Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos konspektai
Klasikinės mechanikos konspektai

(13 darbai)

DinamikaFizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis judėjimas. Skaityti daugiau
Kilometrinių ir hektometrinių bangų priėmimo antenosHektometrinės ir kilometrinės bangos. Hektometrinių ir kilometrinių bangų priėmimo antenos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Klasikinė mechanikaFormulės. Materialusis taškas. Absoliučiai kietasis kūnas. Materialiojo taško judėjimo trajektorija. Nueitas kelias, poslinkis. Greitis, pagreitis. Normalusis, tangentinis ir pilnutinis pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematika. Masė, jėga, impulsas (judėjimo kiekis). Niutono dėsniai. Inercinės koordinačių sistemos. Galilėjaus transformacijų formulės. Mechaninis reliatyvumo principas. Masės (inercijos) centras. Masės centro judėjimo lygtis. Vidinės ir išorinės jėgos. Impulso tvermės dėsnis. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos postulatai. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos išvados – reiškinių vienlaikumas, reiškinio trukmė, kūno ilgis, masė, energija, impulsas. Energija, darbas, galia. Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Konservatyviosios ir disipatyviosios sistemos. Jėgos, impulso ir inercijos momentai. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Neinercinės koordinačių sistemos. Inercijos jėgos. Impulso momento tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Laisvasis kūnų kritimas. Harmoniniai svyravimai. Grafinis harmoningo svyravimo vaizdavimas. Harmoningai svyruojančios dalelės greitis ir pagreitis. Harmoningai svyruojančios dalelės energija. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Tampriosios bangos. Bangos lygtis. Bangos energija. Skaityti daugiau
Kristalinės gardelės dinamikaHarmoninis artinys. Vienmatės atomų grandinėlės modelis. Būsenų tankis kristale. Vienmatė grandinėlė turinti du atomus elementariame narvelyje (bazėje). Atomų virpesiai akustinėje ir optinėje šakose. Trimatė gardelė (apibendrinimai). Skaityti daugiau
Mechanika (25)Įvadas. Kinematika. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Tolygiai kintamas judesys. Pagreitis. Kreivaeigis judėjimas, jo pagreitis. Kieto kūno judėjimas. Sukamasis judėjimas. Dinamika. Niutono dėsniai. I Niutono dėsnis. II Niutono dėsnis. Impulsas. III Niutono dėsnis. Jėgos, veikiančios kreivaeigio judesio atveju. Traukos jėgos. Tamprumo ir trinties jėgos. Darbas ir galia. Mechaninė energija. Kieto kūno judėjimas. Impulso (judesio kiekio) momentas. Besisukančio kieto kūno energija. Mechaniniai svyravimai. Svyravimų klasifikacija. Pagrindinės sąvokos. Harmoniniai svyravimai. Harmoninio svyravimo greitis ir pagreitis. Harmoninio svyravimo energija. Viena kryptimi vykstančių svyravimų sudėtis. Statmenų svyravimų sudėtis. Slopstantys svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Skaityti daugiau
Niutono dėsniai. Kietųjų kūnų deformacijosKūnų (dalelių) tarpusavio sąveikos. Niutono dėsniai. Pirmasis Niutono dėsnis (inercijos dėsnis). Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Kietųjų kūnų deformacijos. Skaityti daugiau
Niutono dėsniai. Niutono dėsnių pritaikymasNiutono dėsnių pritaikymas. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Jėgos sąvoka. Judesio kiekis. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Uždaroji sistema. Judesio kiekio momentas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Harmoninis svyravimas. Harmoninio svyravimo lygtis ir jos sprendinys. Slopinamieji svyravimai. Slopinimo dekrementas. Priverstinių svyravimų diferencialinės lygties sprendinys. Rezonansas. Sferinės bangos lygtis. Termodinaminis tyrimo metodas ir pagrindinės termodinamikos sąvokos. Termodinaminis tyrimo metodas. Termodinaminė sistema. Termodinaminiai parametrai ir būsenos lygtis. Bangos ilgis. Sklindančios bangos lygtis. Pusiausviroji būsena. Pusiausvirasis procesas. Absoliutinė temperatūra. Skaityti daugiau
Skysčio sąvoka. Skysčio slėgio sąvoka, matavimo vienetaiSkysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Skysčio slėgio sąvoka, matavimo vienetai. Eulerio lygtys. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į plokščia paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmė, jos tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Koriolio koeficientas. Bernulio lygties ir jos narių geometrinė prasmė. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Skysčio tekėjimo režimai. Turbulentinė tekėjimo struktūra. Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymo bendrosios taisyklės. Slėgio ir padėties aukščio skaičiavimas Bernulio lygtimi. Debito skaičiavimas Bernulio lygtimi. Vamzdžio skersmens skaičiavimas Bernulio lygtimi. Šezi formulė. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas Šezi formule. Atvirų kanalų hidraulinis skaičiavimas Šezi formule. Angos ir antgalio sąvokos. Nusistovėjęs laisvas skysčio tekėjimas pro mažą neapsemtą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Nenusistovėjęs laisvo skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro antgalį. Skysčio čiurkšlės į kietą paviršių aktyvinė jėga. Skysčio čiurkšlės į kietą paviršių reaktyvinė jėga. Skysčio čiurkšlės ir hidraulinės mašinos mentės sąveika ir energijos mainai. Hidraulinis smūgis ir jo parametrai. Kavitacijos reiškinys. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Hidraulinio panašumo kriterijai ir modeliavimo masteliai. Skysčio tėkmės matematiniai modeliai. Gruntinio vandens dinamikos pagrindai. Gruntinio vandens filtracija pro sankasą. Gruntinio vandens filtracija į beslėgį šulinį. Gruntinio vandens filtracija į slėginį šulinį. Skaityti daugiau
Slenkamojo kūno kinematikaErdvė ir laikas – objektyvios materijos egzistavimo formos. Atskaitos sistemos. Judėjimo ir rimties reliatyvumas. Mechaninių judėjimų rūšys. Tiesiaeigis materialiojo taško judėjimas. Kreivaeigis judėjimas. Skaityti daugiau
Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūrosStatmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Rezonansas. Skaityti daugiau
Svyravimai ir bangos (2)Svyravimų klasifikacija. Harmoniniai svyravimai. Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Harmoningai svyruojančio kūno greitis, pagreitis, energija. Fizinė svyruoklė. Matematinė svyruoklė. Vienos krypties harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Bangų samprata. Bangų tipai. Bangos lygtis. Bangos ilgis. Bangos skaičius. Bangos energija. Energijos tankis. Bangų interferencija. Stovinčiųjų bangų susidarymas. Pūpsniai ir mazgai. Garso bangos ir jų pagrindinės charakteristikos. Skaityti daugiau
UltragarsasKas yra garsas, ultragarsas. ultragarso šaltiniai, Pjezoelektrinis keitiklis, Elektrodinaminis keitiklis, Elektromagnetinis keitiklis, ultragarso technika, Ultragarsinė diagnostika, Ultragarso terapija, Ultragarsinė lokacija, Ultragarsinės staklės, Ultragarsiniai matavimo prietaisai, Ultragarsinis apdirbimas, Ultragarsinis dispergavimas, Ultragarsinė defektoskopija, Ultragarsinis litavimas, Ultragarsinė vizualizacija, Ultragarsinis suvirinimas, Ultragarsinis valymas. Skaityti daugiau
Vektoriai ir skaliaraiVektoriai ir skaliarai. Mechanika. Tolyginis judėjimas. Kreivaeigis judėjimas. Skaityti daugiau