Šperos.lt > Paieška
Paieškos rezultatai „

žemės ūkio sistema

“: 5658
Žemės ūkio sistemaŽemės ūkio sistema. Ekonominiai santykiai ir ekonominės sistemos žemės ūkyje. Žemės ūkio struktūra. Ekonominės ir agrarinės reformos žemės ūkyje. Žemės ūkio kapitalas ir investicijos. Žemės ūkio gamybos priemonės ir kapitalas. Pagrindinės ir apyvartinės priemonės. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Žemės ūkio kapitalo nuosavybės formos. Kapitalinio įdėjimo šaltiniai. Ūkių aprūpinimas kapitalu. Žemės ūkio kapitalo rinka. Kapitalo pasiūla ir paklausa. Žemės ūkio kapitalo naudojimo efektyvumas. Žemės ūkio kapitalo naudojimo efektyvumo didinimo priemonės. Apyvartos lėšos. Apyvartinių lėšų naudojimo efektyvumas. Žemės ūkio investicijos. Žemės ūkio investicijų reikšmė ir tikslai. Investicijų esmė ir būtinumas. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai. Žemės ūkyje yra šie gamybos ištekliai. Investicijų finansavimo šaltiniai. Žemės ūkio investicijų kryptys. Žemės ūkio investicijų įvertinimo metodai. Darbo ištekliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatumai. Darbo ištekliai žemės ūkyje. Jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkyje. Darbo našumas žemės ūkyje. Darbo našumo esmė ir veiksniai. Darbo našumo rodiklis. Darbo našumo didinimo būdai. Skaityti daugiau
Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra ir jos tobulinimasLentelių, grafikų sąrašas. Įvadas. Žemės ūkio vieta šalies ekonomikoje. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio verslo organizacijų reikšmė ir paskirtis. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų ištekliai. Žemės fondo reikšmė žemės ūkio verslo organizacijose. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros ypatumai. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tikslai ir funkcijos. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tobulinimasis ir jo etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio žemės fondo ir rinkos analizė Radviliškio rajoneĮvadas. Šiame kursiniame projekte išanalizavau žemės fondą 2003 ir 2007 metais Radviliškio mieste bei rajone. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą (2003-2007metais). Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes. Privati žemės ūkio paskirties žemė. Rezultatų analizė. Teisės aktai reglamentuojantys žemės ūkio paskirties žemės rinką. Pagrindinės žemės rinką reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Žemės ūkio paskirties žemės kainos analizė 2008 metų vasario-balandžio mėnesį. Žemės ūkio paskirties žemės vertę įtakojantys veiksniai. Apibrėžti valstybinės žemės vertės apskaičiavimo būdai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės praktikos ataskaita: uogų perpardavimas Žemės Ūkio Kooperatyvas "Šilauogė"Įvadas. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" reglamentuojantys teisės aktai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" įstatai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" steigimo dokumentai ir nuosavybės forma. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" dydis ir veiklos ypatumai. Žemės ūkio kooperatyvo apskaitos politika bei apskaitos sistema. Ir tos sistemos atitikimas VAS keliamiems reikalavimams. Žemės Ūkio kooperatyvo "Šilauogė" saugojami apskaitos registrai. Žemės ūkio kooperatyve "Šilauogė" taikoma apskaitos programinė programa. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" finansinė atskaitomybė. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" veiklos rezultatų nustatymas finansinėje apskaitoje bei koregavimų atliekamų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Išvados. Skaityti daugiau
2003 metų visuotinio žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatų analizėĮvadas. Teoriniai žemės ūkio surašymų pagrindai. Žemės ūkio surašymo Kauno apskrityje rezultatai. Ūkiai, žemė ir jos naudmenos. Žemės ūkio augalų pasėliai. Gyvuliai ir paukščiai. Prekiniai ūkiai. Žemės ūkio technika ir pastatai. Darbas žemės ūkyje. Žemės ūkio surašymo rezultatų panaudojimas. Išvados. Priedai (12). Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkio struktūraLietuvos žemės ūkio struktūra (pagal 2003 metų surašymo duomenis ir 2005 metų ir 2007 metų žemės ūkio struktūros tyrimo duomenis). Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti žemės ūkio, kaip ekonominės sistemos, struktūrą Lietuvoje, įvertinti jos tendencijas ir numatyti tolesnes žemės ūkio subjektų veiklos kryptis. Žemės ūkio struktūros samprata ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros esmė ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros tyrimo principai. Žemės ūkio subjektų klasifikacija. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje analizė. Ūkių grupavimas pagal žemės ūkio subjektų tipus. Ūkių klasifikavimas pagal dydį. Lietuvos gyventojų užimtumas žemės ūkyje. Ūkių grupavimas pagal ūkių specializaciją. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje perspektyvos. Žemės ūkio struktūros kitimo prognozės. Žemės ūkio struktūros kitimo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio produktų rinka: pasiūlos specifika bei jų veiksniai (2)Žemės ūkio ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos teoriniai aspektai. Žemės ūkio produktų rinkos samprata. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir paklausos specifika. Žemės ūkio produktų pasiūla ir jos veiksniai Lietuvoje. Atskirų žemės ūkio produktų gamybos pokyčiai ir jų veiksniai. Grūdai. Rapsai. Pienas. Bulvės. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos pokyčiai. Ekologiškų produktų pasiūla. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos vertinimas. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio ekonomika ir politikaŽemės ūkio ekonomikos mokslo objektas ir tyrimų metodai. Žemės ūkiui dabartiniame jo raidos etape keliami šie uždaviniai. Agrarinės politikos tikslas. Pagrindinės agrarinės politikos kryptys. Žemės ūkio struktūra. Žemės ūkio gamybos ištekliai: jų esmė, skirstymas ir vertinimas. Ekonominis efektas: esmė, rodikliai ir didinimo veiksniai. Ekonominis efektyvumas: esmė, rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemė – svarbiausia gamybos priemonė žemės ūkyje, jos ypatumai ir nuosavybės teisiniai pagrindai. Žemės išteklių sudėtis ir struktūra. Žemės vertinimas. Žemės pasiskirstymas pagal naudotojus ir nuosavybės formas. Žemės ir žemės nuomos rinka. Žemės rinkos ypatumai ir problemos. Žemės vertinimas. Žemės renta. Žemės hipoteka. Skaityti daugiau
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniaiĮvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Bendros – vieningos rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. Europos sąjungos žemės ūkio politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 - 2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir rinkodaraĮvadas. Pagrindinių tyrimo sąvokų apibrėžimas. Ekologinio ūkininkavimo ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo esmė. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Ekologinio žemės ūkio stipriosios ir silpnosios pusės bei ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir suvartojimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūlą bei paklausą lemiantys veiksniai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūla. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjai ir konkurentai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros elementų analizė. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai, jų savybės ir plėtra. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gyvavimo ciklas. Ekologiškų žemės ūkio maisto produktų pakavimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimas. Ekologinio žemės ūkio plėtros Europos sąjungoje tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir rinkodaros tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio ekonomika (2)Įvadas. Žemės ūkio ekonomikos apibrėžimas. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslo tikslai ir uždaviniai. Šiuolaikiniai žemės ūkio plėtros tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (4)Įžanga. Bendroji žemės ūkio politika ir jos raida. Žemės ūkis. Bendrosios žemės ūkio politikos raida. BŽŪP reformos. 1987 m. reforma. 1992 metų reforma "MacSharry planas". 1997 m. reforma. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslai. Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo principai. Bendroji žemės ūkio politika Lietuvoje. Žemės ūkis Lietuvoje. Žemės ūkio politikos Lietuvoje ir Europoje pasekmės. Žemės ūkio reformų Lietuvoje kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio investicijų politikaŽemės ūkio investicijų politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės ūkio investicijų esmė ir būtinumas. Investicijų rūšys. Žemės ūkio investicijų politikos reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys valstybinės investicijų politikos kontekste. Strateginiai tikslai dėl žemės ūkio. Žemės ūkio investicijų politikos uždaviniai. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Žemės ūkio investicijų valstybinės politikos Lietuvoje veiksniai ir jų pokyčiai. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai Lietuvoje. Valstybės misija. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos, investicijų įgyvendinimas. Investicijų politikos šalies agrariniame sektoriuje prioritetinės kryptys ir vertinimas. Investicijų įgyvendinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Žemės ūkio ekonomikaĮvadas į žemės ūkio ekonomiką. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikoje. Žemės ūkio verslas ir jo ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslas. Žemės ūkio ekonomikos mokslo raida. Žemės ūkio sistema. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio sistemos pokyčiai. Žemės ūkio struktūra. Ekonominės ir agrarinės reformos žemės ūkyje. Žemės ūkio verslo ištekliai ir jų naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio verslo ištekliai. Ekonominis efektas ir ekonominis efektyvumas. Ekonominio efekto veiksniai ir rodiklių sistema. Ekonominis efektyvumas, jo esmė ir kriterijai. Ekonominio efektyvumo rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemės fondas. Žemės reikšmė žemės ūkio versle. Žemės fondo sudėtis, struktūra, vertinimas. Žemės vertinimas. Žemės naudojimo ekonominių rodiklių sistema. Žemės nuomos ir žemės pirkimo – pardavimo rinka. Žemės renta. Žemės hipoteka. Žemės nuoma ir jos veiksniai. Žemės pirkimo – pardavimo rinka ir jos veiksniai. Kapitalo ištekliai. Žemės ūkio investicijos. Kapitalo ir turto esmė. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Ilgalaikis turtas, jo įvertinimas ir nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Turtas ir nuosavybė. Aprūpintumas kapitalu. Kapitalo ekonominiai rodikliai. Darbo ištekliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatumai. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Darbo našumas žemės ūkio versle. Darbo našumo rodikliai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo esmė, principai ir veiksniai. Žemės ūkio zonos ir regionai. Žemės ūkio gamybos specializavimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos specializavimo rodikliai, žemės ūkio šakų derinimo principai, kriterijai, efektyvumas. Žemės ūkio gamybos koncentravimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos koncentravimo rodikliai, ūkio dydžio kriterijai ir ekonominis pagrindimas. Žemės ūkio kooperavimo esmė, prielaidos, veiksniai ir kriterijai. Žemės ūkio kooperavimo principai ir formos. Žemės ūkio intensyvinimas. Žemės ūkio intensyvinimo esmė. Žemės ūkio verslo intensyvumas. Žemės ūkio intensyvinimo efektyvumas. Žemės ūkio gamybos kaštai. Žemės ūkio gamybos kaštai, jų esmė, sudėtis ir sistematika. Gamybos kaštų ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio produkcijos vieneto savikaina, jos veiksniai ir mažinimo būdai. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Prekingumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Žemės ūkio produkcijos kainodara ir kainos. Valstybės vaidmuo reguliuojant verslo rezultatus. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Kaimo plėtra. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Kaimo plėtros strategija ir jos elementai: vizija, misija, strateginiai tikslai, priemonės. Žemės ūkio infrastruktūra. Infrastruktūros esmė. Infrastruktūra žemės ūkyje. Skirstymas ir vertinimas. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Žemės ūkio materialinė techninė bazė ir jos ypatumai. Žemės ūkio mašinų sistema. Energetika ir transportas. Lietuvos žemės ūkio pastatai. Žemės ūkio chemizavimas. Mokslo, technikos ir technologijų pažangos kryptys bei jų vertinimas žemės ūkyje. Skaityti daugiau
Žemės ūkio produktų eksporto skatinimas Europos sąjungoje ir LietuvojeĮvadas. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtros būtinybė. Žemės ūkio produktų eksporto reikšmė žemės ūkiui. Parama žemės ūkio produktų eksporto plėtrai. Žemės ūkio produktų eksporto ypatumai Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtojimas. Bendrosios Europos sąjungos rinkos reikšmė eksporto skatinimui. Lietuvos žemės ūkio produktų eksportas į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio paskirties žemėĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos respublikos žemės fondo analizė. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą. Žemės priklausomybė. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas pagal priklausomybę. Žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą ir pobūdį. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas. Išvados. Priedas (3). Skaityti daugiau
Žemės ūkio produktų rinka: pasiūlos specifika bei jų veiksniaiSummary. Santrauka. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos specifika. Žemės ūkio rinkos samprata. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir paklausos ypatumai. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir kainų pokyčiai Lietuvoje. Pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos pokyčiai ir jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimų pokyčiai bei jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimų kainų pokyčiai ir jų veiksniai. Žemės ūkio produktų rinkos valstybinis reguliavimas Lietuvoje. Reguliavimo prielaidos ir būdai. Reguliavimo priemonės ir rezultatyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)Įvadas. Bendroji Europos Sąjungos agrarinė politika. Bendra žemės ūkio politikos (BŽŪP) istorija. Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai (Romos sutarties 39 str.). Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) plėtojimo principai. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) taikymas naujosiose narėse. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos naujovės. Pereinamieji laikotarpiai išlieka. Sprendimai, kuriuos gali priimti pačios naujosios narės. Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. 1992 metų reformos tikslai. MacSchary reformos tikslai. 1997 metų reforma – naujos iniciatyvos. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšos. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinė prekyba žemės ūkio produktaisĮvadas. Lietuvos žemės ūkio produktų užsienio prekybos raida 1919–1940 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais tarpukariu. Žemės ūkio prekybos raida 1939-1940 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais ypatumai 1991–2003 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1991–1998 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1999–2003 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais geografiniai pokyčiai. Lietuvos žemės ūkio integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) biudžeto ir bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) apžvalgaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Biudžeto ištekliai. Valstybių narių indėlis. Europos biudžeto išlaidos, jų skirstymas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto kontrolė, kova su piktnaudžiavimu. Bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai. Bendra žemės ūkio rinka. Bendros žemės ūkio produktų kainos. Finansinis solidarumas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma. Išvados. Skaityti daugiau
...