Šperos.lt > Praktikos ataskaitos
Praktikos ataskaitos

(467 darbai)

Administracinės praktikos ataskaita: baras KlaipėdojeĮvadas. Įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Aplinkos analizė. Mikro aplinkos tyrimas. Makro aplinka. Įmonės rizikos ir galimybių analizė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Agroekologijos mokomosios praktikos ataskaitaĮvadas. Sėjomaina ūkyje. Priešsėlių parinkimas. Sėjomainos rotacija. Sėjomainų reikšmė. Mano ūkio sėjomaina. Humuso ir maisto medžiagų balanso apskaičiavimas ūkyje. Skaičiavimai. Humuso balansas. Maisto medžiagų balansas. Išneša su derliumi. Mėšlo laikymas ekologiniame ūkyje. Komposto gamyba. Dirvos apsauga nuo erozijos. Augalų kaimynystės ypatumai. Aplinkosauginė programa ūkyje. Ekologinio ūkininkavimo programa. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (3). Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos mokomoji praktika: UAB "Utenos komunalininkas", AB "Utenos trikotažas". UAB "Utenos vandenys"Įvadas. Pirmasis praktinis darbas: Atliekų tvarkymas. Utenos "Komunalininkas". Atliekų tvarkymas ir klasifikacija. Atliekų surinkimo sistema Utenos rajone. Atliekų šalinimas. Perdirbamos atliekos. Beatliekės technologijos. Antrasis praktikos darbas: Atmosferos apsauga ir oro valymo metodai bei įrengimai. AB "Utenos trikotažas". Atmosfera ir jos apsauga. Oro kokybė. Oro valymo metodai ir jų įrenginiai. Trečiasis praktinis darbas: Vandens išteklių apsauga. Nutekamieji vandenys ir jų valymo būdai bei įrenginiai. Lietuvos vandens ištekliai ir jo kokybė. Pramonės nuotekos. Nuotekos ir jų valymo įrenginiai. Nuotekų valymas mažose valyklose. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos mokomosios praktikos ataskaita: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentasAplinkos apsaugos mokomosios praktikos įmonėje ataskaita. Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės valdymas. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ir leidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: AB bankas "Nord/LB Lietuva" Kauno skyriusApskaitos gamybinės praktikos, atliktos AB banko "Nord/LB Lietuva" Kauno skyriuje ataskaita. Banko apibūdinimas. Banko Kauno skyriaus apskaitos organizavimas. Pinigų ir paskolų apskaita. Prekybinių vertybinių popierių apskaita. Vertybinių popierių skirtų parduoti ir laikomų iki išpirkimo apskaita. Išvestinių finansinių priemonių apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir kito turto apskaita. Išmokų darbuotojams apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Mokesčiai. Skaityti daugiau
Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: interneto tinklų instaliavimas UAB "Armonlita"Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Prekių ir paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: prekyba šildymo įranga UAB "Termoresta"Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Skaityti daugiau
Apskaitos paslaugų teikimo proceso valdymo praktika: "Sodra" informavimo paslaugos "Vilniaus draudėjų ir apdraustųjų skyrius"Įvadas. Vilniaus draudėjų ir apdraustųjų skyriaus valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Apžvalginės pedagoginės praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Pasakaitė"Istorija. Vizija. Misija. Ugdomoji – metodinė veikla. Apie grupes. Marijos Montessori sistema. Rudolfo Šteinerio metodas. Kūrybinis – kompleksinis metodas. Gebėti kurti visapusiškai saugią vaikui aplinką. Suvokti žaidimo svarbą vaiko raidai ir jo ugdymui. Išmokti vertinti kiekvieną vaiką kaip unikalų individą. Gebėti padėti vaikui pajusti savo galimybes ir vertę. Gebėti stebėti, analizuoti, vertinti bei įtakoti įvairią vaikų veiklą. Gebėti ugdyti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją įvairiose veiklos srityse. Gebėti vertinti šeimą kaip lygiavertį ugdymo proceso partnerį. Įsisąmoninti pagrindines bendražmogiškąsias demokratijos vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą ir darbą. Išvados. Skaityti daugiau
Aukštesniųjų klasių mokytojo praktikos dokumentacijaDailės pamokos išplėstinis planas. Geografijos pamokos išplėstinis planas. Lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas. Biologijos pamokos išplėstinis planas. Istorijos pamokos išplėstinis planas. Matematikos pamokos išplėstinis planas. Pedagoginės veiklos savianalizė. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Renginio analizė. Matematikos teminis planas lapkričio – gruodžio mėnesiais. Skaityti daugiau
Automobilių diagnostikos praktikaĮvadas. Bendroji dalis. Įmonės statusas. Įmonės serviso valdymo schema. Įmonės teikiamos paslaugos. Technologinis procesas įmonėje. Automobilio priėmimo organizavimas. Darbuotojo veiksmai. Diagnostikos darbai. Nuimtų nuo automobilio agregatų ir mechanizmų remontas. Automobilio gražinimas klientui. Materialinis – techninis tiekimas sandėliavimas. Detalių išrašymas iš sandėlio. Marketingo klausimai. Paslaugų vartotojai, paslaugos kaina ir jos nustatymas, reklama, klientų skatinimas. Darbų sauga. Individuali užduotis: "Automobilio el. dalies testavimas ir gedimų nustatymas". Parinkti diagnostinius prietaisus pagal jų paskirtį. Įvertinti diagnostinių priemonių galimybes pagal techninius parametrus. Analizuoti diagnostinius signalus prietaisų pagalba. Apibendrinti vidinės ir išorinės diagnostikos rezultatus. Antiblokavimo sistemų (ABS) sūkių jutiklis. Diagnostikos atlikimo pavyzdys. Keletas atliktų darbų. Signalizacijos montavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamoji pedagoginė praktika: lopšelis-darželis "Pasakaitė"Įvadas. Kodelčiukų grupė. Veiklos sritis – globodamas ir ugdydamas vaiką. Profesinė kompetencija 1. Žinoti esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus bei galimybes, gebėti taikyti šias žinias ugdymo procese. Išmanyti vaikų raidos sutrikimo, kompensacijos, korekcijos, reabilitacijos metodus bei gebėti juos taikyti ugdymo procese. Profesinė kompetencija 3. Išmanyti vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius, gebėti šias žinias taikyti ugdymo procese. Žinoti ikimokyklinio amžiaus vaiko pažintinės, socialinės, emocinės, fizinės raidos prielaidas, dėsningumus bei raišką. Profesinė kompetencija 4. Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą. Išmanyti ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Profesinė kompetencija 5. Kurti vaiko prigimtį, atitinkančią ir fizines bei dvasines jo galias stimuliuojančią aplinką. Žinoti ir gebėti taikyti stimuliuojančios, funkcionalios, estetiškos vaikų ugdymo aplinkos kūrimo bendruosius principus ir jos kūrimo variantus skirtingose ugdymo sistemose. Veiklos sritis – bendraudamas ir bendradarbiaudamas su tėvais, globėjais, kitais pedagogais ir įvairiomis institucijomis. Gebėti planuoti, vykdyti ir analizuoti profesinius taikomuosius tyrimus. Gebėti pažinti ugdytinio šeimą, jos gyvenimo būdą, tradicijas ir atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko įgytą patyrimą, įpročius, nuostatas. Žinoti pagrindinius paramos šeimai būdus ir paramą teikiančias institucijas. Veiklos sritis – sąveikaudamas su ugdytiniais ir ugdytojais. Profesinė kompetencija 13. Gebėti dirbti komandoje. Sugebėti kartu su kitais suinteresuotais ugdytojais svarstyti įvairias profesinės srities problemas. Veiklos sritis – tobulindamas profesinę kompetenciją. Profesinė kompetencija 15. Gebėti tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu. Domėtis švietimo naujovėmis bei kūrybiškai jas taikyti pedagoginiame darbe. Išvados. Priedai (Pirštukų dainelė, Stebėjimo protokolas). Skaityti daugiau
Baigiamoji praktika: viešbučių administravimas "Stikliai"Viešbučių administravimo baigiamoji praktika. Viešbučio svetingumo modulis. Viešbučio klasifikacija pagal žvaigždutes. Paslaugų spektras. Teikiamos paslaugos. Kambarių kainos. Svečių priėmimo tarnyba. Svečių priėmimo tarnybos funkcijos ir atsakomybė. Darbo aprašymas. Darbuotojų darbo grafikas. Viešbučio kambarių rezervavimo galimybės ir būdai. Užsakymo priėmimo tvarka. Telefoninio pokalbių kultūra. Informacijos teikimas. Atvykusių svečių priėmimas ir apgyvendinimas, svečio statusas. Ypatingi svečių aptarnavimo atvejai. Išvykstančių svečių išlydėjimo tvarka. Atsiskaitymo būdai, formos. Viešbučio administratoriaus ataskaitos. Dokumentų apsauga darbo vietoje. Viešbučio kompiuterinė veiklos planavimo ir administravimo programa. Maisto ir gėrimų skyrius. Restorano salės ir virtuvės darbuotojai. Darbo organizavimas, pamainos. Pusryčių asortimentas, patiekimas. Svečių aptarnavimas pusryčių metu. Svečių aptarnavimo organizavimas verslo pietums ir vakarienei ir pobūviai. Konferencijų ir seminaro dalyvių aptarnavimo tvarka pertraukėlių, maitinimo metu. Konferencijų organizavimo skyrius/ tarnyba. Konferencijų centras, salių klasifikacija, įranga. Užsakymo konferencijai/ seminarui priėmimo tvarka. Kambarių ūkis. Viešbučio kambarių klasifikacija, skaičius. Kambarinės darbo aprašymas, efektyvus informacijos teikimas svečių priėmimo tarnybai. Darbo grafikas. Darbo organizavimas. Praktikos išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"Įvadas. Susipažinimas su biudžetinė įstaiga. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Valdymo ir administravimo struktūra. Biudžetinės įstaigos apskaitos tarnyba. Buhalterijos poskyriai ir jų darbo turinys. Biudžetinės įstaigos sąskaitų planas. Apskaitos sistema biudžetinėje įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. Biudžetinės įstaigos kompiuterinė apskaitos sistema. Dokumentų ir registrų saugojimo tvarka. Vidinės kontrolės sistema įstaigoje. Ilgalaikio turto apskaita. Biudžetinės įstaigos ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas. Ilgalaikio turto įsigijimo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo tvarka. Ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarka. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka. Atsargų apskaita. Biudžetinės įstaigos atsargos. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Biudžetinės įstaigos piniginės lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaita banke. Tėvų įnašų lėšų apskaita buhalterijoje. Pavedimų lėšų kontrolė. Piniginės lėšos kasoje. Kasos operacijų apskaita. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Ikimokyklinių įstaigų darbo apmokėjimas. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo apmokėjimas. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų darbo apmokėjimas. Specialiųjų mokyklų darbo apmokėjimas. Profesinių mokyklų darbo apmokėjimas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbo apmokėjimas. Kitų švietimo įstaigų darbo apmokėjimas. Mokytojų darbo apmokėjimas. Psichologų ir socialinių pedagogų darbo apmokėjimas. Kitų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbuotojų tarifiniai atlygiai ir tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Apskaita personalo skyriuje. Darbuotojų asmeninės sąskaitos, jų vedimo tvarka. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Atlyginimas už tikslines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Asignavimų valdytojai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai. Finansavimo ir išlaidų apskaita. Biudžeto planavimas ir formavimas. Finansavimas iš biudžeto. Finansavimas iš kitų šaltinių. Biudžetinės įstaigos programų sąmata. Biudžetinės įstaigos, išlaikoma iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinės įstaigos atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: antstolio kontoraĮvadas. Antstolio Leono Jankausko teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas, sustabdymas, pasibaigimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio (antstolio padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio kontora. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Vykdymo procesas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio patvarkymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Teisių perėmimas vykdymo procese. Išieškojimas iš skolininko turto. Turto areštas. Turto realizavimo tvarka. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: informacinės technologijos UAB "Dironta"Informatikos bakalauro studijų programavimo technologijų specializacijos baigiamosios praktikos ataskaita. Informacija apie įmonę. Misijos ir vizijos įgyvendinimo būdai. Įmonėje naudojamos IT technologijos. Įmonės veiklos procesai. Projekto koncepcijos analizė. Kainos ir investicijų analizė. Projektų vykdymas, pristatymas ir dokumentacija. Komandinis darbas. Inovacijos. Produktų vystymo procesai. Inovacijų valdymas. Praktikos metu atliktu užduočių aprašymas. Medžiaga bakalauro darbui - reikalavimų specifikacija. Sistemos konteksto diagrama. Veiklos įvykiu sąrašas. Panaudos atveju diagramos. Panaudos atveju aprašymas. Išvados ir įgyta patirtis praktikos metu. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: kebabų gamyba ir prekyba VSĮ Kebab "AZE-AGA"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Žaliavos ir maisto priedai. Miltai. Presuotos mielės. Cukrus. Valgomoji joduota druska. Margarinas. Geriamasis vanduo. Maistų priedų vartojimo procedūra. Maisto priedų vartojimo kontrolė. Sumuštinės duonos technologinio proceso aprašymas (schema). Sumuštinio duonos technologinė schema. Žaliavų paruošimas. Tešlos užmaišymas. Dalinimas ir formavimas. Technologiniai įrengimai. Sanitarija, higiena ir maisto saugos kokybės valdymo sistema. Reikalavimai personalui. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai inventoriui. Reikalavimai atliekų šalinimui. Sumuštinių duonos pakavimas, ženklinimas, laikymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: kelionių agentūra UAB "Viliota ir partneriai"Įvadas. Kelionių organizatoriaus UAB "Viliota" ir partneriai veikla. Kelionių organizatoriaus UAB "Viliota" ir partneriai teikiamos paslaugos. Transporto rezervavimas ir bilietų pardavimas. Kitos paslaugos. Vizos. Vizų rūšys. Vizų išdavimo vieta. Dokumentai, pateikiami vizai gauti. Išmanyti turizmo ir kelionių agentūrų veiklos specifiką. Išmanyti turizmo įmonių klasifikaciją ir teisinius pagrindus. Susipažinti su turizmo įmonės steigimo dokumentais: pažymėjimais, įstatai, licencijos. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimas. Įregistravimo pažymėjimas. Liudijimas. Pažymėjimas. Prašymas. Steigimo aktas. Susipažinti su turizmo įmonės padaliniais ir gebėti organizuoti jų darbą: informacijos sklaida, bendradarbiavimas, problemos, pavaldumas, atsakomybės. Darbuotojų skatinimas. Nuobaudų skyrimas. Susipažinti su turizmo įmonės vizija, misija. Įmonės tikslai. Susipažinti su kelionės sutartimi, žinoti jos reikšmę, mokėti ją sudaryti. Turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Susipažinti su turizmo paslaugų paketais ir mokėti juos sudaryti. Susipažinti su pagrindiniais turizmo įmonės produktais, jų reklama, leidiniais, paslaugos pardavimo politika. Susipažinti su turizmo įmonės verslo partneriais, bendradarbiavimo sutartimis, jų sudarymų, specifika. Mokėti parinkti optimaliausia transporto rūšį, atsižvelgiant į kliento poreikius ir įmonės interesus. Išmanyti transporto paslaugų užsakymo galimybes bei formas. Mokėti užsakyti transporto paslaugas. Mokėti rezervuoti oro, geležinkelių, keltų, autobusų transporto bilietus. Išmanyti draudimo kompanijų teikiamas paslaugas, draudimo sutarčių sąlygas ir pasekmes už jų nesilaikymą. Susipažinti su finansinių nuostolių draudimu: medicininių išlaidų draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas, finansinių nuostolių draudimas, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Kelionės finansinių nuostolių draudimo sutarties (poilsio privalumai). Mokėti paaiškinti draudimo sutarčių sąlygas ir pasekmes už jų nesilaikymą, draudimo sutarties nutraukimo/performinimo sąlygas. Mokėti teisingai užpildyti draudimo sutartį (polisą). Mokėti apskaičiuoti draudimo įmokos dydį ir paruošti draudimo įmokų apskaitą draudimo bendrovei. Susipažinti su grupine draudimo sutartimi ir jos specifika. Mokėti sudaryti atmintinę turistui. Mokėti pasirinkti ekskursijos objektus pagal klientų interesus. Susipažinti su pagrindiniais turizmo objektais ir lankytinomis vietomis.Sugebėti apskaičiuoti ekskursijos kainą skirtingo didumo grupėms (transportas, muziejai, maitinimas ir kitos paslaugos). Išmokti vesti ekskursijas: pagrindinė ekskursijos tema, potemės, loginiai perėjimai, užbaigimas. Gebėti mandagiai, kultūringai, paslaugiai bendrauti su klientais. Mokėti vadovautis profesinės etikos principais aptarnaujant klientus turizmo įmonėje. Mokėti kontroliuoti situaciją, bendraujant su klientais. Mokėti mandagiai atsiliepti telefonu, atsakyti į kliento klausymus ir profesionaliai suteikti turistinė informaciją. Mokėti išsiaiškinti kliento poreikius ir pasiūlyti produktą, labiausiai jam tinkanti pagal kainą, kelionės trukmę, lankytinus objektus, transporto rūšį. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: mažmeninė ir didmeninė prekyba komercinė firma "Naras"Trumpa organizacijos charakteristika. Komercinės firmos (KF) "Naras" pagrindinė veikla — prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis, baldais, buitine technika, sienų ir grindų dangomis. Prekybos centre "Namai" realizuojamos prekės. Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo ir motyvavimo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Prekių pirkimo organizavimas. Įmonėje taikomi prekių pardavimo būdai. Prekybos marketingas. Įmonės prekybos marketingo padalinys. Įmonės konkurentai. Kainų nustatymo metodai. Rėmimo politika. Prekybos logistika. Logistinės patalpos. Įmonės techninis įrengimas. Įmonės sutartys su verslo partneriais. Verslo plėtros perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: plastikinių vamzdžių sistemų gamyba ir pardavimas UAB "Wavin Baltic"Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Atsakomybė ir įgaliojimai. Infrastruktūra. Produkto realizavimo planavimas. Reikalavimų produktui/gamybai nustatymas. Ryšiai su vartotoju . Išteklių planavimas. Įmonės apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Įstatinis kapitalas. Kiti rezervai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Pelno paskirstymas. Įsipareigojimai. Pajamos. Sąnaudos. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas. Po balansiniai įvykiai. Ilgalaikio turto apskaita. Turto valdymas. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įvertinimas. Nematerialiojo turto įsigijimas. Nematerialiojo turto sukūrimas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir atstatymas. Nematerialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas lizingo (finansines nuomos) būdu. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas ir jos atstatymas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Finansinis turtas. Finansinio turto struktūra. Investicijos į dukterines įmones. Nuosavybės metodas. Gautinos sumos. Kitas finansinis turtas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikio turto įsigijimas. Paraiška ilgalaikiam turtui įsigyti. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto perdavimas eksploatuoti. Ilgalaikio turto žymėjimas. Ilgalaikio turto perdavimas naudoti. Darbuotojų ir įmonės administracijos pareigos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto kontrolės komisija. Ilgalaikio turto pardavimas, nuoma, nurašymas. Ilgalaikio turto inventorizacija. Priedai. Skaityti daugiau
...