Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Fizika>Kvantinė mechanika

Kvantinė mechanika (46 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atomai. Branduolinės reakcijos. Metalų laidumas

  Atomų sąveikos molekulėje samprata. Pasiskirstymo funkcija. Bozės-Einšteino, Fermio-Dirako skirtiniai. Bozonai ir fermijonai. Atomo branduolio nukleoninis modelis (masė, krūvis, spindulys ir kt.). Branduolių savasis dalijimasis. Spontaninės ir valdomos branduolinės reakcijos. Kvarkų samprata. Molekulių spektrų samprata. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Atomo branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys ir magnetinis momentas. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Dalelės ir antidalelės. Atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybė. Molekuliniai spektrai. Rotaciniai, vibraciniai ir elektroniniai energijos lygmenys. Elektroninės dujos. Fermio energija. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Puslaidininkiai. Savasis ir priemaišinis laidumas. Radioaktyviojo suirimo dėsnis. Neutrino atradimas. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Kvantinių generatorių praktinis naudojimas. Metalų elektrinis laidumas. Superlaidumas. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Kvarkų samprata ir jų savybės. Vandenilio atomo emisijos ir absorbcijos spektrai. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Fotonai. Metalų šiluminė talpa. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Mozlio dėsnis. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Branduolinių jėgų savybės. Radioaktyvusis suirimas, jo dėsnis ir dėsningumai. Branduolių sintezės reakcijos. Sintezės reakcijų valdymo problema.
  Kvantinė mechanika, špera(15 puslapių)
  2005-05-15
 • Atominė energetika

  PowerPoint pristatymas. Ar reikalinga Lietuvai atominė energetika? Įžanga. Ar Ignalina tai antras Černobylis? Kiti šalies energetiniai resursai. Visaginas po AE uždarymo. Atliekos saugojimui.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-09-04
 • Atominė energija

  PowerPoint pristatymas. Džonas Daltonas (1766 – 1844). Jozefas fon Fraunhoferis (1787 – 1826). Džozefas Džonas Tomsonas (1856 – 1940). Hansas Geigeris (1882 – 1945). Ernestas Rezerfordas (1871 – 1937). Maksas Bornas (1982 – 1970). Maksas Plankas. Nilsas Chendrikas Davidas Boras (1885 – 1962). Volfgangas Paulis. Ervinas Šriodingeris (1887 – 1961). Arnoldas Zomerfeldas (1886 – 1951). Polis Adrienas Morisas Dirakas (1902 – 1984). Luji de Broilio (1892 – 1987). Verneris Heizenbergas. Hidroelektrinės. Bangų mūšos energija. Saulės energija. Vėjo energija.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(23 skaidrės)
  2005-10-24
 • Atomo fizika. Atomo branduolio fizika

  PowerPoint pristatymas. Atomo sandara. Rezerfordo bandymai. Rezerfordo bandymai. Atomo branduolio matmenų nustatymas. Boro teorijos sunkumai. Kvantinė mechanika. Lazeriai. Radioaktyvumo atradimas. Alfa, beta ir gama spinduliai. Radioaktyvieji virsmai. Izotopai. Neutrono atradimas. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Atomų branduolių ryšio energija. Branduolinės reakcijos. Grandininės branduolinės reakcijos.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(58 skaidrės)
  2006-01-19
 • Atomo sandara

  Šiuolaikinės atomistikos pradininkai ir jų indėliai tiriant atomo sandarą. Izaokas Niutonas, Michailas Lomonosovas, Džonas Daltonas, Jozefas fon Fraunhoferis, Džozefas Džonas Tomsonas, Hansas Geigeris, Ernestas Rezerfordas, Maksas Bornas, Maksas Plankas, Nilsas Chendrikas Davidas Boras, Arnoldas Zomerfeldas, Volfgangas Paulis, Ervinas Šriodingeris, Luji de Broilio, Polis Adrienas Morisas Dirakas, Verneris Heizenbergas.
  Kvantinė mechanika, referatas(7 puslapiai)
  2005-03-15
 • Atomo sandara (4)

  Reiškiniai, patvirtinantys, kad atomas turi sudėtingą sandarą. Radioaktyvinių spindulių rūšys. Eksperimentiniai dalelių tyrimo metodai. Rezerfordo teorija ir planetinis atomo modelis. Atomo sandara. Boro teorija ir jo postulatai. Neutronas. Atomo branduolių sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Masės defektas. Atomo teorijos vystymasis. Kaip atomas spinduliuoja ir absorbuoja energiją.
  Kvantinė mechanika, referatas(14 puslapių)
  2006-01-17
 • Atomo sandara (5)

  Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasi įvairių dalykų. Elektronas. Neutronas. Protonas. Branduolys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalė. Išorinis sluoksnis. Elektronų konfigūracija. Oktetas. Atominis skaičius. Masės skaičius. Izotopas. Rezerfordo bandymas: alfa dalelių sklaida. Helio atomo modelis. Daltono atominė teorija.
  Kvantinė mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Atomo sandara (7)

  PowerPoint pristatymas. Požiūris į šviesos prigimtį. Fotono energija. Fotoefektas. Einšteino fotoefekto lygtis. Atomų modeliai. Radioaktyvumas. Grandininė branduolinė reakcija.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-26
 • Balistinė švytuoklė

  Mechanika ir reliatyvumas -Fizikos laboratorinis darbas "Balistinė švytuoklė".
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-03-08
 • Bangų ir kvantų optika

  Bangų ir kvantų optika. Šviesos prigimtis ir sklidimas. Dž Maksvelio teorija. Šviesos sklidimo ypatybės. Ferma principas. Visiško atspindžio formulė. Šviesos dispersija. Spalvų susidarymas. Šviesos absorbcija. Šviesos sklaida. Spektrai. Interferencija ir difrakcija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šiluminis spinduliavimas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoefektas. Komptono efektas. Branduolio atomo sandaros modelis. Vandenilio atomo spektras. Boro postulatai. Energijos lygmenys. De Broilio Bangos. Neapibrėžtumo principas. Paulio principas. Branduolio sandara. Branduolio ryšio energija. Radio aktyvumas.
  Kvantinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Branduolinė energetika

  Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės veikimo principas. Branduolinės energijos šiuolaikinė situacija. Branduolinės energetikos perspektyva. Saugumo klausimas. Išvados.
  Kvantinė mechanika, referatas(37 puslapiai)
  2006-11-03
 • Branduolinė fizika

  Įvadas. Branduolio fizikos raidos periodai. Mikropasaulio reiškinių masteliai. Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Branduolio sandara. Branduolio spindulys. Branduolio masė ir ryšio energija. Izotopai, izobarai. Vaiczekerio formulė. Branduolio ypatybės. Branduolio sukinys ir magnetinis momentas. Giromagnetinis santykis. Kvadrupolinis elektrinis momentas. Branduolio lyginumas. Branduolio modeliai. Sluoksninis branduolio modelis. Protoniniai ir neuroniniai sluoksniai. Magiškieji skaičiai. Lašelinis branduolio modelis. Apibendrintasis branduolio modelis. Branduolinės jėgos. Branduolinių jėgų ypatumai. Sąveikos efektinis skerspjūvis. Branduolinių jėgų veikimo radiusas. Branduolinių jėgų priklausomybė nuo sukinio. Krūvinė branduolinių jėgų neprieklausa. Pakaitinės jėgos. Branduolinių jėgų sotis. Nestabilūs branduoliai. Pagrindinės branduolių nestabilumo priežastys. Bendrieji radioaktyviojo skilimo dėsniai. Skilimo konstanta. Pusamžis ir vidutinė gyvavimo trukmė. Radioaktyviosios šeimos. Radioaktyvioji pusiausvyra. Radioaktyvieji skilimai. a skilimas. a dalelių energija ir siekis. Smulkioji a spektrų sandara. Tunelinis reiškinys. b skilimas. Elektronų energetinis spektras. Energetinės sąlygos b-, b+ skilimams. g spinduliavimas. γ aktyvių branduolių gavimas. Vidinė konversija. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės ir jos dozių samprata. Sugertoji dozė. Ekspozicinė dozė. Lygiavertė dozė. Dozės galia. Spinduliuotės konstanta. Rentgeno spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotės sąveika su aplinka. g spindulių ir medžiagos sąveika. Eksponentinis sugerties dėsnis. Fotoelektrinė sugertis. g spindulių sklaida. Komptono sklaida. Elektronų ir pozitronų poros. Pozitronas. Porų kūrimas. Pozitronų ir elektronų anihiliacija. Dalelių greitintuvai ir registravimo būdai. Greitintuvų tipai. Linijiniai greitintuvai. Cikliniai greitintuvai. Priešpriešinių dalelių greitintuvai. Dalelių detektoriai. Burbulinė kamera. Vieliniai skaitikliai. Scintiliaciniai skaitikliai. Puslaidininkiniai jutikliai.
  Kvantinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-29
 • Branduolinis reaktorius

  PowerPoint pristatymas. Konstrukcija. Svarbiausia reaktoriaus konstrukcijos dalis. Branduolinio reaktoriaus schema.
  Kvantinė mechanika, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-04-26
 • Branduolinis skilimas

  Branduolinis ginklas. Bombų veikimo principas ir dalys. Branduolinis procesas. Branduolinė reakcija. Radioaktyvumas. Lietuvos radiologinė padėtis. Darbas iliustruotas nuotraukomis, schemomis.
  Kvantinė mechanika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-19
 • Branduolio charakteristikos

  Įvadas. Branduolys. Branduolio matmenys. Branduolyje veikiančios jėgos. Branduolio ryšio energija. Didelių branduoliu egzistavimo problema. Stūma ir trauka branduolyje. Branduolio dalijimasis. Branduolio radiusas. Izotopai. Izobarai. Branduolio sukinys ir magnetinis momentas. Branduolio lyginumas. Išvados.
  Kvantinė mechanika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-26
 • Černobilio Atominės Elektrinės (AE) avarija

  Apie Černobilio AE katastrofą, apie lemtingas akimirkas, padarinius, Evakuacija, kovos priemonės, Užterštumas, Medicininė pagalba, Radiologiniai matavimai užterštoje zonoje, Padariniai. Pasauliniai padariniai, Černobylis šiandien. Referatas su nuotraukomis.
  Kvantinė mechanika, referatas(7 puslapiai)
  2005-04-10
 • Černobilio avarija

  Įžanga. Černobilio katastrofos sistemos priežastys. Katastrofos pasekmės. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės Europos šalyse. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobilis šiandien. Išvados.
  Kvantinė mechanika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-18
 • Darbo vietos apšvietos nustatymas

  Darbo vietos apšvieta. Kambario brėžinys. Legenda. Skaičiavimai. Išvada.
  Kvantinė mechanika, namų darbas(1 puslapis)
  2010-01-04
 • Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (10)

  Tikslas: stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymų eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (6)

  Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po