Geodezija

(65 darbai)

AerofotografijaĮvadas. Aerofotografija bei jos rūšys. Aerofotografavimo techninės priemonės. Istorinė aerofotografijos apžvalga. Aerofotografija tarpukario Lietuvoje. Aerofotografija Lietuvoje sovietinės okupacijos metais. Mozaikinių fotoplanų sudarymo technologija. Aerofotografinės medžiagos panaudojimas žemėtvarkoje. Aerofotografija Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Panchromatinių ortofotoplanų sudarymas. Specializuotas aerofotografavimas miškotvarkai. Multispektrinių ortofotoplanų sudarymas. Aerofotografijos taikymo sritys. Kelių ir jų statinių interpretavimas. Hidrografinių objektų interpretavimas. Užstatytų teritorijų interpretavimas. Miško kultūrų interpretavimas. Pievų ir ganyklų interpretavimas. Sodų interpretavimas. Ariamosios žemės interpretavimas. Pelkių interpretavimas. Durpynų interpretavimas. Karjerų interpretavimas. Kitų žemės ūkyje nenaudojamų objektų interpretavimas. Monodigitalizavimas (plokštuminis braižymas) ir stereodigitalizavimas (erdvinis braižymas). Ortofotoplanų pritaikymas vykdant žemės reformos darbus. Ortofotoplanų pritaikymas vykdant pasėlių deklaravimą. Terminų Paaiškinimas. Skaityti daugiau
Anykščių regioninio parko Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos planasDirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos apsaugos statusas. Teritorijos veiklos apribojimai. Saugomos gamtinės vertybės. Hidrografinės, hidrologinės ypatybės. Artimiausios saugomos teritorijos. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslai. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Aplinkos chemija (5)6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis Darbas Nr.1. Fizikinių vandens savybių nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su fiziniu vandens vandens nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizines savybes. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai. Rezultatai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.2. Vandens drumstumo ir sausos liekanos nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su skendinčių medžiagų kiekio nustatymu. Nustatyti skendinčių medžiagų koncentraciją tiriamajame vandenyje. Susipažinti su sausos liekanos nustatymu. Nustatyti sausos liekanos kiekį tiriamajame vandenyje. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.4. Skysčių tūrio matavimo priemonių meteorologinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslai. Nustatyti analizei naudojamų matavimo indų metrologines charakteristikas ir palyginti jas su gamintojų deklaruojamomis charakteristikomis. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, padaryti išvadas, kurios iš patikrintų tūrio matavimo priemonių yra tiksliausios ir gali būti naudojamos svarbioms analizėms atlikti. Naudojami indai, medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr. 5. Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas. Darbo tikslai: Susipažinti su šlapalo, acetono, muilo kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį organinį junginį. Susipažinti su NH4+, SO42-, Cl- ir Fe3+ junginių kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį neorganinį junginį. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.6, Trimetrinė tirpalų analizė, Darbo tikslai, Išmokti pagaminti normalinės koncentracijos tirpalus. Nustatyti tirpalų normalingumą. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai, Nustatymo eiga, Išvados, Skaityti daugiau
Aplinkos taršos prevencija6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas NR.1. Saulės šviesos intensyvumo tyrimai ir energetinis potencialo įvertinimas. Darbo tikslai: Išmatuoti apšvietą lauke, nustatyti saulės intensyvumą bei jo energetinį potencialą. Atlikti palyginamuosius skaičiavimus individualiam namui šildymo ir karšto vandens ruošimui naudojant gamtines dujas bei saulės kolektorių sistemą. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.2. Statybinių medžiagų užterštumo gamtinės kilmės radionuklidais tyrimas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti ir įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų savituosius aktyvumus tipinėse statybinėse medžiagose. Įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų, esančių statybinėse medžiagose, jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltas išorines apšvitos dozes nuo pavienių statybinių medžiagų bei iš jų pagamintų konstrukcijų. Laboratorinis darbas NR.4. Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti duoto dirvožemio ėminio mechaninę sudėtį jį frakcionuojant įvairaus akučių dydžio sietais. Įvertinti atskirų frakcijų kiekį ėminyje procentais. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.5. Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Laboratorinis darbas NR. 6. Dujų srauto greičio, slėgio matavimas ir debito nustatymas ortakyje. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti oro srauto judėjimo greičius ir slėgį oro valymo įrenginyje. Teorinė dalis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.7. Vidaus degimo variklių išmetamų dujinių teršalų koncentracijų nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kenksmingais komponentais , jų įtaka aplinkos užterštumui, normavimu ir išmokti nustatyti jų koncentracijas skirtingais darbo rėžimais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
FotogrametrijaĮvadas. Aiškinamasis raštas. Aerofotonuotraukų vaizdumo savybės. Interpretavimo etapai. Interpretavimo požymiai. Žemės dangos kontūrų interpretavimas. Keliai ir jų statiniai. Hidrografiniai objektai. Užstatytos teritorijos. Miško augalija. Pievos ir ganyklos. Sodai. Ariamoji žemė. Pelkės. Durpynai. Karjerai. Kiti žemės ūkyje nenaudojami objektai. Brėžiniai. Topografinės aerofotonuotraukos interpretacija. Aerofotonuotraukos interpretacija žemės ūkiui. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės baigiamosios praktikos ataskaita: žemės sklypų geodeziniai matavimai UAB "Skirnuvos turto valdymas"Įvadas. UAB "Skirnuvos turto valdymas" aprašymas. Darbovietės atliekami darbai. Darbų organizavimas. Marketingo modelis. Atliktų darbų apibūdinimas ir analizė. Topografinės nuotraukos aprašas. Darbas su įstaigos interesantais. Apskaitos dokumentai ir registrai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
GeodezijaGeodezijoje naudojami orientavimo kampai, jų apibrėžimai. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų. Kaip apskaičiuojami direkciniai kampai teodolitiniame ėjime. Ryšys tarp direkcinių ir išmatuotų kampų direkciniame ėjime. Planas ir žemėlapis. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas ir jo sandara. Atskaičiavimas teodolitų limbuose. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Kampo matavimas ruožtu metodu. Atstumų matavimas juosta. Matavimo juostų komponavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas iš vidurio. Niveliuojant pirmyn. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Pastato nužymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Statybinis tinklas. Pastatų nužymėjimo aukščių pagrindas. Taškų nužymėjimas kampine sankirta. Taškų nužymėjimas linijine sankirta. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodezinis nužymėjimas statant statinius(ašių nužymėjimas). Geodeziniai darbai statant požeminę pastato dalį. Horizontalių kampų atidėjimas vietovėje. Altitudžių perdavimas į gilią iškasą ar į aukščiau esančius horizontus. Taškų nužymėjimas polinių koordinačių metodu. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Skaityti daugiau
Geodezija (10)Koordinačių sistemos. Aukščių sistemos. Gauso-Kriugerio koordinačių sistemos. Meridianai. Artėjimo kampas. Orientavimo kampai ir ryšys tarp jų. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Planas ir žemėlapis. Masteliai. LKS-94 žemėlapių nomenklatūra. Reljefo vaizdavimas topografiniuose planuose ir žemėlapiuose. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Uždaviniai, sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas, jo pagrindinės dalys. Teodolito žiūronas (ž), jo sandara, charakteristikos. Gulsčiukai. Atskaičiavimai teodolitų limbuose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas matavimui. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas ruožtų metodu. Vertikalių kampų matavimas. Atstumų matavimas. Atstumų matavimo juosta ir ruletė. Atstumų matavimas elektroniniais tolimačiais. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrų principinės schemos. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas. Techninis niveliavimas, tikslumas. Požeminių komunikacijų klasifikavimas. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Vertikali požeminių komunikacijų nuotrauka. Esamų požeminių komunikacijų nuotrauka. Kadastras. Kadastriniai matavimai. GPS technologijų panaudojimas kadastriniuose matavimuose. Kadastrinių matavimų atramos taškai. Plotų matavimas ir skaičiavimas. Teodolitinė nuotrauka. Kadastrinių duomenų surinkimas statinių išdėstymo planams sudaryti. Pastatų vidaus matavimas. Pastatų ir jų dalių aukščio (gylio) nustatymas. Žemės sklypų ženklinimas. Leistinas kampų nesąryšis, santykinė paklaida poligone, atliekant žemės sklypų matavimus. Skaityti daugiau
Geodezija (11)Koordinačių sistema. Koordinačių sistemos naudojamos geodezijoje.aukščių sistema naudojama geodezijoje. Gauso–Kriugerio koordinačių sistema. Meridianai. Meridianų artėjimo kampas. Orientavimo kampai ir ryšys tarp jų. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Planas ir žemėlapis. Masteliai. LKS-94. Reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Uždaviniai sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas, jo sudedamosios dalys. Teodolito žiūronas, jo sandara, charakteristikos. Gulsčiukai. Atskaitymo sistemos teodolituose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Teodolitų tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas ruožtų metodu. Vertikaliųjų kampų matavimas. Nulio vietos (NV) reguliavimas. Atstumų matavimas. Atstumų matavimas juosta ir rulete. Juosta ir rulete išmatuotos juostų atstumų paklaidos. Atstumų matavimas elektroniniais tolimačiais. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrų principinės schemos. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas. Techninis niveliavimas ir tikslumas. Požeminių komunikacijų klasifikavimas. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Vertikalioji požeminių komunikacijų nuotrauka. Esamų požeminių komunikacijų nuotrauka. Kas tai yra kadastras? Kas tai yra kadastriniai matavimai? GPS technologijos panaudojimas kadastriniuose matavimuose. Kadastrinių matavimų atramos tinklai. Plotų nustatymas. Teodolitinė nuotrauka. Kadastrinių duomenų surinkimas statinių išdėstymo planams sudaryti. Pastatų ir statinių matavimai. Pastatų ir jų dalių aukščio nustatymas. Kaip ženklinami žemės sklypai? Koks yra leistinas kampų nesąryšis ir santykinė paklaida uždarame poligone, atliekant kadastrinius žemės sklypų matavimus? Topografinių nuotraukų geodezinis pagrindas. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Skaityti daugiau
Geodezija (12)PowerPoint pristatymas. Geodezija tai. Geodezija yra glaudžiai susieta su. Geodeziniai matavimai atliekami. Matuojama sprendžiant mokslinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius. Pagrindinės sąvokos. Žemės forma ir didumas. Lygio paviršius. Lygio paviršius (geoido paviršius) pasižymi tokia savybe. Lygio paviršius ir svambalo linijos. Skaityti daugiau
Geodezija (13)Projekto sudarymas poligonometrijoje. Koreliatų išlyginimas. Sankirtos naudojimas taškų koordinavimui ir kontūrženklių sudarymas. Fotografavimo metodai ir parametrai. Skleidimo (skenavimo) sistemos. Televizinė nuotrauka. Radarinė (radiolokacinė) nuotrauka. Infraraudonoji nuotrauka. Suprojektuoto tinklo tikslumas. Tiesioginės sankirtos. Tiesinis ėjimas. Žemėlapio senėjimas ir atnaujinimas. Laužytas ėjimas. Kampų matavimas poligonometrijoje. Koordinačių transformavimas. Topografinio žemėlapio atnaujinimo technologija. Nuotraukų tipai ir taikymas. Aerokosminės nuotraukos. Ėjimo su nepataisytais kampais tikslumo įvertinimas. Atvirkštinės daugkartinės sankirtos tikslumo įvertinimas. Kabančio ėjimo įvertinimas. Tinklo sąsaja su geodezinio pagrindo punktais ir objektais vietovėje. Poligonometrinio ėjimo su pataisytais kampais tikslumas. Tiesioginės daugkartinės sankirtos tikslumas. Skaitmeninio kartografavimo technologija. Šoninė sankirta. Poligonometrijos klasifikavimas I-II kl. Pagal kokius kriterijus. Aeronuotraukos projektavimas. Poligonometrijos klaidų šaltiniai. Kokie sumažinimo būdai. Skaityti daugiau
Geodezija (15)Koordinatės ir reljefas. Geodezinės. Stačiakampės koordinatės. Gauso–Kriugerio koordinačių sistema. Jūros lygis. Orientavimo kampai. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Topografiniai planai ir žemėlapiai. Masteliai. Reljefo vaizdavimas topografiniuose planuose ir žemėlapiuose. Topografinių planų ir žemėlapių sutartiniai ženklai. Teodolitas. Teodolitas, jo pagrindinės dalys. Teodolito žiūronas. Gulsčiukas. Atskaitymo sistemos teodolituose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Ruožtų būdas. Vertikalių kampų matavimas. Kiti klausimai. Atstumų matavimas rulete. Elektroniniai tolimačiai. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrų principinės schemos. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Projektinis nužymėjimas. Žymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Žymėjimo geodezinis aukščių pagrindas. Altitudžių nužymėjimas. Horizontalių kampų žymėjimas vietovėje. Požeminių komunikacijų klasifikavimas. Kadastras. Kadastriniais matavimais. Masteliai žemėlapiuose. Kadastro duomenys apie statinius renkami pagal jų tipus. Skaityti daugiau
Geodezija (16)Absoliutinė altitudė. Azimutas ir jų skaičiavimas. Teodolitas ir jo paskirtis. Kampų matavimas. Trasos piketažas. Geodezinės išpildomosios nuotraukos statyboje sudarymas, reikšmė. Žinant nuolydį, vieno taško altitudę ir atstumą, kaip apskaičiuojama antro taško altitudė? Magnetinio azimuto nustatymas. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Skaityti daugiau
Geodezija (17)Geodezijos savarankiškas darbas nr. 1. 5 variantas. Teodolitiniai ėjimai. Duota: statybinės aikštelės teritorijoje pravesto teodolitinio poligono schema. Lauko matavimų rezultatai. Pirmosios linijos direkcinis kampas. Išeities taško koordinatės. Reikia: Apskaičiuoti kampinį nesaryšį ir pataisyti kampus. Apskaičiuoti kraštinių direkcinius kampus ir rumbus. Patikrinti, ar teisingai išmatuotos poligono linijos. Apskaičiuoti kraštinių horizontalias projekcijas. Aapskaičiuoti koordinačių prieaugius. Apskaičiuoti koordinačių prieaugių nesąryšius ir išdėstyti juos. Apskaičiuoti poligono taškų koordinates. Pakloti poligono planą masteliu 1:500. Lauko matavimų rezultatai. Išvados. Priedai (1. dwg. brėžinys Teodolitinioėjimo planas. 2. Excel byla: Koordinačių skaičiavimo žiniaraštis. 3. Excel byla: Niveliavimo žurnalas). Skaityti daugiau
Geodezija (18)Bendros geodezijos žinios. Geodezijos skirstymas. Geodezijos ryšiai su kitais mokslais. Geodezijos istorijos bruožai. Svarbiausios žinios apie Žemės formą ir didumą. Astronominės ir geodezinės koordinatės. Aukščių sistemos. Bendros žinios apie Gauso—Kriugerio koordinačių sistemą. Stačiakampės Dekarto koordinatės. Kartografinės projekcijos. Horizontalinė projekcija. Matų vienetai. Geodezijos darbų ir nuotraukų rūšys. Planas. Žemėlapis. Profilis. Sutartiniai ženklai. Skaityti daugiau
Geodezija (2)Geodezijos sąvoka ir esmė. Žemės forma ir didumas. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Planas, žemėlapis. Taško geografinės koordinatės. Geodezinė nuotrauka. Poligono vidaus teorinė kampų suma. Koordinačių skirtumai (prieaugiai) ir skirtumo skaičiavimai. Linijų orientavimas. Azimutas. Rumbas. Direkciniai kampai. Ryšys tarp azimutų ir rumbų. Mastelis. Skaityti daugiau
Geodezija (3)Geodezijoje naudojami orientavimo kampai, jų apibrėžimai. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų. Kaip apskaičiuojami direkciniai kampai teodolitiniame ėjime. Ryšys tarp direkcinių ir išmatuotų kampų direkciniame ėjime. Planas ir žemėlapis. Topografinių žemėlapių ir planų nomenklatūra. Kampo matavimas ruožtu metodu. Atstumų matavimas juosta. Matavimo juostų komponavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas iš vidurio. Niveliuojant pirmyn. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Pastato nužymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas ir jo sandara. Atskaičiavimas teodolitų limbuose. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Statybinis tinklas. Pastatų nužymėjimo aukščių pagrindas. Taškų nužymėjimas kampine sankirta. Taškų nužymėjimas linijine sankirta. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas). Geodeziniai darbai statant požeminę pastato dalį. Horizontalių kampų atidėjimas vietovėje. Altitudžių perdavimas į gilią iškasą ar į aukščiau esančius horizontus. Taškų nužymėjimas polinių koordinačių metodu. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Skaityti daugiau
Geodezija (4)Teodolitiniai ėjimai. Teodolitinio poligono schema. Lauko matavimų rezultatai. Darbo atlikimo tvarka. Trasos niveliavimas. Darbo atlikimo tvarka. Skaityti daugiau
Geodezija (5)Įvadas. Koordinačių sistema ir linijų orientavimas. Žemės figūra. Taško koordinatės. Aukščių sistema. Meridianai. Meridianų artėjimo kampas. Linijų orientavimas. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Topografiniai planai ir ir žemėlapiai. Planas ir žemėlapis. Masteliai. Topografinių žemėlapių ir planų nomenklatūra. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Kampų matavimas. Kampų matavimo principas. Teodolitas. Žiūronas. Gulsčiukas. Atskaitymo sistemos teodolituose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Reguliavimas. Horizontalių kampų matavimo tikslumas. Ruožtų būdas. Krypčių būdas. Tikslumas. Vertikalių kampų matavimas. Tikslumas. Nulio vietos (NV) reguliavimas. Atstumų matavimas. Bendros žinios apie atstumų matavimą. Atstumų matavimas juosta ir rulete tikslumas. Juosta ir rulete išmatuotos juostų atstumų paklaidos. Optinių toliamačių principas. Siūlinis toliamatis. Supratimas apie elektroninius toliamačius. Niveliavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Techninis niveliavimas. Tikslumas. Trigonometrinis niveliavimas. Tikslumas. Hidrostatinis niveliavimas. Matavimo klaidų teorijos pagrindai. Paklaidų tipai ir priežastys. Vidutinė kvadratinė ir ribinė paklaidos. Inžineriniai geodeziniai matavimai. Projektavimo stadijos. Inžinerinės geodezijos tyrinėjimo etapai. Rodikliai charakterizuojantys valstybinius geodezinius tinklus. Topografinių nuotraukų geodezinis pagrindas. Topografinių nuotraukų metodai. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Linijinių statinių trasų parinkimas ir tvirtinimas vietovėje. Trasos taškų koordinavimas ir niveliavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas pagal altitudes. Žemės darbų skaičiavimas pagal horizontales. Vertikalus žemės paviršiaus projektavimas žemės paviršiuje. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Geodezinių nužymėjimų darbų tikslumas, numatytas normose. Projekto nužymėjimo geodezinis pagrindas. Pastatų ir statinių rūšys. Atstumų horizontalių ašių ir kampų žymėjimas. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai pastatų statyboje. Statybinis darbų nužymėjimas. Detalus pamatų nužymėjimas. Pastatų ir inžinerinių statinių deformacijų tyrimai geodeziniais metodais. Inžinerinių statinių sėdimų stebėjimai. Inžinerinių statinių pokrypio (kreno) stebėjimai. Skaityti daugiau
Geodezija (6)Koordinačių sistemos ir linijų orientavimas. Žemės forma ir didumas. Astronominės ir geodezinės koordinatės. Aukščių sistemos. Gauso – Kriugerio koordinačių sistema. Meridianai. Orientavimo kampai. Pradinių orientavimo duomenų nustatymo metodai. Topografiniai žemėlapiai ir planai. Žemėlapiai ir planai. Mastelis. Topografinių žemėlapių nomenklatūros. Reljefo ir situacijos vaizdavimas žemėlapiuose ir planuose. Uždaviniai, sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Kampų matavimas. Teodolito sandara. Teodolitų tipai. Kampų matavimo metodai. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas. Kampų matavimo tikslumas. Teodolito parengimas darbui. Niveliavimas. Žemės kreivumo ir refrekcijos įtaka niveliavimui. Nivelyrų principinės schemos. Matuoklės. Nivelyrų klasifikavimas pagal valstybinį standartą, jų parametrai. Nivelyrų tipai. Matavimų klaidų teorijos pagrindai. Matavimų tikslumas. Vidutinė aritmetinė, vidutinė kvadratine bei santykinės klaidos. Sisteminės ir atsitiktinės klaidos. Matuojamojo dydžio tikrosios reikšmės ir tikslumo įvertinimas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Tyrinėjimo ir projektavimo darbų etapai. Geodezinių tinklų sudarymo principai. Geodezinių tinklų skirstymas. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas. Topografinių nuotraukų sudarymo metodai. Tachometrinė nuotrauka. Plotų niveliavimas. Horizontalioji nuotrauka. Požeminių konstrukcijų nuotrauka. Pastatų ir statinių matavimai. Trasavimo darbai. Plotų nustatymas. Menzūlinė nuotrauka. Projektų nužymėjimas. Projektų nužymėjimo darbai ir jų tikslumas. Nužymėjimo geodezinis pagrindas. Nužymėjimo brėžinių sudarymas. Nužymėjimui naudojami metodai. Nužymėjimo matavimų elementai. Kreivių nužymėjimas vietovėje. Geodeziniai darbai statant inžinerines komunikacijas. Inžinerinės komunikacijos ir kt objektų statyba. Geodeziniai darbai kasant tranšėjas ir klojant vamzdžius. Geodeziniai darbai tiesiant kelius. Geodeziniai darbai statant tiltus. Geodeziniai darbai aerodromų statyboje. Geodeziniai darbai civilinių ir pramoninių objektų statyboje. Deformacijų stebėjimas. Išpildomoji(kontrolinė) geodezinė nuotrauka. Skaityti daugiau
...