Šperos.lt > Medicina > Slauga > Slaugos diplominiai darbai
Slaugos diplominiai darbai

(8 darbai)

Bendruomenės slaugytojo veikla, slaugant pacientus, turinčius judėjimo negaliąSantrauka. Tema. Aktualumas. Tikslas. Metodas ir tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir išvados. Naudojami trumpiniai. Terminų žodynėlis. Įvadas. Negalios apibrėžimai ir apibūdinimas. Judėjimo funkcijos rodikliai ir sutrikimai. Bendruomenės slaugytojo vaidmenys dirbant su judėjimo negalią turinčiais žmonėmis. Vadovavimas slaugai ir jos atlikimas. Mokytojo vaidmuo. Komandos nario ir patikėtinio vaidmuo. Tyrinėtojo vaidmuo. Žmonių su negalia slauga kasdienio gyvenimo veiklose. Teorinės dalies išvados. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Bendruomenės slaugytojos veiklos svarba profilaktiniame darbe su vaikais, vartojančiais priklausomybę sukeliančias medžiagasĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti bendruomenės slaugytojos veiklą alkoholio ir nikotino prevencijoje, dirbant su moksleiviais. Pagrindinės sąvokos. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo žala sveikatai. Tabako žala sveikatai. Alkoholio poveikis sveikatai. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo dažnis ir ypatumai. Alkoholio vartojimo dažnis ir ypatumai. Tabako vartojimo dažnis ir ypatumai. Priežastys, paskatinusios priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Rūkymo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Alkoholio vartojimo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Alkoholio ir rūkymo vartojimo tendencijos. Slaugytojos veikla priklausomybių profilaktikoje. Bendruomenės slaugytojos veiklos svarbos profilaktiniame darbe su vaikais, vartojančiais priklausomybę sukeliančias medžiagas, tyrimas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Zusammenfassung. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Pacienčių, sergančių krūties vėžiu, slaugymo ypatumaiĮvadas. Mokslinės literatūros analizė. Krūties anatomija bei fiziologija. Moterų krūties vėžys. Krūties vėžio etiologiniai aspektai. Krūties vėžio patogenezė, simptomatika. Pagrindiniai krūties vėžio diagnostikos metodai. Psichologinė pacienčių reakcija į ligos diagnozę. Pacienčių, sergančių krūties vėžiu, slaugymo ypatumai. Slaugos elementai priešoperaciniame laikotarpyje. Pooperacinio laikotarpio slaugymo ypatumai. Slaugos ypatybės taikant spindulinį gydymą. Pacienčių slauga chemoterapijos metu. Pacienčių priežiūra hormonoterapijos metu. Literatūrinės dalies išvados. Tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo rezultatų išvados. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
Pacientų, sergančių ūminiu miokardo infarktu, slaugaSantrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. MI priežastys ir vystymosi eiga. Pagrindiniai MI rizikos faktoriai. ŪMI klinika ir diagnostika. ŪMI gydymo principai. ŪMI komplikacijos ir slaugos ypatumai. Hemodinamikos sutrikimai. Aritmijos ir širdies laidumo sutrikimai. Mechaninės ŪMI komplikacijos. Autoimuninės ŪMI komplikacijos. Kitos ŪMI komplikacijos. Slauga prieš anesteziją. Slauga anestezijos metu. Slauga po anestezijos. Reanimacijos principai. Antrinė MI profilaktika. Sirgusiųjų MI reabilitacija. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8). Skaityti daugiau
Slaugos kokybės vertinimas chirurginiuose skyriuoseĮvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamųjų atrankos kriterijai. Panaudoti tyrimo metodai. Statistinė duomenų analizė. Profesinių kompetencijų sąrašas. Slaugos kokybės samprata. Pagrindiniai kokybės bruožai. Sveikatos priežiūros sistemos kokybės lygiai. Slaugymo kokybė per apskaitą. Slaugos dokumentavimas. Slaugos standartai. Pagal A. Donabediano (1980) nustatytus požiūrius aprašomi sekantys standartai. Slaugos kokybės užtikrinimas - standartų nustatymas. Pagal R. Roger (1998) slaugos funkcijos. Slaugos kokybės užtikrinimo ciklas. Atsakomybė už slaugos kokybę. Išvados. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Paciento sutikimas jam atvykus į skyrių. Paciento supažindinimas su skyriaus vidaus tvarka. Slaugytojų pagalba, pacientams užpildant paguldymo į skyrių dokumentus. Paciento požiūris į slaugytojos elgesį su juo. Pacientų nuomonė apie palatoje palaikomą švarą. Pacientų nuomonė apie palatoje palaikomą ramybę. Slaugytojų bendravimas su pacientais ir jų šeimos nariais. Konfidencialumo išsaugojimas chirurginiuose skyriuose. Paciento ir slaugytojos bendradarbiavimas planuojant paciento slaugą. Slaugos poreikių nustatymas kartu su pacientu. Slaugos plano aptarimas ir jo koregavimas kartu su pacientu. Šeimos narių įtraukimas į paciento slaugą. Informacijos suteikimas apie atliekamas procedūras. Procedūrų laiko pranešimas pacientui. Pacientų palydėjimas į diagnostikos kabinetus. Medikamentų poveikio ir paskirties išaiškinimas. Aseptikos ir antiseptikos laikymasis manipuliacijų metu. Slaugytojos elgesys ir kompetencija atliekant manipuliacijas. Slaugytojos greitas reagavimas į paciento nusiskundimus. Slaugytojos bendravimas su pacientu. Psichologinis palaikymas iš slaugytojos pusės. Respondentų pasiskirstymas pagal gulėjimą stacionare skaičių. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvados. Išvados. Rekomendacijos. Slaugytojos dėmesys pacientui. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Priedas (1). Skaityti daugiau
Stomuotų žmonių slauga ir gyvenimo kokybėSantrauka. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo charakteristika. Išvados. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Gyvenimo kokybės samprata. Stomos aptartis medicininiu požiūriu. Stomijos bei stomos priežiūros istorija. Stomos vieta ir jų klasifikacija. Kolostomų sudarymo indikacijos. Stomų funkcionavimas. Stomų komplikacijos. Stomos slaugymo priežiūros ypatumai. Išmatų surinktuvai ir jų pakeitimas. Išmatų surinktuvo dydžio parinkimas ir stomos irigacija. Parastominės odos bei žaizdos priežiūra. Mityba. Psichologinės, socialinės pasekmės ir pagalba stomuotiems. Slaugos ypatumų, siekiant stomuotų pacientų gyvenimo kokybės gerinimo, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimų rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis, slaugaPriedų, pavyzdžių ir diagramų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Slaugos samprata ir reikšmė medicinoje. Slaugos apibrėžimas ir esmė. Slaugos turinys. Slaugos veiksnių ypatumai ir juos įtakojantys veiksniai. Slaugos pagrindai. Žarnyno infekcinės ligos. Bakteriniai susirgimai. Maisto toksinės infekcijos. Virusiniai susirgimai. Kirmėlinės ligos. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slauga. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos ypatumai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos uždaviniai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos analitinis tyrimas. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis analitinio tyrimo metodika. Tiriamieji. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis tyrimo rezultatai. Slaugytojų kompetencijų plėtra. Slaugytojų kompetencijų inkorporavimas. Kompetencijų vertinimo dimensijos. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Veiksniai, įtakojantys sėkmingą suaugusiųjų imunizaciją bendruomenėjeSantrauka. Santrumpos ir operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Imunizacija. Imunoprofilaktikos pradžia Lietuvoje. Aktyvioji, pasyvioji imunizacija. Bendrosios skiepijimo kontraindikacijos. Vakcinacija. Užkrečiamų ligų kontrolė bendruomenėje imunizacijos būdu. Užkrečiamų ligų kontrolė pagal amžiaus grupes, profesija, gyvenimo būdą bei tam tikrų medicininių būklių atveju. Bendruomenės slaugytojo veikla imunizacijoje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau