skyryba. Priedėlio skyryba. Vienarūšės sakinio dalys. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Apibendrinamieji žodžiai. Po apibendrinamojo žodžio. Prieš apibendrinamąjį žodį. Kreipinio skyryba. Įterpinių skyryba. Lyginamųjų posakių skyryba. Skaityti daugiau