Šperos.lt > Testai
Testai

(296 darbai)

"Metalai aplink mus"33 chemijos klausimai su atsakymais. Geležis yra. Geležies rūdijimo formulė. Korozija tai. Ką vadiname nuolatiniais magnetais. Lietuvoje esanti didžiausia vietinė magnetinė anomalija yra. Kelintame amžiuje pradėta pramoninė plieno gamyba. Iš magnetinių anomalijų tyrimų sprendžiama Aliuminis gaunamas. Aliuminis. Aliuminio atominis skaičius. Aliuminis gautas. Varis. Seniausias vario lydinys yra. Varis reikalingas. Vario druskos naudojamos. Sidabro atominis skaičius. Sidabras. Sidabras naudojamas. Smulkios gryno aukso dalelės būna pasklidusios. Auksas yra. Nuo ko priklauso aukso fizikinės savybės bei atsparumas korozijai. Gyvsidabris. Kas atsitiktų, jei gyvsidabrį laikytume " Skaityti daugiau
A. Škėma "Balta drobulė" (5)Teksto suvokimo testas 10 klasei pagal Antano Škėmos "Balta drobulė". 10 klausimų su atsakymais. Kaip suprantate teksto pavadinimą? Suformuluokite šio teksto temą. Kokios problemos keliamos kūrinyje? Apibūdinkite veikėjo būseną. Su kuo lygina savo gyvenimą Garšva? Kodėl? Argumentuokite. Kokia prasmę tekste turi veikėjo gėrimas? Argumentuokite. Kodėl Antanas Garšva kalba apie poetus ir jų mirtį? Kaip tai susiję su juo? Pagrindinė teksto mintis. Remdamiesi kontekstu parašykite, kas Garšvai padeda išgyventi svetimame mieste? Kodėl pagrindinis veikėjas save menkina? Skaityti daugiau
Afrika, Australija ir Naujoji Zelandija20 klausimų geografijos testas su teisingais atsakymais. Kas pirmasis atrado Australiją? Australijos sostinė. Gyvūnas, kuris minta tik eukalipto lapais? Ką vadiname barchanais? Į kokias dalis suskirstyta Okeanija? Didžiausias Australijos paukštis? Australijoje gyvenantys patys primityviausi žinduoliai? Kas yra oazė? Kam buvo pastatyta Asvano užtvanka? Pietrytinėje Australijos dalyje 1788m. sausio mėn. įkurta kolonija, davusi pradžią didžiausiam miestui? Kas yra koralų arba seklumos rifas? Kokiu būdu kasama geležies ruda Australijoje? Medis, kuris neturi šakų, o iš tamsaus kamieno styro standūs, panašūs į žolę lapų karčiai? Aukščiausia Australijos viršukalnė? Kaip Australijoje gyvenančius čiabuvius vadino europiečiai? Kelios didelės salos sudaro Naująją Zelandiją? Kokios kilmės yra Šiaurės sala? Valstybė, įsikūrusi prie Nigerio upės? Kas įteisino rasinę nelygybę? Kokia politika PAR valstybėje yra vadinama apartheidu? Skaityti daugiau
Alkoholiai. Fenoliai. Aldehidai28 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuris iš nurodytų junginių yra vienhidroksilis alkoholis? Kas susidarys, reaguojant etanoliui su koncentruota sieros rūgštimi, kai tº120ºC? Kuris iš junginių reaguoja su Cu(OH)2?. Kiek izomerų turi butanolis? Kuris iš šių junginių reaguos su NaOH? Kiek g tribromfenolio gausime iš 2 molių fenolio? Kuri grupė yra alkoholių funkcinė grupė? Kuris hidroksidas naudojamas polialhoholiams atpažinti? Kuris alkoholis, reaguodamas su HCl, sudarys halogenidą, kurio M = 64,5 g/mol? Kuria chemine savybe fenoliai skiriasi nuo alkoholių? Kuris alkoholis naudojamas antifrizui gaminti? Dehidratuojant etanolį, gauta 11,2 l eteno. Kiek g etanolio sunaudota? Kuri iš šių grupių yra funkcinė aldehidų grupė? Ką gausime oksiduodami aldehidą? Kurios nuosėdos susidaro, etanaliui reaguojant su Cu(OH)2? Kokios koncentracijos gausime formalino tirpalą, jei 100 g H2O ištirpinsime 2 mol metanalio? Kuris iš junginių yra aldehidas? Kaip galima gauti metanalį? Kurioje iš reakcijų dalyvauja aldehido karbonilo grupė? Kuri iš šių formulių yra aldehido? Kas susidarys, acto aldehidą redukuojant vandeniliu? Kurio aldehido vandeninis tirpalas vadinamas formalinu? Koks aldehidas gaunamas Kučerovo reakcijos būdu? Kiek g sidabro išsiskirs, 0,2 mol etanalio paveikus Ag2O amoniakiniu tirpalu? Kas susidarys, vandeniliui redukuojant formaldehidą? Kuri etanalio dalis, poliarizuojantis jungtims, įgauna dalinį neigiamąjį krūvį? Kuri iš šių formulių yra empirinė etanalio formulė? Kiek reikia kg etanolio, norint pagaminti 1 kg etanalio, kurio išeiga 80%? Skaityti daugiau
Angliavandeniai (4)18 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuri formulė angliavandenio? Kuo virsta oksiduojama gliukozė? Kurį iš angliavandenių jodas dažo mėlynai? Kuriam angliavandeniui būdinga linijinė sandara? Kaitinant gliukozę su Cu(OH)2, susidaro plytų spalvos nuosėdos. Koks tai junginys? Iš kokio monosacharido sudarytas krakmolas? Kuris iš šių angliavandenių yra runkelių cukrus? Kuri iš formulių nepriklauso angliavandeniams? Kuo virsta redukuojama gliukozė? Kuris iš junginių vartojamas dirbtinio pluošto gamyboje? Kiek kg gliukozės sunaudota, jei rauginant mielėmis pagaminta 92 kg etanolio? Gliukozę veikdami mielėmis gauname. Kuris iš šių junginių nesihidrolizuoja? Ar yra angliavandenių tarp šių junginių? Kuris iš angliavandenių redukuoja amoniakinį sidabro oksido tirpalą? Kuris iš šių junginių randamas raugintame piene, kopūstuose, duonoje? Kiek % anglies yra cukruje? Kuo, sudegdama gyvame organizme, virsta gliukozė? Skaityti daugiau
Angliavandeniai (8)26 klausimų testas apie angliavandenius. Teisingi atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas... Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų - anglies ir vandenilio, vadinami... Bendrą formulę CnH2n+2 turi... Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas s elektronas ir trys p elektronai, yra sutinkama. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia. Reakcija CH4 + Cl2CH3Cl + HCl vadinama. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vadinamos. Dega. Chlormetanas yra. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, vadinamos. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais). Cisizomeru vadinamas. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant. Acetilenas yra. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga. Fenilo radikalu vadinama. Krekingas - tai. Pirolizė - tai. Vulkanizacija - tai. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai22 klausimų chemijos testas su atsakymais. Kuris iš nurodytų angliavandenilių priklauso alkanų homologinei eilei? Kuris iš nurodytų angliavandenilių reaguoja su bromo vandeniu ir sudaro 1,2-dibrombutaną? Kiek izomerų turi butenas? Kiek g bromo gali prisijungti 2,24 l eteno? Kuris iš formulių yra eteno eilės omologas? Kokio tipo reakcija vyksta alkanams reaguojant su halogenais? Kuri iš formulių žymi radikalą? Kiek deguonies reikia, norint sudegint 10 l metano? Kurios iš šių medžiagų negalime atpažinti bromo vandeniu? Kas susidarys, įvykdžius kitimus? Kuriam iš junginių būdingas cis-trans izomerija? Kas susidarys propeną veikiant HCl? Kokia jungtis yra etene tarp anglies atomų? Kokia jungtis būdinga etino eilės angliavandeniliams? Kuris angliavandenilių priklauso etino homologinei eilei? Kuris iš šių aromatinių angliavandenilių polimerizuojasi? Kas būdinga laisviesiems radikalams? Kiek benzeno galima susintetinti iš 390 g etino? Kuris iš angliavandenilių išblukins vandeninį bromo tirpalą? Kuris junginys yra sprogstamoji medžiaga trotilas? Koks produktas gaunamas, veikiant 1 molį butadieno 1 moliu bromo? Ką gausime švitindami benzeno ir chloro mišinį? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai (2)15 klausimų chemijos testas su atsakymais. Junginiai sudaryti iš anglies ir vandenilio? Nepastovi dalelė, molekulių, atomų grupė, nepakitusi pereinanti iš vieno cheminio junginio į kitą? Etano struktūrinė formulė. Atskyrus etano molekulės vieną vandenilio atomą, gauname liekaną, kuri vadinama. Kaip vadinami angliavandeniliai, kuriuose tarp grandinę sudarančių anglies atomų yra viengubosios jungtys, o kitos sujungtos su vandenilio atomais? Angliavandeniliai, panašūs savo sandara ir cheminėmis savybėmis, sudaro. Heksano sutrumpinta formulė. Sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė. Kaip sudaromi sočiųjų angliavandenilių radikalų pavadinimai? Butilo formulė. Kuris iš angliavandenilių yra sotusis? Homologinėje eilėje eina po heptano. Kurie iš angliavandenilių yra chemiškai aktyvūs? Kokios reakcijos būdingos alkenams? Kokia anglies masės dalis butane? Skaityti daugiau
Angliavandeniliai (6)2 klausimų testas su atsakymais. Pabaikite rašyti sakinį: Junginiai sudaryti iš ... ir ... vadinami angliavandeniliais. Anglies junginyje atomas sudaro cheminius ryšius. Kokia sočiųjų angliavandenilių bendroji formulė? Homologinė eilė tai. Homologinis skirtumas. Angliavandeniliai pagal esamus ryšius ir vandenilio atomų skaičių skirstomi į. Kokia metilo radikalo formulė? Kiek alkinai turi jungčių? Sotieji angliavandeniliai vadinami. Pagrindiniai angliavandenilių šaltiniai. Kokios liepsnos dalys? Angliavandeniliai, turintys dvigubųjų ar trigubųjų cheminių ryšių, vadinami. Pagrindiniai gamtiniai angliavandenilių šaltiniai yra. Nafta tai. Kokiais būdais galima perdirbti naftą? Koks pagrindinis organinių junginių degimo produktas? Krekingas. Svarbiausios nesočiųjų angliavandenilių reakcijos. Kokį poveikį planetai turi CO2 dujų kiekio didėjimas? Skaityti daugiau
Anglijos revoliucija15 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. Anglijos revoliucijos metais laikomi. XVII amžiaus Anglijai būdinga. Įstatymas "Habeas Corpus Act" gynė. Kurios iš šių valstybių sudarė vieną valstybę? Raskite tiksliausią "Absoliutizmo" apibrėžimą. "Teisių bilį" paskelbė. Nuosavos žemės turintys valstiečiai Anglijoje vadinosi. Anglijos parlamentą sudarė. Pilietinio karo metu parlamento įvykdytos reformos. 1652-1654 tarp Anglijos ir Olandijos vykęs karas baigėsi. Kas pasakė šiuos žodžius "Aš padarysiu anglo vardą tokį pat didį, koks kadaise buvo romėno vardas". Ką reiškia žodis "protektorius". Iki 1701 metų. Anglijos karalystę valdė. Surašykite įvykius chronologine tvarka. Anglijos revoliucija paspartino. Skaityti daugiau
Anglis (2)12 klausimų chemijos testas apie anglį. Uždavinys. Teisingi atsakymai. Keliavalentė yra anglis junginiuose? Kokios yra geriausiai žinomos anglies alotropinės atmainos? Kas yra absorbija? Kokios yra deimanto savybės? Kur slūgso didžiausi deimanto klodai? Kokias grandines sudaro anglies atomai? Kuo kaitinant be oro virsta deimantas? Kas gali būti gaminamas iš grafito pirolizės metu? Kokios anglies alotropinės atmainos buvo aptikta į Žemę nukritusiame meteorite? Įrodykite, kad anglies (II) oksidas yra geras reduktorius. Anglies degimo lygtis. Išspręskite uždavinį: Anglies dioksidas, gautas visiškai sudeginus 2,4 g. medžio anglies, praleistas pro 50 g. 30 % natrio hidroksido tirpalą. Rasti gautos druskos formulę ir masę. Skaityti daugiau
Anglų kalba (3)Anglų kalbos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Anglų kalba (4)Anglų kalbos testas. Išversk šiuos sakinius ir įsidėmėk vienaskaitos III asmens rašybą. Iš suskliaustų atskirų žodžių sudarykite prasmingus sakinius. Parašyk šiuos sakinius klausiamąja forma. Parašyk šiuos sakinius neigiamąja forma. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio to be formą. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio to have formą. Išverskite šiuos sakinius. Įrašyk šių veiksmažodžių –ing formą. Perskaityk tekstą apie Vašingtoną ir atsakyk į klausimus. Iš suskliaustų žodžių sudarykite prasmingus klausimus. Answers. Skaityti daugiau
Anglų kalba (7)Why study organizations? Active vocabulary. Answer the questions. Fill in the gaps with new words. Match the words with the definitions. Answer sheet. A quiz about pronouns. Answers of a quiz about pronouns. Grammar practice. Past simple and past continuous. Put in the correct tenses. Complete the sentence using these pairs of verbs. Skaityti daugiau
Ankstyvos vaikystės amžius20 klausimų testas. Vaikų vystymasis. Teisingi atsakymai. Kada atsiranda baimės jausmas? Ką trijų metų vaikas išmoksta daryti? Vaikas gerai vystysis, jeigu pasakysite. Kas sukelia vaiko neurozinius simptomus, regresiją? Kokie simptomai priklauso L. Vygockio krizei? Kiek cm paauga vaikas antraisiais gyvenimo metais? Kiek per metus padidėja vaiko kūno masė? Vyresni nei vienerių metų vaikai turi valgyti. Koks turi būti vaikų maistas? Kada stomatologas turi patikrinti dantų dygimą? Kiek kartų per dieną turi valgyti vyresni nei vienerių metų vaikai? Nuo kada pradedama plokščiapėdystė? Kokia priežastis plokščiapėdystei vystytis? Kas dažniausiai pažeidžia pieninius dantukus? Kelintais vaiko metais pastebimas labiausias smalsumas, žingeidumas? Kokie galimi nelaimingi atsitikimai vaikystėje? Koks turi būti BRA santykis 1-3 metų vaikų? Kelerių metų vaikas turi mokėti valyti dantys? Kokia turi būti 1-1,5 metų vaikų maisto apimtis? Kokiems vaikams formuojasi intelekto defektai? Skaityti daugiau
Antika (2)20 klausimų testas su teisingais atsakymais. Svarbiausias dievų ir žmonių valdovas. Jūrų valdovas. Persefonė buvo. Mūza Talija globojo. Kas buvo pasmerktas amžinai risti į kalną didžiulį akmenį. Pirmojo Europos poeto vardas. Pelėjo ir Tetidės sūnus buvo. Kaip mirė Achilas? Kas nukovė Hektorą? Apie ką rašoma "Odisėjoje"? Kada buvo vaidinamos dramos? "Antigonę" parašė. Kuo remiantis buvo parašyta "Antigonė"? Pagrindinis poemos "Eneida" veikėjas? Kas parašė "Eneidą"? Kurioje požemio karalystės dalyje ilsisi palaimintųjų vėlės? Horacijaus tėvas buvo... Kaip Horacijus pavadino visą savo kūrybą? Kas įvyksta "Eneidos" šeštojoje giesmėje? Homeras gimė... Skaityti daugiau
Antikos etika. Romos stoikai30 klausimų testas: Etikos raida. Antikos etikos įskaitinis testas (etikos termino atsiradimas, pagrindinės etikos kryptis, filosofai). Teisingi atsakymai. Koks antikos filosofas ir kada etikos vardu pavadino atskirą filosofijos discipliną? Antikoje filosofus domino gamta, žvaigždės, dangus. Koks senovės graikų filosofas nukreipė filosofiją nuo gamtos prie žmogaus, pirmasis ėmė svarstyti žmogaus savęs pažinimo klausimus? Kai Delfų orakulas paskelbė, kad už Sokratą "išmintingesnio niekur nėra", šiam norėjosi, išsiaiškinti, kas yra toji išmintis. Kad tai išsiaiškintų, jis ieškojo sofistų ir diskutavo su jais, nes jie manė, kad žino, kas yra išmintis. Kas tie sofistai? Įsivaizduokite, kad esate sofistai. Kurį sakinį (tik vieną) paliktumėte? Atėnų valdžia ryžosi organizuoti Sokrato teismą. Jis tapo pirmuoju antikos filosofu už savo mintis nubaustu mirtimi. Kuris iš šių kaltinimų nebuvo pateiktas Sokratui? Kurį iš šių minčių nepriklauso Sokratui? Senovės graikų mąstytojai steigė savo mokyklas. Kokią mokymo įstaigą įkūrė netoli nuo Atėnų miesto sienos Platonas? Pasirink teisingą atsakymą. Epikūras Atėnuose nusipirko namą ir sodą. Nuo to laiko jo naujoji mokykla gavo Epikūro sodo vardą. Kuo garsėjo Epikūro sodas? Antikos filosofas Epikūras padėjo filosofinius etinius pamatus žmogaus laimingo gyvenimo sampratai, kurios pagrindinis principas – hedonizmas. Kas yra hedonizmas? Antikos kultūra savižudybei suteikė didybės. "Doras žmogus turi gyventi ne tiek, kiek jam malonu, bet tiek, kiek reikia"(Seneka). Stoikai pateisino savižudybę. Kuris teiginys nepriimtinas stoikams? Romos stoikų etikoje tikrasis gėris yra tai, kas tarnauja aukščiausiam tikslui – dorybei: tai dori žmonės ir dori jų darbai. Ką stoikai laikė tikruoju blogiu? Jeigu jus būtumėte hedonistais, kaip paaiškintumėte užrašą ant Epikūro sodo vartų: "Svety, tau čia bus gera: čia malonumas - aukščiausias gėris"? Neteisingą teiginį išbrauk. Kas parašė šią mintį: "Būdo dorybė yra vidurys tarp dviejų ydų – pertekliaus ir stokos." Antikinę dorybių sistemą sudarė keturios svarbios savybės. Kuri iš šių savybių netinka doram žmogui? Ką graikų filosofams reiškė tokia formulė: B = G + G + T? Parašykite žodžių reikšmę. Dauguma antikos filosofu kūrinių neišliko: jie parašė daug knygų, tačiau mūsų laikus pasiekė tik fragmentai. Kuris filosofas nėra nurodyto veikalo autorius? Kuri etinė teorija iškėlė žmogaus išminties ir jo vidinės stiprybės reikšmę? Įsivaizduok, kad esi stoikas. Kurį sakinį išbrauktum? Anot ko, šalia daiktų egzistuoja ir idėjų pasaulis. Daiktus kuria žmonės, o idėją – Dievas. Idėjos yra amžinos, o daiktai – laikini. Kas sukūrė dviejų pasaulių (laikinų, išnykstančių daiktų ir nekintančių, amžinų idėjų) teoriją? Platonas kuria idealios valstybės modelį, kurioje viešpatauja keturios dorybės. Svarbiausioji iš jų yra? Visi Platono valstybės gyventojai griežtai suskirstyti į sluoksnius(luomus), jie atlieka savo klasei būdingas funkcijas. Kuris teiginys neteisingas? Senovės graikų filosofai draugystę vadina dorybe ir laiko ją reikalingiausiu dalyku gyvenime. Aristotelis savo veikaluose gana įdomiai aptarė draugystę. Jis draugystę priskiria prie būtinų savybių žmogaus, kuris turėtų pasiekti gėrį. Kurį teiginį Aristotelis išbrauktų? Nedaug pasaulyje yra mąstytojų, šlove prilygstančių Aristoteliui. Viduramžiais jis tapo mokytumo simboliu. Kuriai etikos krypčiai priskirtumėte Aristotelio etiką? Ko, anot Aristotelio, mes siekiame tik dėl jos pačios, niekuomet dėl ko nors kito? Romos stoikas Seneka moko savo jaunąjį draugą Lucilijų ("Laiškai Lucilijui"), kaip tapti tikrosios visatinės valstybės piliečiu – kosmopolitu. Ką turi daryti Lucilijus, kad taptų kosmopolitu? Pažymėkite neteisingą teiginį. Markas Aurelijus – Romos imperatorius, filosofas kelia reikalavimus "Sau pačiam". Stoikui pareiga – jo orumo ir garbės pamatas. Kodėl, anot filosofo, žmogus atlieka pareigą? Romos stoikas (buvęs vergas) Epiktetas mano, kad pagrindinis stoiko tikslas – išsiugdyti vidinę dvasinę laisvę ir būti nepriklausomam nuo išorinių sąlygų. Kokius žmones Epiktetas vadina laisvais? Neteisinga teiginį pažymėk. Senovės graikų filosofai manė, kad išminčius pasiekia ataraksiją pažindamas pasaulį ir šitaip įveikdamas baimę bei netikrumą. Kas yra ataraksija? Antikinio kinizmo laikai tęsėsi nuo Va. pr. Kr. pabaigos ir truko bemaž tūkstantį metų. Retas filosofijos laikotarpis, trukęs šitiek laiko, šitaip užmirštamas. Kinizmo filosofija laikoma "šuniška" filosofija. Kas tie kinikai? Kuris iš išvardintų filosofų nebuvo stoicizmo atstovu? Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (11)40 klausimų testas. Antrasis pasaulinis karas. Teisingi atsakymai. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose 1940 m. balandžio mėn. Vokietija netikėtai užpuolė. 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane įvyko Stalino ir Čerčilio susitikimas. Koks buvo svarbiausias jų susitikimo metu spręstas klausimas? Pogromo Lietuvoje nevykdė. Koks politinis veikėjas pavaizduotas karikatūroje? Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m.? Kas 1940 m. birželio 17 d. pavadavo laikinai išvykusį Lietuvos prezidentą A. Smetoną? SSRS armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuolė ir užėmė... Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptąjį papildomą protokolą Lietuva atsidūrė... Valstybė, kuriai pavyko išlikti neutraliai antrojo pasaulinio karo metais? 1941 m. kovo mėn. F. Ruzveltas pasiūlė lendlizo įstatymą, kuris... Kokios valstybės vadovas pavaizduotas nuotraukoje? Pirmasis A. Hitlerio žingsnis kuriant "didžiąją Vokietiją"? Kokiu būdu Musolinis užsitikrino Vokietijos paramą? Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis... Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21-23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai? Koks svarbus antrojo pasaulinio karo vadas, prezidentas nusižudė 1945 m. balandžio 30 d.? Svarbiausias mūšis, kuris įvyko tarp SSRS ir Vokietijos? Kokiose Lietuvos apskrityse pradėjo veikti ginkluotų partizanų grupės? Vermachtas – tai? Karas įvykęs 1939 m. lapkričio 30 d. Kaip baigėsi koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Vienas iš svarbiausių Hitlerio siekių buvo. 1940 m. birželį Hitlerio pradėtas karas su D. Britanija baigėsi... Kas toks buvo K. Škirpa? Valstybė, kuri buvo okupuota 1940 m. birželio 15 d.? Valstybė, kuri 1944 m. pirmavo tankų ir lėktuvų gamyboje? Kuri koncentracijos stovykla buvo įkurta Lenkijoje? Kaip klostėsi karas tarp SSRS ir Vokietijos? Getas – tai? Politiniai veikėjai, nuo kurių sprendimų priklausė įvykių raida pasaulyje? 1939 m. rugsėjo 28 d. susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta? 1939 m. rugsėjis – 1941 m. birželis tai? Holokaustas – tai? Žmonės, kurie pasirašė SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartį? Pagal 1939 m. spalio 10 d. tarp SSRS ir Lietuvos pasirašytą savitarpės pagalbos sutartį, Lietuva atgavo... Aneksija – tai? Valstybė, kuri buvo agresyviausia II pasaulinio karo metu? Valstybė, kuri išliko neutrali Antrojo pasaulinio karo metu? Kokios politikos laikėsi atėjęs į valdžią Musolinis? 1939 m. gegužės mėn. Hitleris ir Musolinis sudarė "Plieno Paktą", pagal kurį... Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (18)50 klausimų istorijos testas su atsakymais. 1. Kas buvo pavadinta keistuoju karu? ... 50. Ar teisingas teiginys, kad raudonoji armija išvadavo: Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Italiją, Graikiją, Norvegiją, vakarinę Vokietijos ir Austrijos dalį? Atsakymai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (2)40 klausimų testas apie antrąjį pasaulinį karą su teisingais atsakymais. Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis? 1938 m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad... Ką darė naciai Austrijoje? Kurių šalių vadovai manė, kad atidavę Čekoslovakijos dalį Vokietijai jie išvengs karo? 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė? Kurios valstybės palaikė Lenkiją, kai jai pretenzijas pradėjo reikšti Hitleris? Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija? Tarp ko 1939m. vasarą Maskvoje vyko derybos? Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos? Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją? 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo... Slaptu rugpjūčio 23 d. Stalino ir Hitlerio susitarimu SSRS atiteko... Kurių valstybių užsienio reikalų ministrai 1939m. rugsėjo 28d. pasirašė draugystės ir sienų sutartis? Kokią sutartį Stalinas privertė pasirašyti Latviją, Estiją ir Lietuvą? Kokio ilgio pasienyje su SSRS buvo pastatyta įtvirtinimų linija pavadinta maršalo K. Manerheimo vardu? 1939m. lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė... Kovoje su Suomija SSRS aviacija viešpatavo. Latvija ir Estija SSRS kariuomenės buvo apsupta iš... Į SSRS gilumą prievarta išvežta... Kiek Raudonosios armijos bazėse Lietuvoje buvo tankų? Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? Per kiek laiko Maskvos nurodymu buvo parengtas žymesnių politikų, karinių, jaunimo organizacijų veikėjų arešto planas? Kas buvo Sovietų Lietuvos vadovas? Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? Kiek žmonių prasidėjus Lietuvos gyventojų trėmimui į Sibirą buvo ištremta? Kuri iš šių šalių nedalyvavo kartu su Vokietija kare prieš SSRS? Kuriuo metų laiku Italija pradėjo puolimą Afrikoje? Jauniausias Vokietijos feldmaršalas E. Rėmelis britų buvo vadintas... Kiek Vermachto divizijų sutriuškino amerikiečių ir anglų pajėgos iki 1943m. gegužės mėn.? Kiek gyventojų atgavo Vengrija? Masinis žydų naikinimas okupuotose Europos šalyse prasidėjo... Kiek išviso buvo išžudyta žydų tautos žmonių? Koks buvo komunistų partijos generalinio sekretoriaus J. Brozos slapyvardis? Didžiausią mastą Vokietijos prieš SSRS sukilimas įgavo... Kas tapo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovu? Kelintais metais Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga slapta transliavo radijo laidas? Kokią dalį Lietuvos gyventojų nepriklausomoje dalyje sudarė žydai? Kokią paramą gavo Didžioji Britanija iki karo pabaigos? Kada buvo baigtas koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Kada baigėsi Antrasis pasaulinis karas? Skaityti daugiau
...