Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų sistemų inžinerija (4)

Programų sistemų inžinerija (4)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Programų sistemų gyvavimo ciklo samprata, gyvavimo ciklo modeliai. Reikalavimų programų sistemai analizė, reikalavimų rūšys, formulavimas, specifikavimas ir vertinimas. Programų sistemų projektavimas, tipinio projektinio sprendimo (projektavimo šablono) sąvoka. Programų sistemų realizavimas. Pagrindiniai testavimo metodai. UML kalba, užduočių (use-case) diagramos, klasių diagramos, sekų diagramos, komponentų diagramos, išdėstymo (deployment) diagramos. Objektiškai orientuoto projektavimo principai. Pagrindiniai objektiškai orientuoti mechanizmai ir jų taikymas. Projektų valdymo kompetencijos sritys, svarbiausios sąvokos ir metodai. Kokiu tikslu programų sistemų inžinerijoje įvesta programų sistemos gyvavimo ciklo modelio sąvoka? Kas vadinama programų sistemos gyvavimo ciklu ir kas programų sistemos gyvavimo ciklo modeliu?Kas tai yra projekto palaikymo sistema? Kokia programų sistemų inžinerijos paradigma grindžiamas klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokias stadijas numato klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokie yra programų sistemos specifikavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokiais aspektais nagrinėjama programų sistema techninėje užduotyje? Kas daroma programų sistemos specifikavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos projektavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra pagrindiniai programų sistemos projektavimo žingsniai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programavimo ir programų derinimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programavimo ir programų derinimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos diegimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos diegimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra kontroliniai taškai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra klasikinio gyvavimo ciklo modelio trūkumai? Kam skirtas pagrindinis dėmesys spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje? Kokios stadijos yra spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje?Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimu? Reikalavimų specifikacija? Kas vadinama programų sistemos reikalavimų lokalizavimu? Koks reikalavimas vadinamas abstrakčiu? Koks reikalavimas vadinamas įgyvendinamu? Koks reikalavimas vadinamas integruojamu? Koks reikalavimas vadinamas išsamiu? Koks reikalavimas vadinamas lokalizuojamu? Koks reikalavimas vadinamas trasuojamu? Koks reikalavimas vadinamas suprantamu? Koks reikalavimas vadinamas glaustu? Koks reikalavimas vadinamas unikaliu?. Koks reikalavimas vadinamas verifikuojamu?. Kas vadinama programų sistemos reikalavimų nuleidimu žemyn? Kokie sistemos funkcinio komponento reikalavimai vadinami išvestiniais? Kas tai yra reikalavimų ryšio matrica? Kokie turi būti gerai suformuluoti programų sistemos reikalavimai? Kas tai yra anotuoti reikalavimai? Kas yra reikalavimo statusas? Kas yra reikalavimo kritiškumas? Kuo skiriasi programų sistemos reikalavimai ir projekto reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi projekto reikalavimai? Ką apibūdina technologiniai projekto reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto konfigūracijos valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto finansavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto rezultatų ir jų pateikimo reikalavimai?Ką apibūdina projekto rezultatų aprobavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto garantijų reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi programų sistemos reikalavimai? Kas įvyksta pažeidus funkcinius sistemos reikalavimus? Į kokias pagrindines grupes skirstomi nefunkciniai sistemos reikalavimai? Kokie yra dalykinės srities analizės rezultatai? Trumpai apibūdinkite juos. Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimų įgyvendinimo delsa? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama programų sistemos ilgaamžiškumu? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama atotrūkiu tarp užsakovo poreikių ir sistemos galimybių? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama sistemos adaptyvumu? Kokios yra interfeiso reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas. Kokios yra sistemos veikimo reikalavimų grupės? trumpai apibūdinkite jas?Kokios yra iš ekonominių apribojimų išplaukiančių reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas? Kokie reikalavimai išplaukia iš politinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos? Kokie reikalavimai išplaukia iš teisinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos. Kas tai yra dalykinės srities analizė? Pagal kokią schemą ji vyksta? Ką reikia padaryti, planuojant sisteminės analizės procesą? Kaip yra atliekami reikalavimų specifikacijos verifikavimas ir vertinimas? Kokią specifikaciją vadiname korektiška? pagrįsta? įgyvendinama? Dalykinės srities koncepcinio modelio pertvarkymas į programų sistemos koncepcinę architektūrą. Kas vadinama koncepciniu programų sistemos projektavimu? Kokie uždaviniai yra sprendžiami koncepcinio projektavimo metu? Kaip traktuojamas konceptualizacijos principas koncepcinio projektavimo metu? Racionalumo principas. Subjektyviosios ir objektyviosios projektavimo proceso iracionalumo priežastys. Kodėl, nepaisant objektyvių priežasčių, pažeidžiančių projektavimo proceso racionalumą, projektavimo metodikų studijos yra prasmingos? Projektavimo metodo ir projektavimo metodikos skirtumai. Tipiniai projektavimo metodikų komponentai. Išvardinkite populiariausius programų sistemų architektūros stilius. Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis struktūriniame modelyje? Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis evoliuciniame modelyje? Projektavimo metodikos samprata. Koncepcinio projektavimo samprata. Koncepcinio projektavimo tikslai. UML: realizavimo diagramos. Projektavimo paradigmos. Redukcionizmo ir ekspansionizmo esmė. Projektinių sprendimų priėmimo strategijos. Projektuotojų tipai. Trumpai apibūdinkite juos. Kuo skiriasi projektavimo strategijos, projektavimo procedūros ir projektavimo euristikos? Kokiais svarbiausias atributais aprašoma programų sistemos architektūra? Kas vadinama programų sistemos architektūros stiliumi? Kas vadinama konstrukcijos patikslinimu? Kas vadinama konstrukcijos plėtiniu? Modulių sankiba per skaliarinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per operacinę aplinką. Pateikite pavyzdžių. Nelokalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Globalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Tranzityvioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Atsitiktinis modulio rišlumas. Loginis modulio rišlumas. Modulio rišlumas pagal laiko momentą. Procedūrinis modulio rišlumas. Komunikacinis modulio rišlumas. Nuoseklusis modulio rišlumas. Funkcinis modulio rišlumas. Kokie pradiniai duomenys yra reikalingi objektinei projektavimo metodikai? Kaip pasiskirsto resursų poreikis pagal programų sistemos gyvavimo ciklo stadijas? Objektinio projektavimo metodikos komponentai: architektūros stilius, PSI paradigma, pradiniai duomenys. Koudo ir Jodano strategija. UML: paketai, plėtros mechanizmai. UML: ansamblių diagramos. Projektavimas kaip alternatyvų analizė. Kodėl nepavyksta projektavimui pritaikyti analitinių optimizavimo metodų? Dekompozicijos ir abstrakcijos principų vaidmuo projektavime. Valdymo srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai ir stiliaus atmainos. Kas vadinama projektiniu sprendimu? Kokie projektiniai sprendimai vadinami tipiniais? Kas vadinama tipinėmis konstrukcijomis? Kuo skiriasi tipinių konstrukcijų katalogai, tipinių konstrukcijų bibliotekos ir tipinių konstrukcijų kalbos? Kas vadinama architektūriniu karkasu? Kokias architektūrinių karkasų rūšis žinote? Trumpai apibūdinkite jas. Kuo svarbus tinkamas sistemos suskaidymas į modulius? Kas vadinama modulių sankiba? Kodėl modulių sankiba yra nepageidautina? Kas vadinama tarpmoduliniu ryšiu? Kada tarpmodulinis ryšys tampa patologiniu? Nuo ko priklauso modulių sankibos stiprumas? Modulių sankibos kategorijos. Kas vadinama modulio rišlumo? Per kokias modulio savybes yra nusakomas jo rišlumas? Programų sistemos funkcinės dekompozicijos samprata. Funkciniai agregatai ir funkciniai primityvai. Projektavimo bazė. Kuo skiriasi funkcinė ir dalykinė programų sistemos dekompozicija? Kas vadinama funkciniais moduliais? Kas vadinama dalykiniais moduliais? Reikalavimų lokalizavimas. Reikalavimų lokalizavimo matrica. Reikalavimų nuleidimas žemyn. Išvestiniai ir papildomi reikalavimai. Reikalavimų trasavimas. Reikalavimų trasų aprašymas matrica. Svarbiausieji programų sistemų komponavimo mechanizmai. Tiltų ir vartų skirtumai. Svarbiausios objektinio projektavimo problemos. Kokius svarbiausius projektinius sprendimus tenka priimti projektuojant objektiškai. Klasių protokolų projektavimas objektiniame projektavime. Objektinio projektavimo euristikos. Projektinių sprendimų vertinimo kriterijai objektiniame projektavime. Kokie informacijos rinkimo metodai naudojami sisteminėje analizėje? Trumpai apibūdinkite juos. Kaip atliekami dalykinės analizės metu surinktų faktų klasifikavimas ir apibendrinimas? Kas vadinama nuostata? perspektyva? požiūriu? Kas vadinama požiūrių integravimu? Kaip jis atliekamas? Kas tai yra reikalavimų specifikacija? Kokios yra pageidautinos reikalavimų specifikacijų savybės? Kokie yra reikalavimų verifikavimo ir vertinimo metodai? Trumpai apibūdinkite juos. Projektavimo metodikų vertinimo problemos. Song ir Osterweil pasiūlymų esmė. Kaip galima aprašyti konkretaus programų sistemos kūrimo projekto ypatumus, renkantis tinkamiausią projektavimo metodiką? Imperatyviosios architektūros. Reaktyviosios architektūros. Primityviosios konstrukcijos ir jų konkretizacija. Pateikite pavyzdžių. Aukštesnės eilės (neprimityviosios) konstrukcijos ir jų konkretizacija. Objektinių architektūrinių karkasų ypatumai. Abstrakčiosios klasės. Standartinė karkaso realizacija. Programinio komponento samprata, Kuo komponentai skiriasi nuo tradicinių modulių? Duomenų srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai, privalumai ir trūkumai bei atmainos. Programų sistemos specifinės dalykinės architektūros samprata. Programų sistemos bendrosios dalykinės architektūros samprata. Programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros samprata. Sistemos skaidymo į posistemius strategijos objektiniame projektavime. Kaip pasinaudoti tipine konstrukcija? Pateikite pavyzdžių. Klasių bibliotekų ir objektinių architektūrinių karkasų skirtumai. Programų sistemų ir programų sistemų šeimų kūrimo procesų skirtumai. Išvardinkite svarbiausius programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros sluoksnius. Trumpai apibūdinkite juos. Bendroji modulio samprata. Charakteristikos, apibūdinančios modulio tipą. Modulių panaudojimo būdai, aktyvavimo mechanizmai ir vykdymo būdai. Koudo ir Jodano projektavimo strategija.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Šperos
Kategorija:
Apimtis:

35 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 334.23 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą