Šperos.lt > Fizika > Kvantinė mechanika
Kvantinė mechanika

(46 darbai)

Atomai. Branduolinės reakcijos. Metalų laidumasAtomų sąveikos molekulėje samprata. Pasiskirstymo funkcija. Bozės-Einšteino, Fermio-Dirako skirtiniai. Bozonai ir fermijonai. Atomo branduolio nukleoninis modelis (masė, krūvis, spindulys ir kt.). Branduolių savasis dalijimasis. Spontaninės ir valdomos branduolinės reakcijos. Kvarkų samprata. Molekulių spektrų samprata. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Atomo branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys ir magnetinis momentas. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Dalelės ir antidalelės. Atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybė. Molekuliniai spektrai. Rotaciniai, vibraciniai ir elektroniniai energijos lygmenys. Elektroninės dujos. Fermio energija. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Puslaidininkiai. Savasis ir priemaišinis laidumas. Radioaktyviojo suirimo dėsnis. Neutrino atradimas. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Kvantinių generatorių praktinis naudojimas. Metalų elektrinis laidumas. Superlaidumas. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Kvarkų samprata ir jų savybės. Vandenilio atomo emisijos ir absorbcijos spektrai. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Fotonai. Metalų šiluminė talpa. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Mozlio dėsnis. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Branduolinių jėgų savybės. Radioaktyvusis suirimas, jo dėsnis ir dėsningumai. Branduolių sintezės reakcijos. Sintezės reakcijų valdymo problema. Skaityti daugiau
Atominė energetikaPowerPoint pristatymas. Ar reikalinga Lietuvai atominė energetika? Įžanga. Ar Ignalina tai antras Černobylis? Kiti šalies energetiniai resursai. Visaginas po AE uždarymo. Atliekos saugojimui. Skaityti daugiau
Atominė energijaPowerPoint pristatymas. Džonas Daltonas (1766 – 1844). Jozefas fon Fraunhoferis (1787 – 1826). Džozefas Džonas Tomsonas (1856 – 1940). Hansas Geigeris (1882 – 1945). Ernestas Rezerfordas (1871 – 1937). Maksas Bornas (1982 – 1970). Maksas Plankas. Nilsas Chendrikas Davidas Boras (1885 – 1962). Volfgangas Paulis. Ervinas Šriodingeris (1887 – 1961). Arnoldas Zomerfeldas (1886 – 1951). Polis Adrienas Morisas Dirakas (1902 – 1984). Luji de Broilio (1892 – 1987). Verneris Heizenbergas. Hidroelektrinės. Bangų mūšos energija. Saulės energija. Vėjo energija. Skaityti daugiau
Atomo fizika. Atomo branduolio fizikaPowerPoint pristatymas. Atomo sandara. Rezerfordo bandymai. Rezerfordo bandymai. Atomo branduolio matmenų nustatymas. Boro teorijos sunkumai. Kvantinė mechanika. Lazeriai. Radioaktyvumo atradimas. Alfa, beta ir gama spinduliai. Radioaktyvieji virsmai. Izotopai. Neutrono atradimas. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Atomų branduolių ryšio energija. Branduolinės reakcijos. Grandininės branduolinės reakcijos. Skaityti daugiau
Atomo sandaraŠiuolaikinės atomistikos pradininkai ir jų indėliai tiriant atomo sandarą. Izaokas Niutonas, Michailas Lomonosovas, Džonas Daltonas, Jozefas fon Fraunhoferis, Džozefas Džonas Tomsonas, Hansas Geigeris, Ernestas Rezerfordas, Maksas Bornas, Maksas Plankas, Nilsas Chendrikas Davidas Boras, Arnoldas Zomerfeldas, Volfgangas Paulis, Ervinas Šriodingeris, Luji de Broilio, Polis Adrienas Morisas Dirakas, Verneris Heizenbergas. Skaityti daugiau
Atomo sandara (4)Reiškiniai, patvirtinantys, kad atomas turi sudėtingą sandarą. Radioaktyvinių spindulių rūšys. Eksperimentiniai dalelių tyrimo metodai. Rezerfordo teorija ir planetinis atomo modelis. Atomo sandara. Boro teorija ir jo postulatai. Neutronas. Atomo branduolių sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Masės defektas. Atomo teorijos vystymasis. Kaip atomas spinduliuoja ir absorbuoja energiją. Skaityti daugiau
Atomo sandara (5)Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasi įvairių dalykų. Elektronas. Neutronas. Protonas. Branduolys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalė. Išorinis sluoksnis. Elektronų konfigūracija. Oktetas. Atominis skaičius. Masės skaičius. Izotopas. Rezerfordo bandymas: alfa dalelių sklaida. Helio atomo modelis. Daltono atominė teorija. Skaityti daugiau
Atomo sandara (7)PowerPoint pristatymas. Požiūris į šviesos prigimtį. Fotono energija. Fotoefektas. Einšteino fotoefekto lygtis. Atomų modeliai. Radioaktyvumas. Grandininė branduolinė reakcija. Skaityti daugiau
Balistinė švytuoklėMechanika ir reliatyvumas -Fizikos laboratorinis darbas "Balistinė švytuoklė". Skaityti daugiau
Bangų ir kvantų optikaBangų ir kvantų optika. Šviesos prigimtis ir sklidimas. Dž Maksvelio teorija. Šviesos sklidimo ypatybės. Ferma principas. Visiško atspindžio formulė. Šviesos dispersija. Spalvų susidarymas. Šviesos absorbcija. Šviesos sklaida. Spektrai. Interferencija ir difrakcija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šiluminis spinduliavimas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoefektas. Komptono efektas. Branduolio atomo sandaros modelis. Vandenilio atomo spektras. Boro postulatai. Energijos lygmenys. De Broilio Bangos. Neapibrėžtumo principas. Paulio principas. Branduolio sandara. Branduolio ryšio energija. Radio aktyvumas. Skaityti daugiau
Branduolinė energetikaĮvadas. Ignalinos atominės elektrinės veikimo principas. Branduolinės energijos šiuolaikinė situacija. Branduolinės energetikos perspektyva. Saugumo klausimas. Išvados. Skaityti daugiau
Branduolinė fizikaĮvadas. Branduolio fizikos raidos periodai. Mikropasaulio reiškinių masteliai. Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Branduolio sandara. Branduolio spindulys. Branduolio masė ir ryšio energija. Izotopai, izobarai. Vaiczekerio formulė. Branduolio ypatybės. Branduolio sukinys ir magnetinis momentas. Giromagnetinis santykis. Kvadrupolinis elektrinis momentas. Branduolio lyginumas. Branduolio modeliai. Sluoksninis branduolio modelis. Protoniniai ir neuroniniai sluoksniai. Magiškieji skaičiai. Lašelinis branduolio modelis. Apibendrintasis branduolio modelis. Branduolinės jėgos. Branduolinių jėgų ypatumai. Sąveikos efektinis skerspjūvis. Branduolinių jėgų veikimo radiusas. Branduolinių jėgų priklausomybė nuo sukinio. Krūvinė branduolinių jėgų neprieklausa. Pakaitinės jėgos. Branduolinių jėgų sotis. Nestabilūs branduoliai. Pagrindinės branduolių nestabilumo priežastys. Bendrieji radioaktyviojo skilimo dėsniai. Skilimo konstanta. Pusamžis ir vidutinė gyvavimo trukmė. Radioaktyviosios šeimos. Radioaktyvioji pusiausvyra. Radioaktyvieji skilimai. a skilimas. a dalelių energija ir siekis. Smulkioji a spektrų sandara. Tunelinis reiškinys. b skilimas. Elektronų energetinis spektras. Energetinės sąlygos b-, b+ skilimams. g spinduliavimas. γ aktyvių branduolių gavimas. Vidinė konversija. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės ir jos dozių samprata. Sugertoji dozė. Ekspozicinė dozė. Lygiavertė dozė. Dozės galia. Spinduliuotės konstanta. Rentgeno spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotės sąveika su aplinka. g spindulių ir medžiagos sąveika. Eksponentinis sugerties dėsnis. Fotoelektrinė sugertis. g spindulių sklaida. Komptono sklaida. Elektronų ir pozitronų poros. Pozitronas. Porų kūrimas. Pozitronų ir elektronų anihiliacija. Dalelių greitintuvai ir registravimo būdai. Greitintuvų tipai. Linijiniai greitintuvai. Cikliniai greitintuvai. Priešpriešinių dalelių greitintuvai. Dalelių detektoriai. Burbulinė kamera. Vieliniai skaitikliai. Scintiliaciniai skaitikliai. Puslaidininkiniai jutikliai. Skaityti daugiau
Branduolinis reaktoriusPowerPoint pristatymas. Konstrukcija. Svarbiausia reaktoriaus konstrukcijos dalis. Branduolinio reaktoriaus schema. Skaityti daugiau
Branduolinis skilimasBranduolinis ginklas. Bombų veikimo principas ir dalys. Branduolinis procesas. Branduolinė reakcija. Radioaktyvumas. Lietuvos radiologinė padėtis. Darbas iliustruotas nuotraukomis, schemomis. Skaityti daugiau
Branduolio charakteristikosĮvadas. Branduolys. Branduolio matmenys. Branduolyje veikiančios jėgos. Branduolio ryšio energija. Didelių branduoliu egzistavimo problema. Stūma ir trauka branduolyje. Branduolio dalijimasis. Branduolio radiusas. Izotopai. Izobarai. Branduolio sukinys ir magnetinis momentas. Branduolio lyginumas. Išvados. Skaityti daugiau
Černobilio Atominės Elektrinės (AE) avarijaApie Černobilio AE katastrofą, apie lemtingas akimirkas, padarinius, Evakuacija, kovos priemonės, Užterštumas, Medicininė pagalba, Radiologiniai matavimai užterštoje zonoje, Padariniai. Pasauliniai padariniai, Černobylis šiandien. Referatas su nuotraukomis. Skaityti daugiau
Černobilio avarijaĮžanga. Černobilio katastrofos sistemos priežastys. Katastrofos pasekmės. Černobilio avarijos metu į aplinką pasklidę radioaktyvūs elementai. Katastrofos pasekmės Europos šalyse. Katastrofos pasekmės mūsų šalyje. Černobilis šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo vietos apšvietos nustatymasDarbo vietos apšvieta. Kambario brėžinys. Legenda. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (10)Tikslas: stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymų eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (6)Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau